рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності - раздел Охрана труда,   Україна Міністерство Аграрної П...

 

УКРАЇНА МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ   ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   Факультет механізації сільського господарства Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

Методичні вказівки

“Безпека життєдіяльності ”   для студентів факультету механізації сільського господарства

Зміст

Структурно-модульна схема з дисципліни
Вступ
Модуль 1 Практична робота № 1 “Психо - фізіологічні особливості людини та безпека життєдіяльності”    
Практична робота № 2“Раціональне та здорове харчування”
Практична робота № 3“Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників для життя людини”  
Практична робота № 4 “Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій”  
Практична робота № 5“Оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об’єкті”  
Модуль 2 Практична робота № 6“Оцінка хімічної обстановки”  
Практична робота № 7“Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах”  
Практична робота № 8“Перша медична допомога”
Практична робота №9 “Оцінка захисних споруд”
Практична робота №10“Засоби індивідуального захисту”
Рекомендована література

Структурно-модульна схема

з дисципліни "Безпека життєдіяльності з основами цивільної оборони"

Мо-дуль К-сть годин Форма контролю К-сть заходів Оцінка за захід, балів Сума балів
ЛЗ ЛПЗ СРС     max min max min
Перевірка ЛЗ
Перевірка ЛПЗ
Тестування - - - - -
Захист модуля 0,5
  Всього  
                Перевірка ЛЗ
Перевірка ЛПЗ  
Контрольна робота - - - - -
Захист модуля
  Всього      
Разом
  Залік  
                           

 

ЛЗ – лекційні заняття;

ЛПЗ – лабораторно-практичні заняття;

СРС – самостійна робота студента.

 

Шкала оцінки знань студентів

За шкалою ECTS За національною шкалою Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна к-сть балів за дисципліну)
А Відмінно 90…100
ВС Добре 75…89
DE Задовільно 60…74
FX Незадовільно 33…59

ВСТУП

 

Методичні вказівки з дисципліни “Безпека життєдіяльності з основами цивільної оборони” відображають сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини. У методичних вказівках враховано: досвід Європейської системи освіти у сфері ризику, рішення першої науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика" та наукові дослідження у сфері безпеки людини.

Людина та її здоров'я є найбільшою цінністю держави, яка докладає чимало зусиль для створення умов безпечної життєдіяльності всього населення України. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення України є належна освіта з проблем безпеки.

 

Мета:теоретична та практична підготовка у студентів щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства, вивчення впливу на людину зовнішніх та внутрішніх факторів у всіх сферах її життєдіяльності.

Об'єктом вивчення безпеки життєдіяльності з основами цивільної оборони є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, психологічному, духовному, суспільному).

Предметом вивчення є вплив на життєдіяльність та здоров'я людини зовнішніх і внутрішніх факторів.

Завданням безпеки життєдіяльності з основами цивільної оборони є виявлення умов позитивного та негативного впливу на життєдіяльність та здоров'я людини зовнішніх та внутрішніх факторів, обгрунтування оптимальних умов та принципів життя.

 

Студент повинен:

Вміти:

- аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

- оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки,

безпеки колективу;

- самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;

- забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;

- розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров'я людини та її гармонійний розвиток;

- визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;

- оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

- надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим.

Знати:

- основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;

- характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;

- вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;

- класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів,
що негативно впливають на здоров'я людини;

- методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;

- основні принципи колективної безпеки;

- принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку
людства.

 

Підсумковий контроль - залік.


МОДУЛЬ 1

Тема: Психо - фізиологічні особливості людини та безпека життєдіяльності Контрольні запитання 1.Чи часто у Вас бувають спади і піднесення настрою?

Практична робота 2

Тема: Раціональне та здорове харчування

Контрольні запитання

1. Чи змогли б Ви внести пожвавлення в невеселу ком­
панію?

2. Чи трапляються випадки, що ви говорите про речі, яких
зовсім не розумієте?

3. Чи турбуєтесь Ви про своє здоров'я?

4. Чи любите кепкувати з інших людей?

5. Чи непокоїть Вас безсоння?

 

Практична робота 3

Тема: Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників для життя людини

Контрольні запитання

1. Назвіть шляхи підвищення безпеки технологічних процесів .

2. обґрунтуйте компроміс між рівнем безпеки виробництва та прибутковістю.

3. Опишіть механічні чинники та їх потенційну небезпечність .

4. Опишіть термічні чинники та їх потенційну небезпечність

5. Опишіть дію електричного струму на життя людини.

 

 

Практична робота 4

Тема: МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Контрольні запитання

1. Класифікація надзвичайних ситуацій (НС).

2. НС природнього характеру.

3. НС техногенного характеру.

4. НС воєнного характеру.

5. НС соціально – політичного характеру.

 

Практична робота 5

Тема: ОЦІНКА МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБ’ЄКТІ

Контрольні запитання

1. Дати визначення “вибухонебезпечного об’єкту”.

2. Дати визначення “зона руйнувань”.

3. Можливість виникнення пожежної обстановки в районі розташування цеху.

4. Який ступінь можливого ураження виробничого персоналу?

5. Які існують рекомендації спрямовані на недопущення або зменшення ураження людей та руйнувань?

 

МОДУЛЬ 2

Практична робота 6

Тема: ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

Контрольні запитання

1. Що таке хімічна обстановка?

2. Дати поняття глибини поширення зараженого повітря.

3. Основні вихідні дані для визначення хімічної обстановки.

4. Як визначити стійкість отруйних речовин?

5. Дати пояснення ступеням вертикальної стійкості повітря (інверсія, конвекція, ізотермія).

Практична робота 7

Тема: ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ

Контрольні запитання

1. Яку дозу радіації може отримати група ліквідації наслідків під час перебування в зоні радіаційного забруднення?

2. Що таке установлена доза радіації?

3. Як визначити допустиму тривалість роботи в зоні радіаційного забруднення при установленій дозі радіації?

4. Що слід розуміти під терміном “сумарна доза радіації”?

5. Як визначити можливі радіаційні втрати людей по сумарній дозі радіації?

 

Практична робота 8

Тема: ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Контрольні запитання

1. Перша медична допомога при клінічній смерті.

2. Перша медична допомога при кровотечах.

3. Перша медична допомога при опіках.

4. Перша медична допомога при ушкодженні м’яких тканин та переломах.

5. Склад домашньої аптечки.

 

Практична робота 9

Тема: ОЦІНКА ЗАХИСНИХ СПОРУД

Контрольні запитання

1. Як визначити достатність місць в сховищах для укриття робітників і службовців працюючої зміни?

6. Оцініть забезпеченість системи повітропостачання сховища всіх людей повітря по встановленим нормам?

7. Як визначити достатність аварійного запасу води в сховищі?

 

Практична робота 10

Тема: ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Контрольні запитання

1. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

2. Принцип роботи фільтруючих і ізолюючих протигазів.

3. Принцип роботи респіраторів.

4. Засоби захисту шкіри.

5. Медичні засоби захисту.


Практичне заняття 1

Тема: Психофізіологічні особливості людини та безпека

Життєдіяльності.

на її безпеку. Завдання: Оцінити окремі елементи психофізіологічної надійності людини за… • тест на вивчення професійно важливих якостей персоналу системи: "людина - машина - знакова система";

Практичне заняття 2

Мета: Обґрунтувати необхідність харчування відповідно до енер­гозатрат. Завдання: 1. Зіставити фактичні добові енергозатрати організму з надходженням енергії на підставі фактичного раціону харчування…

Тема: Статистична оцінка небезпечних і шкідливих чинників для життя людини.

Завдання:На підставі соціологічного підходу провести статис­тичну оцінку небезпечних чинників для життя люди­ни, використовуючи бальну систему. Студентам пропонується оцінити небезпечність для життя жителя України 25… Зрозуміло, маючи неоднаковий життєвий досвід студенти по-різному оцінюють небезпечність того чи іншого чинника, тому…

Таблиця 1.1 - Статистична оцінка небезпечних та шкідливих чинників для життя людини

Чинники Індивідуальна оцінка Sij Середня оцінка Відносна частка qj
Авіаційний транспорт      
Автомобільний транспорт      
Атомна енергетика      
Вживання спиртних напоїв      
Виробничі травми      
Вбивства та навмисні ушкодження      
Водойми (купання, відпочинок)      
Діагностичне опромінення      
Електричний струм      
Залізничний транспорт      
Інфекційні захворювання      
Інші чинники      
Куріння      
Медичні препарати      
Наркотичні речовини      
Побутові травми      
Робота в правозахисних органах      
Пожежі      
Самогубство      
СНІД      
Спортивні та масові заходи      
Стихійні лиха      
Тероризм      
Харчові отруєння      
Хірургічне втручання      

 

Після заповнення таблиці 1.1 кожним студентом визначаються показники та згідно формул 1.1 і 1.2.


Практичне заняття 4

Тема: Моделювання і прогнозування небезпечних ситуацій

Завдання:На прикладі моделі дорожньо-транспортної пригоди, описаної нижче (див. рис. 2.2 – 2.3): 1. Розрахувати ймовірність дорожньо-транспортної пригоди на заданому маршруті… 2. Знайти залежність ймовірності дорожньо-транспортної пригоди від психофізіологічного стану пішохода і водія, рівня…

Тема: Оцінка можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об'єкті

Умова.В промисловій зоні на відстані L від нашого виробничого приміщення (цеху) розташований об'єкт, на якому знаходяться Q тонн вибухонебезпечної… Завдання.Оцінити можливі наслідки впливу на виробниче приміщення аварії на…  

Методика виконання роботи

Особливо небезпечними за своїми наслідками є аварії на вибухонебезпечних об'єктах. До вибухонебезпечних відносять не тільки об'єкти, що виробляють… Наслідками таких вибухів є: • руйнування будівель, споруд, обладнання,

Визначення ступеню руйнувань під час вибуху

Ступінь руйнувань будівель, споруд, обладнання залежить від їх конструктивної міцності та величини надлишкового тиску (DР) ударної хвилі. Величина… Під час вибуху газоповітряної суміші вуглеводневих продуктів створюється… Зона І — зона детонаційної хвилі (знаходиться в межах хмари вибуху) має радіус R1,:

ПРИКЛАД 1

Розв'язок. 1). Визначимо за формулами (1), (2), в яку зону осередку вибуху потрапляє наш… Радіус зони 1:

Визначення очікуваного характеру пожеж

Окрема пожежа виникає в окремій будівлі чи споруді. Суцільна пожежа характеризується тим, що упродовж 1...2 годин вогонь охоплює до 90% всіх будівель і споруд об'єкту.

ПРИКЛАД 2

розташування столярного цеху надлишковий тиск ударної хвилі 25кПа. Будівля цеху має вогнетривкість несучих стін - 2год., а перекриття - 0,75 год.…    

Оцінка ступеню можливих уражень персоналу

Таблиця. З Ступінь ураження людей в залежності від надлишкового тиску № п/п DР,кІїа Ступінь травмування … Непрямий вплив ударної хвилі проявляється через ураження людей уламками…

ПРИКЛАД З

Розв'язок. 1) Оцінюємо ступінь ураження людей в будівлі цеху від надлишкового тиску… По таблиці 3 визначаємо, що при АР=25кПа люди можуть отримати легкі травми.

Загальні висновки і рекомендації

Підводячи підсумки проведеної оцінки, треба відповісти на такі питання:

 

1. В яку зону руйнувань може потрапити цех?

2. Які очікуються- руйнування елементів цеху?

3. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху?

4. Який характер можливого ураження виробничого персоналу?

Відповіді на ці питання доцільно звести в підсумкову таблицю (табл. 4):

Таблиця 4 Підсумки проведеної оцінки можливих наслідків аварії на

Вибухонебезпечному об'єкті

  1. Радіус зони 1: R1;=117л» 2. Радіус зони 2: R2=99m 3. Надлишковий тиск вибухової хвилі DР=25кПа 1. Будівля …   2. Верстати Слабкі  

Додатки

 

Додаток 1. Ступінь руйнування об'єкту в залежності від

  № № Ступінь; руйнувань Виробничі та адміністративні будівлі : Промислове обладнання (верстати, …

Додаток 2

Характеристика руйнувань будівель і обладнання

Додаток 3

Категорії пожежної небезпеки виробництв

  Категорія Приклади виробництв А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з…

Додаток 4

  Несучі стіни Перекриття Перегородки (несучі) І Неспалимі, 3 год. Неспалимі, 1,5 год. … ПРИМІТКА: Цифрами позначено границю вогнетривкості, що визначається часом від…  

Додаток 5

Варіанти вихідних даних для виконання завдання

  верстати трубо­провод и інше облад­нання пожежної небезпеки вироб­ництва забудови об'єкту, Щ,% …    

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

Тема: Оцінка хімічної обстановки

Умова.На відстані R від житлового мікрорайону знаходиться хімічно-небезпечний об'єкт. Під час можливої аварії на хімічному об'єкті з виливом… Завдання.Оцінити хімічну обстановку, що може скластися в мікрорайоні згідно з… Визначити:

Методика виконання роботи

Оцінка хімічної обстановки, яка може скластися на місцевості під час аварії на хімічно-небезпечному об'єкті, включає:

• визначення розмірів та площі зони хімічного забруднення зони хімічного забруднення;

• визначення часу підходу хмари забрудненого повітря до відповідної межі чи об'єкту;

• визначення часу вражаючої дії СДОР;

• вибір способів захисту людей в зоні хімічного ураження.

 

Визначення розмірів та площі зони хімічного забруднення

Зона хімічного забруднення, що створюється на місцевості, може бути прогнозована у вигляді рівнобічного трикутника (мал. 1)  

Визначення часу підходу забрудненого повітря

 

Час підходу забрудненого повітря до відповідного об'єкту залежить від відстані R між місцем розливу отруйної речовини та об'єктом, а також від швидкості переносу (W) забрудненого повітря. Середня швидкість переносу забрудненого повітря залежно від умов наведена в таблиці 4. Тоді час підходу визначається так:

 

(6.2)

Визначення часу уражаючої дії СДОР

   

Оцінка способів захисту людей, що можуть потрапити в осередок

Хімічного ураження

Під час забруднення об'єкту чи населеного пункту люди можуть знаходитись як в будинках, так і поза ними. Будинки мають відповідні захисні… 4.1. Використанняпротигазів. Використання наявних протигазів Є обов'язковим з… 4.2.Евакуація.Евакуюють людей, як правило, в напрямку, перпенди­кулярному напрямку вітру. Вважається, що для виведення…

Г=23хО,6=13,8 км.

Оскільки відстань до хімічно-небезпечного об'єкту R=8км, то наш мікрорайон потрапляє в зону хімічного забруднення.

Ширина зони хімічного забруднення для інверсії

Ш=0,03хГ=0,03х13,8=0,414 км.

Площа зони хімічного забруднення відповідно

S=0,5хГхШ=0,5х13,8х0,414=2,86кв. км

2. Визначаємо час підходу хмари забрудненого повітря до мікрорайону.

Для заданих вихідних даних з таблиці 4 отримуємо швидкість переносу хмари:

W=4м/с

 

Розраховуємо час підходу хмари

 

 

3. Визначаємо час уражаючої дії СДОР.

Зважаючи на те, що значення тиску насичених парів (Рs) суттєво залежить від температури повітря (мал.2), а нам невідомо, в яку пору року може статися аварія, доцільно розглянути час уражаючої дії для теплої (t = 15 С°) і холодної ( t = -10 С°) пори року.

Оскільки нам відома площа розливу, розраховуємо швидкість випаровування отруйної речовини за формулою(6.4): взимку (t=-10°С, по графіку мал. 2 для фосгену Рs=50кПа):

влітку (t=+15°С, по графіку мал. 2 Рs=140кПа):

 

 

Визначаємо час уражаючої дії СДОР t yp за формулою (6.3).

Взимку:

 

влітку:

 

Таблиця 6.1 - Підсумкова таблиця

 

Розміри зони хімічного забруднення t підхХВ. Час уражаючої дії СДОР t yp годин Час евакуації, tевак,хв Час укриття в сховищі, tykp,xв
Г,км Ш/,км Sзабр., кв.км Влітку Взимку
9.2 0.276 1.27 33.3 0,35 1,0 10,2... 15,2 8...10

 

ВИСНОВКИ

1. Визначено, що Г=13,8км>R=8км, це означає, що мікрорайон потрапляє в зону хімічного забруднення.

2. Доцільні способи захисту людей (використання протигазів, евакуація, укриття в сховищі) обираються з таких міркувань:

2.1. Використання наявних протигазів є обов'язковим.

2.2. Резерв часу на евакуацію. Визначаємо за формулою (6.7) час руху людей за межі зони хімічного забруднення:

 

 

Враховуючи, що t підх. = 33,3 хв., по формулі (6.9) визначаємо можливість евакуації:

 

 

тобто люди встигнуть евакуюватися.

 

2.3. Резерв часу на укриття в сховищі. За формулою (6.10) визначаємо:

 

це означає, що люди встигнуть укритися в сховищі до приходу хмари забрудненого повітря.

2.4. Доцільним способом захисту людей є евакуація їх в безпечний район, де вони будуть перебувати в холодну пору щонайменше 60 хвилин, в теплу –щонайменше 21 хвилину.

 

Таблиця 6.2 - Глибина зони хімічного забруднення на відкритіймісцевості,км (швидкість вітру 1 м/с)

Найменування СДОР   Кількість СДОР в ємностях, т  
 
    При інверсії      
Хлор, фосген Більше 80
Аміак 3,5 4,5 6,5 9,5
Сірчистий ангідрид 4,5 12,5 17,5
    При ізотермії      
Хлор, фосген 4,6 11,5
Аміак 0,7 0,9 1,3 1,9 2,4
Сірчистий ангідрид 0,8 0,9 1,4 2,5 3,5
    При конвекції      
Хлор, фосген 1.4 1,96 2,4 2,85 3,15
Аміак 0,21 0,27 0,39 0,5 0,62 0,66
Сірчистий ангідрид 0,24 0,27 0,42 0,52 0,65 0,77

 

Таблиця 6.3 - Поправочні коефіцієнти для швидкості вітру понад 1м/с

 

 

 

Швидкість вітру, м/с 2 м/с 3 м/с 4 м/с
Поправочний коефіцієнт При інверсії 0,6 0,45 0,38
При ізотермії 0,71 0,55 0,5
При конвекції 0,7 0,62 0,55

 

Таблиця 6.4 - Середня швидкість переносу хмари забрудненого повітря W, м/с

 

Швидкість вітру, м/с Інверсія Ізотермія Конвекція
R<=10км R>10км R<=10км R>10км R<=10км R>10км
2,2 1,5 1,5 1,8
4,5 3,5
4,5 4,5
- - - -

Таблиця 6.5 - Значення деяких параметрів СДОР

 

Тип СДОР Молекулярна маса, М, г/моль Густина р, т/м3
Хлор 1,56
Фосген 1,42
Аміак 0,68
Сірчистий ангідрид 1,46

 

Додаток

Таблиця Д1. Варіанти вихідних даних для завдань оцінки хімічної обстановки

№ варі­анту Відстань до хімічно-небезпечного об'єкту, Я, км Швидкість вітру, Vв,м Стійкість повітряної маси Вид СДОР Маса розлитої СДОР, G, тонн Площа розливу, S,м2
1. інверсія Хлор
2. ізотермія Фосген
3. інверсія Аміак
4. інверсія Сірчистий ангідрид -
5. ізотермія Хлор
6. інверсія Фосген
7. інверсія Аміак
8. інверсія Сірчистий ангідрид -
9. ізотермія Хлор -
10. ізотермія Хлор -
11. інверсія Аміак
12. 2,5 ізотермія Аміак -
13. ізотермія Хлор
14. 2,5 ізотермія Аміак -
15. ізотермія Хлор
16. інверсія Аміак
17. ізотермія Хлор -
18. ізотермія Хлор -
19. інверсія Фосген -
20. інверсія Хлор
21. інверсія Аміак
22. ізотермія Хлор
23. ізотермія Аміак -
24. інверсія Хлор
25. конвекція Фосген -
26. 4,5 інверсія Сірчистий ангідрид
27. інверсія Фосген -
28. конвекція Сірчистий ангідрид
29. інверсія Фосген
30. ізотермія Аміак
31. інверсія Сірчистий ангідрид
32. ізотермія Хлор
33. інверсія Аміак
34. ізотермія Хлор
35. інверсія Хлор -

 

 


Практична робота 7

Тема: Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах

Вихідні дані для розрахунків відповідно до варіанту містяться в додатку 3 (таблиця ДЗ). Студенти за результатами розрахунків подають звіт… Умова.10 квітня в 6.00 на Північній АЕС сталася аварія з викидом радіоактивних… В 6.15 за допомогою автоматичної системи контролю отримано перші дані про рівні радіації на території АЕС.

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

Група_________ прізвище та ім'я студента, № Варіанту____

Методика виконання роботи

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміють розв'язання задач з визначення можливих доз радіації, допустимої тривалості перебування людей, можливих втрат особового складу формувань та населення вумовах радіаційного забруднення (РЗ), аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанту дій, при якому виключається радіаційне ураження людей.

Типові задачі оцінки радіаційної обстановки

1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні РЗ.

2. Визначення припустимої тривалості перебування людей в зоні РЗ при встановленій дозі радіації.

3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на забрудненій місцевості.

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення

Вихідні дані Рвим - виміряний рівень радіації та час, коли його виміряли (tвим , )Р/год; … tn - час початку перебування людей в зоні відносно часу аварії, год;

ПРИКЛАД 1

Аварія на ядерному реакторі типу ВВЕР сталася в 6.00 годин. Рівень

радіації в районі цеху ося=10) о 6 год. 15 хв. становив 100 Р/год. Яку дозу радіації отримає аварійна бригада за 3 год. робота у приміщенні цеху, якщо вони почнуть роботу через 2 години після аварії? Гранична доза опромінення, установлена на одну зміну роботи, дорівнює Дуст=10 P.

Розв'язок

tвим=6 год. 15 хв.-б год. = 15 хв. = 0,25 год.; tn = 2 год. tk = tn+tp = 2 + 3 = 5 год.

Висновок.

Доза радіації, яку отримає бригада під час ліквідації аварії становить 10,5Р,

що дещо перевищує установлену дозу 10 Р і потребує перегляду запропонованого режиму роботи.

ЗАДАЧА 2. Визначення допустимої тривалості перебування людей у зоні РЗ при установленій граничній дозі радіації

Вихідні дані: Рі — рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год; Дуст — установлена гранична доза радіації за одну робочу зміну, Р;

ПРИКЛАД 2

Визначити допустиму тривалість роботи аварійної бригади в будинку з С×я =7, якщо роботи почнуться через 5 годин після аварії, а Р,=70 Р/год. На од­ну зміну роботи установлена гранична доза радіації Дуст =10 Р.

Розв’язок

1)Розраховуємо значення допоміжного параметру за формулою (7.10):

2) По графіках (додаток 2) для а=1 та tп=5години знаходимо допустиму тривалість роботи, яка дорівнює tp=2 год.

Висновок.

В заданих умовах аварійна бригада може працювати не більше 2 годин, при цьому вона отримає дозу радіації не більше 10Р.

ЗАДАЧА 3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на радіаційно забрудненій місцевості

Якщо врахувати те, що організм людини через 4 доби після опромінювання починає виводити уражені клітини, то ті уражені клітини, що залишилися в… Залишкова доза радіації залежить від часу, який минув після опромінювання і…  

ПРИКЛАД З

Визначити можливі втрати людей із аварійної бригади, яка з попередніх розрахунків може отримати під час аварійної роботи дозу радіації Дточ=80 Р. Відомо, що за два тижні до цього бригада отримала дозу радіації 32 Р.

 

Розв’язок.

1) Визначаємо залишкову дозу радіації (формула 7.11):

Р

2) Розраховуємо за формулою (7.12) сумарну дозу радіації:

Р

3) Визначаємо можливі втрати (див. таблицю 7.3). Втрати очікуються не більше 5% особового складу аварійної бригади.

Висновок.

Виконання аварійних робіт в наведених умовах приведе до можливих втрат, які не перевищать 5% від складу бригади. Наявність можливих втрат для даної аварійної ситуації є неприпустимою. Треба скоротити тривалість аварійних робіт або почати їх пізніше.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Коефіцієнти перерахунку рівня радіації

  Додаток 2 Графік для визначення часу початку tn„

Та тривалості перебування tp людей в зонах радіоактивного зараження

  Р1 - рівень радіації на 1 годину після аварії, Р/год; Ду - величина встановленої дози радіації, Р;Косл - коефіцієнт…

Варіанти вихідних даних для завдань оцінки радіаційної обстановки

Практична робота 8

Тема: Перша медична допомога

При нещасних випадках виникають не тільки місцеві пошкодження але і загальні порушення діяльності всього організму (знепретомлення, колапс і… Знепритомлення. Раптова короткочасна втрата свідомості, пов’язана з недостатнім кровозабезпеченням головного мозку, називається…

Практична робота 9

Тема: Оцінка захисних споруд

Умова.На промисловому об'єкті робітники і службовці працюють в одну зміну . Під час аварії на цьому чи сусідніх підприємствах об'єкт може опинитись… Завдання:Оцінити надійність захисту виробничого персоналу об'єкту в сховищі… 1. Достатність місць в сховищах для укриття робітників і службовців працюючої зміни.

Підсумкова таблиця

 

Кількість людей в працюючій зміні, чол. Місткість сховища Оцінка системи повітропостачання Оцінка водопостачання
Мп, ЧОЛ. Мо, чол. Nь, чол. NІ, чол. NІІ, чол. Nb, чол.
             

4. Загальні висновки і рекомендації.

Методика виконання роботи

Укриття в захисних спорудах є одним з найбільш ефективних способів захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій. Захисні споруди, що знаходяться на об'єкті можуть забезпечити надійний захист… • загальна місткість захисних споруд дозволяє укрити всю працюючу зміну:

Оцінка місткості захисних споруд

Кількість місць за площею (МП) визначають так: (9.1)

Оцінка системи повітропостачання

1. Режим І — чистої вентиляції (вмикається при радіаційному забрудненні); 2. Режим II - фільтровентиляції (вмикається при хімічному забрудненні…  

Оцінка системи водопостачання

Визначають, на скількох людей вистачить наявного аварійного запасу води (Nb) в сховищі: , (9.6) де В — аварійний запас води, л;

Загальні висновки

персоналу. 2. Які вимоги надійного захисту не виконуються. 3. Рекомендації, що спрямовані на підвищення надійності захисту виробничого персоналу в захисній споруді.

ПРИКЛАД

Оцінити, чи забезпечується надійний захист виробничого персоналу в сховищі під час можливих аварій.

Вихідні дані

2. Характеристики сховища: а) площа приміщень для тих, що укриваються, - 178 м2. б) площа допоміжних приміщень, — 46 м2.

Оцінюємо місткість захисної споруди.

Місткість сховища за площею (формула 9.1):

чол.

 

 

Оцінюємо місткість сховищ за об'ємом (формула 9.2):

чол.

Беремо найменше значення: 445 чол.

Висновок:Сховище здатне укрити працюючу зміну - 420 чол.

 

Оцінюємо можливості системи повітропостачання.

В режимі І повітрям можуть бути забезпечені (формула 9.3): чол. В режимі II повітрям можуть бути забезпечені (формула 9.4):

Оцінюємо систему водопостачання.

чол. Висновок. В сховищі достатньо аварійного запасу води. Таблиця2 - Підсумкова таблиця Кількість людей в працюючій зміні, чол. Місткість сховища …

Загальні висновки.

2. Для підвищення надійності захисту потрібно: а) додатково подавати повітря в режимі І в об'ємі: 60чол.х-10ж?/год.=600… Додаток

Практична робота 10

Теоретичні відомості Засіб Індивідуального захисту (3І3) — це засіб захисту, що надягається на тіло… устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішен­нями та іншими засобами колективного…

Контрольні запитання

1. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

2. Принцип роботи фільтруючих і ізолюючих протигазів.

3. Принцип роботи респіраторів.

4. Засоби захисту шкіри.

5. Медичні засоби захисту.

Рекомендована література

Основна і додаткова література

 

1. Основна література

1.1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / В.В. Бєгун, І.М. Науменко – К.: 2004 - 328 с.

1.2. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 397 с.

1.3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. Є.П. Желібо. 4-е вид. – К.: Каравела, 2005.- 344 с.

1.4. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. - К.: Каравела, 2006.- 288 с.

1.5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: Підручник.- 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004.- 490 с.

1.6. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник . – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 439 с.

 

2. Додаткова література

2.1. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.- Київ: Кондор, 2003.- 424с.: іл.

2.2. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.- К.: Атака, 2001.-304 с.

2.3. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 320с.

 


 

– Конец работы –

Используемые теги: Безпека, життєдіяльності0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Безпека життєдіяльності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності. Основи охорони та безпеки праці
Список скорочень.. розділ мета і завдання дисципліни охорона праці та безпека життєдіяльності..

Безпека життєдіяльності
Міністерство освіти і науки України.. відкритий міжнародний університет розвитку людини україна.. інженерно технологічного інституту..

Конспект лекцій з навчальної дисципліни безпека життєдіяльності
З навчальної дисципліни.. безпека життєдіяльності.. для студентів денної та заочної форм навчання..

Безпека життєдіяльності
Херсонський державний університет.. кафедра трудового навчання.. храпко т а..

Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет.. факультет довузівської післядипломної та магістерської.. секція безпека життєдіяльності людини..

Дисципліни “Безпека життєдіяльності”
Та спорту України.. тернопільський національний економічний університет кафедра психологічних і педагогічних дисциплін..

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)
При отриманн сигналу про аварю на АЕС робоча змна ховаться у сховищах, а населення у захисних спорудах. При цьому одягаються засоби ндивдуального.. Слд памятати, що дози опромнення значно менш пд час перебування людей у рзних.. У звязку з тим, що територя в радус 30 км пдляга тривалому радоактивному зараженню, основним засобом захисту евакуаця..

Безпека життєдіяльності
Донецький національний університет економіки і торгівлі.. імені михайла туган барановського.. кафедра екології і фізики..

Контрольна робота з курсу безпека життєдіяльності людини резерви організму людини
Житомирський державний технологічний університет.. кафедра економіки підприємства..

Безпека життєдіяльності
Серія вища освіта в україні s t.. є п желібо н м заверуха в в зацарний.. безпека життєдіяльності..

0.035
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам