рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Банківське право

Банківське право - раздел Экономика, Міністерство Освіти Та Науки України ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра екологічного, трудового

Та адміністративного права

Опорний конспект лекцій з курсу

«Банківське право»

М. Івано-Франківськ

Р.

Укладачі:

Книш В.В. –кандидат юридичних наук, доцент кафедри «Екологічного, трудового та адміністративного права».

 

Шулятицький С.І. –викладач кафедри «Екологічного, трудового та адміністративного права».

 

Схвалено на засіданні кафедри «Екологічного, трудового та адміністративного права» від «02» вересня 2009 р., протокол № 1.

 


ЗМІСТ

1. Загальні поняття про банківське право.........................................................4

2. Джерела банківського права………….........................................................17

3. Правове становище Національного банку України.....................................29

4. Правове становище комерційних банків………………................................54

5. Правове регулювання проведення банківських операцій в Україні.........................84

6. Правові основи захисту банківської таємниці.........................................100

7. Правове регулювання банківського кредитування…………………...........103

8. Операції банків з цінними паперами…………….......................................121

9. Розрахункові операції банків…………......................................................141

Список рекомендованої літератури…………….............................................164


ЛЕКЦІЯ 1.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАНКІВСЬКЕ ПРАВО.

Навчальна мета:розкрити поняття, предмет, методи, систему, джерела, функції та місце банківського права в системі права України.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 25 хв.

2. 25 хв.

3. 20 хв.

4. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності

Банківське право: предмет та методи правового регулювання

Банківські правовідносини

Банк і його операції. Правова природа банківської діяльності

Банки — одні з найстаріших і найбільших за активами фінансових посередників. Зокрема, є думка, що перші банки виросли з контор міняйл в італійських… Відомий науковець у сфері банківської діяльності професор Жан Матук,… Відомий у XIX ст. російський учений М. І. Тургенєв у своїх пра­цях датував виникнення установ під назвою «банки» 1407…

Банківське право: предмет та методи правового регулювання

Деякі автори відносять банківське право виключно до фі­нансового права, або банківське законодавство — суто до внутрішньогалузевого законодавства,… Слід вказати і на помилковість розуміння банківсько­го права як… Останніми роками все більшого поширення набуває дум­ка про поступову трансформацію банківського права у са­мостійну…

Банківські правовідносини

Говорячи про об'єкти банківських відносин, слід зупини­тися на об'єктах банківської діяльності, оскільки переважна більшість банківських відносин… Валютні цінності мають відповідати вимогам валютного законодавства (валюту не… До об'єктів банківської діяльності доцільно відносити й інформацію, яка становить банківську таємницю. Згідно зі ст.…

ЛЕКЦІЯ 2.

ТЕМА: ДЖЕРЕЛА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА.

Навчальна мета:розкрити поняття та систему банківського законодавства та джерел банківського права України.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 25 хв.

2. 45 хв.

3. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Банківське законодавство

Джерела банківського права

Банківське законодавство

На банківське законодавство покладено завдання адекват­ного вираження внутрішньої суті банківської системи, ство­рення правових умов для підтримки… Банківському законодавству притаманна низка особливих рис. По-перше, йдеться… Особливістю банківського законодавства є й значна кіль­кість нормативно-правових актів у сфері банківської…

Джерела банківського права

Джерела банківського права — це система його зовнішніх форм, що регулюють суспільні відносини у сфері створення та функціонування банківської… До джерел банківського права належать: Конституція (Основний Закон) України;… Основоположним джерелом банківського права є Кон­ституція України, яка встановлює основні принципи ор­ганізації…

ЛЕКЦІЯ 3.

ТЕМА: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ.

Навчальна мета:розкрити правове становище Національного банку України.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 15 хв.

2. 10 хв.

3. 15 хв.

4. 15 хв.

5. 15 хв.

6. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Місце центрального банку в банківській системі

Принципи діяльності Національного банку України

Керівні органи Національного банку України

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України

Функції Національного банку України

Місце центрального банку в банківській системі

Це базові зовнішні чинники, що визначають діяльність центрального банку. Що ж до внутрішніх, то науковці до них відносять: розподіл відповідальності… У країнах із розвиненою ринковою економікою кредитно-фінансову систему очолює… Правовий статус центрального банку та рівень його неза­лежності від державних органів істотно різняться в країнах із…

Принципи діяльності Національного банку України

Принципи системи Національного банку України можна визначити як закріплені в законі, обов'язкові для виконання ос­новоположні ідеї й положення, що… Особливого значення набуває закріплений Конституцією України принцип… Відповідно до принципу законності НБУ виконує лише ті функції, які визначені банківським законодавством (стат­ті 6, 7…

Керівні органи Національного банку України

Процес формування керівництва та визначення строків його повноважень є важливим чинником політичної неза­лежності центрального банку. В переважній… — строки, на які призначаються керівники банку, як пра­вило, перевищують строк… — керівництво центрального банку не може бути від­кликано раніше встановленого строку. Наприклад, у США, ФРН…

Правовий статус територіальних управлінь Національного банку України

Незважаючи на централізовану структуру системи НБУ, на принцип вертикального підпорядкування, саме регіо­нальні відділення прямо чи непрямо сприяють… Філії Національного банку не мають статусу юридичної особи і не можуть… До складу територіальних управлінь центрального банку належать Головні управління НБУ в АРК та по місту Києву і…

Функції Національного банку України

Таке забезпечення може бути здійснено лише за дотри­мання кількох базових вимог, серед яких одна з головних — стабільне функціонування банківської… Умовно сферу дій центрального банку можна поділити на дві частини: 1) економічна політика країни та уряду загалом, у тому числі участь у розробках, обговоренні та реалізації…

ЛЕКЦІЯ 4.

ТЕМА: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.

Навчальна мета:розкрити правове становище комерційних банків.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 10 хв.

2. 15 хв.

3. 15 хв.

4. 10 хв.

5. 10 хв.

6. 10 хв.

7. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування

Правові засади створення та державної реєстрації банків

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні

Реорганізація та ліквідація банківських установ

Поняття, ознаки та компетенція комерційного банку

Сьогодні комерційний банк спроможний запропонува­ти клієнту до 200 видів різних банківських продуктів і пос­луг. Прийняття вкладів та розподілення… Комерційні банки традиційно відіграють роль стержне­вої, базової ланки… У пошуках нових сфер діяльності й у зв'язку із захоплен­ням частини їхнього ринку конкуруючими мережами комер­ційні…

Майно комерційного банку, статутний капітал і порядок його формування

Зрозуміло, що питання капіталізації є достатньо склад­ним, отже, вирішуючи його, поряд із загальним підходом, визначеним центральним банком, слід… В Україні в останні декілька років спостерігалася тенденція нарощування… Капітал покликаний захистити інтереси вкладників, він покриває збитки банку. Органи нагляду відповідальні пев­ною…

Правові засади створення та державної реєстрації банків

Процес реєстрації банку, як було зазначено вище, мож­на умовно поділити на декілька етапів. Перший етап — підготовчий. Засновники банку мають до­сягти попередньої згоди… Наступний — етап державної реєстрації. Відповідно до чинного законодавства для державної реєстрації банку уповноважена…

Правовий статус і порядок відкриття відокремлених структурних підрозділів банків

Зрозуміло, що найбільшу кількість відокремлених структурних підрозділів в Україні мають системоугворювальні банки. Це стосується передусім Ощадбанку… Акціонерно-комерційний банк соціального розвит­ку «Укрсоцбанк» — один із… ЦК України містить визначення лише двох видів відо­кремлених структурних підрозділів юридичних осіб — філій та…

Державна реєстрація банків з іноземним капіталом і представництв іноземних банків в Україні

З іншого боку, існують аргументи і проти такої лібералі­зації, що належить національним постачальникам банківсь­ких послуг, які вносять свою частку… Водночас слід зауважити, що об'єктивні процеси глобалі­зації виявляються у… Додаткові суттєві витрати в банківській діяльності пов'я­зані сьогодні також із тим, що банківська справа є…

Реорганізація та ліквідація банківських установ

Реорганізація банку здійснюється в загальноприйнятих пра­вових формах шляхом злиття, приєднання, виділення, поділу банку, перетворення його… Слід зазначити, що кожна із правових форм реорганіза­ції має свої особливості.… Злиття означає припинення діяльності двох або кіль­кох банків як юридичних осіб та передачу належних їм май­на,…

ЛЕКЦІЯ 5.

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ.

Навчальна мета:розкрити особливості правового регулювання проведення банківських операцій в Україні.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 25 хв.

2. 45 хв.

3. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Договір банківського вкладу

Договір банківського рахунку

 

Договір банківського вкладу

У якості вкладу можуть виступати не лише кошти, а й банківські метали. За банками закріплено право самостійно встановлювати процентні ставки за… Договір банківського вкладу є реальним (він вважаєть­ся укладеним і породжує… Слід зауважити, що банку достатньо складно довести клієнту неможливість укласти договір банківського вкладу, який…

Договір банківського рахунку

На відміну від відносин, що виникають із приводу дого­вору банківського вкладу, банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунку з клієнтом,… Для України, як і для інших держав світу, актуальне пи­тання мінімізації… Оскільки здійснення розрахунків належить до базових банківських операцій, які передбачають отримання доходів, за…

ЛЕКЦІЯ 6.

ТЕМА: Правові основи захисту банківської таємниці.

Навчальна мета:розкрити правові основи захисту банківської таємниці.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 70 хв.

2. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Правові основи захисту банківської таємниці

У широкому розумінні цей принцип означає: • закріплення в чинних законодавчих актах переліку ві­домостей, що складають… • право клієнта фінансово-кредитної організації або цен­трального банку на збереження в таємниці та нерозголошення…

ЛЕКЦІЯ 7.

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ.

Навчальна мета:розкрити особливості правового регулювання банківського кредитування.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 20 хв.

2. 30 хв.

3. 20 хв.

4. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Значення активних операцій для банків

Правові засади банківського кредитування

Іпотечне кредитування

Значення активних операцій для банків

Активні банківські операції є різнорідними за своїм еко­номічним змістом, доходністю, якістю. При цьому основ­ні види розміщення є високодохідними,… Банківські ресурси розміщують у кредити (клієнтам та іншим банкам), інвестують… Слід зауважити, що поділ операцій на активні та пасив­ні пояснюється особливостями їхнього правового режиму. Зокрема,…

Правові засади банківського кредитування

Банківське кредитування розглядають як кваліфікаційну ознаку банку, що передбачає ліцензування з боку НБУ та є різновидом професійної… В основі кредитних операцій як виду господарської діяль­ності комерційних… Тому основні правові, фінансові та економічні принци­пи кредитування знаходять свій прояв у кредитній політи­ці…

Іпотечне кредитування

Держава в таких відносинах виступає регулятором: ство­рює правову основу, забезпечує ефективну взаємодію всіх учасників процесу житлового… Іпотечне кредитування — це кошти, що їх банківська уста­нова надає клієнту під… Спеціалізація кредитних установ на іпотечному кредиту­ванні зумовлює особливості формування банківських активів і…

ЛЕКЦІЯ 8.

ТЕМА: ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ.

Навчальна мета:розкрити поняття та дати правову характеристику операцій банків із цінними паперами.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 10 хв.

2. 10 хв.

3. 10 хв.

4. 15 хв.

5. 15 хв.

6. 10 хв.

7. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Банки як учасники ринку цінних паперів

Порядок здійснення банками операцій з акціями

Облігації як об'єкт банківської діяльності

Застосування деривативів у банківській діяльності

Використання векселів у банківській діяльності

Сертифікати як об'єкти банківської діяльності

Банки як учасники ринку цінних паперів

І хоча поки у фінансовій системі України ринок цінних паперів не займає настільки важливого місця, як у країнах із розвиненою економікою, не слід… Ринок цінних паперів охоплює як кредитні відносини шляхом залучення до своєї… Ринок цінних паперів виступає органічною часткою рин­ку позичкових капіталів, як національного, так і міжнарод­ного. І…

Порядок здійснення банками операцій з акціями

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, при­вілейованими та простими. Громадяни можуть бути влас­никами, як правило, іменних акцій. Акціонерам… Акція, як і будь-який інший цінний папір, має ряд обов'язкових реквізитів, у… Водночас згідно з ч. 2 ст. 33 Закону «Про банки і бан­ківську діяльність» банкам забороняється випуск акцій на…

Облігації як об'єкт банківської діяльності

Чинне законодавство визначає облігацію як цінний па­пір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому… За емітентом облігації поділяють на державні облігації, у тому числі державні… Облігації є борговими зобов'язаннями і мають певні особливості. По-перше, облігація не є титулом власності, відповідно…

Застосування деривативів у банківській діяльності

Актив, що закладений в основу строкового контракту, називають базисним або базовим активом. Оскільки стро­ковий контракт виникає на підставі… У якості активів у міжнародній практиці використовують товарні (за їх основу… Незважаючи на відносно молодий вік та динамічність розвитку, ринок деривативів є важливим сегментом ринко­вої…

Використання векселів у банківській діяльності

Основу законодавства України про вексельний обіг станов­лять міжнародні правові акти. До них відносять Женевські конвенції 1930 р., які запровадили… До сфери регулювання національного законодавства на­лежить встановлення… Відповідно, порядок емісії та обігу векселів, операції з ними регулюються законами України «Про цінні папери і фондову…

Сертифікати як об'єкти банківської діяльності

Закон «Про цінні папери та фондову біржу» визначає ощадний сертифікат, під яким розуміє письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке… Вони можуть бути номінованими як в національній, так і в іноземній валюті.… Загальні засади випуску ощадних (депозитних) сертифі­катів містить також ЦК України (ст. 1065).

ЛЕКЦІЯ 9.

ТЕМА: РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ.

Навчальна мета:розкрити поняття та дати правову характеристику розрахункових операцій банків.

Час: 80 хв.

Метод:Лекція.

Місце :Навчальна аудиторія.

Навчальні питання:

1. 25 хв.

2. 25 хв.

3. 20 хв.

4. 20 хв.

5. Заключна частина - 10 хв. (підсумок лекції, відповіді на запитання студентів).

Матеріально – технічне забезпечення: нормативні документи.

Джерела та література:1, 2, 3, 34, 35, 37, 40.

План

Правове регулювання грошового обігу в Україні

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні

3. Операції банків із платіжними картками

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта

 

Правове регулювання грошового обігу в Україні

Грошовою одиницею України відповідно до ст. 99 Конститу­ції України є гривня. Вона виступає єдиним законним платіж­ним засобом в Україні, що… Гривня дорівнює 100 копійкам. Випуск та обіг на тери­торії України інших… Як єдиний платіжний засіб гривню було випущено в обіг у 1996 р. Згідно з Указом Президента України «Про грошову…

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків в Україні

Безготівкові розрахунки здійснюють шляхом перераху­вання відповідних сум із рахунків платників на рахунки от­римувачів. Вони дозволяють значною… Правові засади організації та проведення безготівкових розрахунків в Україні… Безготівкові розрахунки здійснюють через банки (їхні філії) та інші кредитні установи, у яких відкриті відповід­ні…

Підстави, порядок списання коштів із рахунку клієнта й арешт коштів на рахунку клієнта

Накладення арешту на кошти є діями уповноважених посадових осіб, державних органів та банку, які в передбаче­них законодавством випадках тягнуть… Відповідно до ст. 1071 ЦК України кошти можуть бути списані з рахунку клієнта… Примусове списання коштів з рахунків платників ініцію­ють стягувачі на підставі виконавчих документів, виданих…

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

– Конец работы –

Используемые теги: Банківське, право0.055

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Банківське право

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Экологическое право. Курс лекций В настоящее время издано немало учебников и учебных пособий по учебной дисциплине Экологическое право
Предисловие.. В настоящее время издано немало учебников и учебных пособий по учебной дисциплине Экологическое право обязательной для всех юридических высших..

Право убежища и международное право
Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые.. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные определения.. В XX столетии оно стало одним из общепризнанных положений международного права и предусмотрено Всеобщей декларацией..

Курс лекций для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по дисциплине трудовое право для специальности право и организация социального обеспечения
К итоговому междисциплинарному экзамену по дисциплине трудовое право.. для специальности право и организация социального.. источники трудового права можно классифицировать по различным основаниям..

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право
Автономная некомерческая организация высшего профессионального образования.. Алтайская академия экономики и права институт..

Право собственности на субъекты частной собственности. Римское право
Это,по их мнению, сформировало такие его черты, как строгость,жесткость правовой регламентации, рационализм и житейская мудрость.Подобные качества.. Действительно, римские граждане славились своим законопочитанием. Но элемент.. К таким особенностям справедливо относят то, что римское право было приспособлено к мировому обороту, так как Рим..

Банківська система України. Правові основи банківського кредитування
Банківська система є складовою кредитної системи держави і становить сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією.. Фактично це визначення обмежує банківську систему, оскільки позбавляє її.. Навпаки, це значно складніший механізм, який містить низку взаємопов’язаних елементів. У такому контексті правильніше..

Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки
Правове регулювання відносин власності одним з найважливіших напрямків нормативно дяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих або.. Сукупнсть даних правових норм, що регулюють відносини власності, визначають.. Володіння закрпілення матеріальних благ за конкретними власниками індивдами та колективами, фактичне утримання речі у сфері..

Предпринимательское право, дивидендная политика, лицензирование, конституционное право
При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распре- - 2 - деляется между остальными участниками.. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть.. Унитарное предприятие может быть основано на праве хозяйственного введения (хозяйственной самостоятельности) и на..

0.037
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам