рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ - раздел Медицина, Соціальна медицина та організація 1. На Стан Здоров’Я Населення Суттєво ...

1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно вирішувати питання первинної та вторинної профілактики серед населення сімейної територіальної дільниці. Який обліковий документ дає уявлення про соціально-економічні та соціально-екологічні характеристики умов життя мешканців дільниці ?
  * А Медичний паспорт сім’ї
  B Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду
  C Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд
  D Довідка з податкової інспекції та районної СЕС
  E Звіт лікувально-профілактичного закладу та районної СЕС
     
2. В Україні впроваджується програма удосконалення первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Яку планову питому вагу (%) звернень за амбулаторною допомогою, згідно з цією програмою, повинні будуть забезпечувати сімейні лікарі ?
  А До 100 %
  * B До 80 %
  C До 50 %
  D До 60 %
  E До 40 %
     
3. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина - окремий напрямок розвитку охорони здоров’я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність населення, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар у сільській місцевості ?
  * А 1100-1200 мешканців
  B До 1000 мешканців
  C 1500-1700 мешканців
  D 2000-2200 мешканців
  E До 500 мешканців
     
4. Підвищення якості медичної допомоги населенню можливе при втіленні нових організаційних форм. Сімейна медицина є окремим напрямом розвитку охорони здоров’я України. Функціональною структурною одиницею сімейної медицини є сімейна територіальна дільниця. Яку чисельність населення міста, за нормативами, повинен обслуговувати сімейний лікар ?
  * А 1400-1500
  B 1100-1200
  C До 1000
  D До 2000
  E Не обмежена кількість населення.
     
5. Надання якісної допомоги можливо за умови оволодіння відповідними знаннями, вміннями, навичками. Який нормативний документ містить перелік основних вимог до знань, вмінь та навичок сімейного лікаря ?
  А Стандарти якості лікування хворих
  B Положення про лікаря загальної практики – сімейної медицини
  C Положення про відділення загальної практики-сімейної медицини
  *D Кваліфікаційна характеристика лікаря зі спеціальності ,,загальна практика-сімейна медицина”
  E Стандарти акредитації лікувально-профілактичних закладів
     
6. Покращення стану здоров’я є основним завданням сімейної медицини. Одним з напрямків цієї діяльності є моніторинг за станом здоров’я кожного індивіда. Який основний статистичний документ дозволяє мати уявлення про стан здоров’я населення сімейної територіальної дільниці ?
  А Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду
  B Медична карта амбулаторного хворого
  C Контрольна карта диспансерного нагляду
  * D Медичний паспорт сім’ї
  E Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в лікувальному закладі серед дорослого та підліткового населення
     
7. Важливим кроком щодо покращення діяльності медичних закладів в умовах функціонування сімейної медицини є втілення стаціонарозамінних форм надання цієї допомоги, однією з яких є денні стаціонари при лікувально-профілактичних закладах. На яку кількість соматичних ліжок встановлюється штатна посада лікаря та медичної сестри ?
  * А На 30 ліжок
  B На 50 ліжок
  C На 15 ліжок
  D На 40 ліжок
  E На 25 ліжок
     
8. До ефективних фори медичної допомоги, які останнім часом знайшли втілення в практику охорони здоров’я, відносяться денні стаціонари. Визначте, при яких закладах охорони здоров’я вини можуть організовуватися?
  * А При поліклініках
  В При дезінфекційних станціях
  С При станціях переливання крові
  D У лікарнях соціального захисту
  Е При санітарно-епідеміологічних станціях
     
9. Ефективність використання ліжкового фонду в умовах сімейної медицини досягається за рахунок впровадження стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги. Що з наведеного відноситься до цих форм ?
  А Ліжка у лікарні соціального захисту
  В Ліжка в сільській дільничній лікарні
  С Спеціалізований стаціонар диспансеру
  D Відділення відновлюваного лікування
  Стаціонар на дому
     
10. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, що з наведеного є однією з моделей організації їх роботи
  А В умовах багатопрофільних поліклінік
  В В умовах спеціалізованих центрів
  С В умовах спеціалізованих диспансерів
  *D Індивідуальна практика
  Е Сумісна робота педіатрів і терапевтів
     
11. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, що з наведеного положень є однією з моделей організації їх роботи ?
  А Сумісна робота педіатрів і терапевтів
  В В умовах спеціалізованих центрів
  С В умовах спеціалізованих диспансерів
  D В умовах багатопрофільних поліклінік
  Групова практика в умовах сімейної амбулаторії
     
12. У залежності від соціально-економічних умов, в яких проживає населення, використовуються різні моделі організації роботи сімейних лікарів. Вкажіть, яке з наведених положень є однією з моделей організації їх роботи, що використовуються при переході на засади сімейної медицини:
  А В умовах багатопрофільних поліклінік
  В В умовах спеціалізованих центрів
  С В умовах спеціалізованих диспансерів
  *D Групова практика, де кожен лікар є вузьким фахівцем
  Е Сумісна робота педіатрів і терапевтів
     
13. Основним медичним закладом, який надає медичну допомогу на засадах сімейної медицини в сільській місцевості є амбулаторія сімейної медицини. За якої мінімальної чисельності лікарів організовується цей заклад ?
  А 2 лікаря
  * В 3 лікаря
  С 4 лікаря
  D 6 лікарів
  Е 10 лікарів
     
14. В умовах міста найбільш доцільною формою надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини є організація відділень сімейної медицини при поліклініках. За якої мінімальної кількості лікарів створюється таке відділення ?
  А 2 лікаря
  В 3 лікаря
  D 4 лікаря
  * С 6 лікарів
  Е 10 лікарів
     
15. Відповідно до рекомендацій ВООЗ надання первинної медико-санітарної допомоги має ґрунтуватися на засадах:
  * А Сімейної медицини (загальної практики)
  В Широкої участі спеціалістів різних профілів у забезпеченні лікувально-профілактичної допомоги
  С Багаторівневої системи надання медичної допомоги
  D Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги в повному обсязі
  Е Всі відповіді вірні
     
16. Розвиток сімейної медицини в Україні ґрунтується на ряді принципів. Визначте, яке з наведених положень є одним з цих принципів:
  * А Спостереження за досить стабільним контингентом населення
  В Обов’язкове лікування хворих в стаціонарі
  С Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями
  D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю
  Е Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я
     
17. В основу розвитку сімейної медицини в Україні покладений ряд принципів. Визначте, що з наведеного нижче відноситься до одного з цих принципів:
  * А Забезпечення родині доступної, безперервної, постійної первинної медико-санітарної допомоги
  В Обов’язкове лікування хворих в стаціонарі
  С Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями
  D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю
  Е Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я
     
18. Серед принципів, на яких ґрунтується розвиток сімейної медицини в Україні, є спостереження за досить стабільним контингентом населення, забезпечення родині доступної, безперервної первинної медико-санітарної допомоги. Визначте, що ще відноситься до одного з цих принципів:
  А Обов’язкова передача хворих з хронічними та невиліковними хворобами до інших закладів охорони здоров’я
  В Обов’язкове лікування хворих у стаціонарі
  С Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями
  D Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю
  Медико-соціальна підтримка родини
     
19. Робота сімейного лікаря має свої особливості. Визначте, що з наведеного нижче визначає цю особливість:
  * А Необхідність прийняття першого рішення щодо розв’язання проблем, з приводу яких до нього звертаються пацієнти
  В Надання допомоги хворим тільки терапевтичного профілю
  С Обов’язкова передача хворих з хронічними захворюваннями до інших закладів охорони здоров’я
  D Обов’язкове закріплення певних пацієнтів за конкретними сімейними лікарями
  Е Всі відповіді вірні
     
20. Сімейний лікар повинен дати характеристику захворюваності населення підпорядкованої дільниці для упорядкування річного звіту про діяльність поліклініки. Який обліково-статистичний документ ним використаний для реєстрації та вивчення загальної захворюваності?
  А Історія розвитку дитини, талон амбулаторного пацієнта
  Талон амбулаторного пацієнта, статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу
  С Медична карта амбулаторного хворого
  D Виписка з історії хворого
  Е Листок тимчасової втрати працездатності
     
21. У 12-ти пацієнтів сімейний лікар виявив високий рівень цукру у крові та призначив їм відповідне лікування. Кого з членів родини цих пацієнтів лікарю найбільш доцільно негайно перевірити на рівень цукру у крові, щоб заздалегідь провести профілактичні заходи ?
  А Членів родин, де хворий батько
  B Осіб до 15 років
  C Осіб, старших 60-ти років
  D Членів родин, де хвора мати
  *E Усіх членів родини
         

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Соціальна медицина та організація

Методи оцінки вірогідності результатів статистичного дослідження.. Непараметричні методи оцінки вірогідности.. Динамічні ряди і їх характеристика метод..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зоб

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги