рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ   1. Реєстратура – Це Од...

 

1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:
  А Екстрена медична допомога
  B Направлення на щеплення
  * C Запис на прийом до лікарів поліклініки та викликів до дому
  D Заповнення статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
  E Видача направлень на дослідження
     
2. Головним закладом по наданню амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню є поліклініка, серед завдань якої – надання спеціалізованої допомоги на амбулаторному прийомі та вдома, проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного є також завданням поліклініки .
  А Надання соціально-правової допомоги
  В Оздоровлення навколишнього середовища
  С Дезінфекція в вогнищах інфекційних захворювань
  D Санаторно-курортне лікування
  Проведення медико-соціальної експертизи працездатності
     
3. Серед облікових документів, які заповнює дільничний (сімейний) лікар – медична карта амбулаторного хворого, талон амбулаторного пацієнта, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання та ін. Що з наведеного також відноситься до цих документів .
  А Книга реєстрації листків непрацездатності
  В Журнал обліку інфекційних захворювань
  С Журнал щоденних інфекційних захворювань
  *D Контрольна карта диспансерного спостереження
  Е Реєстрація хворих, які були на амбулаторному прийомі
     
4. В структурі міської поліклініки є відділення профілактики, в завдання якого входить: організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації, раннє виявлення хворих та осіб з високим ризиком захворювання, медико-гігієнічне навчання населення та ін. Що з наведеного також відноситься до завдань цього відділення .
  А Реєстрація інфекційних захворювань
  В Направлення на госпіталізацію при необхідності
  С Заповнення талону амбулаторного пацієнта
  * D Проведення профілактичних медичних оглядів
  Е Проведення заключної дезінфекції
     
5. Диспансерний метод – головний метод роботи усіх амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає ряд послідовних дій (етапів), серед яких активне виявлення контингентів, що підлягають диспансеризації і взяття їх на облік. Що з наведеного відноситься до наступного етапу цього методу .
  Активне лікування диспансеризованих
  В Вивчення захворюваності
  С Нагляд за інвалідами
  D Забезпечення працевлаштування непрацездатних
  Е Медико-соціальна експертиза непрацездатності
     
6. Диспансерний метод – головний метод роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. Він передбачає активне виявлення осіб, які підлягають диспансерному нагляду і взяття їх на облік, активне лікування диспансеризованих та ін. Визначте, що з наведеного є наступною дією відносно диспансеризованих .
  А Вивчення захворюваності
  * В Динамічне спостереження за здоров’ям диспансеризованих
  С Нагляд за інвалідами
  D Медико-соціальна експертиза непрацездатності
  Е Вивчення інвалідності
     
7. При аналізі діяльності поліклініки розраховують показники, що характеризують організацію диспансерного нагляду за особами, які цього потребують. Визначити, що з наведеного відноситься до одного із цих показників .
  * А Повнота охоплення диспансерним наглядом
  В Вивчення захворюваності диспансеризованих
  С Нагляд за інвалідами
  D Медико-соціальна експертиза непрацездатності
  Е Працевлаштування частково непрацездатних
     
8. Диспансерну роботу поліклініки характеризують такі показники як повнота охоплення диспансерним наглядом, своєчасність проведення лікувально-оздоровчих заходів та ін. Визначте, що з наведеного є також показником цієї роботи .
  А Вивчення захворюваності диспансеризованих
  *B Своєчасність взяття під диспансерний нагляд
  C Нагляд за інвалідами
  D Медико-соціальна експертиза непрацездатності
  E Працевлаштування частково непрацездатних
     
9. Одним із структурних підрозділів поліклініки є відділення відновлюваного лікування (реабілітації), основне завдання якого максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів. Що з наведеного відноситься до одного з видів реабілітації.
  А Санітарно-освітня реабілітація
  B Побутова реабілітація
  C Правова реабілітація
  *D Медична реабілітація
  E Всі відповіді вірні
     
  10. Основним завданням реабілітації (відновлюваного лікування) є максимальне відновлення працездатності людини з застосуванням різних її видів, серед яких медична реабілітація. Що з перерахованого також є одним із видів реабілітації .
  А Правова реабілітація
  B Санітарно-освітня реабілітація
  *C Соціальна реабілітація
  D Побутова реабілітація
  E Всі відповіді вірні
     
11. Серед видів реабілітації медична та соціальна реабілітація. Що з наведеного також є видом реабілітації .
  Професійна реабілітація
  B Правова реабілітація
  C Побутова реабілітація
  D Санітарно-освітня реабілітація
  E Всі відповіді вірні
     
12. Серед сучасних форм стаціонарозамінюючої позалікарняної допомоги населенню – денні стаціонари в поліклініках, домашні стаціонари, лікарняні стаціонари (відділення, палати) денного перебування. Визначте, що є головним завданням денного стаціонару .
  А Проведення первинної профілактики
  *B Більш повне задоволення потреб населення в стаціонарній допомозі
  C Проведення медичних оглядів
  D Обстеження контингентів, що працюють
  E Проведення протиепідемічної роботи
13. До приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги в тяжкому стані доставлено чоловіка 43 років. Черговий лікар встановив діагноз гострого інфаркту міокарда. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, через 2 роки хворий помер на дачі. Якому фахівцю найбільш доцільно доручити встановити основну причину смерті в даній ситуації ?
  * А Судово-медичному експерту
  B Лікарю швидкої допомоги
  C Черговому лікарю
  D Лікарю-експерту
  E Лікарю-патологоанатому
     
14. Серед закладів по наданню медичної допомоги міському населенню є об’єднана лікарня. Що з наведеного нижче є складовою частиною лікарні ?
  А Амбулаторія
  В Діагностичний центр
  С Диспансер
  D Станція швидкої медичної допомоги
  Поліклініка
     
415. Амбулаторно-поліклінічна допомога займає основне місце у медичному забезпеченні населення та надається переважно в поліклініках та амбулаторіях. Вкажіть, чим відрізняється поліклініка від амбулаторії:
  * А Об’ємом та рівнем лікувально-профілактичної допомоги
  B Якістю надання лікувально-профілактичної допомоги
  C Кількістю населення, яке обслуговується закладом
  D Територіальною наближеністю до населення
  E Організаційно-методичною роботою
     
516. Аналізуючи результати роботи лікувально-профілактичних закладів міста за минулий рік, підсумкова медрада прийняла рішення розгорнути денні стаціонари в міських поліклініках. З якою основною метою прийняте це рішення ?
  А Збільшення повноти використання ліжкового фонду
  B Скорочення тривалості перебування хворих у стаціонарі
  * C Раціонального використання ліжкового фонду
  D Зменшення летальності при стаціонарній допомозі
  E Оптимізації середньої зайнятості ліжка за рік
     
17. У районі діяльності міської лікарні №5 високий рівень захворюваності. Забезпеченість ліжками в межах норми, середньорічна зайнятість ліжка значно перевищує встановлений норматив. Збільшилось число відмов від госпіталізації. Необхідно вказати найбільш ефективний захід, який в даній ситуації зменшить число відмов від госпіталізації:
  * А Інтенсифікувати роботу ліжка через удосконалення роботи поліклініки й відкриття відділення відновлювального лікування
  B Збільшити число ліжок
  C Скоротити тривалість перебування на ліжку
  D Знизити захворюваність
  E Знизити термін лікування
     
18. Головна роль у наданні стаціонарної допомоги міському населенню належить багатопрофільній лікарні. Від чого залежить кількість посад середнього медичного персоналу у стаціонарі ?
  А Від графіку роботи
  B Від кількості ліжок
  C Від системи обслуговування
  *D Від кількості ліжок та системи обслуговування
  E Від кількості лікарів
     
19. Громадянин С. вдома, перед вечірньою робочою зміною, відчув сильний головний біль, нудоту. Дружина викликала швидку медичну допомогу. Лікар, після огляду пацієнта, констатував підвищення артеріального тиску. Якими повинні бути подальші дії лікаря станції швидкої медичної допомоги ?
  * А Надати медичну допомоги хворому на місці випадку
  B Видати направлення на подальше лікування
  C Провести медико-соціальну експертизу працездатності
  D Провести консультативне обстеження
  E Надати рекомендації щодо подальшого лікування
     
20. Для надання невідкладної допомоги населенню на дому та при зверненні до поліклініки з 20-ої до 8-ої години, а також по вихідним дням у поліклініці працює пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги. Хто з лікарів працює на пункті невідкладної допомоги ?
  А Лікар хірург
  B Лікар ортопед-травматолог
  * C Лікар терапевт
  D Лікарі терапевт та хірург
  E Лікарі терапевт, хірург, ортопед-травматолог
     
21. Для оцінки результатів роботи районних закладів охорони здоров’я за рік інформаційно-аналітичне відділення ЦРЛ повинно проаналізувати загальну захворюваність населення району. На підставі якого документу медичних закладів можна виконати це завдання ?
  * А Звіт про число захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувального закладу (ф. № 12)
  B Статистичного талону для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів (ф. № 025-2/о)
  C Талону амбулаторного пацієнта (ф. № 025-6/о, ф. № 025-7/о)
  D Звіту лікувально-профілактичного закладу за рік (ф. № 20)
  E Звіту про причини тимчасової непрацездатності (ф. № 23-тн)
     
22. Ефективність діяльності поліклініки залежить від раціональної організації роботи всіх її служб та медичного персоналу. Вкажіть, на який структурний підрозділ поліклініки покладено функції довідково-інформаційного забезпечення населення:
  А Інформаційно-аналітичне відділення
  * B Реєстратуру
  C Кабінет долікарняного прийому
  D Відділення профілактики
  E Лікувально-допоміжні відділення
     
23. Захворюваність гінекологічними захворюваннями серед дівчаток СШ №10 за даними медичних профілактичних оглядів на 60% перевищила дані про поширеність цієї патології за звертанням по медичну допомогу Необхідно визначити, який вид профілактичного огляду використовувався в даній ситуації:
  А Попередній
  * B Цільовий
  C Планований
  D Періодичний
  E Поточний
     
24. Поліклініка є основним закладом надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. Вкажіть, чим визначається категорійність поліклініки:
  * А Числом відвідувань у зміну
  B Числом структурних підрозділів
  C Чисельністю медичного персоналу
  D Числом лікарів
  E Числом лікарняних ліжок
     
25. Міська поліклініка має складну структуру. До її складу входять: лікувально-профілактичні підрозділи, відділення профілактики, діагностичні підрозділи, реєстратура та інші. Визначте, що з наведеного нижче є однією з задач відділення профілактики ?
  А Запис викликів до дому
  В Видача направлень на лабораторні дослідження
  С Заповнення талону амбулаторного пацієнта
  D При необхідності направлення на госпіталізацію
  Організація, облік і контроль за проведенням диспансеризації
     
26. Однією з основних задач міської поліклініки є організація та проведення диспансерного обліку населення. Яке з підрозділів поліклініки виконує цю функцію ?
  А Інформаційно-аналітичне відділення
  * B Відділення профілактики
  C Кабінет долікарняного прийому
  D Лікувально-діагностичне відділення
  E Лікувально-допоміжне відділення
     
27. За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться періодичні медичні огляди ?
  * А Для забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працюючих.
  B Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу
  C Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т.ін.)
  D Направлення на МСЕК
  E Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження
     
28. Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Визначте питому вагу населення, що лікується в цих закладах (в %):
  А Від 40% до 50%
  B Від 51% до 60%
  * C Від 61% до 80%
  D Від 61% до 70%
  E Більше 80%
     
29. Серед профілактичних медичних оглядів важливе місце відводиться попереднім медичним оглядам. Визначте, з якою метою вони проводяться:
  * А Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу або навчання
  B Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень і т. ін.)
  C Періодичного обстеження певних контингентів працівників
  D Для встановлення групи інвалідності
  E Для направлення до санаторно-курортних закладів
     
30. Робітник К. оформився на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд, результат якого дозволив йому працювати в умовах даного підприємства. Визначте вид медичного профілактичного огляду, який використовувався в даній ситуації:
  А Цільовий
  * B Попередній
  C Плановий
  D Періодичний
  E Поточний
     
31. Складні та відповідальні функції дільничної служби потребують планування та координації її взаємодії з іншими підрозділами поліклініки. В яких випадках для цієї роботи вводиться самостійна одиниця – завідувач терапевтичним відділенням ?
  * А Якщо у штаті більше 9 лікарів-терапевтів
  B Якщо у штаті більше 6 лікарів-терапевтів
  C Якщо у штаті більше 12 лікарів-терапевтів
  D Якщо у штаті більше 15 лікарів-терапевтів
  E Якщо у штаті більше 18 лікарів-терапевтів
     
32. У поліклініці проводяться реабілітаційні заходи серед одужуючих. Серед них найбільшу кількість складають хворі:
  * А Терапевтичного профілю
  B Неврологічного профілю
  C Хірургічного профілю
  D Травматологічного профілю
  E Психіатричного профілю
     
33. У стаціонар міської багатопрофільної лікарні хворі госпіталізуються за направленням лікарів амбулаторно-поліклінічних закладів, служби швидкої допомоги, а також при безпосередньому їх звернені, при наявності показань. Яку питому вагу серед госпіталізованих складають хворі, доставлені швидкою допомогою ?
  А 5%
  * B 10%
  C 15%
  D 20%
  E 25%
     
34. За характером і змістом профілактичні медичні огляди розподіляються на періодичні, попередні та цільові. З якою метою проводяться цільові медичні огляди ?
  * А Виявлення деяких захворювань на ранніх стадіях (туберкульозу, новоутворень та ін.)
  B Обстеження певних контингентів працівників при прийомі на роботу
  C Періодичного обстеження певних контингентів працівників
  D Направлення на МСЕК
  E Виявлення та формування контингентів для диспансерного спостереження
     
35. Поліклініка є основним закладом надання амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню. Вкажіть, в залежності від чого формуються штати міської поліклініки ?
  А Наявних коштів у місцевому бюджеті
  B Рівнів та структури захворюваності
  C Рівнів та структури смертності
  *D Кількість населення, що обслуговується
  E Демографічної структури населення, що обслуговується
     
36. Мешканець міста Д., чоловік 50 років, перебуваючи вдома, о 22 годині раптово відчув гострий позагрудинний біль. Для отримання медичної допомоги в цій ситуації необхідно:
  * А Викликати бригаду швидкої медичної допомоги
  B Викликати дільничного лікаря-терапевта
  C Звернутися до кардіологічного стаціонару
  D Звернутися до терапевтичного стаціонару
  E Звернутися до територіальної поліклініки
     
37. Поліклініка міської лікарні проводить лікування й діагностику найбільш поширених видів патології лікарями загальної практики, надає діагностичну й консультативну допомогу лікарями-спеціалістами. Які рівні лікувально-профілактичної діяльності реалізуються в даній поліклініці ?
  А Тільки первинна
  * B Первинна і вторинна
  C Тільки вторинна
  D Третинна
  E Вторинна і третинна
     
38. Як називається профілактичний медичний огляд, який проводиться перед початком навчання або трудової діяльності ?
  * А Попередній
  B Періодичний
  C Одномоментний
  D Поточний
  E Цільовий
     
39. Терапевтичні відділення є основними лікувально-профілактичними підрозділами в соматичних лікарнях. На скільки ліжок проектується однопалатна секція в цих відділеннях ?
  * А 25- 30 ліжок
  B 60 ліжок
  C 50 ліжок
  D Не регламентується
  E Регламентується тільки в міських лікарнях
     
40. На роботу в поліклініку центральної районної лікарні прийняли дільничного лікаря М, 35 років. Яку максимальну тривалість робочого тижня, згідно із чинним законодавством можна встановити цьому працівникові ?
  А 41 година
  B 40 годин
  * C 36 годин
  D 24 години
  E 30 годин
     
41. В районну поліклініку звернувся за медичною допомогою працівник локомотиворемонтного заводу, який постійно проживає в іншому районі міста. В реєстратурі йому відмовили у записі до лікаря і запропонували звернутись у свою відомчу поліклініку. Оцініть правильність дій медичного реєстратора.
  * А Неправомірні, бо порушують право на вільний вибір лікаря
  B Правомірні, бо слід дотримуватись дільничного принципу
  C Неправомірні, бо порушують право на медичну допомогу
  D Правомірні, бо слід дотримуватись цехового принципу
  E Неправомірні, бо порушують право на охорону здоров’я
     
42. До кардіологічного відділення міської лікарні госпіталізовано 80 хворих на гіпертонічну хворобу та ІХС, з яких 20 хворим при виписці показане подальше оздоровлення. Де найбільш доцільно рекомендувати хворим подальше оздоровлення ?
  А У денному стаціонарі
  B У стаціонарі вдома
  * C У відділенні реабілітації
  D У відділенні реабілітації в умовах поліклініки
  E В умовах профілакторію
     
43. У регіоні Д протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб віком понад 60 років. Якою буде динаміка витрат на надання медичної допомоги в даному регіоні за інших рівних умов (рівень цін, інфляції тощо) ?
  А Витрати зменшаться
  B Витрати не зміняться
  C Витрати зменшаться на 20%
  D Витрати стабілізуються
  *E Витрати збільшаться
     
44. Які з показників повинен оцінити лікар терапевтичного стаціонару під час аналізу якості своєї роботи для атестаційного звіту за 3 роки ?
  * А Летальність, частота ускладнень, середня тривалість лікування
  B Виконання плану ліжко-днів, навантаження лікаря-ординатора
  C Повнота використання ліжкового фонду, оберт ліжка
  D Середня зайнятість ліжка протягом року, повнота використання ліжкового фонду
  E Структура госпіталізованих хворих, середньорічна кількість хворих
     
45. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо первинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план ?
  А Заходи щодо підвищення якості життя хворих
  * B Заходи щодо запобігання виникнення захворювань
  C Заходи щодо покращання умов життя хворих
  D Заходи щодо запобігання ускладнень хвороби
  E Направлення хворих на санаторне лікування
     
46. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз стану здоров’я дорослого населення на підпорядкованій дільниці. Які групи показників буде залучено до цього аналізу ?
  * А Демографічні, захворюваності, інвалідності
  B Способу життя, захворюваності, фізичного розвитку
  C Захворюваності, інвалідності, смертності
  D Народжуваності, захворюваності, способу життя
  E Захворюваності, летальності, фізичного розвитку
     
47. Дільничний терапевт міської лікарні після обстеження хворого, 37 років, робітника їдальні промислового підприємства, встановив діагноз: шигельоз. Які його дії в цій ситуації ?
  * А Госпіталізувати хворого до лікарні
  B Надати листок непрацездатності на всі дні хвороби
  C Провести бактеріологічне дослідження
  D Організувати проведення профілактичних щеплень
  E Тимчасово звільнити хворого від роботи
     
48. Одним із принципів організації лікувально-профілактичної допомоги в Україні є дільнично-територіальний принцип. Яка чисельність населення повинна бути на територіальній терапевтичній дільниці ?
  А 1500 мешканців
  * В 1700 мешканців
  С 2000 мешканців
  D 2500 мешканців
  Е Більше 3000 мешканців
     
49. Організація лікувально-профілактичної допомоги населенню України ґрунтується на ряді принципів. Яке з наведених положень є одним із принципів її надання ?
  * А Єдність лікування та профілактики
  B Участь населення в оздоровчих програмах
  C Вивчення факторів ризику
  D Медико-соціальний захист
  E Лікування вдома
     
50. Аналіз прошарку щеплених проти дифтерії підлітків-студентів показав, що близько 14% першокурсників не ревакциновано через незадовільну організацію. Хто з посадових осіб може бути притягнутий до відповідальності ?
  А Медична сестра здоровпункту навчального закладу
  B Лікар-терапевт територіальної поліклініки
  C Лікар-епідеміолог СЕС
  D Лікар-алерголог
  * E Керівник навчального закладу
     
51. З метою раннього виявлення захворювань на підприємстві проводяться періодичні медичні огляди працюючих. Хто несе відповідальність за організацію цих оглядів ?
  * А Адміністрація підприємства
  B Адміністрація територіальної поліклініки
  C Адміністрація територіальної СЕС
  D Комітет профспілки підприємства
  E Лікар-профпатолог
     
52. До стаціонарозамінюючих форм надання медичної допомоги населенню відносяться: денні стаціонари, домашні стаціонари та палати для денного перебування хворих. В яких закладах організовуються палати для денного перебування хворих в стаціонарі
  А Амбулаторно-поліклінічних закладах
  B Медико-генетичних центрах
  C Диспансерах
  * D Стаціонарних закладах
  E Санаторно-курортних закладах
     
53. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних заходів серед населення на підпорядкованій території. Які заходи щодо вторинної профілактики захворювань він повинен внести в цей план ?
  А Запобігання виникнення хвороб
  B Усунення причин виникнення хвороб
  * C Запобігання ускладнень хвороб
  D Проведення реабілітаційних заходів
  E Покращання умов життя
     
54. Діяльність лікарні оцінюють такими показниками як: середньорічна зайнятість ліжка, середній термін перебування хворого на ліжку та ін. Назвіть одну зі складових, необхідних для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка ?
  А Кількість виписаних з видужанням
  В Кількість виписаних хворих
  С Кількість госпіталізованих
  D Кількість госпіталізованих швидкою допомогою
  Кількість проведених ліжко-днів
     
55. Інтенсивність використання ліжок в стаціонарі оцінюється за середньорічною зайнятістю ліжка, середнім терміном перебування хворих на ліжку та ін. Назвіть одну зі складових, необхідних для розрахунку середньорічної зайнятості ліжка ?
  * А Середньорічна кількість ліжок у стаціонарі
  В Кількість хворих, що вибули із стаціонару
  С Кількість госпіталізованих за рік
  D Середній термін перебування хворих на ліжку
  Е Кількість виписаних з видужанням
     
56. Одним з показників діяльності стаціонару є середній термін перебування хворих на ліжку. Назвіть одну із складових, необхідних для розрахунку цього показника ?
  А Середньорічна кількість ліжок в стаціонарі
  В Середньорічна зайнятість ліжка
  С Кількість госпіталізованих за рік
  *D Кількість проведених хворими ліжко-днів
  Е Кількість виписаних з видужанням
     
57. Одним із показників діяльності стаціонару є середній термін перебування хворих на ліжку. Назвіть одну із складових, необхідних для розрахунку цього показника ?
  А Кількість виписаних з видужанням
  В Кількість госпіталізованих за рік
  С Середньорічна кількість ліжок в стаціонарі
  *D Кількість хворих, що вибули із стаціонару
  Е Кількість госпіталізованих швидкою допомогою
     
58. За середніми арифметичними величинами оцінюють деякі показники діяльності поліклініки. Що з нижченаведеного оцінюється цими величинами ?
  * А Кількість відвідувань лікарів на одного мешканця за рік
  В Питома вага населення, яке жодного разу не зверталось до поліклініки
  С Число захворювань, виявлених під час оглядів
  D Кількість відвідувань з приводу хвороб системи кровообігу
  Е Всі відповіді вірні
     
59. Лікувально-профілактична допомога залежно від ступеня складності її надання може бути первинною, вторинною і третинною. Визначити, що з наведеного нижче є однією зі складових первинної лікувально-профілактичної допомоги як складової частини первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД):
  * А Консультація лікаря загальної практики (сімейного), діагностика та лікування основних найбільш поширених захворювань
  В Надання спеціалізованої медичної допомоги
  С Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень
  D Лікування в диспансерах
  Е Надання високоспеціалізованої допомоги
     
60. У кінці року в стаціонарі лікарні були одержані підсумкові дані щодо кількості хворих, пролікованих протягом поточного року й середньорічну кількість ліжок, які використовувалися при лікуванні хворих. Який показник роботи стаціонару можна розрахувати маючи вище вказані дані?  
  А Середню тривалість простою ліжка  
  В Середньорічну зайнятість ліжка  
  С Середню тривалість перебування хворих у стаціонарі  
  *D Оберт ліжка  
  Е Ніякий  
       
61. Хворий внаслідок виробничої травми, яка обумовила значну втрату зору, переніс операцію на очах і потребує підготовки для іншої виробничої діяльності. Який вид реабілітації найбільш доцільно застосовувати лікарю в даному випадку?  
  А Медичну реабілітацію  
  В Соціальну реабілітацію  
  С Повну реабілітацію  
  D Психологічну реабілітацію  
  Професійну реабілітацію  
       
62. Основними розділами роботи дільничного лікаря-терапевта є: лікування хворих, проведення профілактичних заходів, протиепідемічна та організаційно-методична робота. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до профілактичної роботи лікаря:
  * А Диспансерне спостереження за хворими, здоровими та особами з факторами ризику
  В Лікування хворих вдома
  С Направлення хворих на стаціонарне лікування
  D Медико-соціальна експертиза тимчасової непрацездатності
  Е Спостереження за особами, що були в контакті з інфекційними хворими
     
63. Важливе місце в роботі дільничного лікаря-терапевта займає протиепідемічна робота. Визначте, яке з наведених положень відноситься до цієї роботи:
  * А Своєчасне виявлення інфекційних захворювань
  В Обов’язкова госпіталізація хворого
  С Організація та проведення профілактичних оглядів
  D Проведення заключної дезінфекції
  Е Повідомлення про інфекційного хворого на станцію швидкої медичної допомоги
     
64. Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають лікарі різних фахів. Визначте, лікарям яких фахів належить провідна роль в наданні цієї допомоги:
  * А Терапевтам та педіатрам (сімейним лікарям)
  В Терапевтам та невропатологам
  С Терапевтам та хірургам
  D Педіатрам та невропатологам
  Е Педіатрам та алергологам
     
65. На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення здійснити планове обстеження жінок. Який вид медичних оглядів буде проведено?
  А Скринінговий огляд
  B Попередній огляд
  C Поточний огляд
  D Комплексний огляд
  Цільовий огляд
           

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги