рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. Варіаційний Ряд Складається Із Варі...

1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:
  А Сукупність якісних ознак
  B Амплітуда ряду
  * C Частота, з якою зустрічається кожна варіанта
  D Відхилення кожної варіанти від середньої
  E Середнє квадратичне відхилення
     
2. Для визначення середніх арифметичних величин складають варіаційні ряди. Як називається кожне числове значення ознаки, яка вивчається ?
  A Мода
  B Частота
  C Середня величина
  D Медіана
  *E Варіанта
     
3. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:
  А Число спостережень
  * B Середня величина
  C Частота варіанти
  D Відхилення варіант від середньої
  E Добуток варіант на частоту.
     
4. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:
  А Число спостережень
  B Частота варіант
  * C Середнє квадратичне відхилення
  D Відхилення варіант від середньої
  E Добуток варіант на частоту
     
5. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:
  А Число спостережень
  * B Середня похибка середньої величини
  C Частота варіант
  D Відхилення варіант від середньої
  E Добуток варіант на частоту
     
6. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначить, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:
  А Число спостережень
  В Відхилення варіант від середньої
  С Частота варіанти
  *D Коефіцієнт варіації
  Е Добуток варіант на частоту
     
7. Варіаційний ряд характеризують такі параметри як: ліміт, амплітуда, середня величина, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Що з нижченаведеного є також параметром варіаційного рядy?
  * A Середня похибка середньої величини
  B Відхилення кожної варіанти від середньої арифметичної
  C Коефіцієнт варіації
  D Частота варіант
  E Число спостережень
     
8. Варіаційний ряд, у якому кожна варіанта зустрічається тільки один раз, називається:
  A Стандартним
  * B Простим
  C Згрупованим (зваженим)
  D Інтервальним
  E Абсолютним
     
9. Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені тільки цілими числами і не підлягають ,,дробленню”, називаються:
  A Простими
  * B Дискретними
  C Складними
  D Інкретними
  E Описуваними
     
10. Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені цілими та дробовими числами, називаються:
  A Простими
  B Дискретними
  C Складними
  * D Інкретними
  E Комбінованими
     
11. Варіаційний ряд характеризують різні параметри. Визначте, що з наведеного є параметром варіаційного ряду:
  А Число спостережень
  В Добуток варіант на частоту
  С Частота варіанти
  D Відхилення варіант від середньої
  Амплітуда ряду
     
12. При вивченні фізичного розвитку студенток першого курсу університету були отримані такі дані (довжина тіла в см): X 150-153 154-157 158-161 162-165 f 1 3 3 2 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  А Простий
  В Складний
  * С Інтервальний
  D Нерангований
  Е Динамічний
     
13. При проведенні медико-соціального дослідження вивчався середній зріст новонароджених дітей. При цьому був побудований нижченаведений варіаційний ряд (довжина тіла в см): X 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 f 1 3 5 7 5 3 2 1 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  А Простий
  В Складний
  * С Згрупований
  D Нерангований
  Е Динамічний
     
14. При вивченні успішності студентів 5 курсу медичного факультету необхідно було розрахувати середній бал. При цьому були отримані такі дані (оцінки): X "2" "3" "4" "5" f 5 24 75 27 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  А Простий
  В Складний
  С Неранговий
  *D Ранговий
  Е Динамічний
     
15. Під час періодичного медичного огляду школярів 9 – 12 років в одній із шкіл м. Харкова була проведена оцінка їх фізичного розвитку. На основі даних про їх масу був побудований варіаційний ряд (маса тіла в кг): X 54 55 56 57 58 59 F 1 1 1 1 1 1 Який це варіаційний ряд ?
  * А Простий
  В Складний
  С Інтервальний
  D Згрупований
  Е Неранговий
     
16. При оцінці фізичного розвитку дітей характеризують їх біологічний та морфо-функціональний розвиток. При вивченні одного з показників біологічного розвитку дітей в дошкільних закладах м. N одержали нижченаведений варіаційний ряд (зріст-довжина тіла стоячи в см): X 95 96 97 98 99 100 101 F 1 1 1 1 1 1 1 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  А Неранговий
  В Складний
  С Інтервальний
  D Згрупований
  Неінтервальний
     
17. Поділ хворих виразковою хворобою шлунка за терміном лікування в стаціонарі лікарні (дні): X 15 16 17 18 19 20 f 1 1 1 1 1 1 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  А Згрупований
  В Складний
  С Інтервальний
  *D Інкретний
  Е Неранговий
     
18. З метою оцінки морфо-функціонального розвитку дітей, які знаходяться на вихованні в дитячих будинках, побудований варіаційний ряд, який відображає масу їх тіла (маса тіла в кг): X 55 56 57 58 59 60 F 1 1 1 1 1 1 Яким є наведений варіаційний ряд ?
  * А Ранговий
  В Складний
  С Інтервальний
  D Згрупований
  Е Нерангований

СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ,

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги