рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”

Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод” - раздел Журналистика и СМИ, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України Херсонський На...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ

 

з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод”

 

 

студента (студентки) групи___________________

спеціальності _______________________________

__________________________

(прізвище та ім’я)

 

Керівник практикуму _________________________

___________________________

(посада, прізвище та ініціали викладача)

 

 

Херсон – 2011 р.


 

ВСТУП

Лабораторія гідравліки

кафедри Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Лабораторні роботи по курсу “Гідравліка, гідро- та пнемопривод” проводяться в спеціальній лабораторії, де встановлені діючі апарати, які призначені для дослідження руху рідин та газів, гідравлічних опорів в трубопроводах, вивчення будови та роботи основних гідравлічних машин.

Зміст лабораторного практикуму

 

Лабораторний практикум охоплює основні питання курсу “Гідравліка, гідро- та пнемопривод” включає 7 робіт. На виконання кожної роботи необхідно 4-6 годин. Обов’язкові до виконання роботи визначаються спеціалізацією студентів і кількістю годин, які відведені на вивчення курсу за навчальним планом.

Даний практикум дозволяє виконувати лабораторні роботи без попереднього прослуховування лекцій, оскільки за навчальним планом лабораторна робота проводиться паралельно з лекціями або передує лекціям по відповідним розділам курсу. З цією ціллю на початку кожної роботи наводяться теоретичні посилки до виконання роботи і детально пояснюються розрахунки.

Кожна лабораторна робота виконується за єдиним планом: мета роботи, теоретичні передумови до виконання роботи, розрахункова частина, контрольні питання.

 

Порядок виконання лабораторних робіт

Студенту необхідно підготуватися до виконання роботи, вивчивши відповідний матеріал по лекціях і підручниках, а також ознайомитись з ходом лабораторної роботи по цьому посібнику. При підготовці студент повинен засвоїти сутність, призначення і особливості процесу, що вивчається.

За схемою в практикумі студент повинен розібратись у будові і роботі установки, знати призначення її основних елементів і порядок проведення замірів.

Перед початком роботи студент опитується викладачем для виявлення ступеню його підготовки і тільки після цього допускається до роботи.

Студенти, які допущені до роботи, приступають до її виконання у відповідності з методикою, яка наведена в практикумі. Пуск установки дозволяється тільки у присутності викладача або лаборанта після перевірки їм правильності проведення усієї попередньої підготовчої роботи.

Заміри всіх необхідних параметрів кожний студент в процесі роботи записує у лабораторний журнал. З усіма питаннями, що виникають в процесі роботи, студент повинен одразу ж звертатися до викладача.

При роботі в лабораторії необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Без інструктажу з техніки безпеки і перевірки знань з неї студент до виконання роботи не допускається.

Не дозволяється під час роботи провадити будь-які переключення в установці, які не передбачені методикою проведення експерименту. Відключення установки (закінчення роботи) дозволяється тільки після перевірки викладачем результатів замірів.

Після закінчення роботи студент дає викладачеві на підпис протокол і розрахунки, наводить порядок на робочому місці. Після цього за умови правильно проведеного випробування виконання роботи зараховується.

На наступному занятті в лабораторії студент здає викладачеві оформлений звіт по роботі. Порядок оформлення звіту наведений далі.

Кожну лабораторну роботу по мірі виконання студент захищає на протязі семестру, а в кінці семестру за умови успішного захисту всіх робіт отримує залік по лабораторному практикуму. Графік виконання і захисту лабораторних робіт складається і повідомляється студентам на початку семестру у відповідності з календарним планом проходження курсу.

 

Принципи складання лабораторних установок

і найбільш поширене лабораторне обладнання, яке використовується в установках

На лабораторних установках вивчається рух матеріальних потоків по трубопроводах, а також роботу гідравлічних машин. Основними видами матеріальних потоків є повітря та вода. При їхньому русі досліджуються: витрата, швидкість, втрата напору та інші характеристики. Найбільш поширені виміри витрат. Ї

Для виміру витрат можна використовувати газові та водяні лічильники, які випускаються промисловістю для побутових потреб. Принцип їхньої роботи полягає в тому, що потік речовини подається в корпус лічильника крізь фільтр і далі поступає у вимірювальну порожнину, усередині якої на спеціальних опорах обертається крильчатка. Вода, яка пройшла зону крильчатки, по гвинтовій траєкторії поступає у вихідний патрубок. Кількість обертів крильчатки пропорційна кількості речовини, що пройшла крізь лічильник. Безпосередньо на осі крильчатки закріплена ведуча магнітна муфта, яка передає обертання веденій муфті, котра знаходиться в рахунковому механізмі. Масштабуючий редуктор приводить кількість обертів крильчатки до значень об’єму речовини, що пройшла крізь лічильник, в метрах кубічних. На шкалі рахункового пристрою є диск приладу, який використовується при настройці лічильника.

Крім названих лічильників, для виміру витрати використовують, як в промисловості, так і лабораторній практиці, різного виду ротаметри. Ротаметри являють собою скляну трубку з відмітками, в якій потоком газу або рідини, що рухається знизу догори, підіймається і утримується на певному рівні (Н) поплавець. Відмітка, на який утримується поплавець, пов’язана з витратою газу або рідини.

Оскільки установка промислових лічильників на кожній лабораторній роботі коштує дорого, можна використати лічильники для калібрування ротаметрів. Для цього до установки, яка включає основні прилади і ротаметр, приєднують лічильник і пропускають крізь всю систему повітря, змінюючи його витрату. Встановлюють залежність між витратою і величиною Н. Як правило, ця залежність буває криволінійною. Для зручності користування провадять так звану лінеаризацію, яка полягає в тому, що знаходять таку функцію величин, що вимірюються, одна від одної, яка на графіку дає пряму лінію. Таким чином виявлено, що залежність V = f() прямолінійна. Побудувавши цю залежність на міліметровому папері, використовують її для визначення витрати повітря за висотою Н.

При визначенні витрати повітря за допомогою побутових лічильників, слід мати на увазі, що вони призначені для виміру витрати природного газу метану. Для перерахування витрати метану на витрату повітря потрібно помножити показання лічильника на відношення густини метану до густини повітря. На графіках, які є на установках, ця поправка вже врахована.

Витрату води можна визначити просто, якщо при працюючому насосі від'єднати шланг від установки і підставити під струмину води мірну судину. Визначають час, за який набирається певний об'єм рідини. Поділивши об’єм рідини на час, знаходять витрату.

Регулювання витрати повітря здійснюється за допомогою зміни напруги, що подається на вентилятор. Зміну напруги здійснюють за допомогою лабораторного автотрансформатору (ЛАТРу). При проходженні матеріальних потоків крізь установку відбувається втрата тиску. Для виміру цієї втрати використовуються диференційні манометри. Дифманометр являє собою U-подібну трубку, яка заповнена манометричною рідиною – найчастіше водою або ртуттю. Перепад рівнів рідини у дифманометрі пропорційний втраті тиску. При підрахунках втрат тиску слід мати на увазі, що матеріальні потоки в установках і манометричні рідини являють собою різні речовини. Перехід від однієї речовини до іншої здійснюється за допомогою відношення густини манометричної рідини до густини матеріального потоку.

Більшість установок, які використовуються в лабораторних роботах, однотипні. Вони складаються з машини для переміщення газів або рідин (насос або вентилятор), подача яких регулюється ЛАТРом, а витрата визначається за допомогою реометрів, основної одиниці обладнання (абсорбційна колона, колона з киплячим шаром, циклон і таке ін.). Гідравлічний опір певної ділянки установки вимірюється дифманометром. Крім названих приладів установка обладнана термометрами, ємностями для рідин, мірним посудом.

Для визначення тиску використовують манометр; вологість повітря вимірюють психрометром.

 

Оформлення лабораторних робіт і складання звітів по роботах

Для оформлення лабораторних робіт студент повинен завести окремий зошит, який підписують таким чином:

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЖУРНАЛ

з дисципліни “Гідравліка, гідро- та пнемопривод”

студента (студентки) групи….

спеціальності …

__________________________

(прізвище та ім’я)

Керівник практикуму –

___________________________

(посада, прізвище та ініціали викладача)

 

 

В лабораторний журнал студент повинен записати найважливіші теоретичні відомості (головним чином, формули, які будуть використовуватись для розрахунків, замалювати схему лабораторної установки, а при необхідності й подати малюнок конкретного обладнання, записати порядок проведення роботи, навести всі експериментальні дані у вигляді таблиць, провести необхідні розрахунки (всі розрахунки повинні бути в журналі), за експериментальними даними і розрахунками побудувати графіки, які вказані в роботі. Наприкінці роботи записується висновок.

 

Зміст звіту

 

- мета роботи;

- характеристика приладів і обладнання, що використовуються в ході проведення дослідження;

- короткий опис роботи;

- схема установки;

- таблиці, графіки;

- виводи по роботі.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ

Мета роботи: Навчитися вимірювати тиск і проводити повірку вимірювальних приладів.   Теоретичні передумови до виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМИ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ РІДИНИ

Мета роботи: Дослідження зміни форми вільної поверхні рідини, яка знаходиться у циліндричній обертовій судині.   Теоретичні передумови до виконання роботи

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РУХУ РІДИНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ

Мета роботи: Дослідження режимів руху рідини по прямому трубопроводу, визначення основних характеристик руху - витрати і швидкості, розрахунок… Теоретичні передумови до виконання роботи

Дослід 1. Вивчення режимів руху рідини

Опис установки

 

До складу установки (рис.3.1) входять: водопідвідна труба 1, яка подає воду в бак 3, ємність для підфарбованої води 2, від якої відходить тонка трубка, що входить в скляну трубу 4 для спостереження поведінки підфарбованої струминки і мірна судина 5.

 

 

Рис. 3.1. Схема дослідної установки:

1 – водопідвідна труба; 2 – ємність для підфарбованої води; 3 – бак; 4 – скляна трубка; 5 – мірна судина; 6 – кран.

 

Порядок виконання роботи

1. Ємності 2 і 3 заповнюють водою і підфарбованою рідиною. Потім краном 6 установлюють певну витрату води. Цю витрату визначають як відношення… 2. Повторюють експеримент при інших витратах. Таким чином отримують 10-12… 3. Вимірюють внутрішній діаметр трубки 4.

Дослід 2. Визначення густини та в’язкості рідини

Опис обладнання і виконання дослідів Вимір густини рідини найпростіше провадити за допомогою ареометрів. Ареометр являє собою скляний поплавець, який…

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ ОПОРІВ

Теоретичні передумови до виконання роботи  

Таким чином, втрата напору

Dh = (4.5)

а відповідна втрата тиску

Dp = rgh (4.6)

Опис установки

Установка складається з вентилятору, подача якого регулюється за допомогою ЛАТРу, і набору опорів (рис. 4.1). Витрата повітря вимірюється… Рис. 4.1. Схема експериментальної установки:

Загальні дані

  Тиск, Па Температура, оС Густина, кг/м3          

Результати вимірів та розрахунків

  Обробка експериментальних даних

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНОГО НАПОРУ

Мета роботи: Дослідження зміни складових гідродинамічного напору по довжині трубопроводу.   Теоретичні передумови до виконання роботи

Вивчити основні поняття кінематики і динаміки рідини.

5.2. Вивести рівняння Бернуллі для елементарної цівки ідеальної рідини.

5.3. Обґрунтувати введення у рівняння Бернуллі коефіцієнта Коріоліса.

Контрольні питання

 

1. За якими ознаками сталий рух рідини відрізняється від несталого, рівномірний від нерівномірного, напірний від безнапірного?

2. Чим відрізняється траєкторія частинки рідини від лінії течії?

3. Що називається розрахунковою моделлю потоку рідини?

4. Чи можливо виміряти швидкість елементарної цівки та середню швидкість потоку рідини?

5. Що враховується гідравлічним радіусом?

6. Яка геометрична та енергетична сутність членів рівняння Бернуллі?

7. Що називається гідродинамічним напором?

8. Що таке напірна та п’єзометрична лінія?

9. Що спричиняє втрати напору?


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ

Мета роботи: Пізнання принципів перетворення механічної енергії в питому енергію рідини в лопатевих гідромашинах.   Порядок виконання роботи

Вивчити конструкції лопатевих насосів.

6.2. Ознайомитися з формулами для визначення параметрів.

 

Контрольні питання

 

1. У чому полягає принцип дії лопатевих гідромашин: відцентрових, осьових та вихрових насосів?

2. Яке призначення основних елементів лопатевих насосів: вхідного та вихідного патрубків, робочого колеса, направляючого апарату, спірального кожуха, сальників, розвантажувального пристрою?

3. Які принципи розвантаження осьового зусилля використовуються в лопатевих гідромашинах?

4. Які профілі лопаток робочих коліс рекомендуються для відцентрових насосів?

5. Від яких величин залежить теоретичний напір відцентрового насосу?

6. У чому полягає основне розходження між конструкціями відцентрового та осьового насосів?

7. Яка класифікація лопатевих насосів по коефіцієнту швидкохідності?


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

 

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄМНИХ НАСОСІВ

Мета роботи: Пізнання принципу дії роторних гідромашин і особливостей їхньої конструкції. Порядок виконання роботи  

Завдання до самостійної роботи

 

7.1. Вивчити конструкції аксіально- і радіально-поршневих, пластинчастих і шестеренних насосів і гідродвигунів.

7.2. Ознайомитися з формулами для розрахунку продуктивності насосів.

Контрольні питання

1. Яке призначення роторних гідромашин? 2. Назвіть область застосування роторних гідромашин. 3. Яке призначення основних елементів роторних гідромашин?

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Технічна характеристика горизонтальних плунжерних насосів

При n=33…40 хв-1 і Н=60 м

Таблиця 2

Значення коефіцієнтів швидкохідності насосів nS і кавітаційного коефіцієнта С

Показник Відцентрові Напівосьові (діагональні) Осьові
Тихохідні Нормальні Швидкохідні
nS   50…80 80…150 150…300 300…500 500…1000
D2/D1   2,5 2,5 1,8…1,4 1,2…1,1 1,0
С   600…800 800-1000 1000-1200 до 3000

 

Таблиця 3

Технічні характеристики насосів типу СВТ

при n = 1450 хв-1

 

Типорозмір насоса Подача Q, м3/год. Напір Н, м Потужність електродвигуна N, кВт ККД h, %
СВТ-30 СВТ-60 СВТ-100 СВТ -150

 

Таблиця 4

Технічні характеристики деяких роторних насосів

  Продовж. табл. 4                 …

Технічні характеристики насосів К і КМ

    Продовж. табл. 5

– Конец работы –

Используемые теги: Лабораторний, Журнал, дисципліни, гідравліка, гідро, вод0.094

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лабораторний журнал з дисципліни “Гідравліка, гідрота пнемопривод”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Гідравліка, гідро та пневмоприводи
Мiнiстерство освiти і науки України.. полтавський будівельний технікум транспортного будівництва.. гідравліка гідро та пневмоприводи..

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Вода как информационная основа живых систем (обычная и необыкновенная вода)
В среднем в растениях и животных содержание влаги доходить до 80% массы. По расчетам специалистов, в составе мантии Земли воды содержится в 10 12.. Это означает, что в ней отсутствовали вредные для здоровья примеси вроде.. Нет природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных, геологических..

Структурная схема гидропривода. Классификация и принцип работы гидроприводов. Рабочие жидкости для гидросистем. Гидравлические линии. Насосы и гидромоторы. Гидроцилиндры
На сайте allrefs.net читайте: .

Дисципліна "Автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості"
Дисципліна автоматизований електропривод в нафтогазовій промисловості.. основна мета вивчення дисципліни надати студентам знання з механічних характеристик електричних двигунів та робочих..

Гідравліка і гідро-, пневмопривод
Гідравліка і гідро пневмопривод.. курс лекцій.. навчальний посібник херсон рецензенти бондарев в т..

Методы экономической оценки водных ресурсов. Понятие о водохозяйственном кадастре. Плата за воду. Водная рента. Концепция замыкающих затрат на воду
До недавнего времени сравнительное изобилие воды, и возможность в большинстве случаев удовлетворения всех потребностей в ней исключали воду, как и.. Исключение составляли аридные районы, где дефицит воды и необходимость больших.. Возникла необходимость в механизме регулирования использования ограниченных водных ресурсов и распределения их между..

Викладач комісії на засіданні предметної комісії електротехнічних дисциплін електротехнічних дисциплін голова циклової комісії
Дніпродзержинський індустріальний коледж.. державного вищого навчального закладу.. українського державного хіміко технологічного університету..

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
На сайте allrefs.net читайте: питьевая вода. гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. контроль качества..

0.051
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам