рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Рекламний менеджмент

Рекламний менеджмент - Конспект, раздел Менеджмент, Рекламний Менеджмент Консп...

РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………….…..…………....4

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади рекламного менеджменту ………….…5

Лекція № 1. Сутність рекламного менеджменту……............................................5

Лекція № 2. Основні класифікаційні ознаки реклами ……….............................15

Лекція № 3. Механізм дії реклами……………………………...……………..…22

Лекція № 4. Організація і структура рекламного процесу……………….........52

Лекція № 5. Рекламне дослідження ринку ….……………...…………..............59

Лекція № 6. Психологічні основи рекламного менеджменту ………………….70

Лекція № 7. Планування рекламної діяльності рекламодавця………....……...81

Лекція № 8. Організація роботи рекламодавця.……............................................87

Змістовий модуль. Практична реалізація рекламного процесу …………………...122

Лекція № 9. Позиціонування і визначення цілей реклами.................................122

Лекція № 10. Корпоративна реклама …..….…………………………..............130

Лекція № 11. Класична реклама …...………………...…...................................157

Лекція № 12. Рекламні агентства і планування рекламних кампаній …..…...166

ЛЕКЦІЯ № 13. Розробка плану використання ЗМІ ….………………………..182

Лекція № 14. Медіа-планування .……………………........................................189

Лекція № 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій ….…...221

Список літератури………………………………..…...…………………….........244

 

 

ВСТУП

 

Перехід України до ринкових відносин потребує спеціалістів з маркетингу, обізнаних з питань рекламування товарів і послуг, стимулювання продажу цих товарів і послуг, створення іміджу підприємства та організаційних особливостей проведення персонального продажу товарів. Адже тільки такий підхід є запорукою успіху будь-якої підприємницької діяльності як на виробництві, так і у сфері обороту матеріальних засобів.

Запропонований курс лекцій написаний у відповідності з типовою та робочою програмами іспрямований на вивчення основних елементів маркетингової діяльності студентами ОКР «Бакалавр» спеціальності 6.030507 - “Маркетинг” денної форми навчання.

Питання програми охоплюють особливості організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання.

Після вивчення курсу «Маркетингова політика комунікацій» студенти матимуть достатні знання з питань організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.

Мета курсу - оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог.

Предмет курсу– інформаційні процеси в умовах міжособистісного та масового спілкування за різними каналами за допомогою різноманітних комунікативних засобів.

Завдання курсу:

· ознайомлення студентів з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності показу рекламного звернення цільовій аудиторії, відпрацювання практичних навичок їх використання в процесі товаропросування;

· прищеплення бажання творчого пошуку вдосконалення товаропросування за сучасних ринкових умов в Україні.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛЕКЦІЯ №1 ТЕМА1:Сутність рекламного менеджменту (2 ГОД.)

Ринок

2.1. Хто покупці:

· що характеризує основних покупців (вік, стать, освіта, соціальний стан, доходи, звички тощо);

· їх ставлення до товару (байдуже, прихильне, вороже);

· де живуть покупці (місто, сільська місцевість, або і там, і там);

· чим найбільше цікавляться покупці;

· наскільки товар, що продається, відповідає їхнім інтересам, вимогам, потребам тощо;

· чому покупцям бажано купити саме цей товар (скільки це коштуватиме, наскільки забезпечуватимуться зручність і безпека користування, задоволення особистих потреб);

· що втратить покупець, якщо він не купить цього товару (послуги);

· чим цей товар відрізняється від того, яким користуються нині;

· чи усвідомлюють покупці необхідність придбання товару;

· чому покупці досі не купували цього товару;

· якщо покупець купуватиме товар (послугу) не для себе, то як потрібно скласти рекламне звернення.

2.2. Хто продавець:

· основна характеристика (імідж підприємства в покупців, як він може змінитися з упровадженням цього товару (послуги) на ринок, на якому ринку діє підприємство, які є перспективні ринки, які прогнозуються зміни й чому, чи відповідають виробничі та маркетингові можливості підприємства тенденціям змін на ринках тощо);

· загальний асортимент товарів підприємства;

· життєвий цикл товару (послуги);

· життєвий цикл підприємства;

· чи має підприємство торговий знак та інші атрибути фірмового стилю.

2.3. Хто конкуренти:

· чи є конкуренти у підприємства, їхня основна характеристика;

· якими методами конкурентної боротьби вони користуються;

· які в конкурентів ціни, цінова політика, якість товарів (послуг), упаковка, сервіс;

· сильні та слабкі сторони конкурентів;

· яких конкурентів підприємство перемагає, у чому причина успіху;

· якою може бути реакція конкурентів:

— на виведення підприємством нового товару (послуги) на ринок;

— зміну підприємством ціни товару;

— зростання частки ринку підприємства;

— зменшення частки ринку підприємства;

· які засоби для стимулювання продажу використовують кон­куренти;

· яка прибутковість виробництва товарів (послуг) у конкурентів;

· товарні знаки конкурентів, їхній фірмовий стиль.

Цілі реклами

· чим саме треба зацікавити — товаром чи послугою; · чи треба «змусити» покупця просто звернути увагу на товар (послугу), чи… · чи потрібно довести покупцеві, що він справді має потребу в цьому товарі (послузі);

Рекламні засоби

· газетна реклама (щодобова, щотижнева, вечірня, спеціальна тощо); · журнальна реклама (журнал широкого профілю, для жінок, для чоловіків, для… · друкована реклама (листівка, вкладка, окремий аркуш, буклет, проспект, каталог, плакат тощо);

Рекламні звернення

· до яких почуттів чи бажань покупців звернено рекламу товару чи послуги (здоров’я, комфорт, безпека, апетит, зручності, гордощі, честолюбство,… · якщо цього не потрібно у зверненні, то яка ідея товару (послуги) може… · які треба використати стильові засоби рекламного звернення (зарисовки з натури, пропагування певного способу…

Схема рекламного звернення

6.1. Яким повинен бути макет рекламного звернення:

· чи має він складатися тільки з тексту;

· чи матиме він текст у вигляді інформації, слогану або реклам­ного блоку;

· чи матиме він вигляд «ілюстрації + текст».

6.2. Якою має бути побудова рекламного звернення:

· формат;

· обсяг тексту;

· скільки і яких саме має бути інших елементів (ілюстрації, заголовки, загальне розміщення матеріалу, спеціальне місце для вказівок «новинка», «знижка», «нові ціни» тощо; форма упаковки, назва підприємства та його торгова марка, відрізний купон тощо);

· який елемент визнано найважливішим з погляду впливу на покупця — текст чи ілюстрації;

· чи необхідно планувати послідовне розміщення елементів рекламного звернення, маючи на увазі, що читачі дивляться, головно, на верхню частину сторінки;

· чи є необхідність якось виділяти основний елемент у схемі або фокусувати увагу на ньому;

· якої схеми потребує рекламне звернення — статичної чи динамічної.

6.3. Чи потрібне посилення впливу реклами:

· чи мають відомості про ціну займати головне місце у схемі рекламного звернення;

· чи потрібно особливу увагу покупця звернути на стимулювальні щодо купівлі заходи;

· чи треба для посилення зорового впливу скористатися з елементів оформлення на білому (чорному) тлі;

· яким має бути розмір ілюстрацій (великий, малий);

· чи треба розділити текст на параграфи або підрозділи для легшого сприйняття.

Технічне редагування

· вік читачів; · який шрифт є вже добре знайомим читачеві; · чи буде текст читатися швидко;

Вибір рекламного засобу

· головна мета реклами; · форма аргументації; · скільки матеріалу має вмістити рекламне звернення;

Таблиця 12.1

Найпродуктивнішою є пропозиція сполучати різні ідеї. Необхідно розробити кілька системних підходів. Одним з таких зарубіжні спеціалісти вважають… Інколи розроблення ідеї легше відбувається в групі — більше інформації та… Ще один засіб — синектика. Він відрізняється від «мозкової атаки» тим, що не концентрується на одній, чітко окресленій…

Бліц»-схема

Витрати на рекламу:

Схема «Клин»

Витрати на рекламу:

Схема «Зворотний клин»

Витрати на рекламу:

Схема «Швидка мода»

Витрати на рекламу:

Рис. 14.3. Схеми охоплення для нових товарів

Схема «звичайного циклу придбання»

Витрати на рекламу:

Схема «поінформованості»

Витрати на рекламу:

Схема «змінного охоплення»

Витрати на рекламу:

Схема «сезонного випередження»

Витрати на рекламу:

Рис. 14.4. Схеми для товарів, що вже продаються на ринку

Фахівці вважають, за дуже влучного («прицільного») розміщення реклами найліпшою стратегією стало б поєднання схем «бліц» та «клин». При цьому перша схема має застосовуватися для тих споживачів, які ще не спробували товар (нові споживчі категорії, лояльні споживачі інших товарних марок, непостійні споживачі інших марок), а друга — для тих, хто отримав задоволення від пробної купівлі товарної марки (нові споживачі марки, лояльні покупці марки). Робити це на практиці необхідно за допомогою методу прямого узгодження, під час вибору засобів рек­лами.

Третя схема — «зворотний клин»/СП. Як і попередня схема охоплення, «зворотній клин» відображає характер витрат на рекламу за період планування, а не рекламні контакти з точки зору індивідуального споживача. Частота реклами збільшується, а охоплення залишається на рівні 100 % цільової аудиторії. Подібна схема більше за все підходить для реклами нових товарних марок, придбання яких мотивується соціальним погодженням (СП), і рек­ламодавець хоче зробити ставку на особистий вплив (споживачі діляться один з одним інформацією і враженнями про товар, чи споживання товару відбувається на очах) як на доповнення до реклами. Фахівці вбачають сенс у такій схемі в тому, що низька частота реклами надає товарові ексклюзивного ореолу, що має біль­шу дію, коли низька частота супроводжується вузьким охопленням, насамперед, новаторів, які потім будуть діяти як ті особи, що впливають на думку інших членів цільової аудиторії. Потім, коли бажаний особистий вплив стане поширюватися, частота рек­лами збільшиться, щоб охопити всю кількість споживачів, яка
зростає (якщо першу рекламу було спрямовано на новаторів, то надалі охоплення також збільшується).

Четверта схема«швидка мода». Як відомо, деякі товари підлягають моді та мають дуже короткий життєвий цикл. Серед них є такі, які за період їхньої популярності можуть бути придбаними більше одного разу (недорогий модний одяг чи нові іграшки). Дана схема схожа на «бліц»-схему. Але вона відрізняється в одному: необхідна рання посилена реклама на першому етапі життєвого циклу товару, тобто на етапі впровадження товару на ринок. Крім того, потрібне широке охоплення цільової аудиторії (якщо тільки новатори завчасно невідомі) і висока частота реклами. Рівень охоплення і частота повинні підтримуватися впродовж усього етапу зростання попиту на модний товар (для більшості таких товарів цей період триває недовго), щоб залучити більшість споживачів із «нейтральної більшості», коли вони будуть готові придбати товар. Не рекомендують використовувати схему «зворотного клину», бо у випадку з новими товарами посилена реклама потрібна впродовж нетривалого часу.

Більшість медіа-планів використання засобів реклами розробляється для вже наявних товарів. Навіть нові товари після закінчення року стають звичайними і перестають потребувати «вступної» реклами, якщо тільки цільова аудиторія не є новою. Для таких товарів розроблено розглянуті далі чотири схеми охоплення.

П’ята схема — схема «звичайного циклу придбання». Більшість споживацьких товарів в упаковках та деякі види послуг (наприклад, перукарські) купуються регулярно і мають достатньо короткий цикл придбання. Це значить, що на один рік припадає декілька таких циклів.

Цикл придбання товарів, споживачами яких є всі члени сім’ї, коротший за умови, якщо їх купують одинокі люди. У будь-якому випадку, як вважають фахівці, у кожної людини виробляється свій власний цикл купівлі товарів даної категорії. Рекламодавці можуть використовувати цей факт, якщо будуть прирівнювати рекламний цикл до циклу придбання. Замість того, щоб брати за основу медіа-плану деякий стандартний період (він дорівнює чотирьом тижням), ліпше прив’язати рекламу до циклу придбання, тому що через цей інтервал реклама повинна привернути увагу споживачів до товарної марки.

За цією схемою рік поділяється на ряд однакових за довжиною рекламних циклів відповідно з циклом придбання. На графіку цикл дорівнює 50-ти дням, тобто можливих рекламних циклів усього сім, у чотирьох з них буде розміщено рекламу. Справа йде про середні цикли придбання: не для всіх споживачів вони починаються і закінчуються в один і той же час, якщо навіть, як уважають фахівці, їхня тривалість збігається. Але частота реклами, що встановлена виходячи із середнього циклу придбання, підійде всім споживачам, незалежно від того, коли точно починається і закінчується їхній особистий цикл придбання.

Основним у цій схемі є питання фінансування рекламної кампанії. За необмеженого рекламного бюджету можна було б охопити кожного цільового споживача в кожному циклі придбання, майже безперервно впродовж року. Під час здійснення кожного разу купівлі споживач знову стає потенційним покупцем. Тому його необхідно було б «опромінювати» рекламою незалежно від того, чи було це «опромінення» на нього персонально раніше. Тому в ідеалі охоплення дорівнюватиме 100 % цільової аудиторії в кожному циклі придбання. Поступово багато з цих споживачів стануть непостійними чи лояльними споживачами даної товарної марки і тому потребуватимуть тільки мінімальної частоти реклами.

Фахівці радять застосовувати два способи оптимізації витрат на рекламування: перший — виключити постійних та непостійних споживачів, а також незадоволених даним товаром споживачів; другий — розмістити рекламу тільки в деяких із можливих рекламних циклів.

Навіть поперемінне використання рекламних циклів є ефектив­нішим за безперервну рекламу, бо конкретне рекламне звернення найбільш ефективне в момент появи, потім його ефективність знижується, хоча продовжується показ цього рекламного звернення. Тому необхідно перестати розміщувати рекламне звернення, поки воно ще діє на споживача («ефект запізнення»), а потім повторити рекламу через деякий час, тоді вона буде здаватися новою, особливо якщо її трохи змінити.

Ця схема вимагає постійного контролю з точки зору обсягів продажу та прибутку.

Шоста схема — схема «поінформованості». Ця схема охоплення може використовуватись для товарів і послуг споживчого та виробничого призначення зі значним циклом придбання і довготривалим часом прийняття рішення. Такі товари та послуги рід­ко купуються (можливо, один раз на кілька років) і вимагають від споживача зваженого рішення про купівлю. Це нові автомобілі, предмети розкошу, закордонні туристичні подорожі тощо. Прикладом таких послуг промислового призначення є застосування нових комп’ютерних систем на підприємстві чи надання послуг консультантів із питань розробки рекламних кампаній, вибору носіїв тощо. Особливістю таких покупок є те, що практично всі представники цільової аудиторії зацікавлені в купівлі у будь-який час, але тільки деякі з них це зроблять через ряд обставин (немає грошей, спеціалістів тощо).

Назву схеми зумовлено тим, що завданням такої реклами є підтримування у потенційних споживачів поінформованості про товар, тому що визначити момент готовності до купівлі майже не­можливо. Термін «поінформованість» означає, що споживач знає про товарну марку й ставиться до неї позитивно. Ця схема має дуже широкий рівень охоплюваності (практично всіх споживачів) і порівняно низьку частоту за один рекламний цикл, які повторюються через значні інтервали часу. Але кожний цикл повинен мати рівень частоти не нижчий від мінімальної ефективної частоти, достатньої для підтримки поінформованості.

Сьома схема — схема «змінного охоплення». Вона застосовується для товарів та послуг із великим (значним) циклом придбання та коротким терміном прийняття рішення про покупку. Вона не постійна, бо її фокус змінюється.

Хоча деякі товари купуються рідко, але рішення про їхнє придбання можуть прийматися дуже швидко. Наприклад, коли товари довготермінового призначення випадково псуються. Тоді бажано, щоб реклама була там і тоді, де і коли у споживача виникає необхідність у товарній категорії. Проте не можна бути всюди та з усіма. Тому треба змінювати охоплення та використовувати на кожному циклі нові засоби масової інформації, повторюючи їх використання через кілька рекламних циклів. При цьому рекламні цикли не збігаються з циклами придбання. Рік ділиться на десять циклів, які охоплюють (кожний із них) 10 % цільової аудиторії. Кінець-кінцем охоплення досягне 100 % через 10 циклів. Уважається, що цю схему дуже легко впровадити у життя. Для цього треба просто сконцентрувати всю рекламу одного циклу на одному чи двох засобах реклами, у наступному циклі — в інших засобах. Повторне охоплення однієї і тієї ж 100-відсоткової частки цільової аудиторії можна починати через 4—5 циклів, що робить маловірогідним збіг аудиторій.

Восьма схема — схема «сезонного випередження». Ця схема охоплення підходить для товарів та послуг, продаж яких носить сезонний характер з одним, а деколи з двома-трьома сплесками продажу. Це можуть бути ліки від застуди та грипу, деякі продовольчі товари, фарби для зовнішніх робіт тощо.

Вигідно розміщувати рекламу таких товарів саме на початку сезонного сплеску продажу та купівлі, тобто коли посилюється потреба в даній товарній категорії, і споживачі готові дізнатися про вигоди від купівлі. Але більшість конкурентів також будуть застосовувати ці правила щодо подачі рекламних звернень тій же цільовій аудиторії, тобто на початку сезону багато конкурентної реклами. Фахівці радять застосувати ефективний прийом — розмістити пару коротких рекламних пакетів на один-два місяці раніше початку сезонного сплеску купівель. Така предсезонна рек­лама здатна підвищити ефективність сезонної реклами. Споживачі «опромінюються» передчасною рекламою, знаходячись ще на низькому рівні потреби у товарній категорії, але така реклама може створити ознайомленість із товарною маркою і довести рекламне звернення до споживачів без перешкод із боку конкурентів.

Контрольні питання:

1. Назвіть переваги і недоліки основних засобів масової інформації.

2. Назвіть основних функ­цій засобів масової інформації:

3. Основні засади медіа планування.

4. Підходи до оцінки мінімальної ефективної частоти показу рекламного звернення

5. Що таке «рекламна куля»?

6. Розробка графіків показу реклами у мас-медіа: фактори та принципи.

 

ЛЕКЦІЯ №15

ТЕМА 15: ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ( 4 ГОД.)

Мета: навчитись визначати (прог­нозно і за результатами показу рекламного звернення покупцям) пла­нову та фактичну ефективність рекламної кампанії рекламодавця.

 

У результаті вивчення теми студент повинен:

знати: контроль маркетингу; контроль рекламування; аналіз відповідності цілей і завдань; проведення ревізії; установлення планових (нормативних) величин і стандартів; вимірювання фактично досягнутих результатів; порівняння; аналіз фактичних та нормативних величин; розроблення рекомендацій; ефективність розроблення рекламних звернень; ефек­тивність застосування засобів масової інформації;

вміти: використовувати придбані знання на практиці.

 

План заняття:

15.1.Особливості визначення ефективності рекламної кампанії

15.2. Прогнозування результатів і контролювання проведення рекламної кампанії

15.3. Контролювання ефективності рекламного звернення

15.4. Кількісне вимірювання ставлення до товару та поведінки споживачів на ринку

15.5. Визначення та контролювання ефективності використання засобів мас-медіа

 

Література:

Основна:

6[c. 102-134], 7 [с.399-436].

Додаткова:

3[с. 406-457], 14[с. 489-555], 17[с. 135-170].

Контролювання результатів рекламної кампанії є складовою частиною контролювання маркетингу. У процесі контролю перед­бачається періодична всебічна або за окремими напрямами об’єк­тивна перевірка рекламної діяльності підприємства, тобто порівнювання запланованих і реально одержаних показників.

Отже, цілями контролювання рекламної діяльності є:

· аналіз відповідності цілей і завдань рекламної діяльності цілям і завданням маркетингу;

· установлення різниці між запланованими й фактичними витратами на проведення рекламної кампанії;

· визначення конкретних результатів рекламної діяльності за певний час;

· розроблення заходів для поліпшення рекламної діяльності в перспективі.

Контролювання результатів рекламної кампанії відбувається в шість етапів:

1. Проведення ревізії, тобто ситуаційного аналізу, який повинен дати моментальний «фотознімок» діяльності підприємства, у тому числі рекламної. У результаті з’являється можливість мати вихідну точку для обрахунків або базу для порівняння. На цьому етапі з’ясовуються реальні значення показників на момент проведення аналізу.

2. Установлення планових величин і стандартів (цілі та норми). Обов’язково має бути проведена операціоналізація цілей, тобто визначення того, яку рекламну дію для якого товару, в якій цільовій групі й коли треба зробити. Цілі встановлюються в кількісному значенні. Наприклад: збільшити обсяг продажу на 10 %, збільшити поінформованість цільової аудиторії про продукт під­приємства з 40 % до 55 % тощо.

3. Вимірювання фактично досягнутих результатів за певний період (день, тиждень, місяць, квартал, рік).

4. Порівнювання фактичних величин із плановими та стандартними.

5. Аналіз результатів порівняння, що дає змогу вносити зміни в планові величини та стандарти чи в хід проведення рекламної кампанії.

6. Розроблення рекомендацій щодо внесення змін у хід проведення рекламної кампанії.

Метою контролювання результатів діяльності підприємства є:

· контроль впливу на продаж товарів тих рекламних заходів, які були заплановані під час розроблення рекламної кампанії підприємства;

· контроль комунікативних показників ставлення споживачів до підприємства, його продукції, рекламних звернень та засобів масової інформації, які використовують у ході рекламної кампанії;

· контроль витрат служби реклами підприємства;

· контроль витрат з бюджету на проведення рекламної кампанії;

· контроль графіка показу рекламного звернення цільовій аудиторії;

· контроль проведення презентацій, ярмарків, виставок тощо й витрат коштів на ці заходи.

Основним завданням контролю є перевірка правильності й ефективності самої концепції маркетингу й стратегії комунікацій, у тому числі й рекламної діяльності. Перевірка відбувається через порівняння планових і фактичних (реальних) значень показників та уточнення чинників відхилень. Це може бути контроль як економічних показників, так і комунікативних результатів. Базою порівняння можуть бути дані за минулі періоди, дані інших підприємств.

Контроль розділяють на попередній і завершальний (претест і посттест). На попередньому етапі (претест) відбувається прогнозування показників (економічних і комунікативних). Завершальний контроль (посттест) здійснюється в ході та після проведення рекламної кампанії.

За характером цілей, які ставить підприємство перед контролем, останній класифікують як контроль результатів і ревізію, а за обсягом контрольованих результатів — як поточний і тактич­ний. Поточний відбувається щоденно, а результати його можуть підбиватися щоденно, щотижнево, за місяць, квартал. Тактичний контроль охоплює значну кількість показників за цілий рік. Може бути також стратегічний контроль, який аналізує дані за період понад одного року. Цей контроль наближається до завдань ревізії.

Ревізія рекламної діяльності є складовою ревізії маркетингу підприємства.

У ході ревізії рекламної діяльності підприємства отримують відповіді на такі запитання:

· чи узгоджено цілі рекламної кампанії з цілями маркетингу та стратегією підприємства;

· чи відповідають цілі й результати, які планувались під час розроблення рекламних кампаній, фактичним результатам;

· якими альтернативними заходами рекламного характеру було знехтувано і чому;

· які недоліки є в діяльності служби реклами;

· чи відповідає бюджет рекламної кампанії фактичним витратам;

· наскільки систематично ведеться контролювання заходів рекламної кампанії;

· чи достатньо інформації має служба реклами, щоб детально спланувати свою діяльність;

· чи достатньо обґрунтовані висновки про ефективність рекламної кампанії;

· чи достатньо тісний зв’язок існує між тими підрозділами, з якими співпрацює рекламна служба маркетингу;

· чи відповідає кваліфікація працівників служби реклами завданням, які стоять перед нею, тощо.

Контролювання маркетингу і в тому числі рекламної діяльності треба доручати спеціально призначеній людині з освітою маркетолога (рекламіста) або навіть цілому відділу (групі) контролю. Вони можуть діяти самостійно або в складі маркетингових (рекламних) служб. Їх наявність є обов’язковою за умов цивілізованого ринку. Контроль відіграє подвійну роль: фіксує хід реалізації і стежить за відхиленнями під час проведення рекламної кампанії. Усе це має на меті підвищити ефективність рекламної діяльності підприємства.

В економічно розвинутих країнах фірми створили сучасні системи статистичних банків і банків моделей у складі програмного забезпечення рекламної діяльності (рис. 15.1).

Статистичний банк — це сукупність сучасних методик статистичного оброблення інформації, які дають змогу повніше розкрити взаємозалежність даних, необхідних для планування та ана­лізу рекламної кампанії, і встановити міру їх статистичної надійності. Методи оброблення даних включають арифметичні операції, статистичні методи (їх понад 100), графічне оброблення, прогнози й методи дослідження операцій. Банк повинен уможливити рекламістові комбінування різних методів розширення або спрощен­ня інформації, отриманої в процесі рекламного дослідження ринку.

Рис. 15.1. Модель планування рекламної кампанії
та аналізу її результатів

У результаті оброблення отриманих даних складаються таблиці або графіки, розраховуються статистичні показники — арифметична середня, медіана, мода, варіація та дисперсія. Індуктивні однофакторні методи призначено для перевірки відповідності характеристик вибірки характеристикам генеральної сукупності. Дво- і багато­факторні методи аналізу залежностей застосовуються для визначення наявності зв’язку між двома або більшою кількістю змінних.

До аналітичних методів відносять:

1. Регресійний аналіз (статистичний метод аналізу даних для визначення залежності однієї змінної від іншої або від кількох незалежних змінних).

2. Варіаційний аналіз (використовується для перевірки того, чи є суттєвим вплив змін незалежних змінних на залежні).

3. Факторний аналіз (використовується для дослідження взаємозв’язків між змінними для зменшення кількості факторів, які впли­вають на ефективність показників проведення рекламної кампанії.

4. Дискримінантний аналіз (уможливлює поділ інформації на окремі групи й пояснення різниці між групами). Цей метод дає змогу віднести новий об’єкт до певної групи на основі його харак­теристики. Приклад — визначення етапу життєвого циклу товару.

До статистичних методів належить також кластер-аналіз — метод, за допомогою якого можна розділити сукупність цільової аудиторії на окремі більш-менш однорідні групи.

Вибір методу аналізу залежить від характеру поставлених завдань.

Використання різних статистичних методів німецькими спеціалістами в галузі маркетингу показано в табл. 15.1.

Таблиця 15.1

Використання різних методів аналізу даних у рекламній діяльності

Метод аналізу Типова постановка питання
Регресійний Як зміниться обсяг продажу товару, якщо витрати на рекламу збільшити на 20 %? Як зміниться обсяг продажу товару, якщо витрати на рекламу зменшити на 5 %?
Варіаційний Чи впливає колір рекламного звернення на кількість людей, які запам’ятали рекламу? Чи впливає кількість слів у рекламному зверненні на характер його сприйняття?
Дискримінантний За якими ознаками відрізняються товари, що перебувають на етапі виведення товару на ринок? За якими ознаками курці відрізняються від тих, хто не курить?
Факторний Чи можна зменшити кількість факторів, які покупці сигарет визнають значущими? Чи можна зменшити кількість важливих (з погляду покупця) ознак автомобіля певної марки?
Кластер-аналіз Чи можна клієнтів розподілити на групи за їхніми потребами? Чи мають газети (певна газета) різні типи читачів?

 

Модель рекламного процесу — це умовне зображення діяльності окремих учасників рекламного бізнесу відповідно до їхніх характеристик. Вона відбиває весь цей процес, тому її призначення полягає в тім, щоб якомога точніше побудувати (змоделювати) перебіг рекламної діяльності й поведінку її учасників.

Статичні моделі описують не процес, а лише окремі співвідношення між параметрами рекламної діяльності підприємства, зафіксовані на певний визначений час. Динамічні моделі враховують реальні параметри, а тому дають змогу показати перебіг процесу функціонування та розвитку рекламної діяльності.

За способом математичного описування досліджувані процеси поділяються на аналітичні й алгоритмічні. В аналітичних моделях процеси функціонування рекламного бізнесу подаються у вигляді алгебраїчних виразів, систем рівнянь і систем обмежень змінних. Алгоритмічні моделі поєднують традиційні математичні форми описування процесів у рекламному бізнесі з логічними та логіко-евристичними процедурами оброблення даних, що використовуються для прогнозування результатів і контролювання рек­ламної діяльності підприємства.

Залежно від характеру джерел інформації методи прогнозування результатів рекламної кампанії поділяються на два класи: евристичні й фактографічні. У першому випадку джерелом інфор­мації є дані, отримані за допомогою логічних засобів і методичних правил теоретичного дослідження. У другому — прогностич­не розроблення та перевірка моделей рекламного бізнесу базу­ються тільки на фактичному матеріалі, на конкретних даних про обсяг продажу товарів, витрат підприємства на окремі заходи з маркетингу тощо, які детально характеризують зміни в часі результатів діяльності у сфері реклами.

Клас евристичних методів прогнозування (планування і контролю) включає інтуїтивні та аналітичні методи. До інтуїтивних належать методи, що забезпечують залучення експертів і спеціальних груп дослідження (особливо для визначення комунікативних результатів рекламної кампанії). До аналітичних — методи, які ґрунтуються на логічному (теоретичному й емпіричному) ана­лізі моделі процесу прогнозування рекламної кампанії. Аналітичні методи базуються в основному на математичному моделюванні. Тут використовуються групи різних методів: морфологічний, метод ана­логій, сітьовий, матричний, ігрове моделювання, метод оптимізації.

У процесі прогнозування ходу рекламної кампанії визначаються якісні зміни або стан підприємства в будь-який момент часу в майбутньому. Застосування тих самих моделей для перевірки їх відповідності реальному ходу рекламної кампанії підтвердить правильність (помилковість) розробленої моделі рекламної діяльності або вкаже на відхилення підприємства від попереднього плану та на наслідки цих відхилень.

Модель контролювання прогнозних результатів рекламної кампанії можна зобразити так (рис. 15.2).

 

Рис. 15.2. Модель поточного контролювання
результатів рекламної діяльності підприємства

 

Позитивними економічними наслідками рекламної кампанії рекламодавці вважають такі: оборот (збільшення обсягу продажу в натуральному та грошовому виразі), прибуток, а також збільшення частки ринку.

Проте на безпосередній результат рекламних заходів у вигляді змін обсягу продажу та прибутку можна очікувати переважно від реклами на місці продажу. В інших випадках обсяг продажу товару залежить від багатьох факторів, а зростання обсягу продажу не починається миттєво з появою рекламного звернення й не закінчується одночасно із закінченням рекламної кампанії.

Для контролювання результатів реклами зарубіжні фахівці використовують статичні й динамічні моделі.

Статична модель має вигляд:

,

де X — залежна змінна (продаж товару або частка ринку); W — незалежна величина (рекламні витрати); а — вільний член, який характеризує вплив інших факторів; b — розрахунковий параметр.

Застосовуються також складніші моделі, які враховують типовий розвиток рекламного бізнесу і вплив розміру рекламних витрат на величину продажу товару. У цьому разі розрахунки ведуться за формулою

,

де Х0 — величина продажу товару, досягнута без допомоги реклами; Хm — межа насичення попиту; b — бюджет продажу товару (без реклами).

Точніші підрахунки дає використання S-подібної функції, яка враховує межу насичення, пов’язану зі зменшенням приросту охоп­лення й вичерпанням готовності покупців придбати товар. Ця функція передбачає, що величина бюджету впливає на можливість використання носіїв.

Розрахунки ведуться за формулою

.

У разі бажання врахувати вплив конкурентів користуються формулою:

,

де Wk — витрати конкурентів на рекламу.

Динамічні моделі допомагають урахувати розрив у часі змінних величин (запізнення та продовження дії рекламного звернення).

Найпростіші розрахунки за допомогою динамічних рядів ведуться за моделлю:

.

Урахування в динамічній моделі геометричного зменшення розвитку ринку з часом застосовується в моделі Койка, яка має вигляд

,

де С — зважена середня величина витрат на рекламу в минулі періоди (роки);

— результат усіх колишніх, але таких, що мають вплив, заходів маркетингу для збільшення продажу товарів.

За повноцінного попиту підприємство має клопотатися про якість товару й сервіс, постійно вимірювати величину задоволення споживачів. Завдання реклами — підтримувати попит, зважаючи на зміни в прихильності споживачів та невпинну конкуренцію.

Таблиця 15.2

Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії

За умови надзвичайного попиту мета реклами та інших маркетингових заходів полягає не в тому, щоб припинити попит, а в тому, щоб трохи знизити його… Спадний попит є ознакою дуже серйозних труднощів з продажем товарів. Необхідно… Систематичний облік і контроль передбачають передовсім контроль виконання графіка роботи із засобами масової…

Розрахунок ефективності носіїв реклами

Ефективність рекламних носіїв треба зіставити із завданнями рекламодавця (зрозуміло, і рекламного агентства) стосовно цих носіїв. Передовсім… Деякі дослідники виділяють два такі порогові рівні тиску реклами: перший, коли… Інші дослідники вважають, що треба брати до уваги тільки цей, другий, пороговий рівень впливу реклами.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: Навч. посіб. / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник; - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

2. Владимирська А., Владимирський П. Реклама: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с.

3. Ильин А.С. Реклама в коммуникационном процессе. Курс лекций / А.С. Ильин. – М.: КНОРУС, 2009. – 144 с.

4. Лук’янець Т. І.Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц — К.: КНЕУ, 2002. — 272 с.

5. Лук’янець Т. І.Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

6. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

7. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 200 с.

8. Майборода О.О. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. -256 с.

9. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: КНЕУ, 2005. – 408 с.

10. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001.

11. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством: Монографія. — К.: ТОВ “Експерт ЛТД”, 2001. — 387 с.

12. Примак Т. О. Маркетингові комунікації: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

13. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2004. – 200 с.

14. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с.

Додаткова література

1. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: ИНФРА, 1999. - 804 с.

2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. под ред. Божук С. Г. – Спб.: Питер, 2001. – 864 с.

3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – 4-е вид. доп. – К.: Лібра, 2006. – 720 с.

4. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений. - Спб.: Питер, 2001. – 384 с.

5. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

6. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с..

7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1998. – 156с.

8. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 124 с.

9. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 257 с.

10. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. з анг. — СПб.: "Питер ком", 1999.— 896 с.

11. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — Спб. "Союз", 1996 — 870с.

12. Левитт Т. Глобализация рынков / Классика маркетинга. Серия: Маркетинг для профессионалов /Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Спб.: Питер, 2001. – 752 с. - (С. 75-91).

13. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. – Спб: Питер, 2001. – 688 с.

14. Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Вовчак та ін.; За наук. ред.. А.Ф. Павленка. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

15. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.; Ред..-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – 2-ге вид. – К.:Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.

16. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг. – Львів.: Державний університет “Львівська політехніка”, 1999. – 244 с.

17. Павленко А., Войчак А. Маркетинг. Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.

18. Павленко А. Ф., Решетнікова І. Л., Гончарова І. І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 248 с.

19. Павленко А.Ф, Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004.- 332 с.

20. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: Навч.посібник. 3-тє вид.- К.: Кондор, 2005.- 214 с.

 

– Конец работы –

Используемые теги: рекламний, Менеджмент0.044

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Рекламний менеджмент

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Лекция №1.Теоретические и методологические основы финансового менеджмента. Лекция рассчитана на 4 часа. 1.Цели и задачи финансового менеджмента в деятельности хозяйствующих субъектов. Условия реализации финансового менеджмента
Лекция Теоретические и методологические основы финансового менеджмента Лекция рассчитана на часа.. Цели и задачи финансового менеджмента в деятельности хозяйствующих субъектов Условия реализации финансового..

Опорний конспект лекцій з дисципліни менеджмент. Поняття та зміст менеджменту. Поняття та сутність менеджменту
З дисципліни менеджмент.. зміст.. модуль змістовний модуль поняття та зміст менеджменту поняття та сутність менеджменту зовнішнє та внутрішнє середовище..

Особенности понятия о менеджменте. Определение менеджмента. Организация – причина, по которой обуславливает существование менеджмента
Рассматриваются типа организаций.. формальная группа людей деятельность которых сознательно координируется.. менеджмент предполагает управление не только формальными но и неформальными организациями которые образуются и..

Курсовая работа по менеджменту Реформы менеджмента в России с 1965 до нашего времени
Но историю любой страны можно оценивать и как череду событий, происходящих в экономике. Не исключение и история России, которую можно рассматривать как ряд.. Цель работы – выявить особенности перехода к рыночным отношениям в России. Объектом исследования является Россия, как..

Менеджмент рекламного агентства Indoor-направления
Появляются новые виды рекламного воздействия, которые требуют новых подходов к организации управления. Изучение методик управления новыми процессами и направлениями в рекламе.. Цель работы - изучить специфику управления в рекламном агентстве Indoor-направления, как нового направления в..

Основные понятия рекламного менеджмента
Сам термин «реклама» латинского происхождения (от reclamare - «кричать») и означает либо мероприятие, имеющее целью создать широкую известность.. А это не так уж мало, как кажется на первый взгляд. Реклама как общественное.. На каменной плите несколько тысяч лет назад была высечена надпись: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов толкую..

Наука и искусство менеджмента. Виды менеджмента
Возникновение этой школы связано с анри файоля.. файоль неоднократно подчеркивал что никакого противоречия между его теорией и.. принципы управления..

Особенности рекламного образа и приемы его создания на примере рекламной компании такси
Это позволило использовать новые кино видео цифровые и компьютерные технологии в производстве рекламных роликов. Ведь использование ком-пьютерных технологий позволяет сократить почти на 90%.. Хороший, качественный рекламный образ способен в очень короткие сроки создать образ товара (фирмы), выделить его из..

Конспект лекций по курсу основы менеджмента. Сущность и признаки менеджмента как особого рода деятельности
Тема.. менеджмент и менеджер сущность и содержание сущность и признаки менеджмента как особого рода деятельности..

Историческое значение термина «Менеджмент». Управленческие революции. Античность: зарождение цивилизованного менеджмента
Удк.. ббк.. к кравченко а и isbn в книге рассматривается история..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам