рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія» - раздел Философия, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України   ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

 

 

Кафедра філософії та релігієзнавства

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Віце-президент з навчальної роботи

 

В. М. ОЖОГАН

 

«______»_________________2012 р.

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 – соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія;

6.130102 – соціальна робота

Статус дисципліни: нормативна

 

Київ − 2013


Філософія: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – К.: НаУКМА, 2013. – 41 с.

 

 

Укладачі: Бондаревська Ірина Андріївна, доктор філософських наук, професор

Козловський Віктор Петрович, кандидат філософських наук, доцент

 

Ухвалено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства

 

Протокол № від «30» серпня 2012 р.

 

Завідувач кафедри ________________ доктор філос. наук, проф. М. Л. ТКАЧУК


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

 

 

Кафедра філософії та релігієзнавства

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 – соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія;

6.130102 – соціальна робота

Статус дисципліни: нормативна

 

 

Київ − 2013


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Філософія» є необхідною складовою нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з напрямів Метою… Курс «Філософія» викладається у І семестрі та розрахований на 15 навчальних… Курс «Філософія» є важливою складовою підготовки бакалаврів з напряму 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія;…

ІІ. ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1. Що таке філософія?

Походження слова «філософія» та витоки філософії. Філософія і міф. Філософія і буденне життя. Філософія і мудрість. Філософія як раціонально-критичне мислення і як спосіб життя. Образи філософів – Сократ, Сенека, Сковорода. Основні питання філософії у Канта. Філософія і наука. Філософія і соціально – політичні науки. Роль філософії у сучасному світі.

Тема 2. Свідомість, самосвідомість, мислення.

Свідомість як спосіб людського буття в світі. Ідеальні та тілесні передумови свідомості. Свідомість і час. Самосвідомість і рефлексія. Мислення, його категоріальна структура. Мислення і мова. Основні формально - логічні закони інтелектуальної діяльності. Види сучасних логік: базис їх розрізнення. Логічні підстави теорії аргументації. Основні риси критичного мислення.

 

Тема 3. Буття: вступ до онтології.

Поняття буття. Буття і небуття. Буття і ніщо. Буття і суще. Онтологія і метафізика. Критика метафізики в некласичній філософії. Основні філософські моделі світу: монізм, дуалізм, плюралізм. Поняття субстанції та її атрибутів. Поняття простору і часу. Рух і спокій. Проблема описання руху. Детермінізм та індетермінізм. Сучасні теорії хаосу та самоорганізації систем.

 

Тема 4. Проблеми пізнання: вступ до епістемології та філософії науки.

Класична і некласична моделі пізнання. Об’єкт і суб’єкт пізнання. Пізнання як пригадування. Пізнання як відображення. Пізнання як конструювання. Абсолютне і відносне у процесі пізнання. Рівні пізнання: емпіричне і раціональне. Види пізнання: релігійне, художнє, наукове. Наука і пізнання. Принципи наукового пізнання. Гносеологічний оптимізм. Скептицизм. Агностицизм. Істина як мета пізнання. Істина в релігійному і науковому пізнанні. Основні концепції істини: когерентна, кореспондентна, прагматична. Специфіка наукової істини. Гносеологічний плюралізм постмодерної філософії. Істина як умова свободи і мета людського існування. Еволюція уявлень про свободу. Негативне і позитивне поняття свободи.

 

Тема 5. Проблема людини: вступ до філософської антропології .

Розвиток уявлень про місце людини у світі: Античність, Середньовіччя, Новий час. Антропний принцип у сучасній науці і філософії. Сутність та існування людини. Особливості людського буття. Розвиток уявлень про здатності людини. Людина як природна і суспільна істота. Поняття відчуження. Проблема співвідношення тілесного і духовного в сучасній науці і філософії.

 

Тема 6. Проблеми людського існування.

Життєвий шлях людини. Народження і смерть. Поняття екзистенції в різних філософських системах. Самість і проблема самореалізації людини. «Я» і «Ти». «Я» і «Ми». «Я», «Інший», «Чужий». Відчуження і анонімність існування у суспільстві. Проблема ідентичності. Соціальна і особиста свобода. Сенс людського життя.

 

Тема 7. Аксіологія: нарис теорії цінностей.

Поняття цінності. Норми і цінності як предмет філософського дослідження. Основні риси деонтології. Моральні цінності та проблема вибору життєвих орієнтирів. Поняття ресентимента в моралі. Естетичне ставлення до дійсності та ідея естетичного виховання людини. Співвідношення прекрасного і доброго в класичному мистецтві. Дегуманізація сучасного мистецтва: масове і елітарне у мистецтві.

 

Тема 8. Проблеми суспільного буття: основні питання соціальної філософії.

Суспільство як предмет філософського аналізу. Історичний розвиток уявлень про природу і структуру суспільства. Античні моделі суспільного устрою. Модерні теорії суспільства: природні права людини і теорія суспільної угоди. Поняття природної і громадянської свободи. Рушійні сили розвитку суспільства: конфлікти, суперечності, солідарність. Сучасні комунікативні теорії суспільства.

 

Тема 9. Філософія історії і культури.

Історичність людського буття. Достовірність історичних оповідей. Можливості пізнання історії. Проблема сенсу і спрямованості історії. Прогрес. Проблема визначення критеріїв прогресу. Революція і еволюція. Проблема визначення «законів історії». Критика історицизму. Постмодерністичні моделі історії.

Культура як спосіб людського існування. Поняття культури. Культура і природа. Культура і цивілізація. Культура і традиція. Типологія культур та універсалії культури. Теорія локальних культур (Н.Данілевський, О.Шпенглер, А.Тойнбі). Символічні форми культури (Е. Кассірер). Культура як антропологічна передумова людського буття в світі (А.Гелен).

Тема 10. Філософія в стародавньому світі.

Особливості східної філософії. Філософські школи та вчення Індії та Китаю. Особливості давньогрецької філософії. Етапи розвитку давньогрецької філософії. Філософія до Сократа: основні проблеми і школи. Сократ і його роль в розвитку філософської думки. Вчення Платона про ідеї та систематизація філософського знання в творах Аристотеля. Елліністичні філософські школи. Неоплатонізм.

Тема 11. Філософія доби Середньовіччя та Відродження.

  Тема 12. Філософія Нового часу (XVII – перш. полов.XIX ст.) Основні риси філософії Нового часу. Раціоналізм та емпіризм: Р. Декарт і Ф Бекон. Дедуктивний та індуктивний методи…

Тема 13. Філософія у друг. полов. ХІХ – поч. ХХ ст.

Поняття некласичної філософії, її особливості і риси. Ідея соціально-історичного суб’єкта в марксизмі. Філософія як засіб перетворення світу. Позитивістська критика філософії як метафізики: О. Конт, Дж.Мілль, Г.Спенсер, Е.Мах, В.Авенаріус. Філософія життя (Ф.Ніцше, А.Бергсон, Г.Зіммель): від раціоналізму до ірраціоналізму (наголос на волі, інстинкті, інтуїції). Російська релігійна філософія: В. Соловйов, Н. Бердяєв, Л.Шестов, С.Франк. Феноменологія (Е.Гуссерль) – витоки та теоретичні підходи. Поняття феномену в класичній і некласичній філософії. Феноменологічна редукція. Інтенціональність і поняття життєвого світу.

 

 

Тема 14. Основні напрями філософії ХХ ст.

 

ІІІ. ЛІТЕРАТУРА

Августин Блаженный. Монологи / Августин Блаженний // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 45 – 50. Аристотель. Метафизика / Аристотель // Читанка. – Кн. 1, Тема 1. – 2003. – С.… Аристотель. Никомахова етика / Аристотель // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 3 - 6.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра філософії та релігієзнавства

 

Робоча програма дисципліни

 

«ФІЛОСОФІЯ»

 

Шифр галузі, найменування галузі знань, код напряму, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Організаційно-методична характеристика навчальної дисципліни
Академічна характеристика Структура
Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки. Напрям підготовки: 6.020301 – філософія. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр   Рік навчання: І Семестр: І Кількість годин на тиждень: 4 Статус дисципліни: нормативна Кількість кредитів ECTS: 4     Кількість годин: Загальна: 108 Лекції: 30 Семінарські заняття: 26 Самостійна робота: 52   Вид підсумкового контролю: письмовий екзамен

 

Робочу програму складено для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом підготовки: 6.0030101 – соціологія;6.030104 – політологія;

6.130102 – соціальна робота (Галузь знань: 0301 – соціально-політичні науки).

 

Укладачі: Бондаревська Ірина Андріївна, доктор філософських наук, професор

Козловський Віктор Петрович, кандидат філософських наук, доцент


I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання навчального курсу. Курс передбачає систематизований і структурований виклад програмного матеріалу, спрямований на формування у… Міждисциплінарні зв’язки.Курс корелює зі змістом та методологією нормативних… Вимоги до знань та умінь. За результатами вивчення курсу студент повинен

II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

III. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ

Мета і завдання лекційних занять.Лекції з курсу «Філософія» передбачають систематизований і структурований виклад програмного матеріалу і мають на меті формування у студентів базового рівня знань з дисципліни, а також спрямування їх самостійних зусиль щодо засвоєння предмета.

 

План лекційних занять

  1. Філософія і буденне життя. 2. Виникнення філософії. Філософія і міф.

ІV. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Мета і завдання семінарських занять. Семінарські заняття з курсу передбачають обгово­рення студентами питань, визначених робочою нав­чальною програмою, і мають на меті закріплення і поглиблення знань предмета, здобутих під час лекційних занять і самостійної роботи; прищеплення навичок аналізу конкретних тем і проблем; розкриття їх теоретичного змісту і практичного значення; ведення фахової дискусії тощо.

 

Зміст семінарських занять.

Семінарські заняття з курсу передбачають такі форми аудиторної роботи:

 • розгляд і обговорення теоретичного матеріалу у відповідності до визначеного плану;
 • контрольні тематичні опитування;
 • проведення колоквіумів;
 • виконання тематичних контрольних робіт;
 • розв’язання тематичних тестів.

 

Плани семінарських занять

Заняття 1. Духовні та культурно – історичні витоки філософії ( 2 год.)

 

1. Філософія і повсякденне життя. Феномен мудрісті.

2. Філософія, світогляд та ідеологія.

3. Філософія і наука. Філософія, соціологія і політика.

4. Основні питання філософії (за І.Кантом).

 

 

Література

Обов’язкова:

Аристотель. Метафизика / Аристотель // Читанка. – Кн. 1, Тема 1. – 2003. – С. 4.

Декарт Р. Начала философии / Рене Декарт // Читанка. – Кн.1, Тема 1. – 2003. – С. 5– 6.

Кант И. Трактаты и письма / Иммануил Кант // Читанка. – Кн. 1, Тема 1. – 2003.- С. – 8.

Платон. Теэтет / Платон // Читанка. – Кн. 1, Тема 1. – 2003. – С.2 – 3.

Платон. Федон / Платон // Читанка. – Кн. 1. Тема 1, 2003. – С. 1 – 2.

Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии (Понятие философии. Философия и мировоззрение) / Мартин Хайдеггер // Читанка. –Кн.1, Тема 1. – 2003. – С. 16 – 20.

Додаткова:

Гильдебранд Д. Что такое философия? / Дитрих фон Гильдебранд. – СПб.: Алетейя, 1999. – С. 209 – 228, 285 – 344.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Ортега - й - Гассет X. Что такое философия? / Хосе Ортега-и-Гассет - М., 1999. – С. 51 – 91. // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/ortega/wph.html .

Рорти Р. Философия и будуще / Ричард Рорти //Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 29 – 34.

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? / Хаймо Хофмайстер. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2006. – 448 с.

Ясперс К. Введение в философию / Карл Ясперс. – Мн.: Пропилеи, 2000. - С.9 - 28.

 

Підручники та навчальні посібники:

Філософія. Курс лекцій / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, А. І. Горак. – К.: Либыдь, 1993. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html

Філософія. Підручник / під редак. Бичко І.В., Бойченко І.М.- К. 2001.- С. 3-30. Философия: dtv – atlas. Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. – М.: Рыбари, 2002. – 268 с. http://bookre.org/reader?file=590178

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.-К. 1995.- С. 7-59, 75-101. http://thales2002.narod.ru/zmneph.html

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія. - К.,2003.-С.9-45.

Предмет і проблематика філософії. – Львів. 2001.- С. 10 -35. http://www.twirpx.com/file/108033/

Вольф Р. П. О философии. – М., 1996.- С.15 -51. http://www.twirpx.com/file/296373/

Заняття 2. Мислення та його логічні засади (2 год.)

 

1. Свідомість, самосвідомість і рефлексія. Мислення та мова.

2. Основні формально - логічні закони інтелектуальної діяльності.

Види сучасних логік.

3. Логічні підстави теорії аргументації. Основні риси критичного мислення.

 

Література:

Обов’язкова:

Відповідні фрагменти тестів із кафедральної читанки (Тема 2).

Додаткова :

Альберт Х. Трактат о критическом разуме.- М., 2003.- С.88- 93, 105- 115.

Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски.- М. 2000.- С.201 – 227.

Лекторский В.А. Субъект, объект, познание.- М.1980.- С.251-302.

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая.- М., 2001.

Лой А.Н. Проблема свідомості: історичність досвіду// Філософська і соціологічна думка.- 1992, №7.

Идеал, утопия и критическая рефлексия.- М., 1996.

Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема// Вопросы философии.- 1990 ,№ 10.

Стяжкин Н.И. Формування математической логики. – М., 1967.

Фейс Р. Модальная логика. – М., 1974.

Новиков П.С. Елементы математической логики. – М., 1973.

Івін О.А. Логіка.- К., 1996.

Юнгер Ю.Г. Язык и мышление. – СПб., 2005.

Ricoeur P. Main Trends in Philosophy.- N.Y.& L.,1979.

FUNDAMENTALS OF PHILOSOPHY ( Ed. by John Shand ).- L.,& N.Y.,2003.- P.64 -93.

 

Підручники та навчальні посібники:

Рузавин Г.И. Логика и аргументация. – М., 1997. http://filam.ru/view_manuel.php?id=119

Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2006. http://www.twirpx.com/file/684588/

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. - С.202- 217. http://thales2002.narod.ru/zmneph.html

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія. - 292 -309.

Предмет і проблематика філософії. – Львів. 2001.- С. 245 -264.

Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К., 1997.

 

Заняття 3. Основні питання онтології (2 год.)

1. Отологія і метафізика. Поняття буття. Буття і ніщо. Буття і суще.

2. Моделі світу: монізм, дуалізм, плюралізм.

3. Рух, простір і час.

4. Каузальність і детермінізм.

Література

Обов’язкова:

Гайдеггер М. Що таке метафізика / Мартін Гайдеггер // Читанка. – Кн. 1,Тема 3. – 2003. – С. 60 – 67.

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме / Мартин Хайдегер // Читанка. – Кн..1, Тема 3. – 2003. – С. 68 – 69.

Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант //Читанка. Кн.1,Тема 3.– 2003.– С. 59.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс // Читанка. – Кн. 1, Тема 3. – 2003. – С. 24 – 25.

 

Додаткова:

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Корет Э. Основы метафизики / Эмерих Корет. – К.: Тандем, 1998. – С. 9 – 22.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски? / Хаймо Хофмайстер. – СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2006. – С. 5 – 50.

 

Підручники та навчальні посібники:

Філософія. Курс лекцій / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, А. І. Горак. – К.: Либыдь, 1993. Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html

Філософія. - С. 32-61, 78-92.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія. - С.258 -291.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. - С 103-132, 231 - 251.

Предмет і проблематика філософії. - С.215 -244.

Вольф Р. П. О философии. – М., 1996.- С.317 – 330.

Заняття 4 – 5. Проблеми наукового пізнання (4 год.)

 

1. Філософія про сутність пізнання. Догматизм, скептицизм та агностицизм.

2. Проблема істини в класичній та сучасній філософії.

3. Поняття наукового методу та наукової революції.

4. Особливості соціальних і гуманітарних досліджень.

5. Пізнання та свобода.

 

Література

Обов’язкова:

Бекон Ф. Новий органон // Читанка. Кн. 1. Тема 6. С. 115 – 116).

Гегель Г.В.Ф. Кто мыслит абстрактно? // Читанка. Кн. 1. Тема 1. С. 8 – 10).

Декарт Р. Первоначала філософії ( Фрагмент праці «Міркування про метод») // Читанка. Кн. 1, Тема 6. – С. 116 – 118.

Кун Т. Структура научных революций / Томас Кун // Читанка. – Кн. 1,Тема. 6. – 2003. – С. 123 – 124.

Платон. Государство / Платон // Читанка. – Кн. 1, Тема 6. – 2003. – С. 112 – 113.

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духу /Г. В. Ф. Гегель // Читанка. – Кн.1, Тема 6. – 2003. – С. 120 – 121.

Кант И Трактаты. Логика / Иммануил Кант // Читанка. – Кн. 1, Тема 2. 2003. – С. 35 – 39.

Хайдеггер М. О сущности истины / Мартин Хайдеггер // Читанка. Кн. 1. Тема 6. – 2003. – С. 125 – 128.

Додаткова:

Берлин И. Две концепции свободы / Исайя Берлин // Режим доступу: http://kant.narod.ru/berlin.htm

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – С. 193 – 212.

Ионас Г. Принцип відповідальності/ Ганс Йонас. – К.: Лібра, 2001. – С.7 – 45, 205 – 335.

Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века / С.Н, Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов // Режим доступу:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mar_FilXX_05.php

Матурана У. Р., Варела Ф.Х. Древо познания / Умберто Р. Матурана, Франсиско Х. Варела. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 182 – 220.

Сартр Ж.-П. Основная идея феноменологии Гуссерля / Жан-Поль Сартр // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/sartre/int.html

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

Філософія. Курс лекцій: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html

Філософія.-С. 162-192. http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/buchko/Philosophy.html

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія.-С.510 -526.

Предмет і проблематика філософії. - С.265 – 335.

Вольф Р. П. О философии.- С. 269 -316.

 

Заняття 6. Основні питання людського буття (2 год.)

1. Проблема сутності людини. Сутність та існування людини.

 1. Тіло, душа і дух людини.

3. Символічний вимір людської природи.

4. Місце людини в космосі.

Література

Обов’язкова:

Кассирер Э. Опыт человека / Эрнст. Кассирер // Читанка. - Кн.1. – 2003. – С. 84 – 85.

Паскаль Б. Из мыслей / Блез Паскаль // Читанка. – Кн. 1, Тема 4. – 2003. – С. 72 –74.

Пико делла Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека / Джованні Пико дела Мирандола // Читанка. – Кн. 2, Тема 10. 2003. – С. 56 – 60.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм /Жан-Поль Сартр // Читанка. – Кн. 1,Тема 4. – 2003. – С. 85 – 87.

Фейербах Л. [Фрагменти разних праць] / Людвиг Фейербах // Читанка. – Кн. 1, Тема 4. – 2003. – С. 75 - 78.

Фромм Э. Свобода, детерминизм, альтернативность/ Эрих Фромм // Душа человека. – М., 1992. – С. 83 – 84. (Читанка. – Кн. 1, Тема 4. – 2003. – С. 77 - 84).

Шелер М. Положение человека в космосе / Макс Шелер // Читанка. – Кн. 1, Тема 4. – 2003. – С. 88 – 90.

 

Додаткова

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред. , послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 33. http://book.tr200.net/v.php?id=1869144

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – С.112 – 119, 138 – 171

Ионас Г. Принцип відповідальності/ Ганс Йонас. – К.: Лібра, 2001. – С.7 – 45, 205 – 335.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Нанси Ж.-Л.. Ответственность за существование / Жан-Люк Нанси // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/intent/09nancy.html (Е – ресурс).

Шелер М. Человек и история / Макс Шелер // Thesis. – 1993. – Вып. 3. // Режим доступу: http://igiti.hse.ru/data/987/313/1234/3_3_1Schel.pdf

Франк С.Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк.- М.: Республика,1992.- С.37 -146.

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. / Мишель Фуко. – К.: Дух и Литера, 1998. – С. 47 – 77.

 

Підручники та навчальні посібники:

Філософія. - С. 111 -142.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія.-С.336 - 361.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії - С. 144-192, 240-250.

Предмет і проблематика філософії. - С.366 – 412.

Вольф Р. П. О философии.- С.269 – 314, 331 – 346.

Заняття 7. Проблема цінностей в філософії. (2 год.)

 

1. Цінності та норми як предмет філософського дослідження.

2. Моральні цінності та проблема вибору життєвих орієнтирів.

3. Специфіка естетичного освоєння людиною дійсності. Мистецтво як

естетична цінність і особливий художній світ.

 

Література

Обов’язкова:

Аристотель. Никомахова етика / Аристотель // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 3 - 6.

Кант И. Критика практического разума / И. Кант // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 6 – 7.

Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал / Сёрен. Кьеркегор // Читанка. – Кн. 2. Тема 7. 2003. – С. 10 – 13.

Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей / Фридрих Ницше // Читанка. – Кн. 2, Тема 11. – 2003. – С. 74 – 76.

Франко І. Що таке поетична краса? / Іван Франко // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 14 – 18.

Шіллер Ф. Листи про естетичне виховання людини / Фридріх. Шіллер // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 7 – 10.

Додаткова:

Беньямін В. Мистецький твір у добу його технічної відтворюваності / Вальтер Беньямін / Пер. з нім. – Львів: Літопис, 2002. – С. 53 – 97.

Вригт Г.Х.(Wright G. H.) Нормы, истина и логика //Г.Х.Вригт(Wright G. H.) Логико-философское исследование.- М., 1986.

Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного/ Ганс Георг Гадамер -М.: Искусство, 1991.- С. 9 – 42, 72 – 99.

Гильдебрант Д. Этика. – СПБ., 2001.

Каган М. Философская теория ценности. - СПб., 1997.

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Малахов В.А. Етика. Курс лекцій / В.А. Малахов. – К.: Либідь, 2006. – 384 с.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Плахов В.Д. Социальные нормы. - М. 1985.

Шелер М. Формализм в этике и материальная этика ценностей// М. Шелер. Избран. Произ. – М., 1994. –С.259 -337.

Фуко М. Забота о себе. История сексуальности ІІІ. / Мишель Фуко. – К.: Дух и Литера, 1998. – С. 47 – 77.

Hartman R.S. The Structure of Value: Foundations of Scientifc Axiolody.- Carbondale(lll.).1967.

Pepper S.C. DIGEST OF PURPOSIVE VALUES.- Berkeley & Los Angeles. 1947

Bidney D. The concept of value in modem anthropology // Anthropology today. -N.Y., 1963. - P. 682-699.

 

Підручники та навчальні посібники:

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія.-С.480 -509.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. - С.217-228.

Предмет і проблематика філософії. - С.336 -365.

Естетика. Підручник / За ред. Л. Левчук. - К.,1997.

Малахов В. А. Етика. - К., 1996.

Вольф Р. П. О философии. - С.55- 98.

 

Заняття 8. Основні питання соціального буття (2 год.)

 

1. Суспільство: його структура і функції.

2. Суспільство і держава. Правова держава і громадянське суспільство.

3. Проблема людської свободи. Лібералізм, комунітаризм та етатизм.

4. Проблема спрямування історичного процесу. Цивілізаційний погляд на

історію. Проблема сенсу історії: критика історицизму.

 

 

Література

Обов’язкова:

Аристотель. Политика / Аристотель // Читанка. – Кн.1, Тема 5. – 2003. – С. 94 – 96.

Гегель Г.В.Ф. Философия истории/ Г.В.Ф. Гегель // Читанка. – Кн. 1, Тема 5. – 2003. – С. 100 – 101.

Гоббс Т. Левиафан / Томас Гоббс // Читанка. – Кн.1, Тема 5. – 2003. – С. 96 – 100.

Элиаде М. Космос и история / Мирча Элиаде // Читанка. – Кн.1, Тема 5. – 2003. – С. 109 – 111.

Ясперс. К. Про сенс історії / Карл Ясперс // Читанка. – Кн.1, Тема 5. – 2003. – С. 107 – 108.

 

Додаткова

Гайєк Ф.А. Право, законодавство і свобода.- К., 2000.- С.9 -113, 240-289, 320-357.

Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // И.А.Ильин. Собр.соч.В 10т.- М., 1994. Т.4.- С.72-85, 111-133.

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія / А. М. Єрмоленко. – К.: Лібра, 1999. – С.112 – 119, 138 – 171.

Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / Фредерик Коплстон. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с.

Кін Дж. Громадянське суспільство. - К., 2000.- С.21-80.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Поппер К. Злиденність історицизму.- К. 1994. (Гл.4.)

Тейлор Ч. Політика визнання / Чарлз Тейлор // Тейлор Ч. Мультикультуралізм і політика визнання. – К.: Альтерпрес, 2004. – С. 29 – 71.

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Франк С.Л. Духовные основы общества / С. Л. Франк.- М.: Республика,1992.- С.37 -146.

Циппеліус Р. Філософія права.- К., 2000.- С.192 -203.

 

Підручники та навчальні посібники:

Філософія. - С.111- 124, 199- 219, 341- 404.

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.М. Філософія. - С.364 - 509.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії - С.231- 306.

Предмет і проблематика філософії. - С.413 -485.

Вольф Р. П. О философии.- С.99 -178.

Заняття 9. Філософія Античності і Середньовіччя (2 год.)

 

1. Етапи розвитку давньогрецької філософії.

2. Філософські школи в Греції і Римі.

3. Філософія в епоху Середньовіччя: проблеми і напрями.

 

Література

 

Обов’язкова:

Августин Блаженный. Монологи / Августин Блаженний // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 45 – 50.

Платон. Бенкет / Платон // Читанка. – Кн. 2, Тема 7. – 2003. – С. 1 – 3.

Фома Аквинский. Трактат о едином Боге / Фома Аквинский // Читанка. – Кн. 2, Тема 9. – 2003. – С. 51 – 55.

Додаткова:

Асмус В.Ф. Историко-философские этюды / В.Ф. Асмус. – М.: Мысль, 1984. – 299 с. // Режим доступу: http://elenakosilova.narod.ru/studia2/asmus.htm

Адо П. Хритианство как философия откровения/ Пьер Адо // Адо П. Что такое античная философия? Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ado/index.php //

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов В. А. Канке. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии./Ф. Ч. Коплстон. – М.:Энигма,1997. – С.26 – 88.

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Філософський енциклопедичний словник. / Під ред. В.І. Шинкарука. - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

 

Підручники та навчальні посібники:

Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. - Л., 2001.

Суини М. ЛЕКЦИИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ. – М., 2001. http://www.agnuz.info/library/books/leksii/

Пролеев С.В. История античной философии.- М.- К., 2001.

Предмет і проблематика філософії.- С.10 – 116.

Коплстон Ф. Середньовічна філософія. - К., 1997.

Татаркевич В. Історія філософії / Владислав Татаркевич. – Львів: Свічадо, 2006. – 456 с. http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с. http://www.alleng.ru/d/phil/phil013.htm

 

Заняття 10. Філософія Відродження та Нового часу (2 год.)

 

1. Філософські ідеї доби Відродження.

2. Раціоналізм та емпіризм в філософії XVII ст.

3. Філософія Просвітництва.

4. Класична німецька філософія. Фейєрбах як критик німецького ідеалізму.

5. Українська філософія XVII-XVIII ст. Григорій Сковорода.

Література

Обов’язкова:

Відповідні фрагменти текстів із кафедральної читанки (Тема 10).

Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение / Иммануил Кант // Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000508/

 

Додаткова:

Асмус В.Ф. Историко-философские этюды / В.Ф. Асмус. – М.: Мысль, 1984. – 299 с. // Режим доступу: http://elenakosilova.narod.ru/studia2/asmus.htm

Бибихин В.В. Новый ренессанс. – М.: Наука, Традиция, 1996. – 496 с.

Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. – М.; Иерусалим, 2000.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Фредерик Коплстон // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/index.php

Нефедов С. История нового времени. Эпоха Возрождения. – М.: Владос, 1996. http://krotov.info/libr_min/14_n/ef/edov_18.htm

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

 

Підручники та навчальні посібники:

Гусєв В. Західна філософія Нового часу XVII – ХУПІ ст. – К., 2000. – 367 с.

Горський B.C. Історія української філософії. – К., 1997. http://www.ex.ua/113756

Горфункель А. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 368 с. http://www.runivers.ru/lib/book6227/142220/?sphrase_id=341431

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Предмет і проблематика філософії. – Львів. 2001.- С.117 – 192.

Татаркевич В. Історія філософії : В 3 т. – Львів. 1999. Т.2. http://polbu.ru/tatarkevich_philohistory/

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с. http://www.alleng.ru/d/phil/phil013.htm

Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні// Д. Чижевський. Філософ. Твори : У 4 т. - К., 2005. Т.1. http://www.litopys.org.ua/chyph/chyph.htm

Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди // Д. Чижевський. Філософ. Твори : У 4 т. - Т.1. http://litopys.org.ua/chysk/chysk.htm

Заняття 11. Філософія у друг. полов. ХІХ – поч. ХХ ст. (2 год.)

1. Основні риси некласичної філософії.

2. Марксизм: функція філософії і поняття суб’єкта.

3. Філософія життя: основні поняття.

4. Феноменологія та її метод.

Література

Обов’язкова:

Бергсон А. Творческая эволюция. (О значении жизни) / Анри Бергсон // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/berg/4.html

Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Избранные сочинения в 9 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Т. 2. - М.: Политиздат, 1985. – С. 1 – 17. http://psylib.org.ua/books/marxe01/

Гуссерль Э. Феноменология //Логос,1991, 1. – С.12 – 21. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000067/index.shtml

Додаткова:

Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. - К., 2002.

Довідник з історії філософії. Від витоків до середини ХІХ ст. / Під. ред. Пікашової Т.Д., Чуйка В. Л. // Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dovi.html

Коплстон Ф. От Фихте до Ницше / Фредерик Коплстон // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/koplst/index.php

Рассел Б. История западной философии / Бертран Рассел // Режим доступу: http://psylib.org.ua/books/rassb01/index.htm

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антиссери/ Т. 4. - ТОО ТК "Петрополис", 1997. – 880 с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php

Ясперс К. Всемирная история философии. Введение / Карл Ясперс. – СПб.: Наука, 2000. – С. 59-98.

 

Підручники та навчальні посібники:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. – 272. с.

Предмет і проблематика філософії. - С.194 – 244.

Татаркевич В. Історія філософії : В 3 т. – Львів,1999. Т.3. http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с. http://www.alleng.ru/d/phil/phil013.htm http://bookre.org/reader?file=394043

 

Заняття 12-13. Основні напрями філософії ХХ ст. (4 год.)

1. Лінгвістичний поворот в філософії ХХ ст.

2. Прагматизм і позитивізм.

3. Філософія існування (екзистенціалізм) та герменевтика.

4. Аналітична філософія.

5. Філософія постмодернізму.

Література

Обов’язкова:

Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus / Людвиг Втітгенштайн // Читанка. – Кн. 1. – 2003. – С. 89 – 91.

Гадамер Г.- Г. Про круговий цикл розуміння / Ганс-Георг Гадамер // Істина і метод. – К.: Юніверс, 2000. – Т. 2. – С. 55 – 62. (Читанка. – Кн. 2. – 2003. – С. 84 – 89).

Куайн У. Две догмы эмпиризма // Режим доступу: http://filosfak.ru/lekz/

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм/// Режим доступу: http://scepsis.net/library/id_545.html

Фреге Г. Мышление. Логические исследования / Готлоб Фреге // Читанка. – Кн. 2. – 2003. – С. 39 – 42.

Ліотар Ф. Заметка о смыслах «пост» / Франсуа Ліотар // Режим доступу: http://philosophy.ru/upload/1159281498_file.htm (Е - ресурс)

Шлик М. Поворот в философии // Режим доступу: http://uchebalegko.ru/v8451/?cc=1&view=txt

Додаткова:

Вельш В. Наш постмодерний модерн. – К., 2004.

Джеймс У., Рассел Б. Введение в философию /Уильям Джеймс. Проблемы философии /Б.Рассел: Пер. с англ. /Общ. ред., послесл. и примеч. А. Ф. Грязнова. — М.: Республика, 2000. — С.22 – 28.

Коплстон Ф. История философии. ХХ век. / Фредерик Коплстон. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kopl/index.php

Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. - К. 1997.

Мареев С.Н., Мареева Е.В., Арсланов В.Г. Философия ХХ века / С.Н, Мареев, Е.В. Мареева, В.Г. Арсланов // Режим доступу:http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Mar_FilXX_05.php

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. - М.: Мысль, 2000-2001 // Режим доступу: http://iph.ras.ru/enc.htm

Пассмор Дж. Сто лет философии. — М., 1998. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/pass_sto/index.php

Пассмор Дж. Современные философы.- М., 2002. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/pass_sovr/index.php

 

Підручники та навчальні посібники:

Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: Логос, 2006. – 272. с. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/index.php

Предмет і проблематика філософії. - С.194 – 244.

Татаркевич В. Історія філософії : В 3 т. – Львів,1999. Т.3. http://socioline.ru/book/v-tatarkevich-istoriya-filosofii-antichnaya-i-srednevek vaya-filosofiya

Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 800 с. http://bookre.org/reader?file=394043 http://www.alleng.ru/d/phil/phil013.htm

 

 

V. САМОСТІЙНА РОБОТА: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Мета і завдання самостійної роботи з курсу.Самостійна робота студента є формою оволодіння навчальним матеріалом поза межами аудиторних навчальних занять. Її спрямовано на закріплення і поглиблення теоретичних знань з дисципліни, набуття і вдосконалення практичних навичок бібліографічного пошуку, роботи з першоджерелами, фаховою монографічною літературою та періодикою, написання наукових текстів тощо.

Види, обсяг і форми контролю самостійної роботи з курсу

Вид роботи Кількість годин Форма контролю
1. Підготовка до семінарських занять 22 Опитування, експрес-контроль, тестування
2. Виконання індивідуального завдання (реферат) 10 Оцінювання індивідуаль-ного завдання
3. Інше
4. Підготовка до екзамену 20 Екзамен
Всього:  

Зміст і тематика індивідуальних письмових завдань

Письмова робота виконується у формі короткого реферату вибраного тексту. Обсяг реферату – 5 – 6 стр. (10 – 11 тис. знаків [з пробілами]). Студент самостійно аналізує текст та відповідає на поставлені запитання.

Тексти:

 1. Платон. Апологія Сократа.
 2. Кант И. Відповідь на питання: що таке Просвітництво.
 3. Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: пізнай себе.
 4. Гуссерль Е. Феноменологія.
 5. Тейлор Ч. Політика визнання.
 6. Бердяєв Н. Проблема людини.
 7. Фромм Е. Марксова концепція людини.
 8. Сартр Ж.-П. Основна ідея феноменології.
 9. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм.
 10. Шелер М. Ресентимент в структурі моралі.
 11. Шелер М. Людина та історія.
 12. Хайдеггер М. Про сутність істини.
 13. Квайн У. Дві догми емпіризму.
 14. Ліотар Ж.-Ф. Нотатки про смисли «пост».
 15. Берлін І. Дві концепції свободи.

16. Беньямін В. Мистецький твір у добу своєї технічної відтворюваності.

17. Поппер К. Злиденність історицизму.

 

Структура роботи:

Спочатку необхідно надати коротку інформацію про автора тексту (до 2 -3 речення).

Потім відповіді на такі питання:

 • В чому полягає головна ідея тексту?
 • Що найбільше зацікавило вас у тексті?
 • Якою мірою цей текст є важливим для вашої фахової підготовки?

Сформулюйте також 1-2 запитання, які виникли у вас в результаті знайомства з текстом.

 

VI. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

Поточний контроль знань здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами певних розділів (тем) навчальної програми, а також виконання ними конкретних завдань. Формами поточного контролю з дисципліни «Філософія» є опитування, проміжне тестування. Поточний контроль передбачає оцінювання кожного виду робіт, зазначених в «Умовах визначення навчального рейтингу», та здійснюється у відповідності до чітко визначених критеріїв (див. наступний розділ).

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у формі письмового екзамену, що передбачає оцінювання рівня засвоєння студентами всього обсягу програмного матеріалу.

Екзамен триває 2 академічні години. Студент не користується жодними довідковими матеріалами.

 

 

Питання для підготовки до екзамену

1. Поняття філософії.

2. Основні питання філософії (за І. Кантом).

3. Основні підрозділи філософського знання.

4. Філософія і буденна свідомість.

5. Філософія і світогляд.

6. Філософія і міф.

7. Філософія і наука.

8. Філософія і соціально – політичні науки.

9. Поняття свідомості та самосвідомості.

10. Поняття рефлексії.

11. Поняття субстанції.

12. Трансцендентне і трансцендентальне.

13. Поняття буття.

14. Буття і небуття.

15. Буття і суще.

16. Моделі світу: моністична, дуалістична, плюралістична.

17. Поняття простору і часу.

18. Рух і спокій.

19. Детермінізм та індетермінізм.

20. Свобода та необхідність. Доля.

21. Основні теоретичні моделі пізнання.

22. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

23. Гносеологічний оптимізм, скептицизм, агностицизм.

24. Концепція пізнання у Платона («Міф про печеру»).

25. Середньовічна концепція «двох істин».

26. Проблема універсалій у середньовічній філософії.

27. Сучасні концепції істини: кореспондентна, когерентна, прагматична.

28. Почуттєве, раціональне, інтуїтивне пізнання..

29. Метод наукового пізнання. Принцип методичного сумніву.

30. Індуктивно-емпіричний та дедуктивно-раціоналістичний методи..

31. Специфіка людського буття.

32. Сутність та існування людини в класичній філософії.

33. Сутність та існування людини в некласичній філософії.

34. Проблема людини в філософії.

35. Місце людини у світі.

36. Дух, душа і тіло людини.

37. Психофізична проблема.

38. Проблема свободи людини. Фаталізм.

39. Позитивне і негативне поняття свободи.

40. Поняття суспільства. Суспільство і юрба.

41. Теорія «суспільної угоди».

42. Ідея природних прав людини(Дж. Локк).

43. Природна і громадянська свобода (Ж.-Ж. Руссо).

44. Свобода людини у суспільстві.

45. Держава і суспільство..

46. Культура і природа.

47. Культура і цивілізація.

48. Історичний розвиток культур (Шпенглер, Тойнбі, Ясперс).

49. Історія та історичне пізнання.

50. Рушійні сили історії.

51. Культура і цінності.

52. Цінність і норма.

53. Моральні цінності і норми.

54. Кантівський категоричний імператив.

55. Мораль і право.

56. Естетичні цінності.

57. Поняття прекрасного.

58. Поняття мистецтва.

 

59. Антична філософія та її основні течії.

60. Сократ і «сократичний поворот» в філософії.

61. Вчення Платона про ідеї.

62. Вчення Платона про істину.

63. Метафізика Арістотеля.

64. Епікур та епікурейство. Гедонізм.

65. Етичний ідеал стоїцизму. Сенека.

66. Соціальний і моральний ідеал кініків.

67. Особливості середньовічної філософії.

68. Етапи розвитку середньовічної філософії.

69. Онтологічний доказ буття Бога.

70. Основні ідеї філософії Відродження.

71. Вчення Піко делла Мірандола про людину.

72. Основні ідеї філософії ХVII ст.

73. Раціоналізм і емпіризм ХVII ст.

74. Психофізичний дуалізм Декарта.

75. Декарт про метод пізнання.

76. „Ідоли” пізнання за Беконом.

77. Ідеї французького Просвітництва. Матеріалізм та атеїзм.

78. Вчення Канта про „річ-у-собі” та „річ-для-нас”.

79. Основні ідеї філософії Канта.

80. Філософія Г.В.Ф. Гегеля. .

81. Антропологія Л. Фейєрбаха.

82. Марксистська філософія: її основні іде.

83. Філософія життя: її основні ідеї.

84. Критика культури (Ж.-Ж. Руссо, Ф. Ніцше, З. Фрейда).

85. Екзистенціалізм. Основні ідеї і поняття.

86. Поняття феномену в класичній і некласичній філософії.

87. Феноменологічна філософія. Інтенціональність.

88. Поняття життєвого світу в феноменології.

89. Філософська герменевтика.

90. Герменевтичне коло.

91. Позитивізм і постпозитивізм.

92. Теорія наукових революцій. Парадигма (Т. Кун).

93. Лінгвістичний поворот в філософії ХХ ст.

94. Поняття «мовної гри» у філософії Л. Вітгенштайна.

95. Аналітична філософія: витоки і проблеми.

96. Структуралізм і постструктуралізм.

97. Постмодерна філософія.

100.Критика «великих оповідань» (Ж.Ф. Ліотар).

101.Основні філософські ідеї Г. Сковороди.

 

VIІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ, умови визначення навчального рейтингу

 

Оцінювання знань і вмінь студентів, набутих під час вивчення дисципліни, здійснюється за загально університетською рейтинговою системою.

Рейтингова оцінка з дисципліни «Філософія» (максимум – 100 балів) є комплексною характеристикою компетентності студента, яка враховує результати поточної семестрової роботи (максимум – 60 балів) і підсумкового контролю (максимум – 40 балів).

Поточна семестрова оцінка є сумою балів, отриманих студентом за виконання аудиторної та самостійної роботи; формою підсумкового контролю є екзамен (див. таблиці: «Умови визначення навчального рейтингу» та «Критерії оцінювання знань і вмінь з дисципліни»).

Умовою допуску студента до екзамену є наявність не менше 20 балів за роботу в семестрі. Студенти, не допущені до іспиту, отримують академічну заборгованість, ліквідація якої передбачає повторне прослуховування дисципліни.

У разі отримання за підсумками роботи в семестрі та екзамену рейтингової оцінки 30 – 59 балів студент має право на двократне перескладання дисципліни – викладачу та комісії; рейтингова оцінка з дисципліни, отримана шляхом перескладання, не може бути вище 60 балів.

У разі отримання за підсумками роботи в семестрі та екзамену рейтингової оцінки 20 – 30 балів студент зобов’язаний до повторного слухання курсу.

 

 

Умови визначення навчального рейтингу

 

Робота в семестрі – 60 балів

Екзамен – 40 балів

Разом – 100 балів

 

1. Робота в семестрі

Види робіт Їх кількість Максимальний бал за заняття/роботу Загальна кількість балів
Семінарські заняття
Контрольна робота
Письмова робота
Разом:

 

2. Екзамен

Види робіт Кількість завдань Максимальний бал за 1 завдання Разом
Тестування
Разом:

 

Критерії оцінювання знань і вмінь з дисципліни

 

Види робіт Кількість балів Критерії оцінювання
Семінарське заняття Доповнення
  Відповідь із використанням основної літератури
  Відповідь із використанням основної і додаткової літератури
Індивідуальне письмове завдання Завдання не виконане у визначений викладачем термін або містить плагіат.
  3 – 4 Завдання виконане не повною мірою; автор демонструє побіжне знання програмного матеріалу дисципліни; не виявляє навичок аналізу і логічного та послідовного викладу; подекуди припускається помилкових суджень; робота не вичитана й оформлена неналежним чином.
  5 – 7 Автор демонструє достатню обізнаність із програмним матеріалом дисципліни та вміння логічно і послідовно викладати його зміст. Разом із тим, завдання виконане недостатньо повною мірою; роботі бракує аналітичного характеру.
  8 – 9 Завдання повне повною мірою; автор демонструє належний рівень знання і розуміння програмного матеріалу дисципліни; виявляє аналітичні здібності, здатність до самостійного, системного, логічного і послідовного мислення. Робота вчасно подана й оформлена у відповідності до вимог.
Контрольна робота Контрольна робота відсутня або не містить жодної правильної відповіді.
  Контрольна роботи виконана частково, тема розкрита не повно
  2 – 3 Контрольна робота виконана в основному
  Контрольна робота виконана на належному рівні
Тестування* 0 – 40 Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

 

 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання в національну 4-бальну шкалу та шкалу ЕСТS

 

За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
Екзамен Залік
91 – 100   відмінно Зараховано A (відмінно)
81 – 90     добре B (дуже добре)
71 – 80   C (добре)
66 – 70     задовільно D (задовільно)
60 – 65   E (достатньо)
30 – 59     незадовільно не зараховано FX (незадовільно – з можливістю повторного складання)
1 – 29   F (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

 

 

 


* Якщо іспит приймається в усній або письмовій формі, то критерії оцінювання зазначаються так само у відповідності до кількості завдань і повноти та якості їх виконання.

– Конец работы –

Используемые теги: навчально-методичний, Комплекс, дисципліни, Філософія0.126

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Навчально-методичний комплекс дисципліни «Філософія»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Філософія
Київський національний економічний університет.. Філософія Навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Навчально-методичний комплекс з дисципліни СОЦІОЛОГІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.. імені М П ДРАГОМАНОВА.. Інститут соціології психології та управління Кафедра соціології..

Навчально-методичний комплекс дисципліни історія економіки та економічної думки
Національний університет державної податкової служби України.. кафедра економічної теорії до друку..

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільне право України»
На сайте allrefs.net читайте: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «цивільне право України».

Навчально-методичний комплекс за вимогами кредитно-модульної системи
Міністерство освіти і науки України.. харківський національний педагогічний університет ім г с сковороди..

Навчально-методичний комплекс вивчення курсу «Кримінальне право. Загальна частина»
Івано Франківський університет права.. Імені Короля Данила Галицького..

До вивчення дисципліни. Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Національний технічний університет України.. київський політехнічний інститут.. англійська мова професійного спрямування..

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії фінансово-економічних дисциплін опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит протокол № 2 від 18 вересня 2012 року
Опорний конспект лекцій з дисципліни гроші та кредит охоплює теми які.. опорний конспект лекцій призначений допомогти студентам оволодіти сучасною методикою розрахунку індексів інфляції..

0.041
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам