рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Земельне право

Земельне право - раздел Право, Міністерство Внутрішніх Справ України ...

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ

ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

 

Кафедра трудового та аграрного права

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко

 

_______________ 2012

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ЗЕМЕЛЬНЕ право

 

напрям підготовки 6.030401 - «Правознавство»

для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки

денної форми навчання

 

Дніпропетровськ – 2012

Робоча програма навчальної дисципліни «Земельне право» для студентів 3 курсу юридичного факультету ННІ Права та безпеки денної форми навчання,…   Розробники:

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета дисципліни:

навчальна – приватне забезпечення всебічної підготовки фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом набуття студентами знань щодо специфіки правового регулювання суспільних відносин, що складаються у сфері раціонального використання та охорони земель, що складають предмет земельного права; а також набуття студентами практичних умінь та навичок у сфері тлумачення, реалізації, застосування норм земельного права;

розвиваюча – засвоєння студентами форм, способів, засобів, прийомів, методів наукового та практично-орієнтованого мислення, пов’язаного із професійно-юридичним опануванням теоретичного та нормативно-правового матеріалу галузі земельного права;

виховна – приватне забезпечення становлення позитивно орієнтованої особистості фахівців-юристів ОКР «бакалавр» шляхом засвоєння ними основних морально-правових ідеалів українського суспільства, підтримання і розвиток у студентів таких позитивних моральних якостей, як справедливість, чуйність, відданість принципам свободи, верховенства права та іншим, нетерпиме ставлення до будь-яких порушень законності, патріотизм, прагнення постійно підвищувати рівень свого професійного, морально-вольового, ділового, особистісного розвитку тощо.

 

Завдання:

опанування студентами необхідних теоретичних положень,

засвоєння сутності земельно-правових категорій; змісту земельно-правових інститутів;

навчитися розуміти зміст норм земельного права, роз’яснень вищих судових інстанцій України та рішень Конституційного Суду України, тлумачити їх та правильно застосовувати при вирішенні конкретних справ;

набути досвіду науково-дослідної роботи у галузі земельного права.

В цілому, завдання вивчення дисципліни «Земельне право» спрямовується на оволодіння знаннями уміннями та навичками, які складають зміст цієї навчальної дисципліни,

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

1) на понятійному рівні: теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права

2) на фундаментальному рівні: історію становлення та розвитку земельно-правової науки та земельного законодавства; парадигму та методологію земельного права.

3) на практично-творчому рівні: методику вирішення практичних завдань з земельного права.

 

- вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції земельного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу інститутів земельного права, самостійно працювати з нормативно-правовими актами;

3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути земельного права; використовувати дані науки земельного права для вирішення професійних завдань, оволодіти основними навичками практичного використання норм земельного законодавства;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з земельного права.


 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1

Загальна характеристика земельного права. Правове регулювання використання та охорони земель

Тема 1. Предмет, принципи і система земельного права

Стислий зміст теми.

Поняття земельного права. Предмет земельного права та його особливості. Методи правового регулювання в земельному праві. Імперативний метод в земельному праві. Диспозитивний метод в земельному праві. Принципи земельного права України. Система земельного права. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Місце земельного права в правовій системі України. Земельне право як наука. Земельне право як учбова дисципліна.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця.Ця тема є вступною у навчальному курсі і передбачає вивчення основних, засадничих теоретичних положень про земельне право: його поняття, предмет, метод, принципи, систему, співвідношення з іншими галузями права. Ця тема має суттєве теоретико-методологічне значення для вивчення всіх подальших тем навчальної дисципліни. Оволодіння студентами цією темою дозволить успішно засвоїти подальший навчальний матеріал та сформувати уявлення про земельне право як науку, галузь права і законодавства.

Ключові поняття:галузь права, земельне право, предмет земельного права, землі України, земельна ділянка, методи правового регулювання земельних відносин, імперативний метод, диспозитивний метод, принципи земельного права, загальні принципи земельного права, конституційні принципи земельного права, спеціальні принципи земельного права, система земельного права, простий інститут земельного права, комплексний інститут земельного права.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

основні постулати земельного права,

опанувати інструментарій земельного права.

вміти:

відтворювати основні поняття та конструкції земельного права;

розкрити особливості предмета, метода та принципів земельного права.

 

ТЕМА 2. Земельні правовідносини

Суб’єкти земельних правовідносин. Об’єкти земельних правовідносин. Зміст земельних правовідносин. Підстави виникнення земельних правовідносин.… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Зазначена тема… Ключові поняття:суспільні відносини, правовідносини, елементи земельних правовідносин, земельно-правові норми,…

ТЕМА 3. Джерела земельного права

Поняття та особливості джерел земельного права. Класифікація джерел земельного права. Конституція України як джерело земельного права. Закони як… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що… Ключові поняття:земельна реформа, джерела права, джерела земельного права, земельне законодавство, закони, Земельний…

Тема 4. Право власності на землю

Форми права власності на землю в Україні. Право приватної власності на землю. Право державної власності на землю. Право комунальної власності на… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлені тим, що… Ключові поняття:форми власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права власності,…

ТЕМА 6. Обмеження і обтяження прав на землю.

Обмеження прав на землю, що випливають із правил добросусідства. Земельні сервітути як окремий різновид обтяжень прав на землю. Поняття та види… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Специфіка землі як об’єкта права обумовлює той факт, що…

ТЕМА 7. Гарантії прав на землю.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання механізму гарантування прав на землю,… Ключові поняття:правові гарантії, нормативно-правові гарантії прав на землю,… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Тема 8. Поняття і зміст правової охорони земель

Стислий зміст теми.Поняття охорони земель. Правові форми охорони землі як основного національного багатства України. Суб’єкти правової охорони земель. Об’єкти правової охорони земель. Зміст правової охорони земель. Досягнення раціонального землекористування. Захист земель від несприятливих природних і техногенних процесів. Збереження природних водно-болотних угідь. Попередження погіршення екологічної ролі антропогенних ландшафтів. Правова забезпечення рекультивації порушених земель. Правове забезпечення консервації земель. Особливості правової охорони ґрунтів.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що норми сучасного земельного законодавства все більше спрямовуються на всебічну екологізацію землеволодіння і землекористування. Тому одне із завдань правової охорони земель на сучасному етапі розвитку нашої держави полягає у забезпеченні збалансованого використання земельної території не тільки для розвитку економічної сфери, але й для забезпечення екологічних пріоритетів. Знання з цієї теми необхідні для подальшої діяльності фахівців-юристів у сфері правового забезпечення діяльності суб’єктів земельних відносин при реалізації зазначених завдань.

Ключові поняття: охорона земель, раціональне використання, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, техногенне забруднення земель, деградація земель, консервація земель, рекультивація порушених земель, охорона ґрунтів.

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

знати:

теоретичні положення щодо поняття та змісту охорони земель, положення законодавства щодо землеохоронних заходів, суб’єктів, що здійснюють охорону земель, особливостей правової охорони ґрунтів.

вміти:

самостійно орієнтуватися в земельному законодавстві щодо землеохоронних заходів,

застосовувати норми земельного законодавства в конкретних життєвих ситуаціях,

самостійно працювати з нормативно-правовими актами, що стосуються охорони земель.

 

Тема 9. Управління у галузі використання та охорони земель

Функції управління в галузі використання та охорони земель. Планування використання земель. Встановлення цільового призначення земельних ділянок.… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Зважаючи на те, що… Ключові поняття:органи управління в галузі використання та охорони земель, повноваження органів управління в галузі…

Тема 10. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Особливості майнової відповідальності в земельному праві України. Цивільна відповідальність за завдану шкоду. Матеріальна відповідальність за… Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця зумовлена тим, що… Ключові поняття: юридична відповідальність, підстави юридичної відповідальності, майнова відповідальність,…

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Особлива частина земельного права

Тема 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття: правовий режим, землі сільськогосподарського призначення,… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Тема 12. Правовий режим земель населених пунктів

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця.Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття:правовий режим, землі населених пунктів, межі населеного…  

ТЕМА 13. Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття:земельна ділянка лісогосподарського призначення, лісова… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

ТЕМА 14. Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду.

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття:земельні ділянки, зайняті водними об’єктами, прибережні… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

ТЕМА 15. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття:землі природних заповідників, землі національних природних… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

ТЕМА 16. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення

Поняття земель рекреаційного призначення. Склад земель рекреаційного призначення. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення. Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває… Ключові поняття:лікувальні властивості земель, округ санітарної охорони курорту, курорт, округ гірничо-санітарної…

ТЕМА 17. Правовий режим земель історико-культурного призначення

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття: пам’ятки культурної спадщини, історико-культурні заповідники,… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

ТЕМА 18. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Роль і значення теми для діяльності майбутнього фахівця. Тема розкриває особливості правового регулювання земельних відносин, об’єктом яких є землі… Ключові поняття: спеціальне несільськогосподарське призначення, землі… Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми:

Структура навчальної дисципліни

№ теми Назви розділів і тем Всього годин Кількість годин за видами занять Самост.р. / індив.р. Використання ТЗН та інших дидактичних засобів Взаємозв'язок з іншими дисциплінами
З викладачем
Всього Лекцій Семінарів Практичн.
Предмет, принципи і система земельного права     мультимедійна презентація ТДП; ЦП
Земельні правовідносини   мультимедійна презентація ТДП; ЦП
Джерела земельного права   мультимедійна презентація ЕП, ЦП, АП
Право власності на землю   мультимедійна презентація ЕП, ЦП, АП, Конст. Пр.
5 Право землекористування та його види   мультимедійна презентація ЕП, ЦП, АП
Обмеження та обтяження прав на землю     ЕП, ЦП
Гарантії прав на землю     Цив. проц., ЕП, ЦП
Поняття і зміст правової охорони земель   мультимедійна презентація ЕП, Адмін. Пр
Управління у галузі використання та охорони земель   мультимедійна презентація ЕП, Адмін. Пр
Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства   мультимедійна презентація ЦП, КП, Адм. Пр
  Модульний контроль № 1            
  Усього за модуль      
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення   мультимедійна презентація  
Правовий режим земель у межах населених пунктів   мультимедійна презентація  
Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення   мультимедійна презентація  
Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду   мультимедійна презентація  
Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення   мультимедійна презентація  
Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення     мультимедійна презентація  
Правовий режим земель історико-культурного призначення   мультимедійна презентація ЦП, ЕП
Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення   мультимедійна презентація ЦП, ЕП
  Усього за модуль      
  Усього за семестр      
  Форма підсумкового контролю залік    

Плани семінарських занять

Тема 1. Предмет і система земельного права

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття земельного права.

2. Предмет земельного права.

3. Методи регулювання земельно-правових відносин.

4. Принципи земельного права.

5. Об’єкт та суб’єкт земельних правовідносин.

6. Система земельного права, його співвідношення з іншими галузями права.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:галузь права, земельне право, предмет земельного права, землі України, земельна ділянка, суб’єкт земельного права, методи правового регулювання земельних відносин, принципи земельного права, система земельного права

 

Рекомендована література до Теми 1:1-6, 12, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 47, 49, 51

Нормативно-правові акти:1-3, 33, 34, 35

 

ТЕМА 2. Земельні правовідносини

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та особливості земельних правовідносин.

2. Види земельних правовідносин.

3. Зміст земельних правовідносин.

4. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:форми власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права власності, державна власність, комунальна власність, приватна власність, спільна власність, виникнення права власності, припинення права власності, цивільний обіг, ринковий обіг, обмеження права власності.

Рекомендована література до Теми 1:1-6, 12, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 47, 49, 51

Нормативно-правові акти:1-3, 33, 34, 35

ТЕМА 3. Джерела земельного права

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Основні етапи становлення земельного права.

2. Земельна реформа в Україні.

3. Поняття та особливості джерел земельного права.

4. Класифікація джерел земельного права.

5. Конституція України як джерела земельного права.

6. Закони як джерела земельного права

7. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел земельного права.

8. Міжнародно-правові акти як джерело земельного права

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: земельна реформа, джерела права, джерела земельного права, земельне законодавство, закони, Земельний кодекс, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародно-правовий акт.

 

Рекомендована література до Теми 2:1-8, 12-14.

Нормативно-правові акти:1-54.

ТЕМА 4. Право власності на землю

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Конституційні засади права власності на землю

2. Поняття та зміст права власності на землю

3. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю

4. Форми права власності на землю

5. Підстави виникнення та припинення права власності

6. Обмеження права власності на землю

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:форми власності на землю, зміст права власності, суб’єкт права власності, об’єкт права власності, державна власність, комунальна власність, приватна власність, спільна власність, виникнення права власності, припинення права власності, цивільний обіг, ринковий обіг, обмеження права власності.

Рекомендована література до Теми 2:1-8, 12-14, 16,17, 24, 33, 40-42, 44, 45, 53

Нормативно-правові акти:1-3, 12, 21-29, 33, 41-43, 46, 47,

 

ТЕМА 5. Право землекористування та його види

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття, зміст та види права землекористування

2. Право постійного користування земельною ділянкою

3. Оренда земель

4. Концесійне землекористування

5. Право користування чужою земельною ділянкою

6. Підстави та порядок виникнення та припинення права користування земельною ділянкою

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: зміст права користування, постійне користування, оренда земель, договір оренди, суборенда, концесія, земельний сервітут, суперфіцій, емфітевзис, виникнення права користування, припинення права користування.

 

Рекомендована література до Теми 3:1-8, 10, 12-16, 17, 20, 26, 29, 40, 52, 53.

Нормативно-правові акти:1-3, 10, 22, 33, 44, 45, 47, 50

 

ТЕМА 6. Обмеження і обтяження прав на землю

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та загальна характеристика обмежень прав на землю.

2. Класифікація обмежень прав на землю.

3. Поняття та загальна характеристика обтяжень прав на землю.

4. Обмеження прав на землю, що випливають із правил добросусідства.

5. Земельні сервітути як окремий різновид обтяжень прав на землю.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: обтяження права власності на землю, обмеження права власності на землю, межі суб’єктивного права, цільове призначення земельної ділянки, території з обмеженим режимом використання, охоронні зони, санітарно-захисні зони, зони особливого режиму використання, правила добросусідства, емфітевзис, суперфіцій, сервітут.

Рекомендована література до Теми 6: 1-8, 12-16, 17, 36, 53.

Нормативно-правові акти:1, 2, 33, 44.

ТЕМА 7. Гарантії права власності на землю

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та види гарантій прав на землю.

2. Способи захисту прав на землі та їх реалізація.

3. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

4. Вирішення земельних спорів.

5. Виконання рішень органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування.

6. Земельно-процесуальне забезпечення гарантій прав на землю.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: правові гарантії, нормативно-правові гарантії прав на землю, процесуально-правові гарантії прав на землю, форми гарантії прав на землю, захист прав на землю, відшкодування збитків, земельні спори, виконання рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, забезпечення гарантій прав на землю.

Рекомендована література до Теми 7:1-8, 12-17, 18, 30, 31, 37, 40.

Нормативно-правові акти:1-55.

 

ТЕМА 8. Поняття і зміст правової охорони земель

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Загальна характеристика охорони земель

2. Суб’єкти та об’єкти правової охорони земель

3. Захист сільськогосподарських та лісогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб

4. Консервація та рекультивація земель

5. Правова охорона ґрунтів.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: охорона земель, раціональне використання, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, техногенне забруднення земель, деградація земель, консервація земель, рекультивація порушених земель, охорона ґрунтів.

Рекомендована література до Теми 4: 1-8, 12-17, 22, 32, 35,

Нормативно-правові акти:1-5, 15, 17, 38-40, 54, 55

ТЕМА 9. Управління у галузі використання та охорони земель

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та зміст управління в галузі використання та охорони земель 2. Система органів управління в галузі використання та охорони земель 3. Планування використання земель

ТЕМА 10. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

3. Майнова відповідальність за земельні правопорушення

4. Адміністративно-правова відповідальність за земельні правопорушення

5. Земельно-правова відповідальність

6. Кримінально-правова відповідальність

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: юридична відповідальність, підстави юридичної відповідальності, майнова відповідальність, адміністративно-правова відповідальність, кримінальна відповідальність, земельно-правова відповідальність, дисциплінарна відповідальність.

 

Рекомендована література до Теми 6: 1-8, 12-16, 18, 32, 37, 48

Нормативно-правові акти:1, 2, 32, 33, 36, 38, 52-55

 

ТЕМА 11. Правовий режим земель сільськогосподарського

Призначення

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. … 3. Суб’єкти права сільськогосподарського землекористування та загальна характеристика їх правового статусу.

ТЕМА 12. Правовий режим земель населених пунктів

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та склад земель населених пунктів. 2. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. 3. Особливості права власності на землю у межах населених пунктів.

ТЕМА 13. Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та склад земель лісогосподарського призначення. 2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення 3. Право власності на землі лісогосподарського призначення.

ТЕМА 14. Правове регулювання використання

Та охорони земель водного фонду

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та склад земель водного фонду.

2. Особливості правового режиму земель водного фонду.

3. Право власності на землі водного фонду.

4. Право користування землями водного фонду.

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: земельні ділянки, зайняті водними об’єктами, прибережні захисні смуги, землі смуг відведення, берегові смуги водних шляхів, водоохоронні зони, зони санітарної охорони джерел водопостачання, державні водогосподарські організації, загальне користування земельними ділянками водного фонду.

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24-29, 33, 44-46, 48

 

ТЕМА 15. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду. 2. Особливості правового режиму земель природно-заповідного фонду. 3. Порядок оголошення територій об’єктами природно-заповідного фонду.

ТЕМА 16. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення

Семінарське заняття – 2 години

План:

1. Поняття та склад земель оздоровчого призначення.

2. Особливості правового режиму земель оздоровчого призначення.

3. Порядок оголошення місцевостей курортами.

4. Поняття та склад земель рекреаційного призначення.

5. Особливості правового режиму земель рекреаційного призначення.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: лікувальні властивості земель, округ санітарної охорони курорту, курорт, округ гірничо-санітарної охорони, зони території курорту, зона суворого режиму, зона обмежень, зона спостережень, санітарно-курортний заклад, об’єкти стаціонарної рекреації, природні рекреаційні території, зони відпочинку.

 

Рекомендована література до Теми 16: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти: 1, 2 6, 7, 10, 17, 30, 33, 40, 54

 

ТЕМА 17. Правовий режим земель історико-культурного

Призначення

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття та склад земель історико-культурного призначення. 2. Особливості правового режиму земель історико-культурного призначення. 3. Право власності на землі історико-культурного призначення.

ТЕМА 18. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони

Та іншого призначення

Семінарське заняття – 2 години

1. Поняття земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 2. Загальні риси правового режиму земель промисловості, транспорту, зв’язку,… 3. Особливості правового режиму земель промисловості.

Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Предмет, принципи і система земельного права –3 години

 

Питання для самостійного вивчення:

1. Функції земельного права України.

2. Земельне і цивільне право України: питання співвідношення і взаємодії.

3. Співвідношення і взаємодія земельного права з іншими галузями правової системи.

4. Земельна реформа в Україні

 

Рекомендована література до Теми 1:1-6, 12, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 47, 49, 51

Нормативно-правові акти:1-3, 33, 34, 35

 

ТЕМА 2. Земельні правовідносини. – 3 год.

Питання для самостійного вивчення:

Рекомендована література до Теми 1:1-6, 12, 14, 16, 17, 25, 30, 31, 47, 49, 51

Нормативно-правові акти:1-3, 33, 34, 35

 

ТЕМА 3. Джерела земельного права – 3год

1. Проблеми і шляхи вдосконалення земельного законодавства. 2. Конституція і закони – основа земельного права. 3. Характеристика Земельного кодексу України

ТЕМА 6. Обмеження і обтяження прав на землю. – 3 год.

Питання для самостійного вивчення:

1. Нормативні обмеження прав на землю.

2. Правове регулювання іпотеки землі.

3. Тимчасові обмеження прав на землі

Рекомендована література до Теми 6: 1-8, 12-16, 17, 36, 53.

Нормативно-правові акти:1, 2, 33, 44.

ТЕМА 7. Гарантії права власності на землю – 3 год.

2. Захист прав на землю в адміністративному порядку. 3. Гарантії права власності на земельну ділянку 4.Спеціальні способи захисту прав на землю.

ТЕМА 11. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. – 2 год.

Питання для самостійного вивчення:

1. Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель: поняття, юридична природа і значення.

2. Особливості правової охорони сільськогосподарських земель в Україні.

3. Правове регулювання використання земель для садівництва.

Рекомендована література до Теми 7:1-10, 12-17, 19, 26, 27, 35, 39, 53

Нормативно-правові акти:1-2, 10, 12-15, 17, 33, 52-53

ТЕМА 12. Правовий режим земель населених пунктів. – 2 год.

Питання для самостійного вивчення:

1. Юридична природа планування населених пунктів.

2. Правовий режим земель зелених зон міст.

3. Особливості правового режиму земель загального користування у населених пунктах.

4. Правовий режим земель житлової забудови.

5. Правовий режим земель громадської забудови.

Рекомендована література до Теми 8: 1-8, 10, 12-16, 28, 29, 44, 46, 50

Нормативно-правові акти: 1, 2, 10, 11, 21, 24-29, 33, 38-43

 

ТЕМА 13. Правове регулювання використання та охорони земель лісогосподарського призначення

Питання для самостійного вивчення:

1. Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення

2. Особливості правового режиму земель лісогосподарського призначення, що зазнали радіоактивного забруднення.

3. Право загального користування землями лісогосподарського призначення.

Рекомендована література до Теми 13: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти:1, 2, 8, 10, 17, 33, 46, 49-53

 

ТЕМА 14. Правове регулювання використання та охорони земель водного фонду.

Питання для самостійного вивчення:

1. Правовий режим прибережних захисних смуг.

2. Правовий режим пляжних зон.

3. Право загального користування земельними ділянками водного фонду.

4. Обмеження права користування землями водного фонду.

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 6, 10, 15, 21, 24-29, 33, 44-46, 48

 

ТЕМА 15. Правовий режим земель природно-заповідного фонду й іншого природоохоронного призначення

Питання для самостійного вивчення:

1. Правовий режим земель національних природних парків.

2. Правовий режим земель ботанічних садів.

3. Правовий режим охоронних зон навколо об’єктів ПЗФ.

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти:1-5, 9, 10, 15, 17, 33, 38, 54

 

ТЕМА 16. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення.

Питання для самостійного вивчення:

1.Правовий режим зони суворого режиму курорту.

2.Правовий режим зони обмежень курорту.

3.Правовий режим зони спостережень курорту.

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти: 1, 2 6, 7, 10, 17, 30, 33, 40, 54

 

 

ТЕМА 17. Правовий режим земель історико-культурного призначення

Питання для самостійного вивчення:

1.Особливості охорони земель історико-культурного призначення

2.Особливості оподаткування земель історико-культурного призначення

3.Відповідальність за порушення правового режиму земель історико-культурного призначення.

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10, 12-16.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 23, 33, 44, 52

 

ТЕМА 18. Правове регулювання використання та охорони земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Питання для самостійного вивчення:

1.Правовий режим земель залізничного транспорту

2.Правовий режим автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3.Правовий режим трубопровідного транспорту

Рекомендована література до Теми 14: 1-8, 10-16, 20.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 6, 7, 10, 31, 52

 

 


Індивідуальні завдання

Завдання до всіх тем

1. Підготовка тестових завдань з певної теми – до 5 балів. Допускається підготовка двох комплектів на модуль.

2. Підготовка практичних задач з певної теми (з рішенням) – до 5 балів. Допускається підготовка двох задач на модуль.

3. Есе з певної тематики на основі аналізу не менше трьох наукових статей статті – до 5 балів.

4. Аналіз судового рішення – до 5 балів. Допускається підготовка одного аналізу на модуль.

5. Підготовка наукових есе, тез доповідей, статей, наукових конкурсних робіт – до 15 балів.

6. Участь у засіданні наукового гуртка – до 2 балів.

7. Доповідь на засіданні наукового гуртка – до 5 балів.


Методи навчання

 

Пояснювально-ілюстративні методи застосовуються під час проведення лекційних занять, консультацій, семінарських занять та полягають у повідомленні та роз’ясненні положень доктрини земельного права та змісту норм земельного права.

Репродуктивні методи застосовуються на семінарських заняттях, під час проведення контрольних заходів і полягають у відтворенні, у тому числі з творчими елементами, положень навчальної дисципліни студентами.

Проблемні методи застосовуються при проведенні лекційних занять (для активізації уваги, мислення і зацікавленості курсантів, поясненні положень навчальної дисципліни на проблемних прикладах), семінарських занять (для активізації уваги, мислення і зацікавленості студентів, перевірки здатності студентів мислити творчо, застосовувати набуті знання для вирішення конкретних проблемних завдань).

Частково-пошукові та дослідницькі методи застосовуються переважно при виконанні студентами індивідуальних завдань.


Методи контролю

Методи контролю:

поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання, задачі;

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків тем, підсумковий модульний контроль;

підсумковий контроль: залік;

подальший контроль: «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання.


Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1 (М1) Модуль 2 (М2) ЗАЛІК (З)
Поточний контроль 1 (ПК1) модульний контроль (МК1) Поточний контроль 2 (ПК2) модульний контроль (МК2)
Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота Аудиторна робота Самостійна робота Індивідуальна робота
≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15
≤60 ≤40 ≤60 ≤40
М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 +МК2 ≤ 100
Підсумкова оцінка (П)= М12 ≤100
Підсумкова оцінка у випадку складання заліку(П) = ПК1+ПК2 +З≤100 ≤40
                     

Критерії оцінювання

Критерії оцінювання аудиторної роботи

Студентів на семінарських та практичних заняттях

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
5* Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всінавчальні завдання, передбачені планом заняття, виконанів повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
4* Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всіпередбачені планом заняття навчальні завдання виконанів повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
3* Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.
2* Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завданьвиконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки,які потребуютьподальшого усунення.
1* Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.
0* Відсутність на занятті

________________________

*Конкретна кількість балів визначається як добуток оцінки і коефіцієнту.

Критерії оцінювання самостійної роботи

Студентів

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ
5* Теоретичні питання, винесені на контрольний захід щодо питань для самостійного вивчення, засвоєні у повному обсязі та на високому рівні розуміння; всі теоретичні питання, винесені на контрольний захід, розкриті в повному обсязі. Відповіді на теоретичні питання свідчать про міцне долучення навчального матеріалу до власної стійкої системи знань студентів, здатність висловлювати власну думку з актуальних питань, глибоке знання чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.
4* Теоретичні питання, винесені на контрольний захід щодо питань для самостійного вивчення, засвоєні у повному обсязі та на високому рівні розуміння; всі теоретичні питання, винесені на контрольний захід, розкриті в повному обсязі. Відповіді на теоретичні питання свідчать про долучення навчального матеріалу до власної стійкої системи знань студентів.
3* Теоретичні питання, винесені на контрольний захід щодо питань для самостійного вивчення, в цілому засвоєні; студент демонструє їх занная і розуміння; всі теоретичні питання, винесені на контрольний захід, розкриті за наявності певної неповноти, неточностей, незначних помилок. Відповіді на теоретичні питання свідчать про долучення більшої частини матеріалу до власної стійкої системи знань студентів.
2* Теоретичні питання, винесені на контрольний захід щодо питань для самостійного вивчення, засвоєні частково; студент демонструє їх занная і розуміння із неістотними прогалинми; всі теоретичні питання, винесені на контрольний захід, розкриті за наявності певної неповноти, неточностей, істотних помилок. Відповіді на теоретичні питання свідчать про долучення достатньої частини матеріалу до власної стійкої системи знань студентів.
1* Студент не готовий до контрольного заходу щодо питань для самостійного вивчення, не знає більшої частини питань, винесених на контрольний захід, з труднощами намагається розкрити їх, невпевнено відтворює терміни і поняття, допускає змістовні помилки, не демонструє розуміння більшої частини матеріалів та долучення їх до власної системи знань.
0* Відсутність на контрольному заході щодо питань для самостійного вивчення

________________________

*Конкретна кількість балів визначається як добуток оцінки і коефіцієнту.

 


Коефіцієнти оцінювання

Навчальної роботи студентів, крім індивідуальної роботи

Модуль 1
Аудиторні заняття Самостійна робота МК
т.1 т.2 т.3 т.4    
       
Модуль 2
Аудиторні заняття Самостійна робота МК
т.5 т.6 т.7 т.8 т.9    
         
                       

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи

Студентів

Реферат оцінюється у 5 балів, які складаються наступним чином:

0,5 балів – дотримання вимог по оформленню реферату;

0,5 балів – підготовка вступу з обов’язковим зазначенням актуальності теми дослідження, об’єкта, предмету, мети та завдань дослідження;

0,5 бал – з обґрунтовані висновки до кожного питання та загальні висновки до роботи в цілому;

0,5 бал – за належним чином оформлений список літератури до реферату;

2 бали – за зміст реферату;

1 бал – за захист реферату.

Допускається підготовка одного реферату протягом всієї навчальної дисципліни.

 

Складання 20 тестових завдань з однієї теми змістовного модуля при дотриманні зазначених вимог може бути максимально оцінена у 5 балів, які поділяються за рівнем:

3 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 4;

4 бали – якщо варіантів відповідей до кожного запитання 5;

5 балів – якщо немає варіантів на кшталт «все перераховане», «жодна відповідь не є правильною» тощо. Підготовка меншої кількості тестових завдань (але не менше 10) допускається із пропорційним зменшенням кількості балів. Допускається підготовка двох комплектів на модуль.

Тестові завдання, складені не самостійно (у т.ч. запозичені з інших джерел), не оцінюються.

 

Складання ситуаційної задачі оцінюється максимально у 5 балів, які складаються з:

2 бали – за складання багаторівневих умов задачі;

3 бали – за обґрунтовану відповідь на задачу.

Студент може скласти 2 ситуаційні задачі з одного змістовного модуля.

 

Есеоцінюється у 5 балів, які складаються з:

3 бали – за зміст есе;

2 бали – за виконання вимог щодо оформлення.

Аналіз судового рішення оцінюється у 5 балів, які складаються з:

1 бал – за текст рішення з обов’язковим зазначенням посилання на сайт http://www.reyestr.court.gov.ua.

4 бали – за обґрунтований аналіз судового рішення оформлений власноруч.

Текст рішення без аналізу не оцінюється.

Допускається підготовка одного аналізу на модуль.

 

Участь у дискусійних обговореннях актуальних проблем юридичної науки наукового гуртка кафедри оцінюється до 3 балів за кожне засідання.

 

Підготовлені належним чином та апробовані на щомісячного засіданні наукового гуртка кафедри тези доповіді оцінюються до 5 балів.

 

Наукові публікації, участь у наукових заходах конкурсні роботи студентів оцінюються до 15 балів.

 

Диференціація оцінювання наукової роботи студентів залежить від змістовності роботи, наявності елементів наукової новизни, якості оформлення письмових результатів дослідження, рівня видань або наукових заходів, де друкуються/доповідаються результати наукових пошуків студента.

 

Крім того викладач на свій розсуд може вибірково оцінювати підготовку та ведення конспекту лекцій, підготовку до семінарських та практичних занять у 5 балів, які складаються з:

2 бали – наявність лекцій;

3 бали – підготовка до кожного семінарського та практичного заняття з вирішенням задач, аналізом законних та підзаконних нормативно-правових актів.


 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

Теоретична частина

2. Предмет земельного права. 3. Методи регулювання земельно-правових відносин. 4. Принципи земельного права.

Практична частина

Отримавши таке рішення, мешканці звернулися до Вас із проханням надати консультацію з приводу законності дії ради, враховуючи той факт, що про… Який порядок вилучення земельних ділянок для суспільних потреб? Проаналізуйте дії ради. Яким чином можна захистити права мешканців?

Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:

 

закони:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141;

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 46.– Ст. 2038.

3. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. –1991. – № 41. – Ст. 546.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004.– № 45. – Ст. 502.

5. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки (з додатками 1-8): Закон України від 21.09.2000 р. за № 1989-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

6. Водний кодекс України від 6.06.1995 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 213/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1995. – № 24. – Ст. 214.

7. Кодекс України про надра (з наступними змінами та доповненнями) за № 132/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

8. Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (з наступними змінами та доповненнями) у н/редакції від 08.02.2006 р. за № 3852-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

9. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2456-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

10. Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. № 1211-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2288. Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005р. за № 2375-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

11. Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1378-IV // Відом. Верхов. Ради. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

12. Про плату за землю: Закон України від 03.07.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2535-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. – 1992. – № 38. – Ст. 560.

13. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06. 2003 р. за № 899-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

14. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 742-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

15. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 973-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1430

16. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1389-ХІV // Офіц. вісн. України. –2000.– № 6. – Ст. 2000.

17. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. за № 963-ІV// Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

18. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 962-ІV // Офіц. вісн. України. –2003.–№ 29. – Ст. 1431.

19. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. за № 858-ІV // Офіц. вісн. України . – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

20. Про державний земельний кадастр: Закон України від 07.07.2011р. за № 3613-VI // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 60 . – Ст. 2405.

21. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 898-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. –Ст. 1362.

22. Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. за № 1457-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 28. – ч. 1. – Ст. 1849.

23. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1952-ІV // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Ст. 1993.

24. Цивільний кодекс України від 16.01. 2003 р. № 435-ІV (з наступними змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

25. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України Закон від 17.02.2011 № 3038-VI //Відом. Верхов. Ради України. – 2011. - N 34 - ст.343

26. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р. № 2807-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 40. – Ст. 2528.

27. Про основи містобудування: Закон України від 16.11.1992 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 2781-ХІІ // Відом. Верх. Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.

28. Про Генеральну схему планування території України: Закон України від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 10. – Ст. 466.

29. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб Закон України від 17.11.2009 N 1559-VI // Відом. Верх. Ради України. – 2010 р. – № 1. – ст. 2.

30. Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29.11.2001р. (з наступними змінами та доповненнями) за 2866-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

31. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1908-III // Офіц. Вісн. України. – 2000. – № 44. – Ст. 1884.

32. Сімейний кодекс України від 10.01. 2002 р. № 2947-ІІІ (з наступними змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 21. – Ст. 135.

33. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 р. № 1001-05 (з наступними змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – стор. 15.

34. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (з наступними змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356;

підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):

35. Положення про Державне агентство земельних ресурсів: Указ Президента України від 08.04.2011 р. № 445 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 11 . – Ст. 609 .

36. Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України: Указ Президента України від 13 квітн. 2011 р. № 452/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 11. – Ст. 615.

37. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства:

38. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 18. – Ст. 110

39. Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. за № 2751-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637 .

40. Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.09 №744 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 56. – ст. 1958.

41. Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2009 р № 1112 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 82. – ст. 2770.

42. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. за № 502 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. – Ст. 818.

43. Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. за № 502 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 11. – Ст. 326.

44. Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. за № 321 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12.– Ст. 590.

45. Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 05.08.2009 № 844 // Офіц. вісн. України. – 2009 . – № 61. – ст. 2158

46. Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 09.09.2009 №1021 // Офіц. вісн. України. – 2009 . – № 75. – ст. 2557

47. Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. за № 557// Офіц. вісн. України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.

48. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. за № 733 // Офіц.вісн. України. – 2007. – № 37 . – Ст. 1483.

49. Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. за № 761 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 39 . – Ст. 1550.

50. Про затвердження Правила відтворення лісів: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. за № 303 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 16 . – Ст. 589.

51. Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. за № 284 із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. за № 21-2004-п // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193.

52. Про розміри і Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р. (з наступними змінами та доповненнями) за № 1279 // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 47. – С. 40-45.

53. Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Мінекобезпеки від 27.10.1997 р. за № 171 у н/редакції від 04.04.2007 р. за № 149 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 31. – Ст. 1265.

54. Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. за № 963 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221;

 

2. Рішення та постанови судів (конституційного, верховного):

 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005// // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490

3 Підручники:

 

1. Земельне право. За ред. проф. М.Д. Казанцева. Українське видання – за ред. к.ю.н. В.З. Янчука. – К., «Видавництво Київського університету». – 1960. – 304 с.

2. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 600с.

3. Земельное право: Учебник / С. А. Боголюбов, Е. А. Галиновская; 3-51 Под ред. С. А. Боголюбова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 400 с.

4. Земельне право України : підручник / Одеська національна юридична академія ; ред.: О. О. Погрібний, І. І. Каракаш ; рец.: А. Г. Бобкова, В. В. Носік, М. В. Шульга. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Істина, 2009. - 600 с.

5. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

6. Мірошніченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712с.

 

4. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

 

7. Земельний кодекс України: Науково – практичний коментар. Видання шосте, доповнене – Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 624с.

8. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2007. – 280с.

9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.

10. Комарницький В.М. Теоретико-методологічні засади права спеціального природокористування : монографія / В. М. Комарницький; рец.: В. І. Семчик, М. І. Єрофеєв ; Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. - 184 с.

11. Лебедєва Т.М. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожнього господарства: проблеми та шляхи вирішення : монографія / Т. М. Лебедєва ; ред. М. В. Шульга ; рец.: Г. І. Балюк, В. Ю. Уркевич ; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. - Харків : Видавництво "ФІНН", 2009. - 192 с.

12. Мачуська І.Б. Земельне право: Навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2007. – 280с.

13. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

14. Станкевич Н.Г. Земельное право: Учебное пособие. – Мн.: Книжный дом, 2003. – 213с.

15. Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т. 1. Земельні відносини в населених пунктах / За заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – 380 с.

 

5. Монографії та наукові видання:

 

16. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

17. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства // Земельне право України. – 2006. - № 6. – С. 49-56.

18. Барабаш, Роман. Консолідація земель як правовий інститут / Р. Барабаш // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 3. - C. 163-165

19. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388

20. Бусуйок Т. Поняття державного земельного кадастру / Т. Бусуйок // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - C. 78-80

21. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель. – К.: «Знание», 1984. – 17 с.

22. Вівчаренко О. А.. Окремі аспекти контролю за використанням та охороною земель в Україні / О. А. Вівчаренко // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - C. 447-455

23. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

24. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 185 с.

25. Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : Монографія / Н. В. Ільків; ред. Н. І. Титова ; рец.: М. В. Шульга, Я. З. Гаєцька-Колотило; Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2008 (Львів). - 296 с.

26. Ільницька Н. Про поняття, структуру та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 350-355.

27. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах // Земельне право України. – 2006. - № 4. – С. 18-27.

28. Клименко О. Речові права на нерухоме майно за законодавством України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 71-76.

29. Коваленко Т.О. Юридична аналогія в земельному праві України: поняття та підстави застосування / Т. О. Коваленко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2011. - № 7. - C. 47-55.

30. Коваленко Т. Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні / Т. Коваленко // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 3. - C. 75-80

31. Ковальчук Т.Г. Правові аспекти юридичних засобів охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2004. – Випуск 60. – С. 68-72.

32. Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об'єкт цивільно-правового захисту / О. П. Кулинич // Держава і право. - 2011. - Вип. 53. - C. 373-378.

33. Кулинич, П. Ф. Земельна ділянка як об’єкт правових відносин: поняття, ознаки, види / П. Ф. Кулинич // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - C. 215-219.

34. Кулинич П.Ф. Об’єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 12 (74). – С. 51-61.

35. Кулинич П.Ф. Право добросусідства за земельним законодавством України // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 25-33.

36. Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення: Монографія. – Х.: Право, 2007. – 160сю

37. Лісова Т.В.Проблеми правового регулювання управління у сфері використання й охорони земель в умовах сучасної земельної реформи / Т. В. Лісова // Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія. - Харків, 2011. - № 2 (39). - C. 285-289

38. Лисанець О.С. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення / О. С. Лисанець // Проблеми законності : акад. зб. наук. праць. - Харків, 2010. - Вип. 107. - C. 106-112.

39. Мірошниченко А.М. Напрями вдосконалення системи прав на земельні ділянки / А. М. Мірошниченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 1. - C. 102-112.

40. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

41. Носік В.В. Власність і право власності на землю: методологія, теорія і практика // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 3-11; № 2. – С. …; № 3. – С. 3-9.

42. Носік В.В. Правові питання державної землевпорядної експертизи // Право України. – 2003. - № 1. – С. 63-67.

43. Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об’єктами незавершеного будівництва приватної власності / В. Носік // Право України / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 5. - C. 113-122

44. Право власності на землю. Захист права власності / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Н.А.Кубар; М-во юстиції України.- К.: [ТОВ "Поліграф-Експрес"], 2006. - 60 с.

45. Регулювання земельних відносин у місті / Дехтяренко Ю., Драпіковський О., Іванова І. – К.: Основи, 1997. – 139 с.

46. Сидор В.Д. Земельне законодавство та його місце в системі національного законодавства / В. Д. Сидор // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. №4. - C. 110-117

47. Стасюк Р. Відповідальність за земельні правопорушення // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 61-64.

48. Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми // Право України. – 2004. - № 3. – С. 71-78.

49. Уркевич В. Про співвідношення категорій "цільове призначення" та "цільове використання" земельної ділянки / В. Уркевич // Підприємництво, господарство і право: ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 6. - C. 91-96.

50. Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 36. – С. 408-412.

51. Шеремет А.П. Земельне право України : навч. посіб. / А. П. Шеремет ; рец.: І. Д. Приймак та ін.] ; Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 632 с.

52. Шульга М.В. Правовое обеспечение аренды земли // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 4. – С. 25.

53. Шульга М.В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: Дис... докт. юр. наук: 12. 00. 06. – Харьков, 1998.- 397 с.

Інтернет-ресурси

1. http://iportal.rada.gov.ua/ - Офіційний портал Верховної Ради України 2. http://www.president.gov.ua/ - Офіційне представництво Президента… 3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - Урядовий портал

– Конец работы –

Используемые теги: земельне, право0.045

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Земельне право

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право
Это подтвердили и археологические раскопки. Ремесло, достигшее в некоторых отношениях высокого развития, начинает уже отделяться от земледелия.. Каждая семья получала по жребию определенный надел, с которого кормилась и.. Базилевс был военным вождем, он осуществлял суд в присутствии народа, выполнял жреческие функции.Главной обязанностью..

Что такое право. Правоотношения. Право и человек. Право и государство. Человек и государство. Семья. Родители. Дети
Тема Что такое право.. Что такое.. Формы источники права Система законодательства..

Краткий очерк истории развития земельного законодательства и российского земельного строя основные положения российского земельного законодательства
Глава краткий очерк истории развития земельного законодательства и российского земельного строя.. основные положения российского.. земельного законодательства до года к середине xix в в..

Курс лекций для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по дисциплине трудовое право для специальности право и организация социального обеспечения
К итоговому междисциплинарному экзамену по дисциплине трудовое право.. для специальности право и организация социального.. источники трудового права можно классифицировать по различным основаниям..

Земельное право
Московский институт экономики менеджмента и права.. кафедра гражданско правовых дисциплин..

Земельне право України
Рекомендовано міністерством освіти і науки України лист від листопада року.. рецензенти..

Предмет земельного право, та його особливості земельні відносини являють собою самостійний вид су­спільних відносин
Важливою і невід ємною частиною еколого правової осві ти студентів вищих.. особливого значення набуває оволодіння знаннями у га лузі земельного права в сучасний період час прискорення..

Земельне право України
Юридичний факультет.. Кафедра трудового земельного і екологічного права.. Укладачі д ю н проф Носік В В..

Предпринимательское право, дивидендная политика, лицензирование, конституционное право
При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распре 2 - деляется между остальными участниками пропорционально.. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть.. Это имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам долям, паям, в том числе между работниками..

Российское земельное право до 1917 года
Как говорил В.О. Ключевский, « экономическое положение дворянского хозяйства подготовило уничтожение крепостного права» Среди крестьян нарастало.. Эти предложения можно разбить на три группы: 1) не допускающие никакого.. Законодательство, являясь проводником государственной политики в сфере реформирования земельных отношений, в тот..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки Правове регулювання відносин власності одним з найважливіших напрямків нормативно дяльності держави. За допомогою права держава регулює належність тих або.. Сукупнсть даних правових норм, що регулюють відносини власності, визначають.. Володіння закрпілення матеріальних благ за конкретними власниками індивдами та колективами, фактичне утримання речі у сфері..
  • Земельное право Отношения, возникаюшие в связи с распределением, использованиеми охраной земель и регулируемые нормами земельн. права, составл. предмет этойотрасли.. Методы Императивный - выражается в установлении обязанностей субъектам.. Тем самым возникают земельные правоотношения. 1.4 В зависимости от содержанияправоотношений, прав и обязанностей их..
  • Право убежища и международное право Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые.. В отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные определения.. В XX столетии оно стало одним из общепризнанных положений международного права и предусмотрено Всеобщей декларацией..
  • Курс лекцій з земельного права. Право власності на землю Лекція Право власності на землю Поняття права власності на землю Сучасне суспільно правове.. Лекція Право землекористування Право.. Лекція Земельний обіг в Україні Тенденції розвитку земельного..
  • Земельное право как отрасль права Юридический факультет.. Курс лекций.. по земельному праву для студентов юридического факультета по специальностям Правоведение Экономическое право..