рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. За Допомогою Якого ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?
  * A Методом рангової кореляції (Спірмена)
  B Кореляційним відношенням
  C Методом квадратів (Пірсона)
  D Непрямим методом (Стьюдента)
  E Методом східчастої кореляції (Ермлера)
     
2. У природі розрізняють дві форми кількісних зв’язків між явищами або процесами: функціональний та кореляційний. Для яких процесів характерний функціональний зв’язок ?
  A Медичних
  B Біологічних
  * C Фізико-хімічних
 
D Політичних
  E Соціологічних
 
   
3. Для характеристики зв’язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначте, що з наведеного є методом його розрахунку:
  А Метод знаків
  B Метод змінної середньої
  C Метод найменших квадратів
  *D Ранговий метод
  E Метод стандартизації
     
4. За результатами моніторингу отримані дані про стан навколишнього середовища і здоров’я населення за рік. Який з методів статистичної обробки даних необхідно використати для оцінки міри впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення ?
  A Аналіз динамічного ряду
  B Розрахунок відносних і середніх величин
  C Методи оцінки вірогідності відмінностей
  D Методи стандартизації
  *E Кореляційний аналіз
     
5. При вивченні захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-побутові умови і шкідливі звички хворих. Яка з нижче наведених методик дозволяє оцінити силу впливу паління тютюну на захворюваність туберкульозом: ?
  * A Обчислення коефіцієнта кореляції
  B Аналіз показників динамічного ряду
  C Обчислення коефіцієнта регресії
  D Обчислення стандартизованих показників
  E Оцінка вірогідності відмінностей показників
     
6. У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалася величина АТ та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб встановити силу зв’язку між цими ознаками ?
  A Сигмальним відхиленням
  B Коефіцієнтом варіації
  C Коефіцієнтом Стьюдента
  *D Коефіцієнтом кореляції
  E Помилкою репрезентативності
     
7. При вивченні захворюваності на дизентерію було встановлено, що в холодні місяці року кількість захворювань зменшується, а в квітні-жовтні підвищується. Який статистичний метод обробки матеріалу треба використати для встановлення зв’язку між захворюваністю та температурними умовами довкілля ?
  A Відносні показники
  B Стандартизації
  C Середні величини
  *D Кореляції
  E Динамічні ряди
     
8. На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив - 0,67. Визначте направленість зв'язку між ознаками:
  * A Зворотний зв'язок
  B Прямий зв'язок
  C Сильний зв'язок
  D Середній зв'язок
  E Слабкий зв'язок
     
9. На репрезентативній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв’язку між температурою тіла і частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,7. Визначте направленість та силу зв'язку між ознаками, що вивчаються:
  A Прямий слабкий зв’язок
  B Прямий середній зв’язок
  * C Прямий сильний зв’язок
  D Повний зв’язок
  E Дані про взаємозв’язок не достовірні
     
10. На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розрахований коефіцієнт кореляції, якій становив - 0,67. Визначте направленість зв'язку між ознаками:
  A Прямий зв'язок
  * B Зворотний зв'язок
  C Сильний зв'язок
  D Середній зв'язок
  E Слабкий зв'язок
     
11. Аналіз результатів поточного санітарного нагляду за виконанням плану проведення щеплень серед учнів 50 шкіл дозволив з’ясувати, що між рівнем захворюваності на паротит та питомою вагою щеплених існує кореляційний взаємозв’язок, який відображається показником rxy = 0,87. Охарактеризуйте цей взаємозв’язок:
  A Прямий сильний кореляційний взаємозв’язок
  B Середньої сили зворотний кореляційний взаємозв’язок
  C Функціональний взаємозв’язок
  D Середньої сили прямий кореляційний взаємозв’язок
  *E Зворотний сильний кореляційний взаємозв’язок
     
12. Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з’ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує прямий сильний кореляційний взаємозв’язок. У яких межах має бути значення показника кореляції ?
  * A У межах від (+0,70) до (+0,99)
  B У межах від (-0,70) до (-0,99)
  C У межах від (-0,30) до (-0,99)
  D У межах від (+0,30) до (+0,99)
  E У межах від (-0,70) до (+0,70)
     
13. Оцініть кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rxy= + 0,31:
  A Прямий, слабкий
  B Прямий, сильний
  * C Прямий, середній
  D Зворотний, слабкий
  E Зворотний, середній
     
14. При оцінці взаємозв’язку між віком хворих на гіпертонічну хворобу та рівнем артеріальному тиску коефіцієнт кореляції становив + 0,8:
  А Прямий, слабкий
  * B Прямий, сильний
  C Прямий, повний
  D Зворотний, слабкий
  E Зворотний, середній
     
15. Оцініть кореляційний взаємозв'язок між ознаками, якщо rxy= - 0,8:
  A Зворотний, середній
  * B Зворотний, сильний
  C Прямий, середній
  D Прямий, слабкий
  E Зворотний, прямолінійний
     
16. Як називається кореляційний зв’язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного пропорційно ?
  A Прямий
  B Криволінійний
  C Зворотний
  * D Прямолінійний
  E Однонаправлений
     
17. Як називається кореляційний зв’язок за направленістю, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються по відношенню один до одного не пропорційно ?
  A Прямий
  B Зворотний
  *C Криволінійний
  D Прямолінійний
  E Однонаправлений
     
18. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:
  А Паралельний
  B Дискретний
  * C Прямий
  D Простий
  E Змішаний
     
19. При вивченні залежності захворюваності черевним тифом від охоплення населення щепленням встановлено, що між цими ознаками є середньої сили зворотній зв’язок. В якому з цифрових діапазонів знаходиться коефіцієнт кореляції ?
  * A Від –0,30 до –0,69
  B Від –0,70 до -0,99
  C Від +0,01 до +0,29
  D Від +0,30 до +0,69
  E Від +0,70 до +0,99
     
20. Проводилось вивчення впливу температури повітря в осінній період на захворюваність гострими респіраторними інфекціями (ГРІ). Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює –0,75. Як буде змінюватись захворюваність на ГРІ при зниженні температури повітря в осінній період ?
  A Зросте на 25%
  B Буде зменшуватись
  * C Буде збільшуватись
  D Зменшиться на 25%
  E Не зміниться
     
21. Частота паління серед жінок різних вікових груп становить: у віці до 24 років-36,3%, у віці 25-29 років-36,8%, у 30-34 роки-35,4%, у 35-39 років-33,5%, у 40-44 роки-40,2%. Яку методику слід застосувати для визначення зв’язку між наведеними даними ?
  A Метод обчислення ймовірності
  B Метод визначення лінійного коефіцієнта
  C Метод обчислення коефіцієнта регресії
  D Метод обчислення функціональної залежності
  *E Метод визначення рангового коефіцієнта кореляції
     
22. Серед 135 хворих на міастенію проведено дослідження функції зовнішнього дихання, яке показало, що при збільшенні тривалості захворювання зменшується відносний дихальний об’єм. Який статистичний показник буде відображати виявлену залежність між порушенням функції зовнішнього дихання та тривалістю захворювання у обстежених хворих на міастенію ?
  * A Показник кореляційного взаємозв’язку
  B Відносний показник взаємозалежності
  C Показник достовірності різниці двох середніх значень
  D Показник наочності
  E Показник співвідношення
     
23. У випадку наявності даних щодо охоплення дітей щепленням у різних адміністративних районах області та рівнів захворюваності на кір, які методики можна застосувати для аналізу залежності захворюваності від рівня охоплення щепленням ?
  A Методику обчислення показника співвідношення
  B Методику визначення питомої ваги нехворівших
  * C Методику визначення рангового коефіцієнта кореляції
  D Методику обчислення показника наочності
  E Методику обчислення ймовірності
     
24. Одним із методів встановлення зв’язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу ?
  А Визначення варіації ознак
  B Визначення середніх величин ознак, які вивчаються
  C Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак
  *D Ранжування порівнюваних ознак
  E Визначення ,,нульової” гіпотези
     
25. Яка принципова різниця у встановленні кореляційного зв’язку за допомогою таблиць (графіків) і коефіцієнту кореляції ?
  A Таблиці й графіки дозволяють швидко без спеціальних розрахунків установити наявність зв'язку, напрямок і силу залежності
  B Таблиці й графіки дозволяють більш достовірно визначити наявність, направлення і силу залежності
  * C Коефіцієнт кореляції одним числом характеризує наявність зв'язку, напрямок і силу залежності
  D Таблиці й графіки дозволяють встановити кореляційний зв’язок незалежно від якості ознак, які вивчаються
  E Таблиці й графіки не у всіх випадках можуть установити кореляційну залежність
     
26. Метод лінійної кореляції застосовують для оцінки зв'язку, якщо результати представлені:
  A У вигляді різниці між фактичними і "очікуваними" величинами
  B У показниках наочності
  C В напівкількісному вигляді
  * D Точними числовими характеристиками
  E Описово
     
27. Що є основою методу лінійної кореляції ?
  A Визначення медіани
  * B Розрахунок відхилень варіант від середніх величин
  C Впорядкування рядів, які порівнюються
  D Визначення коефіцієнта варіації
  E Ранжування рядів
     
28. Для оцінки сили й достовірності кореляційного зв’язку між якісними ознаками можна використати:
  A Метод сигмальних відхилень
  B Критерій знаків
  C Метод лінійної кореляції
  D Коефіцієнт співвідношення
  *E Метод рангової кореляції
     
29. Наведені дані про рівні захворюваності на дифтерію та кількість щеплень. Які критерії можна використати для встановлення зв’язку в цьому випадку ?
  A Коефіцієнт варіації
  B Коефіцієнт співвідношення
  C Критерій знаків
  * D Коефіцієнт кореляції
  E Показник наочності
     
30. Один із методів оцінки коефіцієнту лінійної кореляції є оцінка його за допомогою середньої похибки. Що з наведеного нижче підтверджує вірогідність коефіцієнту кореляції ?
  * A Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 3 рази перевищує свою похибку
  B Коефіцієнт кореляції не менше ніж у 2 рази перевищує свою похибку
  C Коефіцієнт кореляції не менше ніж в один раз перевищує свою похибку
  D Середня похибка перевищує коефіцієнт кореляції
  E Коефіцієнт кореляції і середня похибка рівні між собою
     
31. Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок між трьома й більше досліджуваними ознаками ?
 
A Парної кореляції
  * B Множинної кореляції
 
C Простої кореляції
  D Парціальної кореляції
 
E Багатозв’язаної кореляції
     
32. Як називається коефіцієнт кореляції, якщо він встановлює взаємозв'язок тільки між двома досліджуваними ознаками ?
  * A Парної кореляції
 
B Множинної кореляції
  C Простої кореляції
 
D Двозалежної кореляції
  E Однозв’язної кореляції
 
   
33. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:
  А Показовий
  * B Кореляційний
  C Дискретний
  D Простий
  E Змішаний
     
34. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками:
  А Паралельний
  * B Зворотний
  C Дискретний
  D Простий
  E Змішаний
     
35. Для характеристики зв’язку між ознаками, що вивчаються, розраховують коефіцієнт кореляції різними методами. Визначте, що з наведеного є методом його розрахунку:
  А Метод знаків
  B Метод найменших квадратів
  * C Метод визначення лінійного зв’язку
  D Метод змінної середньої
  E Метод „Хі – квадрат”
     
36. При аналізі результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте, з якою метою застосовується кореляційний аналіз:
  А Оцінка вірогідності різниці ознак у взаємозв’язаних сукупностях
  B Вивчення ступеню зміни однієї ознаки при зміні іншої ознаки
  * C Вимірювання сили та напрямку зв’язку між ознаками
  D Прогнозування тенденцій зміни ознак
  E Прогнозування зміни ознак
     
37. Коефіцієнт кореляції розраховується різними методами. Що є основою його розрахунку методом лінійної кореляції ?
  А Упорядкування порівнюваних рядів
  B Визначення відносних величин та їх відхилень
  * C Визначення середньої величини
  D Визначення коефіцієнта варіації
  E Ранжування рядів
     
38. Ознаки (явища), між якими встановлюється зв’язок, можуть бути представлені описово, у напівкількісному вигляді, точними числовими характеристиками та інше. В яких випадках для встановлення взаємозв’язку між ними застосовується метод лінійної кореляції ?
  А Описово
  B У напівкількісному вигляді
  C У вигляді різниці між фактичними та „очікуваними” величинами
  D У показниках наочності
  *E Точними числовими характеристиками
     
39. Оцінка вірогідності зв’язку між ознаками проводиться різними методами. Який з наведених критеріїв застосовується для оцінки коефіцієнта лінійної кореляції ?
  А За формулою
  B За граничними знаками
  C У порівнянні з коефіцієнтом лінійної кореляції
  D У порівнянні з коефіцієнтом рангової кореляції
  *E За допомогою його похибки
     
40. За результатами п’ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на показники здоров’я населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв’язку між вказаними ознаками?
  А Обчислення коефіцієнта вірогідності відмінностей
  B Обчислення коефіцієнта відповідності
  *C Обчислення коефіцієнта кореляції
  D Обчислення стандартизованого коефіцієнта
  Е Обчислення показників динамічного ряду

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги