рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теорія документно-інформаційних потоків

Теорія документно-інформаційних потоків - Конспект, раздел Философия, Кафедра Документознавства Та Інформаційно-Аналітичної Діяльності &nb...

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

 

 

ТЕОРІЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для спеціальності:

«Документознавство та інформаційна діяльність»

 

Київ – 2010р.

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………………….2

РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 3

 

1. Вступ. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення..3

2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функції. Структурування документних потоків та масивів…………………………….8

3. Методологічні засади вивчення теорії документних потоків--…………..15

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ У СТРУКТУРІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДОКУМЕНТА

 

4.Етапи еволюції документно-інформаційних потоків та масивів- …………20

5. Документні потоки та масиви як результат документогенезу……………..31

6. Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання--………………….37

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

 

7. Загальні та специфічні закономірності функціонування документних потоків та масивів. Закономірності їх росту--……………………………….44

8. Старіння та актуалізація документів у документних потоках та масивах--50

9. Фрагментарність і дублювання документованої інформації--…………..55

ВИСНОВКИ--………………………………………………………………………………….57


ВСТУП

 

Проблеми, які в умовах інформатизації мають вирішувати фахівці документно-комунікаційної сфери, зумовлені необхідністю поєднати різноманітні носії інформації та механізми доступу до них у єдину нерозривну систему документних ресурсів та послуг. Це потребує знань про особливості створення, руху та кумуляції документів у суспільстві, що відбиваються через функціонування документно-інформаційних потоків та масивів (ДІП та М).

Об’єкт курсу - сутність, ознаки, властивості та структуру ДІП та М, закономірності їх розвитку, методи аналізу та оцінки. Курс є логічним продовженням дисципліни "Документознавство", основні положення посібника базуються на ідеях Ю.М. Столярова, Г.Ф. Гордукалової, Н.М. Кушнаренко, Г.М. Швецової-Водки та ін.

Головна мета курсу - надати студентам теоретичні знання про особливості ДІП та М як штучно створеної підсистеми документно-інформаційних комунікацій суспільства, яка набуває у процесі розвитку елементів самоорганізації з власними законами функціонування. Тому структура курсу передбачає такі завдання:

- розкриття основних категорій предметної галузі "документно-інформаційні потоки та масиви";

- надання знань про можливості структурування ДІП та М за різними ознаками;

- набуття навичок виділення однорідних мікропотоків документів та моніторингу їх розвитку;

- орієнтування у характерних проявах закономірностей росту, розсіювання-концентрації, старіння, фрагментарності й дублювання; опанування історико-генетичних підвалин еволюції ДІП та М як елементів соціальних комунікацій суспільства.

Особливості подачі матеріалу зумовлені наявністю тісного зв'язку змісту з курсами «Документознавство», «Документологія», «Соціальні комунікації», «Інформатика», «Книгознавство» та ін.

 


РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

ВСТУП. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ: СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ

Головною умовою існування та розвитку суспільства є соціально-комунікативна діяльність. Без спілкування, обміну інформацією між індивідами не… Найважливішою підсистемою соціальних комунікацій є документна комунікація (ДК)… Існує декілька підходів щодо глобального характеру ДК. Так, закон документаційного супроводу соціальних комунікацій,…

ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ: ОЗНАКИ, ВЛАСТИВОСТІ, ПАРАМЕТРИ ТА ФУНКЦІЇ. СТРУКТУРУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

Документні потоки і масиви відокремлюються в самостійні явища системи документних комунікацій завдяки наявності власних ознак та властивостей.… Спільні ознаки документних потоків та масивів: ■множинність документів, з яких складається ДП та М;

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ

Ефективність розвитку ДК значною мірою залежить від того, наскільки раціонально організовані та функціонують ДП та М. У зв'язку з цим потрібний… З метою виявлення тенденцій розвитку певних наукових напрямів значний внесок у… В залежності від об'єктів наукових досліджень сформувалися три групи методів, що здійснюють вивчення ДП та М:…

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

Існування людської цивілізації можливо лише за умов спадкоємності соціокультурних традицій поколінь, що здійснюється через успадкування суспільно… При всіх перевагах першого способу він не забезпечує виконання найважливішої… Складний процес формування документної комунікації відбувався поступово, протягом кількох сотень тисячоліть,…

ДОКУМЕНТНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОКУМЕНТОГЕНЕЗУ

Цикл - це сукупність взаємопов'язаних процесів, що утворюють закінчене коло розвитку. Сутністю функціонування інфосфери є інформаційний обмін:… Документ - це єдність та протилежність його матеріальної форми та ідеального… Цикл життєдіяльності документа складається з трьох основних етапів: документогенезу; документорозповсюдження;…

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ НА ЕТАПАХ ДОКУМЕНТОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДОКУМЕНТОВИКОРИСТАННЯ

Значення документорозповсюдження важко переоцінити - завдяки функціонуванню систем транспортування та постачання документів вони мають змогу… На етапі документорозповсюдження особливе значення слід приділяти захисту… Ефективна система захисту документа повинна включати правові, організаційні, технічні заходи. Правові заходи…

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

 

ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇХ РОСТУ

У теоретичному знанні про систему ДК особливе місце посідають закономірності її існування. їх значення в тому, що вони відбивають суттєві, сталі,… Закономірності функціонування ДП та М - це найстійкіші тенденції їх розвитку… Основну загальну закономірність, що є методологічною основою теорії розвитку документних комунікацій, відбиває закон…

СТАРІННЯ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ У ДОКУМЕНТНИХ ПОТОКАХ ТА МАСИВАХ

Серед специфічних закономірностей, що впливають на розвиток ДП та М, є старіння документів. Старіння документів - це складний процес, який залежить від багатьох факторів… Старіння фізичної основи документа обумовлене зміною з часом властивостей речових матеріалів, використаних при…

ФРАГМЕНТАРНІСТЬ І ДУБЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Фрагментарність - це наявність у потоці документів, що містять фрагменти відомостей про об'єкт. Під фрагментом розуміється опис окремої частини… Нарощування фрагментарності в ДП та М дослідники пов'язують зі швидкими… Дублювання - це наявність у документах теоретичних та практичних відомостей про об'єкт, що повторюються внаслідок…

ВИСНОВКИ

Дослідження особливостей ДП та М як динамічної багатофункціональної системи, спрямованої на задоволення комунікаційних потреб суспільства, дозволяє визначити основні фактори оптимізації їх функціонування. За прогнозами фахівців у майбутньому, постіндустріальному, суспільстві домінуючою тенденцією його подальшого розвитку стає інформатизація - процес зростання обсягів виробництва та споживання інформації, значна частина якої документується. Поглиблення суспільного розподілу праці супроводжується різким збільшенням потоків документованої інформації нормативного, наукового, виробничого, управлінського характеру, яка циркулює у суспільстві з метою забезпечення взаємодії між громадянами, організаціями, галузями народного господарства та державами загалом.Ефективна організація та керування ДП та М як системою потребують адекватної реакції на зміни зовнішнього середовища, регулювання функціонування генезисної та транзитної підсистем ДК. Для цього потрібний постійний аналіз їх діяльності, наукові дослідження, що спрямовані на розробку концепцій та моделей розвитку, пошук критеріїв оцінки якості та ін. Подальший розвиток документно-комунікаційної сфери не можливий без впровадження новітньої інформаційної техніки та технологій, тому майбутні фахівці цієї сфери мають володіти теоретичними знаннями про природу, властивості та закономірності функціонування ДП та М, навичками автоматизованого створення, розповсюдження, зберігання та пошуку інформації, машинного перекладу, використання експертних систем та мереж електронної комунікації, які дозволять оперативніше вирішувати широкий спектр різноманітних завдань, забезпечувати подальший прогрес суспільства.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Cоляник А.А. Документні потоки та масиви. – Х. 2007. – 85 с.

2. Васильченко М.П., Кушнаренко Н.М., Бібліотечні фонди: навч. посіб.-С. 49-129.

3. Столяров Ю.Н. Библиотечный фонд: Учебник .- М., 2008.-275 с.

4. Швецова-Водка Г.М. Типологія документа: Навч. посіб. – К., 2008. – С. 6 25.

5. Лабушевська Л. Наукометрічні методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку // Вісник Книжкової палати. – 2004 - №7.-С.19-21.

6. Друк України (1991 –1996 рр.): стат. Зб. /Кн. Палата України. – К., 1998.-48с.

7. Кулешов С.Г. Вступ до інформатики: Навч. посіб. – К., 1999. – С. 53-57.

Додаткова література

8. Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия– М., 2008. – С. 3-36.

9. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – Х., 2004.-372 с.

10. Кулешов С. Документальні джерела наукової інформації:– К., 2002. – 190

11. Всесвітня історія книги. Вип. 1. Історія писемної та рукописної книги: Навч. посібник /КДІК; Уклад. Г.І. Ковальчук. – К., 2005 - 63с.

12.Яковенко В.Я. Інформаційні ресурси. Навч. посібник. – Д: ДОННУ, 2005. 202с.

13.Гнатцов О. Економічне зростання та інформаційні ресурси: // Економіст. 2002. - №1 – С. 36-39.

14 Ларин М.В. Управление документацией в организациях. – М.: Научн. Кн. 2006. – 188 с.

Столяров Ю.Н. Документный ресурс. – М.: Либерия, 2004 – 152 с.

15.Экономическая информатика /Под ред. В.П. Конюховського. – Спіб:Питер, 2004.–560 с.

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………………………….2

РОЗДІЛ І. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ ЯК СКЛАДОВІ ДОКУМЕНТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 3

 

1. Вступ. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення..3

2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функції. Структурування документних потоків та масивів…………………………….8

3. Методологічні засади вивчення теорії документних потоків--…………..15

РОЗДІЛ 2. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ ТА МАСИВИ У СТРУКТУРІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ДОКУМЕНТА

 

4.Етапи еволюції документно-інформаційних потоків та масивів- …………20

5. Документні потоки та масиви як результат документогенезу……………..31

6. Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання--………………….37

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА МАСИВІВ

 

7. Загальні та специфічні закономірності функціонування документних потоків та масивів. Закономірності їх росту--……………………………….44

8. Старіння та актуалізація документів у документних потоках та масивах--50

9. Фрагментарність і дублювання документованої інформації--…………..55

ВИСНОВКИ--………………………………………………………………………………….57

 

 

– Конец работы –

Используемые теги: теорія, документно-інформаційних, потоків0.057

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теорія документно-інформаційних потоків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З дисципліни Економічна теорія Економіка з дисципліни Економічна теорія Економіка Конспект лекцій
Молоді та спорту України.. Харківський комп ютерно технологічний коледж.. НТУ ХПІ..

Економічна теорія
Національний університет харчових технологій.. н м салатюк о м соломка т в швед м в шипов..

Вступ. Економічна теорія: предмет і методи пізнання
Спостерігаючи навколишній світ ви напевне намагались дати відповіді на такі питання як.. від чого залежить розмір заробітної плати.. чому змінюються ціни..

Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум
Первомайський політехнічний коледж.. первомайського політехнічного інституту.. національного університету кораблебудування ім адмірала макарова..

Теорія технічних систем
І в севост янов.. теорія технічних систем..

Розбиття програм на множину потоків
На сайте allrefs.net читайте: лекція_6.

Конспект іспр теорія інтелектуальних систем прийняття рішень
Дайте визначення таким поняттям як рішення управлінське рішення прийняття рішення перелічіть засади на яких рунтується прийняття управлінських.. рішення це результат інтелектуальної діяльності людини що приводить до.. воно має бути спрямованим на досягнення певних результатів на створення та реалізацію бажаних процесів або ж на..

З навчальної дисципліни математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей
Киівський національний економічний університет.. імені в гетьмана.. кафедра вищої математики..

Конспект лекцій з курсу теорія ймовірностей та елементи
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.. конспект лекцій з курсу..

Електродинаміка та поширення радіохвиль. Теорія електромагнітного поля
Запорізький національний технічний університет.. л м логачова в п бондарєв..

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам