рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ. - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 1. Статистика Має Стародавні Корені. Є...

1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характер. Укажіть, в якому столітті статистика почала формуватися як самостійна наука.
  A XVI столітті
  * B XVII столітті
  C XVIII столітті
  D XIX столітті
  E ХХ столітті
     
2. Статистика як самостійна наука почала формуватись в XVII столітті. Важливе значення в її формуванні мали німецькі дослідники Г.Копринг і Г.Ахенваль. Який напрямок в статистиці вони започаткували ?
  A Математичний
  * B Описовий
  C Політичну арифметику
  D Загальну статистику
  E Медичну статистику
     
3. Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась у двох напрямках, один з яких зародився в Англії. Який напрямок в статистиці було засновано в Англії ?
  * A Математичний
  B Описовий
  C Економічну статистику
  D Загальну статистику
  E Медичну статистику
     
4. Статистика, як самостійна наука, почала формуватися в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалася в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Вкажіть засновника описової школи статистики.
  A Ф.Гальтон
  B Ф.Остерлен
  C Д.Граунд
  D В.Петті
  *E Г.Ахенваль
     
5. Статистика як самостійна наука почала формуватись в другій половині XVII століття, при цьому вона формувалась в двох напрямках, описовому і математичному (політична арифметика). Вкажіть засновника математичної школи статистики.
  A Ф.Гальтон
  B Г.Ахенваль
  C Г.Копринг
  * D В.Петті
  E Ф.Остерлен
     
6. Медична статистика, як самостійна галузь, вперше виділилась із статистики населення в 1865 році, після опублікування в Німеччині першого посібника з медичної статистики. Хто є автором цього видання.
  A Г.Копринг
  B Г.Ахенваль
  C Д.Граунд
  D В.Петті
  * E Ф.Остерлен
     
7. В медицині та біології математичні методи почали використовуватись значно пізніше, ніж в фізиці та хімії. Медицина та біологія розвивались на основі тільки якісного аналізу явищ і лише в кінці XIX століття були розроблені основи нової науки – біометрії (біостатистики). Хто є родоначальником цієї науки?
  А Г. Ахенваль
  *B Ф. Гальтон
  C Д. Граунд
  D В.Петті
  E Я.Бернуллі
     
8. В ході історичного розвитку загальної статистики в її складі почали формуватись різні види статистики. Укажіть, до якої статистики відноситься медична статистика.
  A Економічної
  B Політичної
  * C Соціальної
  D Статистики науки
  E Статистики освіти
     
9. В системі охорони здоров’я структурні підрозділи, які забезпечують збір, зберігання і аналіз медичної інформації мають важливе значення. Як називається підрозділ, який забезпечує цей вид роботи в лікувально-профілактичних закладах ?
  A Кабінет статистики
  B Кабінет збору, зберігання та аналізу інформації
  * C Інформаційно-аналітичне відділення
  D Відділ статистики
  E Центр статистики
     
10. Статистична сукупність – це велика група відносно однорідних елементів, дій, явищ, які взяті разом в певних межах часу і простору. Що є складовим елементом статистичної сукупності ?
  A Облікова ознака
  B Частина статистичної сукупності
  C Статистична ознака
  * D Одиниця спостереження
  E Ознаки, що підлягають вивченню
     
11. Суспільні явища вивчаються з урахуванням різноманітних описових облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ці ознаки ?
  A Моментні
  * B Атрибутивні
  C Кількісні
  D Дискретні
  E Інкретні
     
12. Популяційні явища вивчаються з урахуванням великої кількості різноманітних облікових ознак, які характеризують одиницю спостереження. Як називаються ознаки, які мають тільки два значення ?
  A Моментні
  B Атрибутивні
  C Кількісні
  D Дискретні
  * E Альтернативні
     
13. Кожна одиниця спостереження має велику кількість різноманітних облікових ознак. Як називаються облікові ознаки, що характеризують об’єкт дослідження, який вивчається на певний момент часу.
  * A Моментні
  B Атрибутивні
  C Кількісні
  D Дискретні
  E Альтернативні
     
14. Статистична сукупність складається з одиниць спостереження, їх характеризують облікові ознаки. Як називаються кількісні ознаки, які можуть приймати тільки певні значення ?
  A Моментні
  B Інтервальні
  C Альтернативн
  D Інкретні
  *E Дискретні
    і
15. При вивченні захворюваності і смертності населення часто виникає необхідність виявлення впливу факторів зовнішнього середовища на явище, яке вивчається. Як називаються облікові ознаки, під впливом яких змінюються інші, які залежать від них ?
  A Результативні
  * B Факторні
  C Альтернативні
  D Дискретні
  E Інкретні
     
16. Для розробки комплексу профілактичних заходів зі збереження та укріплення здоров’я населення, вивчаються різноманітні фактори. Як називаються облікові ознаки, які змінюються під впливом взаємопов’язаних з ними ознак ?
  * A Результативні
  B Факторні
  C Альтернативні
  D Дискретні
  E Інкретні
     
17. При проведенні статистичного дослідження часто використовується частина статистичної сукупності, яка відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Як називається ця частина ?
  A Вибірковий масив
  B Монографічний опис
  C Генеральна статистична сукупність
  * D Вибіркова статистична сукупність
  E Основний масив
     
18. Вибіркова статистична сукупність – це частина генеральної статистичної сукупності, що відібрана спеціальним вибірковим методом і призначена для характеристики генеральної статистичної сукупності. Що являється особливістю вибіркової сукупності.
  * A Репрезентативність
  B Направлений відбір
  C Неоднорідність сукупності
  D Мала кількість спостережень
  E Чутливість
     
19. При графічному відображенні росту школярів 12 років установлено, що ознака має бімодальний (двогорбий) розподіл. На що вказує такий розподіл ?
  A На її репрезентативність
  B На її специфічність
  * C На її неоднорідність
  D На її недостатність
  E На її чуттєвість
     
20. Статистична сукупність – це група, що складається з великої кількості відносно однорідних одиниць спостереження, взятих разом в певних межах часу і простору. Що з наведеного нижче може бути одиницею спостереження ?
  * A Окрема особа, окреме явище
  B Певні предмети, явища
  C Певні контингенти осіб
  D Окремий метод дослідження
  E Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються
     
21. При вивченні госпіталізованої захворюваності використовувались офіційні статистичні облікові документи: карта хворого, що вибув із стаціонару, історія хвороби та інші. Назвіть одиницю спостереження в цьому випадку:
  A Направлення на госпіталізацію від сімейного лікаря
  B Випадок направлення на госпіталізацію
  C Виклик швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала хворого
  *D Випадок госпіталізації, хворий, що лікувався в стаціонарі
  E Самозвернення до стаціонару
     
22. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності – це один із видів захворюваності населення. Що слід взяти за одиницю спостереження при вивченні цього виду захворюваності ?
  * A Випадок втрати працездатності у зв’язку з захворюванням працівника або працівник, який отримав листок непрацездатності
  B Працівник заводу
  C Працівник заводу, госпіталізований до стаціонару
  D Випадок втрати працездатності у зв’язку з карантином
  E Випадок втрати працездатності у зв'язку з ГРЗ
     
23. Смертність немовлят – це один із показників, що характеризує стан здоров’я населення. Що можна взяти за одиницю спостереження при вивченні цієї смертності ?
  A Випадок смерті дитини в постнатальному періоді
  B Випадок смерті дитини в перінатальному періоді
  C Випадок смерті в антенатальному періоді
  D Випадок смерті дитини на першому місяці життя
  *E Дитина, що померла у віці до одного року життя
     
24. Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих в залежності від термінів доставки їх в стаціонар і клінічної форми захворювання:
  A Певний контингент осіб
  B Окремий метод дослідження
  * C Окрема особа
  D Сукупність осіб чи явищ, що досліджуються
  E Певні предмети, явища
     
25. Статистичний метод має широке застосування в соціальній медицині та охороні здоров`я. Визначте, що є одним із основних завдань цього методу ?
  * А Визначення закономірностей рівня здоров`я населення
  В Оцінка вартості медичної допомоги
  С Оцінка вартості амбулаторно – поліклінічної допомоги
  D Розробка біологічних методів профілактики захворювань
  Е Розробка параметрів навколишнього середовища
     
26. Медична статистика вивчає питання, пов`язані з медициною, гігієною та охороною здоров`я. Визначте, один із розділів медичної статистики.
  А Аналіз динаміки явищ, що вивчаються
  Статистика здоров`я населення
  С Визначення похідних величин
  D Санітарна експертиза проектів
  Е Медико-соціальна експертиза
     
27. Медична статистика включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним з її розділів ?
  * А Статистика системи охорони здоров`я
  В Аналіз динаміки явищ, що вивчаються
  С Визначення похідних величин
  D Санітарна експертиза проектів
  Е Медико-соціальна експертиза
     
28. Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначте, одну із цих вимог.
  * А Якісна однорідність даних
  В Поточна реєстрація подій
  С Збирання даних тільки шляхом переписів
  D Збирання даних шляхом анкетування
  Е Збирання даних кореспондентським методом
     
29. Статистична інформація повинна відповідати певним вимогам. Що із наведеного нижче є однією із вимог до цієї інформації ?
  А Поточна реєстрація подій
  Повнота даних
  С Збирання тільки шляхом переписів
  D Збирання шляхом анкетування
  Е Збирання кореспондентським методом
     
30. У регіоні Д. за останні 5 років відмічається ріст летальності від інфаркту міокарда. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи кардіологічних стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку.
  * A Кардіологічний стаціонар
  B Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару
  C Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару
  D Укомплектованість лікарями-кардіологами
  E Своєчасність звертання за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару
     
31. Визначте одиницю спостереження при вивченні середньої тривалості перебування в стаціонарі хворих з апендектомією в залежності від термінів доставки в стаціонар і клінічної форми апендициту:
  * A Хворий з апендектомією
  B Хворий, що був госпіталізований у стаціонар
  C Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
  D Терміни доставки хворого
  E Клінічна форма апендициту
     
32. Назвіть статистичну одиницю спостереження при визначенні впливу кількості цукру в крові на загоєння раньової поверхні в післяопераційному періоді:
  A Кількість цукру
  * B Хворий у післяопераційному періоді
  C Аналіз крові
  D Хворий, що має раньову поверхню
  E Хворий, що виписався на доліковування
     
33. У епідеміологічному дослідженні проводилося вимірювання рівня артеріального тиску (АТ). До початку дослідження був проведений інструктаж з методики вимірювання АТ, однак метрологічна перевірка вимірювальних приладів не проводилася. Які похибки найбільш ймовірно можуть зустрітися при проведенні цього дослідження і вплинути на вірогідність результатів ?
  A Методичні
  B Випадкові
  C Інформаційні
  D Логічні
  *E Систематичні
     
34. В дитячій поліклініці проведено вивчення захворюваності дітей алергічними захворюваннями шляхом викопіювання даних з облікової медичної документації. Відповідно з програмою дослідження для формування вибіркової сукупності в реєстратурі була відібрана кожна третя історія розвитку дитини. Вкажіть, який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:
  A Спрямований
  B Випадковий
  C Типологічний
  * D Механічний
  E Серійний
     
35. У місті Н було проведено соціально-гігієнічне дослідження. У відповідності з програмою дослідження усе населення міста спочатку було розділено по місцю проживання (порайонно), а потім із кожної групи відбиралися пропорційно одиниці спостереження. Вкажіть який метод формування вибіркової сукупності використовували дослідники:
  A Серійний
  B Випадковий
  C Механічний
  D Спрямований
  * E Типологічний
     
36. В регіоні А. Відмічається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи неврологічних відділень стаціонарів регіону. Визначте одиницю спостереження в цьому випадку:
  A Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару
  * B Неврологічний стаціонар
  C Своєчасність звертання до неврологічного стаціонару
  D Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю
  E Укомплектованість стаціонарів лікарями-неврологами
     
37. Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров`я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність ?
  А Наявність ,,нульової” гіпотези
  * B Достатнє число спостережень
  C Відсутність коливання ознаки, що вивчається
  D Наявність групування ознаки
  E Якісно неоднорідна сукупність

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги