рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі - раздел Промышленность, Міністерство Освіти І Науки України   Національний Уні...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Кафедра біотехнології продуктів

бродіння, екстрактів і напоїв

 

Звіт

з переддипломної практики

на ДП Немирівському спиртзаводі

 

 

Виконав студент групи ТБ 5 -2 В. М. Слободянюк

 

Керівник практики від НУХТ, доц. М. А. Куц

 

Керівник практики від заводу,

змінний технолог С. М. Майданюк

 

Київ 2011


Зміст

Стор.

1. Вступ 3

2. Характеристика заводу та основні техніко-економічні показники його роботи 4

3. Характеристика сировини, допоміжних матеріалів, товарної продукції та відходів виробництва 8

4. Сировина і допоміжні матеріали та їх зберігання 14

5. Матеріали для оцукрювання крохмалевмісної сировини 17

6. Приготування сусла 21

7. Культивування виробничих дріжджів 28

8. Зброджування сусла 33

9. Виділення спирту з бражки та його очищення 37

10. Приймання, зберігання і відпускання спиртопродуктів 43

11. Виробництво зрідженого діоксиду вуглецю 48

12. Технохімічний та мікробіологічний контроль виробництв 53

13. Екологічна частина 55


14. 1. Вступна частина

Етиловий спирт є одним із важливих видів сировини для одержання синтетичного каучуку, для медичних цілей, для виготовлення лікеро-горілчаних виробів.

Хімічна формула спирту етилового С2Н5ОН, структурна формула:

СН3-СН2-ОН;

Молекулярна маса спирту етилового 46,07.

Температура кипіння безводного спирту етилового при тиску 101,33 кПа (1 атм) становить 78,3 °С. Температура замерзання спирту - 115 ° С. Температура самозапалення спирту +426 °С. Температура спалаху +14 °С.

Спирт етиловий - гігроскопічний, змішується з водою в будь яких співвідношеннях.

Для виробництва етилового спирту з крохмалевмісної сировини використовують, головним чином, картоплю та зернові культури. ДП "Немирівський спиртовий завод" використовує для виробництва етилового спирту зернові культури. Основними зерновими культурами можуть бути - ячмінь, пшениця, жито, кукурудза, третікале.

В окремі періоди підприємство може переробляти рідкісні види зерна - віку, гаолян, чумизу, гречку, сорго, рис, тапіоку.

В окремих випадках дозволяється переробка дефектної сировини при наявності дозволу вищестоящої організації та заключения УкрНДІспиртбіопроду.


2. Характеристика заводу та основні техніко-економічні

Показники його роботи

Немирівський спиртовий завод розташований у Вінницькій області в місті Немирів. Форма власності заводу – державна.

Коротка історична довідка про розвиток заводу

В 1934 році завод був реконструйований, добову потужність було доведено до 800 дал спирту на змішаній сировині (картопля, зерно). В 1950 році завод піддався значній реконструкції з введенням напів… В 1956-1957 роках побудоване нове приміщення брагоректифікації і змонтовано новий трьохколонний безперервно діючий…

Опис та технологічна схема підпроцесу механіко-ферментативної обробки сировини

Технологічний підпроцес механіко-ферментативної обробки сировини складається з слідуючих операцій:

ü завантаження зерна на автомобільний транспорт;

ü зважування на автомобільній вазі;

ü подача зерна в приймальний бункер;

ü перекачування зерна в силоси;

ü очистка зерна на очисній машині ЗСК;

ü збирання непридатних відходів;

ü подача зерна на приймальний бункер;

ü подрібнення зерна на молотковій дробарці;

ü подача подрібненого зерна та води в дисмембратор (змішувач);

ü приготування замісу;

ü подача фільтрату барди;

ü подача ферментних препаратів та антисептика НОБАК;

 

 

ü подача замісу через спіральний теплообмінник на контактну головку;

ü подача розвареної маси на АГДФО (№1,№2, №3);

ü охолодження маси на спіральному та пластинчатому теплообмінниках;

ü подача маси в бродильний чан або чергову дріжджанку.

Підготовка сировини

Сировина зі складу автотранспортом, через автомобільну вагу подається в приймальний бункер відділення підробки сировини, звідки норією транспортується в два силоси, загальною ємністю 180т кожний.

Очистка зернової сировини

Подрібнення зернової сировини

    У відділенні підробки зерна використовуються шість молоткових дробарок.…

Приготування замісу

-Термаміл СЦ з розрахунку 0,5 л на 1 тонну умовного крохмалю (здійснює гідроліз крохмалю і зменшує в'язкість маси). рН замісу підтримується в межах 5,0-5,5 за рахунок подачі в апарат-змішувач… В якості антисептика на заводі використовується НОБАК з розрахунку 1 грам на 1 м2 замісу, який також поступає в…

Гідроферментативна обробка

Після цього заміс направляється в апарати гідроферментативної обробки (далі АГДФО). Набравши певний рівень замісу в АГДФО №1 - 85%, №2 - 85%, №3 -…

Характеристика основного обладнання

Список обладнення Табл.. №1 – обладнання для приготування сусла № п.п Назва …  

Показники якості замісу та сусла

  № п.п. Назва Одиниця вимірювання Номінальне значення показника     …   Вимоги до замісу, що використовується для приготування сусла

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до підпроцесу та технологічного обладнання

Стіни і стеля в приміщенні механіко-ферментативної обробки зерна повинні підтримуватись в санітарному стані, який відповідає вимогам "Правил… Прибирання пилу з поверхні обладнання, будівельних конструкцій, підлоги… При роботі заводу по періодичній схемі зброджування сусла обладнання, яке працює в безперервному режимі…

Характеристика основного обладнання

Таблиця №2 - обладнання дріжджового відділення № п.п. Назва Кількість Основні параметри     …    

Характеристика основного обладнання

    Список обладнання

Опис та технологічна схема підпроцесу брагоректифікації

1. Дозріла бражка, термін бродіння якої складає 72 год, з вмістом спирту 7,0-11,0%об. Подається відцентровим насосом в брагоректифікаційне відділення на перегонку.

З бражки , що містить до 40 різноманітних компонентів, виділяють чотири фракції:

1.Етиловий спирт.

2. Головна фракція.

3.Сивушне масло.

4. Залишок (барда та лютерна вода).

2. Бражка поступає у верхній підігрівач бражки в трубний простір, потім в нижній, підігріваючись спиртоводяною парою бражної колони до температури 85-90 °С і направляється в сепаратор бражки вивільняється в ньому від двоокису вуглецю і інших шкідливих газів. Із сепаратора бражка поступає на тарілку живлення бражної колони, де підтримується температура 93-94 °С.

3. Виділена спиртоводяна пара з бражної колони з вмістом спирту 40-50% об. проходить через підігрівачі бражки, водяний дефлегматор та конденсатор бражної колони, де вона конденсується і поступає на 28 тарілку епюраційної колони з підігрівачів бражки, з водного дефлегматора на 12 тарілку, із бражного конденсатора на 1 тарілку зверху ЕК.

4. Бражка звільнена від спирту, названа бардою, постійно виводиться із колони через пароінжектор або через бардорегулятор.

 

 

 
 


5. В епюраційній колоні проходить очистка бражного дистиляту від головних домішок і їх концентрування. Для повного виділення домішок проводиться гідроселекція в епюраційній колоні в зв'язку з цим пом'якшена вода подається на третю тарілку зверху.

6. 3 епюраційної колони спиртова пара, що містить головні домішки поступає в дефлегматор, конденсатор і уловлювач ГФ. Із дефлегматора флегма іде назад на першу тарілку зверху, а із конденсатора і уловлювача відбирається головна фракція в кількості 3-5 % на 1000 дал спирту і через холодильник, ліхтар та контрольний снаряд поступає в зливне відділення.

7. Епюрат із вмістом спирту 35-40% об. направляється на живильні тарілки ректифікаційних колон: на сімнадцяту РК №1 і на шістнадцяту тарілку РК №2.

8. В ректифікаційних колонах проходить повна очистка спирту, доведення його до заданої концентрації, а також концентрування компонентів сивушного масла і пастеризація спирту, тобто його додаткова очистка від головних домішок на тарілках розташованих над зоною відбору спирту

9. Із дефлегматорів ректифікаційних колон флегма повертається назад на верхні тарілки. А із конденсаторів РК №1 та РК №2 відбирається непастеризований спирт (в кількості до 3%), який через ротаметри направляється на першу тарілку епюраційної колони. Гази, що сконденсувалися відводяться на спиртовловлювач.

10. Ректифікований етиловий спирт відбирається із 13, 15 та 16 тарілок (рахуючи зверху) і через холодильник, ліхтар та контрольний снаряд поступає в ємкості зливного відділення .


 
 


11. Із зон 9, 10,11,12 нижніх тарілок РК №1 та 5, 7, 9 та 11 тарілок РК №2 проводиться відбір парів сивушного масла. Пари сивушного масла, що сконденсувалися, поступають на ліхтар, де промиваються водою. Якщо показники відповідають вимогам НД, сивушне масло передається в зливне відділення.

12. Відбір сивушного спирту проводиться через пароінжекторну установку із 19, 21 та 23 тарілок (рахуючи знизу) і подається у верхню частину епюраційної колони.

13. Брагоректифікаційна установка нараховує три спиртовловлювачі, один із яких об'єднує повітряні комунікації конденсаторів СО і бражної колони, другий - вловлювач епюраційної колони, а третій - загальний вловлювач РК № 1 і РК № 2.

14. Конденсат із спиртовловлювача бражної колони направляється в збірник слабоградусного спирту, а із інших спиртовловлювачів - відводиться на ліхтар ГФ. Слабоградусний спирт із збірника поступає бражною комунікацією в бражну колону.

Характеристика основного обладнання

Список обладнання Таблиця №1 – обладнання БРУ № п.п Назва Кількість …

Технологічна схема підпроцесу облік, зберігання і транспортування готової продукції

1. Кількість спирту отриманого при перегонці і ректифікації враховується за допомогою контрольних снарядів. Снаряд вимірює об'єм спирту, який пройшов через нього і одночасно показує об'єм безводного спирту. Із контрольних снарядів спирт поступає в зливне відділення. Апаратник щогодинно записує в Журнал апаратника (згідно 16.3.1-02, форма 0В -04) показники лічильників і температуру готової продукції.

2. Фракція головна етилового спирту також проходить через снаряд, де показує лише об'єм спирту, а потім поступає в зливне відділення.

3. В зливному відділенні встановленні ємкості на 9560 дал для спирту, на 400 дал для ГФ і на 120 дал для сивушного масла.

4. Спирти з виробництва передаються через мірники в спиртосховище насосом на початок виробничої доби. Фракцію головну етилового спирту і сивушне масло з виробництва дозволяється передавати в спиртосховище по мірі накопичення.

5.Для вимірювання передавального спирту в спиртосховищі встановлені мірники №1 -74,55дал, №2 - 74,6 дал, №3 - 251,8 дал, №4 - 374,1 дал, №5 - 373,7 дал; для ГФ - №6 -249,4 дал, №7-75,3 дал; для сивушного масла №8 - 74,3 дал. За допомогою їх і відгружають продукцію.

6. Результати вимірювання кількості переданої продукції через технічні мірники оформляються актом. 3 мірників продукція поступає на збереження у цистерни спиртосховища. Місткість ємкостей у спиртосховищі для спирту 50000 дал, для ГФ - 5800 дал, для сивушного масла 2400 дал.

7. Відпускають продукцію через мірники, оформляючи документально, автотранс-портом виробника.

 

 

8. Транспортування спирту етилового ректифікованого на ДП УГК "Nemiroff" здійснюється автоцистерною, на яку нанесений маніпуляційний знак "Вогненебезпечно".

На кожну автоцистерну виписується посвідчення про якість, в якому вказується:

ü номер та термін дії сертифікату відповідності;

ü назва підприємства-виробника;

ü код виробника та номер ліцензії;

ü позначення нормативного документа на спирт;

ü назва сорту спирту та вид вихідної сировини;

ü кількість спирту в партії, в декалітрах;

ü дата видачі документа про якість;

ü результати аналізу.

Контроль якості готової продукції проводиться згідно Інструкції 19.4.3-01 "Порядок проведення контролю готової продукції та її збереження".

Характеристика основного обладнання

  Таблиця №1 Насос для перекачування ГФ MA…  

Санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги безпеки до організації процесу

2.Будівництво приміщення спиртосховища, а також розміщення устаткування необхідно здійснювати при строгому дотриманні існуючих норм та правил… 3.Освітленість приміщення при штучному світлі повинна бути не менше 30 лк. У… 4.Забороняється застосовувати відкритий вогонь, проводити ковальські та слюсарні роботи з ударами сталі об сталь або…

Опис та технологічна схема виготовлення діоксиду вуглецю

На спиртових заводах рідкий діоксид вуглецю одержують за принципом зрідження, використовуючи помірний холод.

Блок-схема:

Гази бродіння

Адсорбція домішок

Перший ступінь стиснення

Охолодження і виділення масла

Адсорбція домішок (осушка)

Охолодження і виділення масла

Другий ступінь стиснення

Третій ступінь стиснення

Охолодження і виділення масла

Очистка і осушення

 

Наповнення балонів


Із бродильних чанів (апаратів) гази бродіння надходять в піновловлювач, а з нього у спиртовловлювач, промитий газ спрямовують у газгольдер (збірник газу - тиск 0,02 МПа).

Потім газ проходить водяний скрубер, заповнений кільцями Рашига або коксом, у якому його промивають водою, очищують від органічних домішок. Далі газ поступає в колони з водним розчином КМпО4(10 %). Йде додаткове очищення від органічно-хімічних домішок і охолоджують. Із скрубера газ потрапляє у водокільцевий компресор, де він додатково очищується і охолоджується, і після водовідділювача стискується у першому ступені трьохступеневого компресора до тиску 0,5 МПа і находить у холодильник. Для очистки і осушення діоксиду вуглецю до і після холодильника встановлені масловідділювачі.

Після цього газ очищають у адсорберах активним, вугіллям (фільтри). Адсорберів два: один в роботі, другий - на регенеруванні.

Регенерування проводять підігрітим діоксидом вуглецю, який утворився при дроселюванні.

З адсорберів СО2 надходить у другий ступінь компресора, де стискується до тиску 2,4-2,5 МПа, а потім через холодильник і масловідділювач надходить у третій ступінь компресора.

Газ, стиснутий до 7 МПа, проходить холодильник, масловідділювач і послідовно з'єднані адсорбери (фільтри) з силікагелем. В них газ остаточно очищається і осушується.

У зв'язку з необхідністю регенерування адсорберів передбачені чотири попарно працюючих адсорбери з силікагелем і цеолітом.

Для регенерування їх використовують також діоксид вуглецю, який утворюється при дроселюванні у накопичувальній посудині, який компресором подають для підогріву у теплообмінники.

У конденсаторі газ після III ступеня, віддаючи теплоту, конденсується. Зріджений діоксид вуглецю через ресивер високого тиску надходить у стальні балони, розташовані на вагах.

За цією схемою вироблений і зріджений переохолоджений діоксид вуглецю з безбалонним зберіганням. Для цього рідкий СО2 піддають дроселюванню від 6,5-7,0 до 0,8 -1,2 МПа і він набуває стану емульсії. У вихровому розподілювачі рідка і газоподібна фази відділяються одна від одної (газоподібна фаза складає біля 47 %). Рідкий СО2 через кругові канали вихрової камери стікає у посудину відокремлювача, а з нього у накопичувальну посудину газоподібна фаза через центральні отвори вихрової камери, а потім по відповідній комунікації надходить у змішувач, де змішується з газом, який подається першим ступенем компресора. Зі змішувача газ надходить у другий ступінь компресора.

Кількість поступленого і ізотермічне сховище рідкого СО2 контролюють рівноміром, тиск — манометром.

Параметри рідкого СО2 в ізотермічному резервуарі: тиск 0,8-1,2 МПа;

температура від - 43,5 до 33,3°С; теплота пароутворення 326 – 309 кДж/кг, густина 1130,8 - 1087,8 кг/м3;

Характеристика основного обладнання

Обладнання, яке встановлене у відділенні виробництва рідкого СО2 № п.п. Назва Кількість Основні параметри …

ЕКОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Характеристика відходів, стічних вод і викидів

Спиртзавод згідно санітарної класифікації по СН 245-71 відноситься до 4 класу з шириною санітарно-захисної зони 100 метрів. Санітарно-захисна зона… Екологічний паспорт заводу розроблений працівниками заводу, він має 25… Згідно тому ГДВ (гранично – допустимих викидів) на підприємстві розміщено 14 діючих джерел викидів шкідливих речовин в…

Заходи щодо охорони навколишнього середовища

Охорона та захист повітряного середовища.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть проводитися згідно дозволів, що видаються органами Міністерства… На Немирівському спиртовому заводі також є такий том ГДВ, для характерних для… За умовою технології при виробництві спирта етилового в повітря виділяються: соляна, сірчана кислоти, спирт етиловий.…

Контроль забруднення атмосфери на підприємстві.

Перевіряючі організації:

- Районна сан-епідемстанція;

- Вінницький комітет по охороні природи;

- Вінницька гідрохімлабораторія (перевіряє ставок раз в 2-3 роки).

 

 

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: звіт, переддипломної, практики, ДП, ирівському, спиртзаводі0.087

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Звіт з переддипломної практики на дп немирівському спиртзаводі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством
Вступ.. Характеристика бази практики.. Історична довідка та коротка характеристика бази практики..

Сборник программ практик 2.3. Формы, место и время проведения производственной практики
Министерство образования и науки Российской Федерации рубцовский индустриальный институт филиал фгбоу впо алтайский государственный технический.. о п осадчая е в дирша.. сборник программ практик..

Практика применения норм ГК и ТК РФ в практике расследования несчастных случаев
Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые.. Основным методом охраны труда является использование техники.. Улучшение условий труда дает и экономические результаты: уменьшение потерь, связанных с травматизмом, профессиональной..

Рабочая программа производственной практики «Стажировка» (квалификационная практика) специальность 060108 «Фармация»
Рабочая программа.. производственной практики стажировка квалификационная практика..

Отчет по методической практике по географии руководитель практики
Ленинградский государственный университет имени а с пушкина.. кафедра географии и естествознания..

Програма педагогічної практики «Навчальна практика в школі»
Бердянський державний педагогічний університет.. нститут психолого педагогічної освіти та мистецтв..

Звіт про проходження навчальної практики
Запорізький національний технічний університет.. кафедра автомобілі..

Экономическая практика и практика менеджмента по Октябрьскому сельскому округу Красноармейского района
Руководитель экономической и практики менеджмента доцент кафедры государственного и муниципального управления Авджян Георгий Дмитриевич График.. В ходе прохождения практики мною были изучены следующие вопросы проблема.. В ходе изучения вышеуказанных проблем было выявлено следующее 1. Изучен механизм управления предпринимательской..

Звіт з навчальної загально – екологічної практики
Національний університет водного господарства та природокористування.. кафедра екології.. звіт..

Програма методичні рекомендації з переддипломної практики
Коледж переробної та харчової промисловості.. харківського національного технічного університету сільського господарства..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Отчет по практике Масштабы загрязнения природной Среды и их источники… Плата за загрязнение окружающей природной Среды и ее влияние на экономические показатели..
  • Отчет по научно-производственной практике И П Салохина А. В Таким образом, гражданин, достигший 18-летнего возраста, а в случаях и в порядке, установленных законом, и до 18 лет, вправе заниматься.. Отчетность индивидуальных предпринимателей намного проще, чем отчетность.. Как и коммерческие юридические лица, индивидуальные предприниматели являются субъектом налогообложения. Но если..
  • Отчет по практике прокладка сигнальных кабелей на ЖД и др Технология прокладки, разделки и монтажа кабельных линий. Линейные устройства современных кабельных линий состоят из трех основных.. Кабель представляет собой совокупность нескольких проводников (жил), изолированных друг от друга и от земли и..
  • Отчет по практике по курсу Строительные машины Совмещение рабочих процессов и непрерывная разработка грунта в течение всего рабочего времени обеспечивает высокую выработку землеройных машин.. К машинистам экскаваторам непрерывного действия предъявляются повышенные.. Поэтому землеройные машины непрерывного действия, как правило, работают в комплекте с другими машинами. Для..
  • Отчёт по практике В договорах на поставку готовых изделий указывают наименование, количество, ассортимент и качество поставляемой продукции (по маркам, видам.. Договоры заключаются с предприятиями-потребителями или посредническими.. Договор поставки содержит следующие реквизиты: наименование договора, обозначение договаривающихся сторон..