рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Найважливіших захворювань серед населення

Найважливіших захворювань серед населення - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація   1. Серед Хвороб, Які О...

 

1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше місце в структурі захворюваності населення України на ХСК ?
  * А Гіпертонічна хвороба
  В Ішемічна хвороба серця
  С Церебро-васкулярні захворювання
  D Активний ревматизм
  Е Захворювання артерій, артеріол та капілярів
     
2. Серед хвороб системи кровообігу (ХСК) найбільше значення мають гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, церебро-васкулярні захворювання. Визначте, яка з цих хвороб займає друге місце в структурі захворюваності населення України на ХСК:
  А Захворювання артерій, артеріол та капілярів
  В Гіпертонічна хвороба
  С Церебро-васкулярні захворювання
  D Активний ревматизм
  Ішемічна хвороба серця
     
3. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає третє місце в структурі захворюваності населення України на ХСК ?
  А Активний ревматизм
  В Гіпертонічна хвороба
  С Ішемічна хвороба серця
  *D Церебро-васкулярні захворювання
  Е Хронічні ревматичні захворювання серця
     
4. Медико-соціальне значення хвороб системи кровообігу визначається великим економічним збитком для суспільства у зв’язку з провідною роллю їх в смертності та інвалідності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інше. Визначте, яке місце в структурі смертності населення України займають хвороби системи кровообігу
  * А Перше місце
  В Друге місце
  С Третє місце
  D Четверте місце
  Е П’яте місце
     
5. Хвороби системи кровообігу є головною причиною смертності населення України. Визначте, яка доля (питома вага) припадає на хвороби системи кровообігу серед всіх причин смертності населення ?
  А До 30%
  В 30-40%
  С 45-50%
  * D 55-65%
  С 70% і більше
     
6. Хворобам системи кровообігу належить провідна роль в інвалідизації населення. Визначте, яку долю (%) серед вперше визнаних інвалідами складають інваліди від хвороб системи кровообігу ?
  * А В межах від 20 до 29%
  В В межах від 10 до 19%
  С В межах від 30 до 40%
  D 30% і більше
  Е До 10 %
     
7. Відомо, що хвороби системи кровообігу в Україні приводять до зростання смертності від них при зниженні цього показника в Європейських країнах. Крім того, в Україні вони мають:
  А Північний вектор розповсюдженості патології
  Східний вектор розповсюдженості патології
  С Північно-східний вектор розповсюдженості патології
  D Південний вектор розповсюдженості патології
  Е Західний вектор розповсюдженості патології
     
8. Хвороби системи кровообігу розповсюджені в більшій мірі, ніж усі інші. Найбільше значення серед них, крім ішемічної хвороби серця та гіпертонічної хвороби, має
  * А Вегето-судинна дистонія
  В Церебро-васкулярна хвороба
  С Гіпертонічна хвороба
  D Стенокардія
  Е Гостра серцева недостатність
     
9. Травматизм займає значне місце в структурі захворюваності населення, спричиняючи великі економічні збитки на виробництві та в суспільстві. Крім того, соціально-медичне значення визначається тим, що травми:
  А Є першою причиною смерті населення
  В Є другою причиною смерті населення
  Є третьою причиною смерті населення
  D Є четвертою причиною смерті населення
  Е Є п’ятою причиною смерті населення
     
10. Смертність від злоякісних новоутворень має віково-статеві особливості, вона підвищується з віком і досягає максимальних рівнів у :
  А 65-69 років
  В 70-74 роки
  * С 75-79 років
  D 80-84 роки
  Е 85-89 років
     
11. Лікарі первинної медико-санітарної допомоги відіграють значну роль у ранньому виявленні злоякісних новоутворень. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу злоякісних новоутворень, лікар повинен заповнити та надіслати до онкодиспансеру облікову форму 090/0 ?
  А Протягом 10 тижнів
  В Негайно подзвонити
  С Протягом тижня
  D Після повторного обстеження
  * Е Не пізніше 3 діб
     
12. Вкажіть статеві особливості смертності від злоякісних новоутворень в Україні:
  * А Смертність серед чоловіків вища у порівнянні з жінками у всіх вікових групах
  B Смертність серед жінок вища у порівнянні з чоловіками у всіх вікових групах
  C Смертність серед чоловіків та жінок однакова
  D Смертність серед жінок вища у працездатному віці
  E Смертність серед жінок вища у віці 60 років і старше
     
13. Суттєве значення для своєчасного виявлення злоякісних новоутворень має робота первинної медико-санітарної ланки в наданні медичної допомоги. До сімейного лікаря звернувся хворий, в якого за клінічними ознаками встановлено діагноз рак губи. Що повинен зробити лікар у даному випадку ?
  А Визначити необхідне лікування і взяти його на диспансерний облік
  В Дати направлення для додаткового обстеження
  * С Заповнити облікову форму 090/0 і надіслати до онкодиспансеру
  D Направити до лікаря-стоматолога
  Е Заповнити облікову форму 089/0 і надіслати диспансеру та направити хворого до онколога
     
14. Смертність від злоякісних новоутворень має віково-статеві особливості. Вона підвищується з віком і досягає максимальних рівнів у:
  А 65-69 років
  В 70-74 роки
  * С 75-79 років
  D 80-84 роки
  Е 85-89 років
     
15. Серед причин інвалідності населення хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інші. Визначте, яке місце в структурі інвалідності займають новоутворення
  А Перше місце
  * В Друге місце
  С Третє місце
  D Четверте місце
  Е П’яте місце
     
16. Головними причинами смертності населення України є хвороби системи кровообігу, новоутворення, травми, нещасні випадки та отруєння. Визначте, яке місце в структурі смертності населення належить новоутворенням
  А Перше місце
  * В Друге місце
  С Третє місце
  D Четверте місце
  Е П’яте місце
     
17. Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, тому важливе значення відводиться його ранньому виявленню. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу туберкульозу, лікар повинен заповнити та надіслати до протитуберкульозного диспансеру облікову карту 089/0
  * А Не пізніше 3 діб
  В Негайно подзвонити
  С Протягом тижня
  D Після повторного обстеження
  Е Протягом 10 діб
     
18. Проблема туберкульозу особливо актуальна сьогодні в Україні. Тому кожний лікар повинен знати, що найбільш висока захворюваність на всі форми притаманна віковій групі:
  А 30-39 років
  В 40-49 років
  * С 50-59 років
  D 60-69 років
  Е 70-79 років
     
19. У проблемі боротьби із захворюваністю туберкульозом значне місце відводиться ранньому виявленню й лікуванню цих хворих. Ланкою першого контакту пацієнта з лікарем є первинна медико-санітарна допомога. Сімейний лікар на підставі клінічних даних та лабораторно-інструментальних методів дослідження встановив діагноз туберкульоз легень. Що повинен робити лікар у цьому випадку ?
  А Заповнити облікову форму 090/0 і надіслати до диспансеру
  В Дати направлення для повторного обстеження
  С Визначити схему лікування та взяти на диспансерний облік
  D Направити для консультації до лікаря-пульмонолога
  Заповнити облікову форму 089/0 і надіслати до протитуберкульозного диспансеру, направити хворого до онколога
     
20. Які характерні особливості захворюваності та смертності від усіх форм туберкульозу за останні роки в Україні ?
  * А Захворюваність та смертність зростають
  В Рівні захворюваності та смертності стабільні
  С Смертність зростає, захворюваність знижується
  D Захворюваність зростає, смертність знижується
  Е Захворюваність знижується
     
21. Травматизм – це сукупність травм, які виникають протягом певного часу на певній території серед певної групи населення. Який з наведених видів травматизму займає друге місце в його структурі ?
  * А Вуличний травматизм
  В Дорожньо-транспортний
  С Виробничий
  D Побутовий
  Е Спортивний
     
22. Основними видами травматизму є: дорожньо-транспортний травматизм, виробничий, побутовий, вуличний, спортивний. Визначте, який з видів травматизму займає третє місце в його структурі ?
  А Побутовий
  В Дорожньо-транспортний
  С Виробничий
  *D Виробничий травматизм
  Е Спортивний
     
23. Однією з головних причин смертності населення України є травми, нещасні випадки та отруєння. Вкажіть, яке місце займає ця причина в структурі смертності населення України :
  А Перше місце
  В Друге місце
  * С Третє місце
  D Четверте місце
  Е П’яте місце
     
24. Наркоманія оцінена ООН як глобальне явище. Сьогодні вона охопила майже 100 млн. людей. Перше місце за розповсюдженістю у світі займає:
  А Росія
  В Туреччина
  С Україна
  * D США
  Е Афганістан
     
25. До найважливіших проблем захворюваності належить синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Світовим центром епідемії за кількістю випадків вважається
  А Індія
  В Азія
  Африка
  D Австралія
  Е Європа
     
26. Основним напрямком боротьби зі СНІДом є профілактика, яка умовно може поділятися на первинну, вторинну та третинну. Яка мета вторинної профілактики ?
  А Попередження зараження
  Попередження передачі ВІЛ інфекції від хворої до здорової людини
  С Попередження розповсюдження СНІДу й хвороб, що передаються статевим шляхом
  D Просвіта та освіта населення
  Е Специфічна вакцинація
     

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Найважливіших захворювань серед населення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги