рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ - раздел Медицина, СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ   1. Група Лікарів Отрим...

 

1. Група лікарів отримала від медичної страхової компанії замовлення на створення підприємницького закладу для виконання медичного розділу зобов’язань програми “Добровільне страхування репродуктивного здоров’я подружніх пар з ризиком неплідності”. Які умови повинні виконати засновники цього закладу, щоб мати змогу ввійти в систему добровільного медичного страхування ?
  А Заклад повинен пройти державні реєстрацію та ліцензування
  B Заклад повинен пройти державну акредитацію
  C Заклад повинен укласти зі страховиком договір на обслуговування застрахованих
  D Заклад повинен здійснити тільки те, що вказано у пунктах А і С
  * E Заклад повинен здійснити усі заходи, що вказані у пунктах А, В,С
     
2. Лікарями-експертами медичної страхової компанії проаналізована якість лікувальної діяльності надавачів медичних послуг. У останніх виникли сумніви щодо правильності оцінок і висновків експертів. Підберіть найбільш дійовий організаційний метод, з нижче наведених, який може збільшити обґрунтованість висновків експертів та відповідно знизити ймовірність появи сумнівів у надавачів медичних послуг ?
  А Акредитація виробників медичних послуг
  * B Застосування стандартів медичної допомоги
  C Атестація медичного персоналу
  D Поточний контроль за медичною допомогою
  E Рубіжний контроль за медичною допомогою
     
3. Страхова компанія створює програму ,,Добровільне страхування репродуктивного здоров’я”, яка передбачає покриття витрат на диспансеризацію подружніх пар з ризиком неплідності. Виникла потреба розробити відповідні ціни. Назвіть найбільш придатний для цього метод визначення ціни на медичні послуги ?
  А За вартістю фактично наданого обсягу медичних послуг
  B За розрахунковою собівартістю стандартного набору медичних послуг, що плануються
  C За відношенням жаданого прибутку до витрат, за рахунок яких цей прибуток буде одержано
  * D За формулою: “розрахункова собівартість стандартного набору послуг + прибуток + податки”
  E За принципом “бюджетних оцінок (або розцінок)”
     
4. Страхова компанія укладає угоди з надавачами медичних послуг про умови надання медичної допомоги застрахованим, оплату їх послуг та відповідальність сторін. Який чинний Кодекс законів України регулює правила їх укладання ?
  * А Цивільний
  B Податковий
  C Кримінальний
  D Про працю
  E Цивільно-процесуальний
     
5. Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих принципів ?
  А Несолідарність
  B Необов`язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів
  C Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування
  D Часткова участь держави в соціальному страхуванні
  *E Обов`язковість фінансової участі застрахованих у формуванні страхових фондів
     
6. Соціальне страхування базується на ряді провідних принципів. Яке з наведених положень відноситься до одного з цих принципів ?
  * А Державна гарантованість виплат на соціальне страхування
  B Необов`язковість фінансової участі застрахованих в формуванні страхового фонду
  C Відсутність державної гарантованості виплат на соціальне страхування
  D Часткова участь держави в соціальному страхуванні
  E Несолідарність
     
7. Медичне страхування - один із видів соціального страхування, воно базується на ряді принципів. Визначте, яке з наведених положень відноситься до одного з принципів ?
  А Вибірковість обов`язкового медичного страхування
  * B Загальність обов`язкового медичного страхування
  C Безстроковість для добровільного медичного страхування
  D Терміновість обов`язкового медичного страхування
  E Частковість медичного страхування
     
8. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування ?
  А Благодійні внески
  B Кредити банків
  C Прибутки від цінних паперів
  * D Державний бюджет
  E Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг
     
9. Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування:
  А Благодійні внески
  B Кредити банків
  C Прибутки від цінних паперів
  * D Відрахування підприємств на медичне страхування
  E Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг
     
10. Кошти на медичне страхування в умовах страхової медицини формується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з основних джерел фінансування ?
  А Благодійні внески
  B Кредити банків
  C Прибутки від цінних паперів
  * D Особисті кошти громадян
  E Кошти підприємств на безпосередню оплату медичних послуг
     
11. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування ?
  А Державний бюджет
  * B Благодійні внески
  C Особисті кошти громадян
  D Відрахування підприємств на медичне страхування
  E Місцевий бюджет
     
12. Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до одного з додаткових джерел фінансування ?
  А Державний бюджет
  * B Прибутки від цінних паперів
  C Особисті кошти громадян
  D Відрахування підприємств на медичне страхування
  E Всі відповіді вірні
     
13. Фінансування медичного страхування в умовах страхової медицини здійснюється з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень відноситься до додаткових джерел фінансування ?
  А Державний бюджет
  B Всі відповіді вірні
  C Особисті кошти громадян
  D Відрахування підприємств на медичне страхування
  *E Кредити банків
     
14. Суб`єктами страхової медицини є страхувальник, страховик (застрахований) та лікувально-профілактичний заклад. Визначте, яке з наведених положень відповідає поняттю ,,страхувальник”:
  * А Місцеві адміністрації, установи, організації та фізичні особи, які сплачують страхові внески
  B Особа, на яку поширюється медичне страхування
  C Організація, яка бере на себе фінансовий ризик витрат на медичну допомогу застрахованому
  D Установа, яка надає медичну допомогу
  E Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність
     
15. Суб`єктами страхової медицини є страхувальник, страховик та лікувально-профілактичний заклад. Визначте, яке з наведених положень відповідає поняттю ,,страховик” :
  А Установи, організації, місцеві адміністрації, які забезпечують страхування застрахованих
  B Особа, на яку поширюється медичне страхування
  * C Юридичні особи (компанії, фонди, страхові організації), які здійснюють страхову діяльність
  D Установа, яка надає медичну допомогу
  E Медичний працівник, що веде індивідуальну трудову діяльність
     
16. Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов’язкове. Що з наведеного нижче є однією з характерних особливостей обов’язкового медичного страхування:
  * A Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг
  B Програма медичних послуг визначається договором.
  C Медична допомога при стихійних лихах
  D Медична допомога в повному обсязі
  E Прибутки від цінних паперів
     
17. У регіоні впроваджується програма медичного страхування, у зв’язку з чим необхідно оцінити готовність і можливості виробників медичних послуг виконувати цю програму та її вимоги. Підберіть для цієї проблемної ситуації відповідний та найбільш дійовий організаційний метод її вирішення ?
  * А Акредитація медичних закладів
  B Застосування моделей кінцевих результатів
  C Поточний контроль за медичною допомогою
  D Рубіжний контроль за медичною допомогою
  E Запровадження стандартів медичних технологій
     
18. Медичне страхування, як система заходів щодо забезпечення діяльності страхової медицини, за формами поділяється на добровільне та обов’язкове. Які послуги для населення забезпечуються добровільним медичним страхуванням ?
  * A Програма медичних послуг визначається договором між страховиком та страхувальником.
  B Забезпечення державою гарантованого мінімуму медичних послуг
  C Медична допомога при стихійних лихах
  D Медична допомога в повному обсязі
  E Прибутки від цінних паперів
     

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЛІКАРНІ ЗА МОДЕЛЛЮ КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

1. Облік роботи лікаря поліклініки в нових економічних умовах має велике значення. Який з наведених статистичних документів дає можливість максимально врахувати його роботу?
  А Статистичний талон для реєстрації заключних діагнозів
  B Медична карта амбулаторного хворого
  * C Талон амбулаторного пацієнта
  D Талон на прийом до лікаря
  E Листок непрацездатності
2. Талон амбулаторного пацієнта заповнюється на випадки поліклінічного обслуговування. Що таке випадок поліклінічного обслуговування?
  А Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою
  * B Кожне відвідування хворим поліклініки з певною метою до її реалізації
  C Прийом лікарем пацієнта
  D Будь-яке відвідування поліклініки
  E Відвідування у зв`язку з випискою до роботи
     
3. В модель оцінки якості амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню району ввійшли такі показники: рівень інвалідизації, дефекти в роботі, рівень загальної смертності, % імунізації населення, охоплення профілактичними флюорообстеженнями та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?
  * А Обґрунтовані скарги
  B Рівень інвалідизації
  C Рівень загальної смертності
  D % імунізації населення
  E Охоплення профілактичними флюорообстеженнями
     
4. Для контролю за якістю надання медичної допомоги складають стандарти якості. Визначте, що з наведених положень є однією з складових стандарту якості:
  А Вартість лікування
  B Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок
  * C Вимоги до стану хворого, який закінчив лікування
  D Фактичні значення досягнутих показників
  E Нормативні значення показників
     
5. У системі охорони здоров’я розробляють і застосовують різні види стандартів медичної допомоги. Яке з положень відноситься до цього стандарту?
  А Вартість лікування
  B Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок
  C Фактичні значення досягнутих показників
  *D Перелік обов'язкових діагностичних обстежень
  E Нормативні значення показників
     
6. Основу системи контролю якості складають стандарти якості. Що з наведеного нижче є складовою частиною цього стандарту?
  А Вартість лікування
  B Число відвідувань поліклініки на один закінчений випадок
  * C Необхідний набір лікувальних процедур
  D Фактичні значення досягнутих показників
  E Нормативні значення показників
     
7. Контроль за якістю медичної допомоги проводиться на всіх ступенях її надання. Скільки ступенів він містить?
  А 2 ступені
  B 3 ступені
  C 4 ступені
  * D 5 ступенів
  E 6 ступенів
     
8. На кожному із ступенів надання медичної допомоги проводиться контроль її якості. Хто проводить контроль якості медичної допомоги на першому ступені?
  А Лікуючий лікар
  * B Завідуючий структурним підрозділом
  C Заступник головного лікаря з медичної частини
  D Головний лікар лікувально-профілактичного закладу
  E Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу
     
9. Контроль за якістю медичної допомоги проводиться на всіх ступенях її надання. Хто проводить контроль якості медичної допомоги на другому ступені?
  А Завідуючий структурним підрозділом
  * B Заступник головного лікаря з медичної частини
  C Головний лікар лікувально-профілактичного закладу
  D Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу
  E Спеціальна комісія органу охорони здоров`я
     
10. На кожному із ступенів надання медичної допомоги проводиться контроль її якості. Хто проводить цей контроль на третьому ступені?
  А Завідуючий структурним підрозділом
  В Заступник головного лікаря з медичної частини
  С Головний лікар лікувально-профілактичного закладу
  * D Спеціальна комісія лікувально-профілактичного закладу
  Е Спеціальна комісія органу охорони здоров’я
     
11. На першому ступені контролю завідуючий відділенням стаціонару проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка в цьому випадку?
  А Не менше 10% хворих
  В Не менше 20% хворих
  С Не менше 30% хворих
  D Не менше 50% хворих
  * Е 100% хворих
     
12. На першому ступені контролю завідуючий відділенням поліклініки проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка в цьому випадку?
  А Не менше 10% хворих
  В Не менше 20% хворих
  * С Не менше 30% хворих
  D Не менше 50% хворих
  Е 100% хворих
     
13. Оцінку якості діагностики та лікування хворих на другому ступені контролю проводить заступник головного лікаря з поліклінічної роботи. Відносно якої кількості хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка?
  * А Не менше 10% хворих
  В Не менше 20% хворих
  С Не менше 30% хворих
  D Не менше 50% хворих
  Е 100% хворих
     
14. На другому ступені контролю заступник головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, що відповідає за роботу стаціонару, проводить експертну оцінку якості діагностики та лікування хворих. Відносно якого числа хворих (%), що закінчили лікування, проводиться експертна оцінка?
  А Не менше 10% хворих
  * В Не менше 20% хворих
  С Не менше 30% хворих
  D Не менше 50% хворих
  Е 100% хворих
     
15. Щорічно проводиться аналіз та оцінка діяльності закладів охорони здоров`я. Що прийняте за основу цієї оцінки?
  А Забезпеченість населення лікарняними ліжками
  B Забезпеченість населення лікарями
  * C Кінцевий результат з урахуванням стану здоров`я населення
  D Обсяг фінансування на 1 жителя на рік
  E Загальна захворюваність населення
     
16. Для оцінки діяльності закладів охорони здоров`я використовують моделі кінцевих результатів. Які показники входять до цієї моделі?
  А Показник інтенсивності
  B Показник екстенсивності
  * C Показники результативності
  D Коефіцієнти диференціації
  E Забезпеченість ліками
     
17. Для оцінки діяльності закладів охорони здоров`я використовують модель кінцевих результатів. Які показники входять до цієї моделі?
  А Показник інтенсивності
  B Показник екстенсивності
  * C Показники дефектів
  D Коефіцієнти диференціації
  E Забезпеченість ліками
     
18. Основу моделі кінцевих результатів складають дві групи показників: показники результативності та показники дефектів. Визначте, який з наведених показників відносяться до показників результативності?
  * А Поширеність окремих хвороб
  B Обґрунтування скарги
  C Пізня діагностика онкозахворювань
  D Відмовлення в госпіталізації
  E Смертність дітей вдома від пневмонії
     
19. Керівництво медичного закладу вирішило вдосконалити рубіжний внутрішній контроль за якістю роботи структурних підрозділів, зробивши при цьому наголос на використанні комплексу показників результативності та показників дефектів. Підберіть найбільш відповідний цій ситуації організаційний метод.
  * A Застосування моделей кінцевих результатів
  B Акредитація медичних закладів
  C Атестація медичного персоналу
  D Поточний контроль за роботою підрозділів
  E Стандартизація медичної допомоги
     
20. При визначенні диференційованого нормативу потреби в амбулаторно-поліклінічній допомозі на 1 жителя ураховують деякі фактори. Що з наведеного є таким фактором?
  А Склад населення за групами здоров`я
  * B Склад населення за статтю і віком
  C Професійний склад населення
  D Індекс здоров`я
  E Соціальне положення населення
     
21. При визначенні диференційованого нормативу потреби в амбулаторно-поліклінічній допомозі на 1 жителя ураховують деякі фактори. Що з наведеного є таким фактором ?
  А Склад населення за групами здоров`я
  * B Склад населення за статтю
  C Професійний склад населення
  D Індекс здоров`я
  E Соціальне положення населення
     
22. В модель оцінки якості стаціонарної допомоги населенню району ввійшли наступні показники: виконання плану ліжко-днів, післяопераційна летальність, випадки внутрішньолікарняної інфекції, хірургічна активність, питома вага патанатомічних розтинів та інші. Який з перерахованих показників є показником дефектів?
  А Хірургічна активність
  B Питома вага патанатомічних розтинів
  C Післяопераційна летальність
  D Виконання плану ліжко-днів
  * E Випадки внутрішньолікарняної інфекції
     

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ... НЕПАРАМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВІРОГІДНОСТИ... ДИНАМІЧНІ РЯДИ І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОД...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Эвакуационные возможности воздушных судов
Тип летатель­ного аппарата Количество мест при варианте компоновки Время переоборудования в санитарный вариант, мин Время погр

ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ СТАТИСТИКИ.
1. Статистика має стародавні корені. Є дані про те, що в стародавньому Китаї проводився перепис населення, але дослідження мали безсистемний, хаотичний характ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЙОГО ЕТАПИ
1. При проведенні клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у ви

ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
1. Для розрахунку показників здоров’я населення використовуються відносні показники. Що характеризує показник інтенсивності ?  

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.
  1. У річному звіті наведені дані про рівні розповсюдженості захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення сл

ЇХ ВИДИ ТА ПРИЦИПИ ПОБУДОВИ
1. Варіаційний ряд складається із варіант – числових значень ознак, що вивчаються. Визначте другий складовий елемент варіаційного ряду:

МЕТОДИКА ЇХНЬОГО ОБЧИСЛЕННЯ
  1. Укажіть, чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між собою статистичних сукупностей з різною варіацією кількісної ознак

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОМАНІТНІСТІ ОЗНАК
  1. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді ?  

РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. В яких випадках виникає необхідність оцінки достовірності отриманих результатів статистичного дослідження ?   A

ВІРОГІДНОСТИ РІЗНИЦІ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
1. При проведенні медико-статистичних досліджень досить часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному,

І ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Народжуваність в одній із областей України за останні 5 років становила: 8,7‰, 8,3‰, 7,8‰, 7,8‰, 8.5‰. Який динамічний ряд наведено ?

МЕТОД СТАНДАРТИЗАЦІЇ
1. У практичній охороні здоров’я часто доводиться розраховувати стандартизовані показники. У чому полягає практична цінність методу стандартизації ?

КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ
  1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда ?

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я
1. У даний час немає єдиного визначення поняття “здоров’я” населення. У світовій практиці прийнято характеризувати індивідуальне здоров’я, використовуючи різн

Й ОЦІНКИ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
  1. Демографія - наука про народонаселення. В її предмет і задачі входять вивчення чисельності, складу, механічного й природного руху населення

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
  1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встан

ІНВАЛІДНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
  1. Серед причин первинної інвалідності дорослого та працездатного населення України хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервово

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК НАСЕЛЕННЯ
  1. Фізичний розвиток є важливим показником здоров’я населення. Які ознаки використовують для оцінки морфо-функціонального розвитку дитини ?

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

Найважливіших захворювань серед населення
  1. Серед хвороб, які обумовили хронічний тип патології населення, є хвороби системи кровообігу (ХСК). Яка з хвороб цього класу займає перше мі

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ
1. Одним з основних завдань охорони здоров’я є збереження та укріплення здоров’я населення. Важлива роль у цьому належить лікувально-профілактичній допомозі.

ДОПОМОГИ МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. Реєстратура – це один із підрозділів поліклініки, який виконує ряд функцій. Визначте, що з наведеного слід віднести до її функції:

ДОПОМОГИ СІЛЬСЬКОМУ НАСЕЛЕННЮ
  1. В поліклініку обласної лікарні направили з центральної районної міської лікарні хворого. Яка основна мета направлення ?

ДОПОМОГИ РОБІТНИКАМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  1. Визначте, до якого типу буде віднесена медико-санітарна частина, якщо вона надає лікувально-профілактичну допомогу працюючим на цьому підпр

ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
  1. Охорона здоров’я матері та дитини – це комплекс державних і громадських заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я жінок і дітей та покраща

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
  1. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ
  1. Однією з задач міської дитячої поліклініки є надання медичної допомоги дітям у дошкільних закладах і школах. На яку кількість учнів в загал

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ЇЇ ЗАСАДАХ
1. На стан здоров’я населення суттєво впливають соціально-економічні та санітарно-екологічні чинники. Знання цих чинників допоможе сімейному лікарю успішно ви

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ
1. “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” складаються з:   А

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ СТІЙКОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТИ
1. У населеному пункті з чисельністю населення 30 тис. отримують пенсії по інвалідності 150 чоловік. Який статистичний показник можна розрахувати для аналізу

САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1. У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності санепідстанції (СЕС). Необхідно визначити одиницю спостереження:

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
1. Засновники наукового менеджменту зробили значний внесок в теорію й практику менеджменту. Хто є засновником першої (класичної) школи управління?

НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  1. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення є невід’ємною частиною діяльності лікаря. З переходом на засади сімейної медицини суттєво

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги