рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Філософія Стародавньої Індії

Філософія Стародавньої Індії - раздел Философия, Філософія Стародавньої Індії....

Філософія Стародавньої Індії.

Основні особливості староіндійської філософії: 1)_Головна особливість – в філософії Стародавньої Греції сформульовано ідею… 2)_Формування на базі міфологічно-релігіозного світогляду .

Філософія Стародавнього Китаю.

Пантеон богів давньокитайської міфології очолював Шан-ді. Він уособлював сили верховного божества – бога Неба, був творцем і керівником Всесвіту, а… Характерним для китайської міфології було уявлення про навколишній світ як… Загальна особливість філософії Ст.Китаю – її спрямованість на вирішення етико-правових проблем.

Конфуціанство

Даосизм

Моїзм. Моїсти критично ставилися до конфуціанства. Вважали, що марно сподіватися на долю. Праця, а не доля визначає зміст і сенс життя. Головним… Чань-буддизм. „чань”-медитація, споглядання. Особливість чань-буддизму – віра…  

Основні риси і етапи розвитку античної філософії.

Геракліт є засновником першої форми філософської діалектики. Він уважав, що світ перебуває в постій­ному розвитку й стані самознищення. Будь-який… Згідно з ученням Демокріта, весь матеріальний світ склада­ється з атомів; вони… Парменід і Зенон стали найвідомішими представниками елейської школи, що розвивалася поряд з натурфілософськими…

Антична філософія: космоцентризм.

Для ранніх натурфілософів характерна особливого роду стихійна діалектика мислення. Вони розглядають космос як ціле, яке безупинно змінюється, у… Згідно Парменіду, буття - це те, що можна пізнати тільки розумом, а не за… Давньогрецький мислитель Фалес із Мілета висловив ідею, що все відбувається з води й у воду ж звертається. Цей…

Лінія Платона” і „лінія Демокріта” в філософії античності.

Платон перший визначив філософію як науку, що будується на абстрактних поняттях (ідеях). Відповідно до вчення про ідеї, світ чуттєвих речей не є… Ідеальний світ Платона протистоїть звичайному світові не тільки як абстрактне… Іншого погляду про походження світу дотримувався Демокріт. Він є основоположником матеріалістичної лінії у філософії.…

Філософія Сократа

У центрі філософії Сократа – людина. Але вона ним розглядається насамперед як моральна істота. Тому філософія Сократа – це етичний антропологізм.… Сократ розробив власний метод пошуку істинного знання, який він назвав… Головними темами філософських роздумів Сократа були: доб­ро й зло, любов, щастя, людські чесноти. Філософ був…

Ідеальна держава Платона

Будуючи власний зразок держави, Платон зауважує, що всі існуючі види державного устрою недосконалі не тому, що вони ґрунтуються на соціальній… Надзвичайно цікавими були роздуми Платона про можливість побудови ідеальної… Цінними для сьогодення є ідеї Платона про те, що держава має працювати на благо суспільства, і керувати нею повинні…

Арістотель як систематизатор античної філософії та логіки

Вчення про буття. Найважливішою частиною теоретичної філософії стала кри­тика ідеалістичного вчення Платона про ідеї як першооснову та істинне… Індивідууми є первинною сутністю, а різновид індивідуума — вторинною. Позаяк… Головною категорією стає категорія сутності. Сутністю предме­тів матеріального світу є їх форма, без форми немає…

Етика стоїків

Зазвичай стоїцизм умовно поділяють на три частини: фізику (філософію природи), логіку та етику. Фізика стоїків бере свій початок від космологічного вчення Геракліта… Для стоїків Космос є колискою, в якій народжується життя на Землі. Космос є живим організмом, душа якого збігається з…

Основні риси філософії Середньовіччя

У розвитку релігійно-філософського знання Середніх віків можна виокремити два головних етапи: патристику й схоласти­ку. Патристика із самого початку… Головною особливістю середньовічної філософії став міцний союз із теологією,… Більшістю тогочасних філософів були представники духовенства, філософія, вирішуючи свої власні філософські про­блеми,…

Апологетика: примат віри

Апологетика (кінець II—III ст.) за допомогою прийомів античної філософії та логічного доведення християнсь­ких істин захищає християнство, аби… Квінт Тертулліан був представником латинської апологетики. Він проголосив… Крім того, Тертулліанове “вірую, бо це — абсурдне” — це відкриття і визнання “надрозумової реальності”, яка пізнається…

Патристика: віра для розуміння

Тобто людина патристикою тлумачиться як споганена "першородним гріхом" Божа істота, а її тіло — як вічне джерело гріха. Головним для…   15. Схоластика: проблема універсалій (номіналізм і реалізм)

Томізм та проблема гармонії віри з розумом.

Аквінський намагався створити таку доктрину, яка б дала можливість контролювати філософське і наукове пізнання церквою. Фома Аквінський чітко визначає сферу науки і віри. Завдання науки полягає у… Але між наукою і вірою, філософією і теологією немає суперечності. Християнська істина стоїть вище розуму, але вона не…

Основні риси філософії Відродження

Головною рисою, яка відрізняла філософію Відродження, був антропоцентризм. Центром філофських досліджень стала люди­на, не тільки як результат… У цей період виникла нова система духовних цінностей, у якій людина… Людина, а не Бог стала в центрі філософських досліджень. Ре­презентували цей період такі мислителі, як Леонардо да…

Соціально-політичні погляди мислителів доби Відродження

На думку вченого, філософія соціального життя (історії) по­винна доповнюватися філософією людини. Він вважав, що дер­жава в процесі управління… Особливості взаємодії державної адміністрації та населення країни визначає… Головним завданням політики є отримання влади й подальше її збереження від посягань. Що більше влади, то більше…

Натурфілософія доби Відродження.

Натурфілософські ідеї присутні і в працях засновника рево­люційного вчення про геліоцентричну систему Всесвіту польсь­кого вченого Миколи Коперніка.… Джордано Бруно, розвиваючи геліоцентричну теорію, висунув ідею безкінечності… Отже, представники натурфілософського напряму філософії епохи Відродження намагалися зрозуміти природу оточуючого…

Передумови та основні риси філософії Нового часу.

Філософська парадигма Нового часу створила сприятливі умови для існування філософського матеріалізму у власному розумінні цього слова. Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на… В цей час складалися два неначе протилежні напрями в теорії пізнання — емпіризм і раціоналізм.

Емпірична філософія Ф.Бекона.

Бекон обґрунтував в теорії пізнання принцип емпіризму. З цього принципу він виводить пріоритет індуктивного методу і фактично стає його фундатором.… Бекон, будучи засновником методологічного рівня наукового пізнання, виступає… Бекон не заперечував існування Бога. Він вважав, що Бог створив світ, але в подальший час перестав втручатися в його…

Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.

Єдино правильним методом пізнання Декарт вважав дедукцію, тобто виявлення конкретних істин із загальних посилань-принципів, які вічно існують в… Декарт сформулював чотири основні правила наукової дедукції: Перше правило – визначення принципів, начал. Друге правило – аналітичне вивчення природних явищ, тобто слід ділити…

Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.

 

Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.

Велике значення для подальшого розвитку філософії мало вчення пантеїзму Спінози. Згідно з ним Бог не існує окремо від природи, а розчиняється в ній.…  

Монадологія В. Лейбніца

Монади самі по собі не мають просторових характеристик, тому їх можна осягти лише розумом. Тіла ж, речі, які люди сприйма­ють за допомогою чуттєвого…  

Британське просвітництво (Дж. Локк).

Локк став першим філософом, котрий став на шлях ретельного аналізу і систематизації пізнавальних можливостей людини, його судження, висловлені з… Локк доводив, що всі ідеї, всі поняття, котрі людина має, виникають внаслідок… Єдиним джерелом усіх ідей Локк оголосив відчуття людини. Ідеї, набуті на основі відчуттів, лише матеріал для знання,…

Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Вольтер).

Французьке просвітництво порушує проблему вдосконалення суспільства шляхом реформ. Велике значення мали твори Монтеск’є, , де методом порівняльного… Вольтер в своїх творах висував ідеї, спрямовані проти феодалізму та кріпацтва,… Ж-Ж.Руссо торкається питань розвитку цивілізації, держави, моралі, розмірковує над проблемами соціальної нерівності та…

Феномен німецького просвітництва та його основні риси

Соціально-економічними та історичними передумовами її розвитку були Французька буржуазна революція 1789—1794 рр., промислова революція в Англії та… Німецька класична філософія стала вищим досягненням, своє­рідним синтезом… Незважаючи на своєрідність філософських поглядів представ­ників німецької класики (Кант був дуалістом, Фіхте —…

Агностицизм філософії І. Канта

Найважливіші ідеї філософії Кант розробив у другому пері­оді— «критичному», який почався після 1770 р. (назва періоду пов'язана зі словом «критика»… У центрі філософії Канта знаходиться проблема теорії пізнан­ня. Підхід… Кант уважав, що людський розум пізнає не «речі в собі», тоб­то їх сутність, а явища речей, результат їх дії на органи…

Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".

Він багато пише про людину як частину природи, про людину як кінцеву мету пізнання, а не як засіб для будь-яких цілей, тобто визнає самоцінність… Так, що стосується проблеми необхідного та вільного в діяльності людей, то він… Призначення людини він бачив в тому, щоб головною метою зробити встановлення блага на землі, зокрема й вічного миру.…

Антропологічна філософія Л.Фейєрбаха.

З Фейєрбаха починається період нового злету, піднесення ма­теріалізму. Філософ уважав, що природа ніким не створена та є причиною самої себе. Людина… Особливу увагу Фейєрбах приділив критичному аналізу релі­гії. Атеїзм для нього… Ідеалістичну філософію Фейєрбах уважав своєрідним допов­ненням релігії. Відчуження від людини її родової сутності— це…

Метод і система філософії Гегеля

У філософії Гегеля слід чітко розрізняти діалектичний метод та си­стему, що суперечать одне одному, перебувають у суперечності, яка ви­являється в таких моментах. 1. Метод виходить з визнання всезагально­сті розвитку. Система ж заперечує всезагальність розвитку, оскільки при­рода розвивається лише в просторі, а не в часі. Система вимагає обме­ження розвитку. 2. Метод заснований на визнанні всезагальності супе­речності. Система ж вимагає вирішення усіх суперечностей та встанов­лення несуперечливого стану. 3. Метод вимагає відповідності руху думки стану, характерному для реальних процесів. Система ж передбачає конст­руювання зв'язків з голови. 4. Метод вимагає постійного перетворення дійсності, а система — незмінності існуючого стану речей.

 

Філософія історії Гегеля

Ідея діалектичного розвитку значно вплинула на розробку концепції філософії історії. Історія людства, на думку мислителя, це прогрес у пізнанні… Гегель уважав, що розвиток історії завершується, досягнувши рівня Пруської…  

Громадське суспільство і правова держава у філософії Гегеля

Ця суперечність позначилася на соціально-політичних погля­дах Ґеорґа Геґеля. Він вважав, що держава є найвищою формою існування Бога у світі. Правові відносини в державі є втіленням усвідомленої необхідності (свободи). Суспільні інтереси доміну­ють над приватними інтересами особи, тому останні можна при­нести в жертву інтересам держави. Багатство й бідність — це природний стан реального життя, з яким необхідно змиритися. Суперечності й конфлікти в суспільстві не є деструктивним чинником (злом), а навпаки, є добром, що сприяє прогресу. А це означає, що суперечності, конфлікти й війни між державами є показником прогресу у всесвітньому масштабі. Геґель вважав, що військові конфлікти очищують дух нації.

 

Позитивізм О.Конта і Г.Спенсера. Другий позитивізм Р.Авенаріуса та Е.Маха

Програма початкового позитивізму зводилася до таких засад: пізнання необхідно звільнити від усякої філософської інтерпретації; вся традиційна філософія повинна бути скасована і змінена спеціальними науками (кожна наука сама собі філософія);

Філософія ірраціоналізму

На противагу філософській класиці, що висунула на перше місце розум і раціональність та поставила в якості основної мети виявлення внутрішньої… Особливо яскраво ірраціоналістична філософія була представлена в цей час… У соціологічному й культурологічному відношенні ірраціоналістичні погляди часто настроєні проти соціальних і…

Прагматизм

  Філософський рух прагматизму був започаткований в Америці як теорія знання…  

Екзистенційна філософія

Жити як усі – значить втравчати свою індивідуаль-ність, свободу. Звідси пафос нонконформізму, заклик до бунту у деяких екзистенціалістів (Сартр,…   43.Фрейдизм

Неофрейдизм

Індивідуальна психологія Адлера психічна хвороба є результатом неусвідомленого потягу до переваги, яке збільшується почуттям неповно вартості… Сексуально-економічна теорія Райха Р. Вважав фрейдизм і марксизм… Фромм - осн. представник неофрейдизму, вірний основним положенням психоаналізу, був переконаний, що критерієм соц.…

Герменевтика.

На цьому герменевтична інтерпретація не зупиняється, враховується ще намір автора, що передбачає звернення до інтуїтивно-емпіричних і… Мова оголошується “творчою і виробничою силою”, оскільки текст є “об”єктивною…  

Неотомізм

Головними представниками цього напряму є Мартіен, Жільсон, Бохенський. Неотомізм відроджує і модернізує вчення Ф. Аквінського, поєднуючи його з… Неотомістський реалізм відстоює незалежне від людської свідомості існування… Неатомістична концепція буття дуалістична: абсолютне, надприродне буття, і буття, створене богом. Абсолютне буття –…

Філософська антропологія

- біологічні теорії; - теорії соціологічні. Перші виходять з розуміння людини як частини природи і намагаються дати визначення людині як біологічному видові.

Філософський дискурс постмодерну.

Загальний характер пост-модерну представляє сутнісну характеристику розвитку людської цивілізації. Цей культурний напрямок прийнято умовно називати… - повернення до синтетичного, інтегрального стилю, що відтворює на новому… - відмовлення від «расистського», «супрематистского» поділу культур на «розвинуті» і «нерозвинені», «прогресивні» і…

Філософська думка Київської Русі.

Філософська думка України розвивається як етико-моральне вирішення цілої низки світоглядних проблем, як філософський дух морального спрямування. Це… Розвиток філософської думки у Київській Русі в межах християнського віровчення… На початку ХІІ ст. з’явилася “Повість временних літ” Нестора – одна із пам’яток філософської думки. Філософське…

Філософія в Києво-Могилянській академії.

  У Києво-Могилянській академії, заснованій Петром Могилою (1597—1647), вперше… Україні філософію викладали окремо від теології. Однак філософські курси, які тут читалися, були значною мі­рою…

Філософія Г.Сковороди

Г.Сковорода закликав почати філософське освоєння світу з простого: пізнати віру та любов у всій їхній повноті, бо це і є пізнання людини. Поділяючи… Але є й інший аспект проблеми. Любов та віра дають змогу людині вийти за межі… На ґрунті об'єднання любові та віри у пізнанні людиною самої себе складається категорія "щастя". Щастя…

Філософія Серця» П.Юркевича.

У його філософській системі провідною фігурою є індивідуальна особа, суть якої становить не розум, а серце. Оскільки в основі світу лежить… За вічно змінними явищами природи, які сприймаються нашими органами чуття, він… Істина відкривається не тільки мисленням, а й "серцем", оскільки пошук істини пов'язаний з релігійними і…

Філософські ідеї Т.Шевченка.

Філософія Т.Шевченка виростає насамперед з конкретно-узагальненого ставлення до любові, надії і віри. Саме з любові до України виникає шевченківська… У творах великого Кобзаря простежується еволюція його поглядів. Поетична… Поезія Т.Шевченка багато чим зобов'язана фольклорній стихії, в якій синтезувались в єдине ціле безпосередні враження…

І.Я.Франко про українську національну ідею.

Його філософським поглядам притаманний матеріалізм, сві­домий діалектичний підхід до природи і суспільства, впевненість у пізнанні навколишнього… І.Я.Франко перший в українській (і один з перших у європейській) літературі… Але жити лише для праці неможливо, вважає Франко. Крім праці є внутрішнє благо людини, її творче натхнення, її пісня,…

Філософські погляди В.І.Вернадського.

Разом з Е. Леруа і П. Тейяр де Шарденом проголосив необхідність глибокого філософського аналізу діяльності людини, з'ясування ролі розуму на Землі,…  

Консерватизм соціально-філософських поглядів Липинського

Л. — християнський мислитель. Д. Чижевський характеризував його історіософську позицію як "релігійний волюнтаризм". І сам Л. говорив про…   В. Липинський (1882 – 1931), представник укр. аристократії, прихильник монархічного ладу. Л. брав активну участь в…

Соціально-політичні погляди Донцова

 

Філософські переживання” Лесі Українки

Під переживанням Леся Українка розуміла необхідність стійко сприймати драматизм людського існування й усвідомлювати його перехідний характер. Звідси… В основі цих філософських роздумів лежали ідеї послідовного матеріалізму,… Показовими були антропологічні ідеї Лесі Українки. Вона вважала, що сутність людини можна зрозуміти лише через її…

Філософія як світогляд

 

Історичні типи світогляду

1.Міфологічний - це результат практично-духовної дiяльностi людини. У мiфологiчному свiтоглядi людина не вiдокре­млює себе вiд речей природного… 2. Релiгiйний свiтогляд чiтко подiляє світ та людину, природнє та надприроднє,… 3. Фiлософiя є теоретичною формою ставлення людини до cвi­ту. Порiвняно з наукою її особливiсть полягає в тому, що…

Проблема визначення предмету філософії

Предметом філософiї є загальнi, граничнi засади людського мислення, пiзнання, буття людини у свiтi. Таке розумiння предмета мислення зумовлює…  

Система філософія та її структурні складові

В античному світі під структурою філософії розуміли логіку (правильне мислення), фізику (учення про природу), етику (учення про людину). Водночас… Гегель вважав, що філософія має складатися з 3 частин: логіки (яка збігається… Найважливішим розділом філософії є онтологія – вчення про буття. Другим головним розділом є гносеологія – вчення про…

Основні функції філософії.

1.Світоглядна функція сприяє формуванню цілісної картини світу, уявлень про будову світу і Всесвіту, визначенню місця людини в них, окреслює… 2.Методологічна функція виробляє основні методи пізнання довколишнього світу … 3.Гносеологічна функція має на меті правильне й істинне пізнання навколишньої дійсності

Буття та його основні форми.

1. Буття природного, яке поділяється на буття: а) «першої природи» — сукупність природних умов існування людського суспільства; б) «другої природи»… 2. Буття людини — це реальне існування людини, яке також має два аспекти: а)… 3. Буття духовного (ідеального) — існування духовного як самостійної реальності у вигляді індивідуалізованого…

Матерія та основні форми її існування. Види і властивості.

Оскільки матерія є абсолютною завжди існує в конкретних формах, внаслідок чого рух проявляється через конкретні форми матерії. В основу виділення… а) субстратний, що пов”язує певну форму руху і з специфічним матер. носієм б) функціональний, у відповідності з яким форма руху повинна мати свої власні закономірності, відмінні від…

Рух, основні його форми і властивості

Виокремлюють такі форми руху: механіч­ний — переміщення в просторі різноманітних тіл, рух найдрібніших частинок, макротіл тощо; фізичний, який… Незважаючи на те що кожен з різновидів руху є відносно са­мостійним явищем,… Окрім форм, філософія виокремлює два типи руху — якісний і кількісний. Якісний рух — це зміна самої матерії,…

Простір і час, основні характеристики

Другий підхід називається реляційним. Його прихильники (Арістотель, Ляйбніц, Геґель) вважали, що простір і час існують у вза­ємодії з матеріальними… Простір — форма буття матерії, що характеризує її протяж­ність, структуру,… Час, простір і матерія невіддільні. Це доводить теорія від­носності А. Ейнштейна. Згідно з нею простір і час відносні.…

Свідомість, як вища форма відображення дійсності. Рівні відображення

Основними елементами свідомості, які перебувають в діалектичному взаємозв`язку, це: усвідомлення явищ, знання, самосвідомість, емоції, воля.… Функції свідомості: 1) пізнавальна – дає можливість здобути знання про… Рівні відображення: 1) рівень неживої природи (фізико-хімічне відображення)-відображення проходить за законами фізики,…

Вихідні принципи гносеології

1.Принцип об’єктивності – визнання об’єктивного існування дійсності, як об’єкта пізнання, її незалежності від свідомості та волі суб’єкта… 2.Принцип пізнавальності – пізнання можливе, людські знання здатні давати… 3.Принцип активності – процес пізнавання є творчим актом відображення навколишнього світу у свідомості людини.

Чуттєве пізнання, його форми

Відчуття є найпростіша форма відображення об'єктивного світу за допомогою чуттєвого досвіду, завдяки якому людина одержує суб'єктивний образ… Сприйняття — це цілі­сний образ предмета, синтез окремих відчуттів (чуттєвих… Уявлення — це узагальнений чуттєвий образ предмета, що був зафіксований : сприйнятий раніше, але в цю мить уже…

Істина як процес

Ключовою ознакою істини є її об'єктивність, тобто зміст істинного знання не залежить від суб'єк­та пізнання. Водночас істина є суб'єктивною, вона… Істина досягається не відразу, а поступово. Філософи гово­рять про…  

Критерії істини

Критерії істини дають змогу впевнитися, що знання не є помилковими. Р. Декарт зазначав, що критерій істини — це яс­ність, очевидність. Л. Фейєрбах… Діалектико-матеріалістична філософія вважає, що головним критерієм істини є практика. Практика різноманітна – від…

Інтуїція, її різновиди.

Основні характеристики: безпосередність, несподіваність, неусвідомленість шляхів одержання нового знання. Але це явище закономірне і залежить від… З точки зору самого суб'єкта сприйняття, це суб'єктивна і об'єктивна форми. … Суб'єктивна - це сприйняття несвідомих психічних даних суб'єктивного походження. Об'єктивна форма - це переформоване…

Моральні регулятиви пізнання

 

Форми наукового пізнання: ідея, факт, проблема, гіпотеза, теорія.

В науковому пізнанні формуються і набувають відносної самостійності такі форми та засоби пізнання, як ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія. … Ідея — це форма наукового пізнання, яка відображає зв'язки, зако­номірності… Гіпотеза — це форма та засіб наукового пізнання, за допомогою яких формується один з можливих варіантів вирішення…

Емпіричні методи пізнання

На емпіричному рівні наукового пізнання об'єкт відображається з боку його зовнішніх зв'язків і проявів, які доступні, в основному, жи­вому… Емпіричне дослідження, ви­являючи нові факти, нові дані спостереження та…  

Теоретичні методи пізнання

На теоретичному рівні наукового пізнання об'єкт відображається з боку його внутрішніх зв'язків та закономірностей, які осягаються шляхом… Теоретичне дослідження, в свою чергу, розглядаючи та кон­кретизуючи…

Методи пізнання, що використовується як на теоретичному, так і на емпіричному рівні.

Основні поняття і завдання праксеології

Праксеологія(грецьк.-дійовий)- область соціологічних досліджень, яка вивчає методику розгляду різних дій або сукупності дій. Заснув. Президентом Польщі т. Контрабинським і є одним із методів суч. Соціолог. Досліджень. Праксеологія вивчає взаємодію індивіда і колективу у процесі виробництва. Пракс-я - направлення розвитку, для якого характерний перехід від нижчого до вищого, від менш досконалого до більш. Поняття Пракс-ї протилежне поняттю регрес.

Практика, успіх, дія

82.Поняття природи (суспільство як частина природи) Поняття “природа” вживається у двох значеннях. У широкому розу-мінні природа –… Людина і сусп. не можуть існувати і розвиватися поза природою, неза-лежно від неї.

Взаємодія природи і суспільства

  Людина і суспільство не можуть існувати і розвиватися паза природою, незалежно…

Форма буття людини

изнено-творческий порыв - А. Бергсон; откровение вместо философского умозрения - Л. Шестов; экстраординарные психические и психологические состояния - 3. Фрейд, К. Юнг;… оответствии с ранее поставленной целью.

Сутність людини, сенс її життя.

Основні ідеї, які треба враховувати при створенні цілісної філософської концепції людини: людину слід розглядати з позиції єдності об’єктивного і суб’єктивного,… Субстратні рівні(природне, суспільне, внутрішній.духовний світ) не слід протиставляти.

Проблема свободи і відповідальності людини

Позитивний вимір передбачає осмисленість дії. Осмислюючи себе, своє становище в світі та суспільстві, людина може не тільки відмовитись від чогось,… Атрибутом свободи людини є відповідальність. Людина завжди відповідає за свої…

Філософська антропологія

- біологічні теорії; - теорії соціологічні. Перші виходять з розуміння людини як частини природи і намагаються дати визначення людині як біологічному видові.

Людина, індивід, індивідуальність, особа, особистість.

У з'ясуванні загального змісту антропосоціогенеза важливу роль відіграла і відіграє трудова гіпотеза, яка визначала значення праці в процесі… Поняття індивіда визначає людину як окремого представника людського роду,… Людина в її конкретному прояві є оригінальна і неповторна істота. Індивід означає окреме існування людського, поєднує…

Історичні типи взаємовідношень людини й суспільства.

Факт залежності людини від суспільства є очевидним. Індивід нескін-ченними зв'язками з'єднаний з суспільством, залежить від нього, визначається його… Саме типом і характером суспільних відносин зумовлені історичні типи… Відносини особистої залежності були притаманні традиційним суспільствам (період докапіталістичного розвитку). Для них…

Основні підходи до розуміння суспільства

Суспільство як система, що саморозвивається.

матеріальну – охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, обміну, споживання. соціально-політична – включає соціальні та політичні стосунки людей у… Духовна – це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень

Роль народонаселення і природних умов в роз-ку суспільства

93. Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс) Для iсторико-фiлософського вивчення процесу розвитку сус­пiльства К. Марксом була введена така важлива категорiя, як…

Цивілізаційні моделі розвитку суспільства А.Тойнбі

Стадія зародження - генезис. Цивілізація може виникнути або в результаті мутації примітивного суспільства або на руїнах “материнської”… За стадією генезису має місце стадія зростання, на якій цивілізація… Система Тойнбі характеризується як антропоцентрична в тому сенсі, що у ній суспільству місце “простору дії”, але не…

Сутність духовного життя суспільства, суспільна свідомість.

Духовне життя су­спiльства - це надзвичайно широке поняття, що включає в себе багатогранні процеси, явища, пов'язанi з духовною сферою життєдiяльностi людей; сукупнiсть iдей, поглядiв, почуттiв, уявлень людей, процес їx виробництва, розповсюдження, перетворення суспiльних, iндивiдуальних iдей у внутрiшнiй cвіт людини. Духовне життя суспiльства охоплює світ iдеального (сукупнiсть iдей, поглядiв, гiпотез, теорiй) разом з його носiями - соцiальними суб'єктами - iндивiдами, народами, етносами. Основу духовного життя становить духов­ний світ людини - її духовнi цінності свiтогляднi орієнтації: Разом зтим, духовний світ окремої людини, iндивiдуальностi неможливий поза духовним життям суспiльства. Тому духовне житгя - це завжди дiа­лектична єднiсть iндивiдуальногo i суспiльного, яке функцiонує як iнди­вiдуально-суспiльне. вiдуально-суспiльне.

 

Поняття суспільної свідомості, її структура

 

Роль матеріального виробництва в житті суспільства

Матеріальне виробництво не лише база виникнення інших видів суспільного виробництва, але й умова їх розвитку. Воно також визначає характер і… Що ж таке матеріальне виробництво? Це процес трудової діяльності людей, які з… В структурі матеріального виробництва розрізняються дві взаємопов'язані підсистеми: з одного боку, технологічний…

Політична свідомість

Політична свідомість відображає свідомо та цілеспрямовано регульо­вані політичні процеси, відносини, спілкування, а тому тісно взаємопо­в'язана з… Політична свідомість, політична ідеологія пронизує все життя су­спільства,… У сучасних умовах, коли відбувається пошук шляхів органічного по єднання традиційних національних та загальнолюдських…

Правова свідомість

Поведінка, взаємовідносини людей, як відомо, регулюються політичними, моральними і правовими поглядами. Знання особистістю своїх прав та обов'язків… Процес розвитку правосвідомості носить суперечливий характер. Сюди слід…

Економіка і мораль.

Екологічна свідомість.

і повсякденне, масова снідоміс гь. ідеологія і суспільна психологія) суспільної свідомості Екологічна свідомість — найважливіший компонент екологічної культури, що…

Методологія, рівні методологічного знання.

Рівні методологій Методологія не є суцільною наукою і має прошарковий характер. Найбільш… Другий ешелон методології — це загальнонаукова методологія, яка включає у себе й елементи діалектики, й елементи…

Плюралізм філософських методологій.

Методології загально-наукового рівня (системний аналіз, синергетика тощо).

Синергетика (від греч. «син» - «со-», «спільно» і «ергос» - «дія»), створений професором Штутгартського університету Германом Хакеном… Виникнення синергетики було неоднозначно сприйнято науковим співтовариством.…

Парадигма, стиль мислення, наукова картина світу.

Основні принципи діалектики.

Альтернативи діалектики.

Категорії діалектики.

Закон єдності і боротьби протилежності.

Причини руху і розвитку криються у внутрішніх суперечностях, притаманних процесам і явищам об'єктивної дійсності — боротьбі протилежностей. Кожний… Для розвитку характерна інтегративність (нагромадження но­вих ознак на основі…

Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.

Якість — це внутрішня визначеність предметів і явищ. Якість взагалі є тотожна з буттям визначеність. Щось, завдяки своїй якості, є тим, чим воно є… Кількість — це зовнішня визначеність предмета, яка вже не є тотожною з буттям.… Перехід від одного якісного стану до іншого відбувається за­вдяки певним кількісним змінам. До певної міри кількісні…

Проблема єдності світу.

Інший аспект єдності світу перевіряється через призму вирішення основного питання філософії. Мова йде про те, на якому принципі ми будуємо…

Проблема методологічного забезпечення сучасних економічних досліджень.

Сутність духовного життя суспільства.

Духовне життя су­спiльства - це надзвичайно широке поняття, що включає в себе багатогранні процеси, явища, пов'язанi з духовною сферою життєдiяльностi людей; сукупнiсть iдей, поглядiв, почуттiв, уявлень людей, процес їx виробництва, розповсюдження, перетворення суспiльних, iндивiдуальних iдей у внутрiшнiй cвіт людини. Духовне життя суспiльства охоплює світ iдеального (сукупнiсть iдей, поглядiв, гiпотез, теорiй) разом з його носiями - соцiальними суб'єктами - iндивiдами, народами, етносами. Основу духовного життя становить духов­ний світ людини - її духовнi цінності свiтогляднi орієнтації: Разом зтим, духовний світ окремої людини, iндивiдуальностi неможливий поза духовним життям суспiльства. Тому духовне житгя - це завжди дiа­лектична єднiсть iндивiдуальногo i суспiльного, яке функцiонує як iнди­вiдуально-суспiльне.

Культура як специфічна соціальна реальність.

також матеріальну та духовну культуру. Матеріальна охоплює дуже велике число предметів, серед яких, власне, проходить усе життя як кожної окремої…

Поняття цінностей та їх роль у суспільстві.

Саме через культурні цінності людина задовольняє свої потреби, і саме існування цінностей відрізняє людину від тварини. Цінності становлять… Суспільні цінності формуються поступово, через відбір певних видів поведінки і… Об'єднані в єдиний комплекс потреби, інтереси й емоційні пережи­вання утворюють єдиний феномен цінності. Можна…

Класифікація цінностей.

  У суспільстві існує певна ієрархія цінностей, тобто серед усіх цінностей…  

Ціннісна орієнтація та її соціальна детермінація.

Соціальне прогнозування.

Прогнозування є процесом отримання знань про майбутнє на ґрунті спеціальних наукових методів. Соціальне прогнозування проводиться, як правило, на… Метод екстраполяції тенденцій базується на припущенні про безпе­рервність… Експертні оцінки — науковий метод аналізу і дослідження складних проблем, що не формалізуються на основі…

Проблеми сенсу і спрямованості історичного процесу.

Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.

Наприклад - проблема виживання людства в умовах розвитку принципово нового типу військової техніки і нагромадження знищення. Сучасна… Крім військової загрози, дуже важливою є проблема глобальної екологічної кризи… Важливими глобальними проблемами також є - загроза демографічної кризи, проблема збереження особистості як…

Проблема визначення поняття релігія.

Проблема походження релігії

Але з точки зору переважної більшості віруючих і значної частини духовенства, яке не вдається у богословські тонкощі, питання про виникнення релігії… З далеких століть доходить до нас звістки про стародавні релігії, про їх… Ми з вами розглянемо питання про виникнення найперших релігійних уявлень, викладемо різні точки зору на це. І хай вас…

Структура релігії

Функції релігії

1.Світоглядна функція релігії --це найголовніша функція, що дає змогу визначити людині своє місце у світі й ставлення світу до неї. У зв'язку з цим… 2. Компенсаторно-терапевтичпа функція релігії ліквідує по­чуття обмеженості,… 3. Комунікативна функція реалізує потребу спілкування віру­ючої людини як по вертикалі — з Богом, так і по горизонталі…

Релігієзнавство як специфічна сфера гуманітарного знання

Проблема класифікації релігій.

Наявність багатьох схем класифікації релігії пояснюється складністю, багатоманітністю й динамічністю розвитку релігійних систем, а також… У вітчизняній релігієзнавчій літературі вже звичним стало посилання на… ^ релігії близького Сходу — іудаїзм, християнство, іслам, зороастризм, язичницькі культи античності;

Ранні релігійні вірування.

 

Релігія Давнього Єгипту.

Релігія Стародавньої Греції.

У своїх пошуках захисту від страшних стихійних сил греки подібно всім древнім народам, пройшли через фетишизм - віру в натхненність мертвої природи… Боги і герої грецького мифотворчества були живими і повнокровними істотами ,…  

Релігія Стародавнього Риму

Поклоніння численним богам, що керують майже що кожним кроком римлянина, складалося головним чином у строго запропонованих звичаями… Для того щоб римський хлібороб міг належним образом розібратися у всім цьому ,… Свершено особливу роль римської релігії зіграли эльтруски - дивний і загадковий народ, чия писемність дотепер не…

Ведичні релігії Стародавньої Індії

 

Джайнізм

  Засновником вважається проповідник Вардгамана (VI ст. до н. е.), званий Джиною…  

Конфуціанство.

 

Даосизм

«Дао»- це шлях усіх речей, предметів навколишнього світу. Даоські мудреці, акцентуючи увагу на значенні Дао, вважали, що людина залежить від землі,…   №135 Язичництво стародавніх слов’ян

Іудаїзм.

 

Зороастризм.

Основою віровчення зороастризму є концепція про постійну боротьбу двох протилежних сил (богів), які є водночас першопричиною світу й уособлюють… Відповідно до вчення зороастризму перший період розвитку життя на землі… Заратуштра пророкує, що в майбутньому знову переможе добро, з'являться позитивні божества, світ стане досконалим,…

Буддизм.

 

Соціально-економічні та духовні передумови виникнення християнства

   

Біблія (Святе Письмо) як головне джерело християнського віровчення

Біблія як священний богоодкровенний текст мала тривалу іс­торію (з XIII ст. до н.е. до II ст. н. е.). Назва «біблія» (від грец. ЬіЬІіа — книги)… Термінологічне Старий Заповіт означає угоду, домовленість між Богом і людьми… Незважаючи на те що іслам має свою богоодкровенну книгу Коран, він також визнає святість Біблії. Головні біблійні…

Особливості віросповідання та культу в православ’ї

 

Особливості віросповідання та культу в католицизмі

 

Особливості віросповідання та культу в протестантизмі

 

Особливості віросповідання та культу Української греко-католицької цекви

Та, незважаючи на це, греко-католицизм поширювався в Західній Білорусі, Західному Поділлі, Галичині, Волині, Київщині. Унія та її громади діяли на… Варто зауважити, що греко-католицизм не був самостійною релігійною течією, а… Особливого значення греко-католицизм набув у Зх. Україні. На цих територіях греко-католицька церква сприяла збереженню…

Іслам, основні напрями та релігійні течії

віра в єдиного Бога Аллаха, який є творцем „неба й землі”, а також усього того, що знаходиться на них. Аллах є абсолютним володарем людської долі… віра в ангелів, які виконують веління Аллаха, оберігають рай і пекло; віра в Коран як богоодкровення через пророка Мухаммеда;

Коротка характеристика конституційно правових основ забезпечення свободи совісті в Україні

Її ядром слід вважати совість. Совість — це вираз моральної самосвідомості особи, її моральна самооцінка. Свобода совісті тісно пов'язана зі становищем релігії і церкви в суспільстві,… Згідно з Конституцією України, свобода совісті — це право на свободу світогляду і віросповідання, свободу сповідувати…

Свобода совісті й толерантність

Проблема толерантності тісно пов'язана зі свободою совісті. Толерантність сприяє свободі вияву вільної совісті індивіда, вона є не тільки умовою… Толерантність має кілька визначальних принципів: • Визнання рівності, суверенності, свободи релігії та переконань суб'єктів комунікації. Важливим є міжнародно визнаний…

Новітні релігійні течії.

Все різноманіття новітніх релігійних течій і містичних груп можна умовно поділити на сім груп. 1) Неохристиянські, до яких належать релігійні культи, в основі яких лежить… 2) Релігійні організації орієнталістського спрямування. До них належать такі організації, в основі яких лежать…

Екуменізм у християнському світі.

Головна ідея екуменістичного богослов”я – ідея єдності християнства. Основою зближення екуменісти бачать спільність християнської спадщини, те, що… Сучасний екуменізм, попри всю свою конфесіональну багатобарвність, бере свої… Метою сучасного екуменічного процесу є прагнення відновити спілкування у Таїнствах між роз”єднаними сьогодні…

Предмет логіки, логічна культура мислення

1)Мислення і свідомість взагалі є функцією мозку і відображають процеси та явища об’єктивного світу. У структуру свідомості людини входить… 2)На відміну від безпосередніх форм відображення дійсності (їх називають… 3)За допомогою мислення осягають такі сторони реального світу, які не можуть бути розкриті за допомогою тільки…

Основні історичні етапи розвитку логіки.

2й етап.Другий (сучасний) етап. Друга половина 19 ст. до нашого часу. Засновник - Г. Лейбніц. Сучасна логіка: 1.Перший підетап другого етапу: Класична логіка (логіка висловлювань, логіка… 2.Другий підетап другого етапу: Некласична логіка (алетична логіка, епістимічна, деонтична, темпоральна, логіка дії,…

Арістотель як фундатор формальної логіки.

Аристотель(Ар.) вперше виділив логіку в самостійну науку. Логіку він назвав аналітикою і дав загальний аналіз відкритого ним поняття силогізму як особливої форми умовиводу. Аристотель розкрив також сутність доведення, прийомів доведення і поділу, визначив різницю між науковим і ненауковим знанням, виклав 3 основні закони ФЛ: закон тотожності, закон несуперечності, закон виключення третього. Логічні твори Аристотеля: «Аналітики I i II», «Топіка», «Категорії» і т.д. Ар. У своїх творах основну увагу звертав на дослідження силогізму.

 

Логічна структура поняття (зміст та обсяг).

Об’єм поняття означає сукупність предметів, які узагальнюються під даним поняттям. Іншими словами об’єм – це клас (кількість) предметів, які мисляться під даним поняттям. Наприклад, об’єм поняття “студент” включає всіх студентів, які жили, живуть та будуть жити; поняття “конституція держави” включає всі конституції держави, які існували, існують та будуть існувати; поняття “водойма” – всі водойми, які... і т.д. Зміст поняття – це сукупність суттєвих властивостей, які притаманні відображеному у даному понятті класу предметів. В залежності від об’єму, поняття можуть бути пустими, одини предмета, явища, події – “вічний двигун”, “кентавр”, “еліксир молодості”, “машина часу”, “Донецька державна академія управління” тощо.

Одиничним є поняття, об’єм якого включає лише один предмет, явище або подію. Це, як правило, власні назви – “Афіни”, “Найбільше місто в світі”, “Фундатор формальної логіки”, “Сучасний президент України” тощо.

Загальними є поняття, об’єм яких включає понад один предмет – “країна”, “студент”, “наука”, “місто”, “менеджмент”, “сервіс”, “грамотний” тощо.

 

У свою чергу за змістом формальна логіка виділяє вісім видів понять, які для зручності поєднані у чотири пари:Конкретні – абстрактні;Позитивні – негативні;Відносні і безвідносні (парні і непарні);Сукупні і несукупні

Конкретними є поняття, які називають предмет або явище – “книга”, “гроза”, “Хомутенко Микола Григорович”, “ДонДУУ”, “менеджер”, “колектив”, “конституція” тощо.

Абстрактні поняття називають (від лат. Abstractio – “відволікання”) не предмет, а окремі його властивості. Вони відволікаються від предмета власне і зосереджуються на його якостях – “доброта”, “успішність”, “краса”, “червоний”, “недбалий”, “начитаний” тощо.

Позитивними називають поняття, в яких відбиваються присутні в предметі ознаки або вказується на предмет як на наявний – “учень”, “освічений”, “лідер”, “порядок”, “добрий”, “банк”, “статистика”, “етикет”, “правосвідомість” тощо.

Негативними є поняття, в яких наявність ознаки заперечується – “недобрий”, “неграмотний”, “малокультурний”, “небілий”, “неосвічений”, “неправомірний” тощо.

Відносні (парні) – поняття, які мають органічну єдність і не можуть мислитися окремо – тоді вони втрачають смисл – “батьки – діти”, “право - ліво”, “начальник підлеглий”, “верх – низ”, “південний полюс – північний полюс” і т.ін.

Безвідносні (непарні) поняття мисляться поза всяким зв’язком і не мають логічної пари – “троянда”, “лопата”, “книга”, “студент ДонДУУ”, “економіст”, “підприємець” тощо.

Сукупні поняття називають групу, клас однорідних предметів як одне ціле – “композиція”, “колекція”, “стадо”, “отара”, “колектив”, “сузір’я”, “група”, “табун” і т. ін.

Несукупні показують предмет, який може мислитися в однині – “водій”, “студент”, “професор”, “спортсмен” тощо.

Таким чином кожне поняття може бути характеризоване з позицій об’єму і змісту. Наприклад:

“Колектив” – загальне за об’ємом, конкретне, непарне, сукупне і позитивне поняття;

“Радіостанція” – загальне об’ємом, конкретне, позитивне, непарне, несукупне поняття;

“Добрий” – загальне за об’ємом, абстрактне, позитивне, парне, несукупне поняття.

 

155.Закон оберненого співвідношення між змістом і обсягом понять:

Зміст поняття становлять усійого елементи, які можуть бути виділені у вигляді окремих понять. Обсяг поняття – це всі інші поняття, для яких воно служить ознакою, головною їх частиною. Обсяг поняття А схематично можна подати так: Aa, Ab. Ac, Ad, Ae… За цією схемою, наприклад, поняття A («людина») буде родовимвідносн понять Aa(«росіянин»), Ab(«українець»), Ac(«англієць») та ін.

Обсягом поняття іноді наз. множину предметів які мисляться за допомогою даного поняття. Але це некоректно, оскільки логіка вивчає відношення між поняттями, а не предметами. Таким чином, якщо визначається наявність обсягу поняття А, то це означає, що має визнаватись наявність понять, для кожного з яких воно є частиною змісту, відсутність їх ознчаї відсутність і самого поняття А, бо без обсягу поняття бути не може.

З цього випливає, що між обсягом і змістом існує тае співвідношення: якщо зміст поняття А знаходиться в змісті поняття В, то це останнє знаходиться в обсязі першого, і навпаки, якщо поняття В міститься в обсязі поняття В, то останнє становить частину змісту першого. Тобто зміст і обсяг поняття перебувають в оберненому відношенні. У цьому суть закону оберненого відношення між обсягом і змістом понять.

 

Правила визначення понять

права і ліва частини визначення повинні бути спів мірними, тобто однаковими за обсягом Порушення правила співмірності визначення спричиняє помилки… визначення не повинно містити в собі кола. Приклад кола у визначенні: „Логічне… визначення має бути ясним за змістом, тобто не містити в собі двозначності чи поза значності. Правило ясності…

Операція доповнення поняття

Логічна операція, що розкриває обсяг поняття, наз поділом поняття(П).П. обсяг якого розкрив, наз діленим П. Ознака, за якою здійснюється поділ, наз основою поділу, а поняття одержані в результаті поділу, - членами поділу. Залежно від кількості членів поділу розрізняють поділ двочленний, тричленний і багаточленний. Серед двочленного поділу виділяють дихотомію, що являє собою поділ обсягу діленого поняття С на два суперечних поняття –А і не-А: швидкий –нешвидкий, збитковий –незбитковий.

Операція доповнення понять. Ця операція над поняттями, коли шляхом заперечення вихідного поняття утворюють нове поняття А’ (не-А), обсяг якого в сумі з обсягом поняття А становить цілісність, яка дорівнює одиниці (А + А’=1).

Формула доповнення: 1-А= А’

 

Узагальнення як логічна операція з поняттями.

Наприклад: Студент КНЕУ ® студент; Місто Донецьк ® місто;

Обмеження як логічна операція з поняттями.

Місто ® місто Київ, Держава ® українська держава, Наука ® наука логіка,

Правила поділу понять.

Порушення цього правила призводить до двох помилок: неповний поділ, коли перераховані не всі члени поділу. Наприклад, “Арифметичні… поділ з зайвими членами. Наприклад, “люди діляться на чоловіків, жінок і дітей” (до чого тут діти? Вони також мають…

Формально-логічні відношення між несумісними поняттями.

  162. Прості судження та їх види. Судження – це форма мислення, у якій щось стверджується чи заперечується в існуванні предметів або виражається зв'язок…

Поділ простих судженнь за кількістю і якістю

З позицій класичної формальної логіки просте судження за ознакою повноти (кількістю) об’єму поділяються на :

загальні (кванторне слово – “Всі”) – судження, яке має у якості суб’єкта загальне поняття, а предикат якого належить до всього об’єму суб’єкта – “Усі фінансисти є фахівцями з цінних паперів”, “Всі справжні викладачі ДонДУУ втілюють в життя ідеали істини, добра, краси і справедливості”, “Всі правознавці не є адвокатами”;

часткові (кванторне слово – “Деякі”) – судження, яке має у якості суб’єкта загальне поняття, а предикат якого належить лише до вказаної частини об’єму суб’єкта – “Деякі студенти є відмінниками”, “Лише деякі люди можуть вважатися особистостями”;

Одиничні (кванторне слово – “це”) – судження, яке має в якості суб’єкта одиничне поняття, а його предикат належить до всього об’єму суб’єкта – “Віктор Андрійович Ющенко – президент України”, “Студент Сидоренко В.М. – відмінник”.

У свою чергу за якістю зв’язки судження поділяються на :

стверджувальні (зв’язка “є”) - у ньому говориться, що певна ознака визнається як присутня у предмета;

Заперечувальні (зв’язка “не є”) – певна ознака заперечується.

Таким чином, об’єднана класифікація суджень за кількістю і якістю виглядає так:

загальностверджувальні судження – “Всі S є Р”;

загальнозаперечувальні судження – “Всі S не є Р”;

частковостверджувальні - “Деякі S є Р”;

частковозаперечувальні судження – “Деякі S не є Р”;

одиничні стверджувальні судження – “Це S є Р”;

Одиничні заперечувальні судження – “Це S не є Р”.

Прості С поділяються на:

1)Екзистенціальні (С існування), у яких вираж сам факт існування предмета, що відобр в думці: а-а

2)Відносні С, у яких роль предмета, що вираж відношення між двома іншими елементами С, виконують інші поняття: a R b,або R(a,b)

3)Атрибутивні С, у яких ствердж або запереч певні властивості, що належать предмету: S є P, S не є P. Ці С наз ще категоричними.

 

Атрибутивні судження, їх класифікація.

Атрибутивне судження – судження, в якому стверджується чи заперечується наявність певних властивостей у предметів. Одним із різновидів атрибутивних суджень є судження існування або екзистенційні. До останніх належать ті судження, в яких констатується наявність чи відсутність у предметів думки їх найзагальнішої властивості(атрибуту) – буття. Прикладом такого судження може бути судження про відсутність життя на Марсі. До складу атрибутивного судження входять суб’єкт(S) і предикат(P), які є логічним змінними і можуть бути замінені тими чи іншими предметними постійними, а також зв’язка, яка виконує роль логічної постійної і виражається словами „є”, „не є”, „суть”, „не суть”, „належить”, „не належить”. Формула атрибутивних суджень „S є(не є ) P”. За кількістю атрибутивні судження поділяються на загальні, часткові, одиничні. Загальне – таке атрибутивне судження, в якому суб’єктом є загальне поняття. Одиничне – суб’єктом виступає одиничне поняття. За якістю: стверджувальні, заперечні. За кількістю і якістю: загальностверджувальні – такі судження, які за кількістю є загальними, а за якістю стверджувальними(ASP), загально заперечні – зі кількістю є загальними, а за якістю заперечувальними(ESP), частково стверджувальні – такі, які за кількістю є частковими, а за якістю стверджувальними(ISP), частково заперечні – часткові за кількістю, заперечні за якістю(OSP).

Правила логічного квадрату.

Логічні відношення між судженнями можна подати у формі «логічного квадрата».

Розподіленим наз таке поняття (термін), яке в даному С взято в його повному обсязі. Нерозподіленим наз таке поняття (термін), яке взято частково, не в його повному обсязі.

У загальноствердних С (А) поняття на місці суб’єкта (S) повинні бути розподіленими, а на місці предиката (Р) можуть бути і розподіленими, і нерозподіленими.

У загальнозаперечних судженнях (Е) поняття на місці суб’єкта (S) та предиката (Р) завжди є розподіленими.

У частковоствердних судженнях (І) поняття на місці суб’єкта (S) завжди нерозподілені, а на місці предиката (Р) можуть бути розподіленими, але, як правило, є також нерозподіленими.

У частковозаперечних С (О) поняття на місці суб’єкта (S) завжди є нерозподіленим, а на місці предиката (Р) – завжди розподіленим.

Складні судження, їх види.

Види: 1.Єднальні(конюктивні)судження-це такі судж,якіутворені з двох судженьза… 2.Розділові (дизюктивні) :

Види суджень за якістю та кількістю.

За кількістю:

1.Одиничним -наз таке судження, в якому предмет (S) виступає одиничним поняттям

2.Загальним -наз таке атрибутне судження, в якому субєктом є загальне поняття

3.Частковим -наз таке судж, в якому субєкт представляє частину класу досліджуваних предметів.

За якістю:

1.Загальностверджувальне (ASP) наз таке судження, яке за кількістю є загалним, а за якістю стверджувальним

2.Частковостверджуване (ISP) наз таке атрибут судження. Яе за кількістю є частковим, а за якістю стверджувальним

3.Загальнозаперечувальні (ESP) наз атриб судження, яке за кількістю є загальним, а за якістю заперечувальне

4.Частковозаперечувальне (OSP) наз таке судження часткове за кількість і заперечувальне за якістю

Модальні судження

Види:

1.Алетичні включають такі модальності : «нобхідно», «можливо», «випадково» та їх модифікації

2.Епістемічні вкл до свого складу «знаю», «вірю», «вважаю», «доведено», «відомо», «спростовано».

3.Темпоральні вкл такі оцінки змісту, в яких необхідні уточнення з використанням часових характеристик «було/буде так, що», «раніше/пізніше», «завжди було/буде так, що», «одночасно»

4.Деонтичні характеризують наявність або відсутність в судж певних норм за допомогою таких модальностей: «обовязково/необовязково», «дозволено/недозволено», «заборонено/незаборонено»

Основні закони логіки

Закон мислення – це результат відображеня необхідних істотних, сталих, багаторазово повторюваних звязків між думками, вираженими логічними засобами.

Закон тотожності: обсяг і зміст понять(суджень) повинні бути строго визначеними і залишатися нзміними у прцесі логічних міркувань (а=а; а¦а; а 1 а)

Закон несуперечності: у прцесі міркування по який-небудь предмет не можа одночасно стверджувати і заперечувати що-небудь в одному і тому самому відношенні (аTа)

Закон виключеного третього: з 2ох суперечних суджень одне повинно бути істинним, друге-хибним, третього бути не може (а-а)

Закон достатньої підстави: всяка істинна думка повинна бути достатньо обгрунтованою(за допомогою вихідних положень, припущень, відомих законів і правил, практичного досвіду)

Умовиводи, їх види

Види: 1.Дедуктивний умовивід – це умовивід, у якому висновок зроблено обовязково із… А) Безпосередні умовиводиназ дедуктивні умовиводи, які виводять з одного засновку.

Фігури категоричного силогізму, правила фігур.

Фігури силогізму – це його різновиди, які розрізняються місцем середнього терміна в засновках. Модусом простого категоричного силогізму є різновиди силогізмів, які різняться… 1 фігура: ААА, ЕАЕ, АІІ, ЕІО.

Полісилогізми

Полісилогізмом називаються два або декілька простих категоричних силогізмів, пов”язаних один з одним так, що висновок одного є засновком для іншого:

1.Прогресивний полісилогізм-висновок попереднього силогізму стає більшим засновком наступного силогізму.

Прогресивний сорит можна отримати з прогрествного полісилогізму шляхом послідовного вилучення висновків передуючих силогізмів і більших наступних засновків.

2.Регресивний полісилогізм-висновок передуючого силогізму стає меншим засновком наступного силогізму

Регресивний сорит можна отримати з регресивного полісилогізму шляхом послідовного вилучення висновків передуючих силогізмів і менших засновків, що випливають з них.

Індуктивні умовиводи

Індуктивний умовиводи – це опосередковані умовиводи у яких з одиничних суджень – засновків – виводять часткое або й загальне судження – висновок. … А)повна індукція – різновид індуктивного умовиводу, в якому на підставі знання… Б)неповна індукція - індуктивний умовивід, в якому висновок про весь клас предметів робиться на підставі знання тільки…

Аналогія, її різновиди

Прикладом аналогії може бути міркування Галілея, який, відкривши чотири супутники Юпітера і виявивши спільність між системою „Юпітер – його… Схема міркування за аналогією: Предмет А має ознаки abcd. Предмет В має ознаки… Висновок за аналогією має ймовірний характер.

Логічна характеристика доведення.

Доведення – це обґрунтування істинності одного положення(судження, гіпотези, концепції) за допомогою інших шляхів побудови відповідного… Будова доведення: теза – положення, що обґрунтовується. Вона виражається у формі судження чи системи суджень. Щоправда, іноді з…

Види доведень.

Пряме доведення – доведення, в якому з аргументів, пов’язаних за певною схемою міркування, безпосередньо випливає висновок, який повністю збігається… Непряме доведення – доведення, в якому істинність тези обґрунтовується шляхом… Апагогічне – непряме доведення, в якому з антитези виводять наслідки, що явно суперечать дійсності або відомим…

Правила доведень (правила тези, правила аргументів, правила зв'язку тези з аргументом).

Тезою може бути лише те положення, яке справді потребує обгрунтування за даних конкретних умов. Вдаючись до цього правила слід враховувати, що одні… Теза повинна бути чітко визначеним і адекватно сформульованим судженням(чи… Теза повинна залишатися незмінною, тотожною самій собі впродовж усього доведення. Це правило, як і попереднє, є…

Правила аргументів, правила зв'язку тези з аргументом

Спростування.

Відповідно розрізняють такі види спростування: -спростування шляхом критики тези – обґрунтування недосконалості доведення… Встановлення невизначеності тези, факту її підміни або того, що положення, яке проголошене тезою, не потребує…

Дискусія і полеміка як різновиди суперечки.

Полеміка – один з найпоширеніших різновидів публічної суперечки, для якої характерні протистояння, конфронтація, протиборство сторін; форма…    

– Конец работы –

Используемые теги: Філософія, Стародавньої, Індії0.059

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Філософія Стародавньої Індії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії. Витоки філософії Індії. Санкх’я та йога Патанджалі
Стародавність та Середньовіччя.. ЗМІСТ.. ВСТУП Лекція Сенс визначення філософія Сходу у контексті протиставлення європейській історії філософії..

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Філософія
Київський національний економічний університет.. Філософія Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни..

Конспект лекцій філософія
Запорізький національний університет.. Міністерства освіти і науки.. Молоді та спорту України..

Антична філософія
Своїм основним завданням філософія має встановлення перших основних істин які слугують першопочатком або принципами для інших істин Як наука.. Антична філософія.. Філософія як світоглядне явище з являється в процесі такого поділу людської діяльності коли виникає необхідність..

Філософія. Людиномірність
Філософія як спосіб духовного самовизначення людини в світі філософія як спосіб духовного самовизначення людини в світі тема Людиномірність.. Отже як ми вже довідались філософське знання має свою специфіку яка полягає.. Філософське знання водночас може існувати і як моністичне монологічне і навіть догматично категоричне..

Філософія, її сутність, особливості та функції
Тема Філософія її сутність особливості та функції Філософія як мудрість Філософія як форма суспільної свідомості Особливості філософського.. Тема Історичний розвиток світової філософії Антична філософія.. Тема Філософське вчення про буття онтологія Філософське усвідомлення світу його сутність та проблеми..

Філософія права
методологічної культури а отже і ефективності профе сійної діяльності.. філософія права це моральний осередок законодав ства Історія свідчить про те що розвиток проблеми пра вової..

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»
Національний університет києво могилянська академія.. Кафедра філософії та релігієзнавства..

Філософія
Київський національний торговельно економічний університет.. Філософія Хрестоматія Навчальний посібник Рекомендовано..

Філософія права
Філософія права.. Навчальний посібник За редакцією доктора філософських наук..

0.03
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам