рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Порядок здійснення банками операцій з акціями

Порядок здійснення банками операцій з акціями - раздел Экономика, Банківське право Акція — Це Цінний Папір Без Установленого Строку Обігу, Що Засвідчу...

Акція це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во на участь в управлінні ним, дає його власникові право на отри­мання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, при­вілейованими та простими. Громадяни можуть бути влас­никами, як правило, іменних акцій. Акціонерам може вида­ватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.

Акція, як і будь-який інший цінний папір, має ряд обов'язкових реквізитів, у тому числі: фірмове найменуван­ня акціонерного товариства та його місцезнаходження, най­менування цінного паперу — «акція», порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власни­ка (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерно­го товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, Що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства. До акції може Додаватися купонний лист на виплату дивідендів, який також має містити встановлені законодавством реквізити.

Водночас згідно з ч. 2 ст. 33 Закону «Про банки і бан­ківську діяльність» банкам забороняється випуск акцій на пред'явника.

Залежно від кількості акцій, якими володіють акціоне­ри, останні мають можливість брати участь в управлінні ак­ціонерним товариством. Зокрема, найменший вплив ма­ють так звані міноритарні акціонери. Під значним пакетом акцій мають на увазі таку кількість акцій, за наявності якої акціонер може впливати на управління справами емітента (згідно з міжнародною практикою під значним пакетом ма­ють на увазі володіння або розпорядження більше як 5% ак­цій одного емітента). Значний пакет акцій, що дає у вищому органі управління 26% голосів, часто називають блокуючим, оскільки без цих голосів не можна прийняти рішення, що вимагає 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Таких акціонерів називають мажоритарними.

Щодо операцій з акціями, вони бувають кількох видів. Корпоративні операції з акціями передбачають деноміна­цію акцій (зміну номінальної вартості та кількості акцій, що випущені емітентом, при якій розмір статутного фон­ду не змінюється; бувають двох видів: дроблення або розділ (спліт), консолідація (зворотний спліт)); індексацію (об'яву нового, підвищеного номіналу акцій із відповідним збільшенням розміру статутного фонду, яке відбувається внаслі­док переоцінки вартості основних коштів).

Чинне законодавство передбачає вимоги та порядок збільшення або зменшення статутного фонду акціонерно­го товариства. Поряд із цим визначається порядок держав­ної реєстрації випусків акцій акціонерними товариствами. Зокрема, згідно з Положенням про порядок реєстрації ви­пуску акцій закритих акціонерних товариств, що прийнято на виконання Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законів, реєстра­ція випуску акцій здійснюється протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів до реєструючого органу. Реєстрація наступного випуску акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за умо­ви реєстрації попередніх випусків акцій на відповідні роз­міри статутного капіталу в установленому законодавством порядку.

Положення містить вимоги щодо переліку документів, які необхідно подавати до Державної комісії з цінних папе­рів та фондового ринку для реєстрації емісії акцій, а також Підстави для відмови в їх реєстрації.

Після реєстрації випуску цінних паперів емітенту ви­дається свідоцтво, яке є підставою для друкування бланків сертифікатів акцій, якщо акції випускаються у формі доку­мента. Якщо акції випускаються у бездокументарній фор­мі свідоцтво є підставою для оформлення глобального сер­тифіката.

Законодавством встановлений і кінцевий термін для по­дання акціонерним товариством документів для здійснення державної реєстрації емісії акцій — не пізніше 60 календар­них днів із дати державної реєстрації статуту або внесення змін до статуту товариства, пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу.

Банки здійснюють емісію власних акцій та оголошують підписку на паї відповідно до законодавства України про господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, встановлених Законом «Про банки і банківсь­ку діяльність». Важливим положенням цього закону є те, що наявність збитків у банку не є перешкодою для оголо­шення підписки на акції або паї банку та збільшення статут­ного капіталу банку.

Водночас законодавство містить ряд обмежень банків, пов'язаних з акціями. Зокрема, банки мають право при-дбавати власні акції або паї з наступним письмовим пові­домленням НБУ про укладені угоди, яке має бути надіслане протягом п'яти робочих днів з дати укладення угод. Банкам не дозволяється придбавати власні акції, якщо це може при­звести до падіння регулятивного капіталу нижче мінімаль­ного рівня.

Якщо банк бажає придбати загальну кількість власних акцій або паїв у розмірі 10% загальної емісії і більше, він зобов'язаний письмово повідомити НБУ за 15 календарних днів до укладення угод. При цьому за центральним банком залишається право заборонити банку купівлю власних ак­цій або паїв, якщо це може призвести до погіршення фінан­сового стану банку.

Банк-емітент продає свої акції на первинному ринку без­посередньо або через андеррайтерів. Банку дозволяється виступати посередником під час купівлі-продажу власних акцій або паїв. Додаткові вимоги встановлено і для акціо­нерів, які мають або хочуть придбати акції банку, що тяг­нуть за собою істотну участь.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Банківське право

Івано франківський університет права.. Імені короля Данила Галицького.. Кафедра екологічного трудового..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Порядок здійснення банками операцій з акціями

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності
Ринкова економіка породжує нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання, та змінює старі, що іс­нували під час державної монополії. Змінюються принци­пи, на яких будуються взаємовіднос

Банківське право: предмет та методи правового регулювання
У юридичній науці триває дискусія щодо визначення міс­ця банківського права у правовій сисгемі, віднесення його до комплексної галузі права або до комплексного правового ін­ституту. Свого часу М. М

Банківські правовідносини
Банківські відносини підпадають під регулювання норм права, тому є правовідносинами. Відповідно, їх можна кваліфікувати та класифікувати, виходячи із загальних стан­дартів правової науки. Слід заув

Банківське законодавство
В умовах побудови ринкової економіки країни континен­тального права створюють цілі комплексні масиви законодавс­тва, що містять норми різних правових галузей (що стосують­ся сфери транспорту, інфор

Джерела банківського права
Аналізуючи законодавчу діяльність та практику впро­вадження прийнятих компетентними органами правових норм, які регулюють банківські відносини, слід зважати на необхідність реалізації принципів, пр

Місце центрального банку в банківській системі
До основних факторів, що мають визначати місце цент­рального банку (і НБУ у тому числі) в економіці держави, слід віднести: а) систему чинних законів; б) взаємозв'язок полі­тики центрального банку

Принципи діяльності Національного банку України
Національний банк організується та функціонує відповід­но до найбільш загальних правових принципів, які прита­манні більшості державних органів. Згідно зі ст. 22 Закону «Про Національний банк Украї

Керівні органи Національного банку України
Прийнятий у 1999 р. Закон України «Про Національний банк України» заклав нові підходи до організаційної струк­тури та правового статусу органів управління центрально­го банку України. Згідно з Конс

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України
Аналізуючи правовий статус філій (територіальних уп­равлінь) Національного банку України, слід зазначити, що вони є найважливішими структурними елементами систе­ми центрального банку. Наявність філ

Функції Національного банку України
Основна функція центрального банку держави полягає у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці. В Україні таку норму закріплено в ст. 99 Конституції України та в Законі України «Про Н

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку
Термін «комерційний банк» виник на початку розвит­ку банківської справи, коли банки обслуговували переважно торгівлю (соmmеrсе), товарообмінні операції та платежі, які здійснювали торгівці (звідси

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування
Реформування банківського сектору пов'язане з діями на рівні національної банківської системи, що тягне за собою як закриття або реорганізацію банків (які не можуть викона­ти вимоги НБУ щодо капіта

Правові засади створення та державної реєстрації банків
Порядок створення та державної реєстрації банків ви­значають закони «Про банки і банківську діяльність», «Про Національний банк України», а також Положення НБУ про порядок створення і державної реє

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків
Чимало банків надають послуги клієнтам через свої струк­турні підрозділи, оскільки територіальна наближеність установи і досі залишається одним із найважливіших кри­теріїв при обранні клієнтом банк

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні
Аналізуючи доцільність доступу іноземного капіталу на національні ринки банківських послуг, можна дійти виснов­ку про наявність декількох взаємопов'язаних, але водночас протилежних за метою чинникі

Реорганізація та ліквідація банківських установ
Як і будь-яке інше підприємство, банк може прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію. Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєдн

Договір банківського вкладу
За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові

Договір банківського рахунку
За договором банківського рахунку банк зобов'язується при­ймати та зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (во­лодільцеві рахунку), кошти, що надходять для нього, викону­вати розпорядження

Правові основи захисту банківської таємниці
Принцип дотримання банківської таємниці слід реалізо­вувати через діяльність окремих кредитно-фінансових інс­титутів, у першу чергу комерційних банків. Водночас саме центральний банк може сп

Значення активних операцій для банків
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою з

Правові засади банківського кредитування
Поняття та види кредиту.Кредитування є основним ви­дом активних операцій комерційних банків, який дає мож­ливість банкам отримувати значні доходи, але водночас супроводжується певн

Іпотечне кредитування
Одним із важливих завдань національної економічної політики є формування платоспроможного попиту різних верств населення на житловому ринку. Однак житло є до­рогим товаром тривалого користування, і

Банки як учасники ринку цінних паперів
В умовах ринкової економіки цінні папери посідають важливе місце у платіжному обігу кожної держави. Завдяки випуску й обігу цінних паперів забезпечуються інвестицій­ні процеси, пересування коштів у

Порядок здійснення банками операцій з акціями
Акція — це цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного това­риства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та пра­во н

Застосування деривативів у банківській діяльності
Деривативи — стандартні документи (похідні цінні папе­ри), що засвідчують право та (або) обов'язок придбати або прода­ти цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а та­кож кошти на пев

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Використання векселів у банківській діяльності
Вексель — це цінний папір (борговий документ), який засвід­чує безумовне грошове зобов'язання однієї особи сплатити після настання строку, визначеного у векселі, певну суму коштів влас­никові ве

Правове регулювання грошового обігу в Україні
Гроші існують у готівковій формі (формі грошових зна­ків) або в безготівковій (формі записів на рахунках у банках). Грошові знаки випускають у вигляді банкнот і монет, що ма­ють зазначену на них но

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні
Безготівкові розрахунки займають провідне місце в опе­раціях підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та видів діяльності. Близько % припадає на розрахунки за товарними операц

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта
Накладення арешту та звернення стягнення на кошти, що перебувають у банку, є самостійними стадіями обме­ження (а зрештою і припинення) права власника рахунку або вкладника, що передбачені законодав

Список рекомендованої літератури
Основна література Законодавча та нормативна:

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги