рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Правові основи захисту банківської таємниці

Правові основи захисту банківської таємниці - раздел Экономика, Банківське право Принцип Дотримання Банківської Таємниці Слід Реалізо­Вувати Через Діял...

Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сприяти шляхом проведення виваженої політики створенню дієвого режиму дотримання банківської таємниці.

У широкому розумінні цей принцип означає:

• закріплення в чинних законодавчих актах переліку ві­домостей, що складають банківську таємницю;

• право клієнта фінансово-кредитної організації або цен­трального банку на збереження в таємниці та нерозголошення зазначених відомостей;

• обов’язок фінансово-кредитної установи та централь­ного банку повною мірою забезпечити дотримання відо­мостей, що складають банківську таємницю, а також від­повідальність за їх розголошення.

Науковці вважають, що банківська таємниця — це комп­лексний інститут, а сам термін припускає дві інтерпретації. У вузькому розумінні банківська таємниця — це обов'язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб, насамперед конкурентів того чи іншого клієнта банку, операції, рахунки та вкладах (депозитах) своїх клієнтів і ко­респондентів. У широкому розумінні це різновид службової таємниці, тобто конфіденційна інформація щодо клієнта, яка стала відома службовцю банку.

Російське законодавство визначає, що саме належить до банківської таємниці: відомості про клієнта та кореспонден­та, про укладені договори банківського рахунку та банківсь­кого вкладу, відомості про операції на рахунку. Французькі юристи так визначають режим банківської таємниці: «бан­кір зобов'язаний а ргіогі тримати в секреті всю приватну ін­формацію, довірену йому клієнтами або навіть третіми осо­бами, а також отриману ним під час здійснення професійної діяльності».

В Україні правове регулювання відносин у сфері отри­мання інформації, що складає банківську таємницю, здій­снюють Закон «Про банки і банківську діяльність», норма­тивні актами НБУ та органів державної влади.

Під банківською таємницею законодавство розуміє інформа­цію про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відо­мою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

До банківської таємниці слід віднести відомості про:

• стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондент­ських рахунків банків у НБУ;

• операції, які були проведені на користь чи за доручен­ням клієнта, здійснені ним угоди;

• фінансово-економічний стан клієнтів;

• системи охорони банку та клієнтів;

• організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності;

• комерційну діяльність клієнтів чи комерційну таємни­цю, будь-який проект, винахід, зразок продукції та іншу ко­мерційну інформацію;

• звітність окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

• коди, які банки використовують для захисту інформа­ції (ст. 60).

Отже, інформація про банки чи клієнтів, яку збирають під час проведення банківського нагляду, становить бан­ківську таємницю. Водночас режим банківської таємниці не поширюється на узагальнену інформацію, яка підлягає опублікуванню згідно з встановленим НБУ переліком.

Оскільки закон визначає перелік інформації, що стано­вить банківську таємницю, він містить і зобов'язання щодо її збереження. Для дотримання встановленого правового ре­жиму банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: обмеження кола осіб, які мають доступ до інформації, що становить банківську таємницю; органі­зації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Службовці банку при вступі на посаду підписують зобо­в'язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків зобов'язані не розголошувати та не ви­користовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні ними службових обов'язків. У свою чергу, приватні особи та організації, які при виконанні своїх функцій або наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали конфіденційну інформацію, зобов'язані не розголошувати і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Законодавство передбачає, що в разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом витоку інформації про бан­ки та їхніх клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовують винні органи.

У той же час закріплення поняття банківської таємниці абсолютно не означає, що органи держави або треті особи не мають доступу до неї на встановлених законом підставах. Порядок розкриття банківської таємниці визначає ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до неї інформація про юридичних та фізичних осіб, яка міс­тить банківську таємницю, розкривається банками:

• на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;

• на письмову вимогу суду або за рішенням суду;

• органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету України — на їхню письмову вимогу, яка стосуєть­ся операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

• органам Державної податкової служби України на їхню письмову вимогу, яка стосується питань оподаткування або валютного контролю над операціями за рахунками конк­ретної юридичної особи або фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

• спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу, яка стосується здійснення фінансових операцій, що підляга­ють фінансовому моніторингу згідно із законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

• органам державної виконавчої служби на їхню пись­мову вимогу, яка стосується питань виконання рішень судів щодо стану рахунків конкретної юридичної особи або фі­зичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності.

Вимога відповідного державного органу, пов'язана з от­риманням інформації, яка містить банківську таємницю, має: бути викладена на бланку державного органу встанов­леної форми; бути підписана керівником державного орга­ну (чи його заступником); бути скріплена гербовою печат­кою; містити передбачені Законом «Про банки і банківську діяльність» підстави для отримання цієї інформації; містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Крім того, довідки за рахунками (вкладами) у разі смер­ті їхніх власників банк надає особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, де­ржавним нотаріальним конторам або приватним нотаріусам, іноземним консульським установам у справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів).

При організації міжбанківських відносин слід зважати на те, що банку забороняється надавати інформацію про клієн­тів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені в докумен­тах, угодах та операціях клієнта. Водночас банк має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних для надан­ня кредитів, банківських гарантій.

Положення законодавства про доступ до банківської таємниці не поширюються на випадки повідомлення бан­ками відповідно до законодавства про операції, що мають сумнівний характер, та на інші передбачені законом випад­ки повідомлень про банківські операції спеціально уповно­важеному органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та вико­ристання банківської таємниці, несуть відповідальність згід­но із законами України.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Правові основи захисту банківської таємниці

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків
Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банк

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Значення активних операцій для банків
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою з

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Банки як учасники ринку цінних паперів
В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Список рекомендованої літератури
Основна література Законодавча та нормативна:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги