рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Система управління витратами
Методичні поради до вивчення теми.. вивчаючи тему особливу увагу слід приділити таким питанням склад і.. управління витратами на підприємстві можна визначити як взаємопов язаний комплекс робіт які формують коригуючі впливи..

 1. Характеристика сплавів
 2. Обсяги продажу продукції за місяць, її собівартість та ціни
 3. Практичне заняття

Дисципліна «управління витратами»
Дисципліна управління витратами вивчає процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами місцями та носіями за..

 1. Таблиця 1
 2. Методичні поради до вивчення теми
 3. Питання для обговорення

Фінанси підприємств
Миколаївський державний аграрний університет.. навчально науковий інститут економіки та управління.. кафедра фінансів..

 1. Вибір теми та узгодження плану дипломної роботи
 2. Оформлення дипломної роботи
 3. Терміни проведення попереднього захисту
 4. Рекомендації щодо оформлення результатів дипломної роботи
 5. Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у дипломній роботі
 6. Рекомендована тематика дипломних робіт
 7. Організація та облік фінансової діяльності й антикризове управління підприємством
 8. Організація та облік фінансової діяльності (за альтернативними формами власності)
 9. Фінансування та кредитування капітальних вкладень конкретного підприємства
 10. Фінансово – економічна характеристика господарства
 11. Навантаження земельних угідь і умовних голів худоби
 12. Динаміка показників ліквідності
 13. Показники платоспроможності підприємства
 14. Показник стану та структури капіталу
 15. Показники прибутковості
 16. Swot – аналіз підприємства
 17. Рух грошових коштів підприємства, тис. грн
 18. Господарства за 20.. рік
 19. Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
 20. Формування фінансових результатів від операційної діяльності, тис. грн
 21. Використання прибутку підприємства
 22. Використання чистого прибутку підприємства
 23. Форми розрахункових операцій господарства
 24. Динаміка, склад та структура грошових розрахунків господарства в розрізі груп контрагентів
 25. Канали видатків коштів з каси господарства
 26. Канали надходження коштів на банківські рахунки господарства
 27. Канали видатків коштів з банківських рахунків господарства
 28. Форми безготівкових розрахунків господарства
 29. Склад та структура закупівель господарства
 30. Динаміка закупівель господарства
 31. Динаміка реалізації продукції у господарстві
 32. Формування фонду оплати праці в господарстві
 33. Формування фонду оплати праці в розрізі місяців у господарстві
 34. Формування фонду оплати праці господарства у розрізі категорій працівників
 35. Формування фонду оплати праці господарства у розрізі галузевих напрямків
 36. Середньорічні розміри оплати праці у господарстві
 37. Динаміка нарахування та виплати заробітної плати в господарстві
 38. Форми виплати заробітної плати у господарстві
 39. Оцінка розрахунків з оплати праці натуральною формою в господарстві
 40. Податки, збори та інші вирахування із заробітної плати в господарстві
 41. Визначення коефіцієнта конкурентоспроможності товарів на світовому ринку
 42. Обсяги експортованого господарством зерна та середні реалізаційні ціни його у розрізі країн-споживачів
 43. Виконання плану виручки від реалізації сільськогосподарської продукції у 20.. році
 44. Склад і структура доходів
 45. Використання виручки від реалізації продукції, тис. грн
 46. Динаміка показників фінансових результатів
 47. Визначення прибутку від реалізації озимої пшениці у 20.. році за різними каналами реалізації
 48. Витрати господарства
 49. Склад та структура елементів операційних витрат
 50. Склад та структура виробничої собівартості продукції рослинництва
 51. Структура виробничої собівартості продукції тваринництва
 52. Витрати на основне виробництво, тис. грн
 53. Витрати на основне виробництво у розрізі галузей за 20.. р
 54. Елементи операційних витрат підприємства
 55. Витрати на основне виробництво продукції рослинництва, тис. грн
 56. Витрати на основне виробництво продукції тваринництва, тис грн
 57. Склад виробничої собівартості за основними видами продукції рослинництва, 20.. рік тис. грн
 58. Склад виробничої собівартості за основними видами продукції тваринництва, 20.. рік тис. грн
 59. Реалізація продукції тваринництва
 60. Розрахунок виручки і впливу факторів на її обсяг
 61. Ефективність реалізації сільськогосподарської продукції, 20.. рік
 62. Динаміка фінансових показників діяльності підприємства
 63. Динаміка фінансових результатів підприємства, тис. грн
 64. Використання прибутку підприємства
 65. Рух коштів у результаті фінанової діяльності підприємства, тис. грн
 66. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грн
 67. Ринковий ризик (або бета-ризик)
 68. Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства
 69. Оцінка фінансового рівня безпеки підприємства
 70. Аналіз і оцінка фінансових ризиків суб’єкта господарювання
 71. Вихідні дані та визначення у натуральному вимірі порогу рентабельності виробництва зернових
 72. Вихідні дані та розрахунок необхідного обсягу реалізації продукції зерновиробництва
 73. Розрахунок відхилення фактично отриманого прибутку від планового у процесі реалізації продукції зерновиробництва
 74. Вихідні дані та оцінка маржинального доходу від зерновиробництва
 75. Вихідні дані та розрахунок показників рентабельності зерновиробництва
 76. Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку
 77. Динаміка сплати фіксованого сільськогосподарського податку підприємством, тис. грн
 78. Податковий кредит з ПДВ у розрізі контрагентів, тис. грн
 79. Динаміка нарахованого податкового зобов¢язання та податкового кредиту, тис. грн
 80. Динаміка сплати підприємством ПДВ
 81. Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, грн
 82. Утримання внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, тис. грн
 83. Нарахування внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування
 84. Розрахунки господарства із Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, грн
 85. Утримання із заробітної плати, тис. грн
 86. Податки, збори та інші вирахування із заробітної плати
 87. Визначення страхової суми сільськогосподарських культур
 88. Розрахунок страхових платежів при страхуванні майна
 89. Розрахунок страхового відшкодування при комплексному страхуванні посівів сільськогосподарських культур на період перезимівлі від повної загибелі
 90. Визначення оборотності матеріальних оборотних засобів
 91. Забезпеченість запасів економічно - обґрунтованими джерелами фінансування, тис. грн
 92. Норматив власних оборотних активів та джерела їх покриття
 93. Ефективність використання оборотних активів
 94. Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини
 95. Розрахунок нормативу власних оборотних коштів, авансованих у сировину та матеріали на плановий рік
 96. Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних коштів
 97. Склад і структура основних засобів
 98. Наявність, рух та динаміка основних засобів
 99. Склад і структура основних засобів за видами економічної діяльності, тис.грн
 100. Аналіз показників стану основних фондів
 101. Ефективність використання виробничих фондів сільськогосподарського призначення
 102. Розрахунок амортизації прямолінійним методом
 103. Розрахунок амортизації методом зменшення залишкової вартості
 104. Розрахунок амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості
 105. Розрахунок амортизації кумулятивним методом
 106. Нарахування амортизації за податковим методом, тис. грн
 107. Наявність та структура внутрішніх джерел фінансування підприємства
 108. Розрахунок операційного Cash-Flow, тис. грн
 109. Метод розрахунку норми рентабельності інвестицій
 110. Розрахунок вартості інвестиції
 111. Склад та структура капітальних вкладень
 112. Показники економічної ефективності фінансування капітальних вкладень, тис. грн
 113. Склад та структура кредиторської заборгованості господарства
 114. Склад та структура довгострокових зобов’язань господарства
 115. Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості господарства
 116. Об’єкти короткострокового (довгострокового) кредитування у господарстві
 117. Характеристика власного капіталу підприємства, тис. грн
 118. Динаміка та структура власного капіталу підприємства за 20.. р
 119. Аналіз показників використання капіталу підприємства за 20..р
 120. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
 121. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу підприємства
 122. Визначення показника фінансового важеля, тис. грн
 123. Склад і структура майна підприємства
 124. Склад і структура джерел формування майна
 125. Аналіз складу і структури майна підприємства
 126. Аналіз відносних показників фінансової стійкості
 127. Динаміка показників фінансової незалежності та ліквідності підприємства
 128. Формування прибутку підприємства, тис. грн
 129. Елементи операційних витрат, тис. грн
 130. Капітальні інвестиції, тис. грн
 131. Рух грошових коштів, тис. грн
 132. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грн
 133. Аналіз окремих статей фінансового плану, тис. грн
 134. Джерела капітальних інвестицій, тис. грн
 135. Фінансові результати діяльності підприємства
 136. Прогнозний бюджет грошових коштів, тис. грн
 137. Динаміка грошових надходжень і дебіторської заборгованості, тис. грн
 138. Прогнозований бюджет грошових коштів, тис. грн
 139. Фінансування, тис. грн
 140. Типи фінансової стійкості підприємства
 141. Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства
 142. Тис. грн.
 143. Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства
 144. Показники аналізу для виявлення ознак приховуваного банкрутства
 145. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств
 146. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств
 147. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за системою Бівера
 148. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за системою Спрінгейта
 149. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства на основі універсальної дискримінантної функції Терещенка
 150. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Сайфулліна і Кадикова
 151. Російською R-моделлю ІДЕА
 152. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Таффлера
 153. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за моделлю Романа Ліса
 154. Моделі прогнозування ймовірності банкрутства підприємства
 155. Санація балансу підприємства
 156. Вихідні дані для визначення показників ефективності санації
 157. Список джерел, що рекомендовані для опрацювання
 158. МИКОЛАЇВ

Реферат на тему анализ техники и методика обучения метания диска
Московской государственной академии физической культуры.. реферат на тему анализ техники и методика обучения метания диска..

 1. Определение и краткая характеристика вида
 2. Анализ техники
 3. Задачи, методы и средства обучения

Металловедение и защита металлов от коррозии
Федеральное бюджетное государственное образовательное.. учреждение высшего профессионального образования.. ярославский государственный технический университет..

 1. Методика проведения работы
 2. Методика проведения работы
 3. Методика проведения работы
 4. И тока катодной защиты

Вторинна переробка сировини
Херсонський національний технічний університет.. кафедра переробки стандартизації і сертифікації сировини.. рег методичні рекомендації з дисципліни вторинна..

 1. Методичні рекомендації
 2. Стислі теоретичні відомості
 3. Порядок виконання роботи
 4. Стислі теоретичні відомості
 5. Порядок виконання роботи
 6. Задачі за темою
 7. Стислі теоретичні відомості
 8. Порядок виконання роботи
 9. Задачі за темою
 10. Стислі теоретичні відомості
 11. Порядок виконання роботи
 12. Задачі за темою
 13. Стислі теоретичні відомості
 14. Порядок виконання роботи
 15. Задачі за темою
 16. Стислі теоретичні відомості
 17. Порядок виконання роботи
 18. Задачі за темою
 19. Стислі теоретичні відомості
 20. Порядок виконання роботи
 21. Стислі теоретичні відомості
 22. Порядок виконання роботи
 23. Задачі за темою
 24. Стислі теоретичні відомості
 25. Порядок виконання роботи
 26. Задачі за темою
 27. Стислі теоретичні відомості
 28. Порядок виконання роботи
 29. Стислі теоретичні відомості
 30. Порядок виконання роботи
 31. Задачі за темою
 32. Стислі теоретичні відомості
 33. Порядок виконання роботи
 34. Задачі за темою
 35. Стислі теоретичні відомості
 36. Порядок виконання роботи
 37. Задачі за темою

З дисципліни бухгалтерський облік
Первомайський політехнічний інститут.. миколоївського національного університету.. ім ад макарова..

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Мета і вимоги до написання курсової роботи
 3. Підбір і вивчення літератури
 4. Вимоги до структурних елементів курсової роботи
 5. Оформлення та захист курсової роботи
 6. Варіант 1.
 7. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 8. Варіант 2
 9. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 10. Варіант 3
 11. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 12. Варіант 4
 13. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 14. Варіант 5
 15. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 16. Варіант 6
 17. За березень 201_року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 18. Варіант 7
 19. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 20. Варіант 8
 21. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 22. Варіант 9
 23. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 24. Варіант 10
 25. За березень 201_ року на підприємстві відбулись наступні факти господарських операцій
 26. Індивідуальні завдання з критерієм оцінювання 10 балів
 27. Етап 1. Групування даних за статтями Балансу
 28. Етап 3. Відкриття синтетичних рахунків бухгалтерського обліку
 29. Етап 4. Відкриття аналітичних рахунків бухгалтерського обліку
 30. Етап 5. Аналіз характеру господарської операції та визначення її впливу на зміни у Балансі
 31. Етап 6. Складання бухгалтерських записів (проведень) до господарських операцій
 32. Етап 7. Визначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку
 33. Етап 8. Складання Оборотної відомості
 34. Основні критерії оцінювання курсової роботи
 35. Тематика курсових робіт з дисципліни

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов всех форм обучения по направлениям 151000. 62 «Технологические машины и оборудование» 190600. 62 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Санкт петербургский государственный.. университет сервиса и экономики..

 1. Рекомендации по решению задач
 2. Реакции связей
 3. Рекомендации по решению задач
 4. Решение.
 5. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 6. Рекомендации по решению задач
 7. Решение
 8. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 9. Решение
 10. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 11. Касательное ускорение характеризует изменение скорости по модулю, а нормальное — изменение скорости по направлению
 12. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 13. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 14. Способы определения мгновенного центра скоростей.
 15. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 16. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 17. А. Теорема о движении центра масс
 18. Б. Теорема об изменении количества движения
 19. А. Теорема о движении центра масс
 20. Б. Теорема об изменении количества движения
 21. Решение
 22. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач
 23. Кинетическая энергия твердого тела при различном движении
 24. Рекомендации по решению задач
 25. Базовые понятия теории и методические рекомендации по решению задач

Образовательная автономная некоммерческая организация
Методические указания по выполнению курсовых работ.. по дисциплине.. бухгалтерская финансовая отчетность..

 1. Сальдо по счетам ООО «ВЕКТОР-1» НА 01.03.2012 г

Методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Статистика» раздел «Общая теория статистики» для студентов всех специальностей
Государственное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования государственный университет управления..

 1. Проверка первичной информации на однородность, наличие аномальных наблюдений и нормальность распределения
 2. Показатели центра распределения
 3. Показатели вариации
 4. Показатели дифференциации
 5. Определение доверительного интервала для средней величины активов банков в генеральной совокупности
 6. Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени влияния факторного признака на величину результативного
 7. Статистический анализ модели
 8. Характеристики точности
 9. Проверка значимости модели
 10. Проверка наличия или отсутствия систематической ошибки
 11. Построение доверительных интервалов

По созданию презентаций в среде powerpoint 2003
Шахунянц т г.. учебное пособие по созданию презентаций в среде powerpoint..

Вагоноремонтные предприятия и их маркетинговая деятельность
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования..

 1. М Е Т О Д И Ч Е С К И Е У К А З А Н И Я
 2. Общие требования
 3. Требования к оформлению работы
 4. Библиографический список
 5. Объемная планировка промышленных зданий

Методические указания к лабораторной работе транспортер внутри кормушек твк-80б
Продовольствия Российской Федерации.. департамент кадровой политики и образования башкирский государственный аграрный университет..

 1. Уфа 1999
 2. Назначение и устройство
 3. Технологический процесс работы
 4. Пуск и остановка транспортера
 5. Технологические расчеты

Микробиология, вирусология
Микробиология вирусология.. практикум ч возбудители бактериальных..

 1. Информационно-издательский центр ХМГМА
 2. Тематический План практических занятий
 3. Возбудители бактериальных и грибковых инфекционных болезней
 4. Возбудители вирусных инфекционных болезней
 5. Образец экзаменационного билета
 6. Нормировка рейтинга к стандартной оценке
 7. 1-й день исследования
 8. 2-й день исследования
 9. Сероидентификации в реакции преципитации по Ленсфильд
 10. Видовая идентификация стафилококков
 11. Дифференциация стрептококков и энтерококков
 12. Задания для подготовки
 13. Практическая работа
 14. Справочный материал для оформления протоколов
 15. Й день исследования
 16. Методические указания
 17. Справочный материал для оформления протоколов
 18. ЗАДАНИЯ для подготовки
 19. Практическая работа
 20. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 21. Й день исследования
 22. Дифференциация коринебактерий
 23. Практическая работа
 24. Й день исследования
 25. Й день исследования
 26. Серологическая диагностика острой дизентерии
 27. Й день исследования
 28. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 29. Результаты реакции Видаля больного П
 30. Результаты реакции Видаля больного Т
 31. Определение биовара холерного вибриона
 32. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 33. Сахаролитические свойства вибрионов на триаде Хейберга
 34. Й день исследования
 35. Й день исследования
 36. Й день исследования
 37. Й день исследования
 38. Дифференциация некоторых условно-патогенных грамотрицательных бактерий
 39. Интерпретация результатов исследования при кандидозе
 40. Практическая работа
 41. Й день исследования
 42. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 43. ЗАДАНИЯ для подготовки
 44. Практическая работа
 45. Й день исследования
 46. Практическая работа
 47. ЗАДАНИЯ для подготовки
 48. Практическая работа
 49. Энтеробактерии, вибрионы и кампилобактерии
 50. Возбудители зоонозных инфекций
 51. Возбудители оппортунистических и госпитальных инфекций
 52. Патогенные кокки
 53. Патогенные и условно-патогенные анаэробы
 54. Микобактерии и бордетеллы
 55. Патогенные спирохеты
 56. Риккетсии, Микоплазмы и хламидии
 57. Контрольные микропрепараты
 58. Контрольные макропрепараты
 59. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 60. Результаты РГА
 61. Практическая работа
 62. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 63. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 64. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я
 65. Справочный материал для оформления протоколов
 66. Практическая работа
 67. Общая вирусология
 68. Нейротропные вирусы
 69. Гепатотропные вирусы
 70. Респираторные вирусы
 71. Ретровирусы, Онкогенные вирусы, прионы
 72. На сепсис или бактериемию
 73. Бактериологическое исследование грудного молока
 74. Бактериологическое исследование мочи
 75. Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ)
 76. Бактериологическое исследование желчи
 77. Бактериологическое исследование отделяемого дыхательных путей
 78. Бактериологическое исследование раневого отделяемого
 79. Женских половых органов
 80. Обязательная
 81. При составлении методического пособия была использована

Тема. Паразитические цестоды: бычий цепень, свиной цепень и широкий лентец
Зав кафедрой биологии.. д м н м в черников.. февраля г методические рекомендации..

 1. Систематика

Розрахунок потужності електродвигуна головного приводу верстата
Загальні положення в методичних рекомендаціях дані методика основних розрахунків і необхідні довідникові.. s n..

 1. Загальні положення
 2. Розрахунок потужності електродвигуна головного приводу верстата
 3. Побудова навантажувальної діаграми
 4. Побудова механічної характеристики
 5. Перевірка двигуна на перевантажувальну здатність
 6. Ртер= G(1+2a×m )×V×10 -3 , кВт, де
 7. Вибір контактно-релейної апаратури
 8. Технічні характеристики електромагнітних фрикційних муфт серії ЭТМ
 9. Таблиця установки діапазонів часу
 10. А И Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
 11. Технічні характеристики двигунів з підвищеним пусковим моментом
 12. Технічні характеристики двохшводкісних двигунів
 13. Вимикачі автоматичні серії АЕ 22
 14. Автоматичні вимикачі серії АЕ 26
 15. Э Х Х Х – Х Х – Х Х Х Х Х - Х Х Х Х
 16. Загальні відомості
 17. Загальні відомості
 18. В П 1 6 Х 2 3 Х Х Х 1 – 5 5 Х 2. Х
 19. Вимикачі шляхові серії впк 32р
 20. ВПБ 51 Х Х Х – 0 4 Х Х Х - Х 4
 21. Вимикачі кнопочні серії КЕ
 22. Технічні дані
 23. Пости керування кнопочні серії ПКУ
 24. Пости керування кнопочні серії ПКУ 15
 25. Рубильник типу Р – 16
 26. Контакторні приставки
 27. Таблиця рекомендованих замін пускачів ПБ, ПМЕ, ПАЕ на пускачі ПМЛ
 28. Таблиця рекомендованих замін пускачів ПБ, ПМЕ, ПАЕ, з тепловим реле на пускачі ПМЛ і реле РПЛ
 29. Таблиця рекомендованих замін пускачів ПБ, ПАЕ ступеня захисту ІР54 і ПАЕ ступеня захисту ІР64 з реле без кнопок на пускачі ПМЛ


Секція безпека життєдіяльності людини
Тернопільський національний економічний університет.. факультет довузівської післядипломної та магістерської.. секція безпека життєдіяльності людини..

 1. Лекція 6
 2. Безпека в умовах кримінальної злочинності і тероризму
 3. Розрахунково-графічні завдання з оцінки хімічної обстановки
 4. Методика оцінки хімічної обстановки
 5. Таблиці для оцінки хімічної обстановки
 6. Завдання з оцінки радіаційної обстановки
 7. Методика оцінки радіаційної обстановки
 8. Приведення рівнів радіації до одного часу після вибуху
 9. Визначення можливих доз опромінення населення і особового складу формувань системи ЦЗ (ЦО)
 10. Визначення допустимого часу перебування людей на зараженій території
 11. Визначення часу вводу формувань на радіоактивно забруднену територію
 12. Визначення можливих радіаційних втрат
 13. Для перерахування рівнів радіації на різний час після ядерного вибуху
 14. Для перерахування рівнів радіації на різний час після аварії на АЕС
 15. Час, який минув після вибуху до другого виміру рівня радіації на місцевості, год
 16. Допустима тривалість перебування людей на радіоактивно зараженій місцевості, Т , год., хв
 17. Допустима тривалість перебування людей на радіоактивно зараженій місцевості при аварії на АЕС, Т , год
 18. Радіаційні втрати людей при зовнішньому опроміненні
 19. Розрахункові завдання
 20. Методика розв’язування розрахункових завдань
 21. Базові підручники та базові навчально-методичні матеріали
 22. Ресурси

Фінансовий менеджмент
Таврійський державний агротехнологічний університет.. навчально науковий інститут економіки і бізнесу.. факультет економіки і бізнесу..

 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 5. Фінансова діагностика підприємства
 6. Методичні вказівки до виконання завдання 1.
 7. Методичні вказівки до виконання завдання 2.
 8. Методичні вказівки до виконання завдання 3.
 9. Методичні вказівки до виконання завдання 4.
 10. Методичні вказівки до виконання завдання 5.
 11. Оцінка грошових потоків підприємства
 12. Методичні вказівки до виконання завдання 1.
 13. Вартість грошей в часі і її використання
 14. Методичні вказівки до розв’язання задачі 2.
 15. Методичні вказівки до розв’язання задачі 4.
 16. Методичні вказівки до розв’язання задачі 8.
 17. Методичні вказівки до розв’язання задачі 11.
 18. Методичні вказівки до розв’язання задачі 12.
 19. Методичні вказівки до розв’язання задачі 13.
 20. Методичні вказівки до розв’язання задачі 14, 15, 16.
 21. Методичні вказівки до розв’язання задачі 18, 19.
 22. Методичні вказівки до розв’язання задачі 20, 21.
 23. Методичні вказівки до розв’язання задачі 24.
 24. Методичні вказівки до розв’язання задачі 25.
 25. Практична робота №4.
 26. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1, 2.
 27. Методичні вказівки до розв’язання задачі 3.
 28. Практична робота №5.
 29. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1.
 30. Методичні вказівки до розв’язання задачі 2.
 31. Методичні вказівки до розв’язання задачі 3.
 32. Методичні вказівки до розв’язання задачі 4.
 33. Методичні вказівки до розв’язання задачі 5.
 34. Практична робота №6.
 35. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1.
 36. Методичні вказівки до розв’язання задачі 2, 3.
 37. Методичні вказівки до розв’язання задачі 4.
 38. Управління реальними інвестиціями. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів
 39. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1.
 40. Методичні вказівки до розв’язання задачі 2, 3.
 41. Оцінка фінансових ризиків
 42. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1, 2.
 43. Методичні вказівки до розв’язання задачі 3.
 44. Динаміка фінансових індикаторів діагностики
 45. Відновлення платоспроможності підприємства
 46. Планування операційної діяльності (бюджетування)
 47. Методичні вказівки до розв’язання задачі 1.
 48. Діагностика банкрутства підприємства
 49. Методичні вказівки до вирішення завдання 1.
 50. Модель Альтмана
 51. Модель Беермана
 52. Універсальна дискримінантна функція
 53. Модель, розроблена при Іркутській державній економічній академії
 54. Критерії оцінювання знань
 55. Рекомендована література

Методические указания практических работ дисциплина основы бухгалтерского учёта общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования калужской области.. калужский технологический колледж..

 1. Калуга, 2013 г.
 2. Обеспеченность занятия
 3. Оборот хозяйственных средств также является объектом бухгалтерского учёта организации
 4. Образец отчета по практической работе
 5. Бухгалтерский баланс
 6. Обеспеченность занятия
 7. Образец отчета по практической работе
 8. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс
 9. Обеспеченность занятия
 10. Образец отчета по практической работе
 11. Счета бухгалтерского учёта
 12. Обеспеченность занятия
 13. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учёта
 14. Обеспеченность занятия
 15. Для того, чтобы правильно определить корреспонденцию счетов, нужно
 16. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ОАО 'Нива' ЗА ОКТЯБРЬ
 17. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учёта
 18. Обеспеченность занятия
 19. Обеспеченность занятия
 20. Тема 4.1.Учёт процесса снабжения.
 21. Обеспеченность занятия
 22. Тема 4.2. Учёт процесса производства
 23. Обеспеченность занятия
 24. Тема 4.3. Учёт процесса реализации
 25. Обеспеченность занятия
 26. Тема 5.1.Учетные документы
 27. Обеспеченность занятия
 28. Как исправлены ошибки.
 29. Тема 5.2. Инвентаризация
 30. Обеспеченность занятия
 31. Обеспеченность занятия
 32. Обеспеченность занятия
 33. Тема 6.3 Формы бухгалтерского учета
 34. Обеспеченность занятия
 35. Организация бухгалтерского учета на предприятии
 36. Обеспеченность занятия

Опд. 06 документационное обеспечение управления
Челябинский юридический колледж.. методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы.. опд документационное обеспечение управления..

 1. Пояснительная записка
 2. Продольного бланка
 3. Размещение начал печатания реквизитов по горизонтали и их взаимное расположение

Методические рекомендации по планированию, организации и проведению практических занятий
Челябинский юридический колледж методические рекомендации по планированию организации и проведению практических.. содержание введение.. введение..

 1. Методические рекомендации по планированию, организации и проведению практических занятий по дисциплине
 2. Общие теоретические сведения из области документационного обеспечения управления
 3. Состав реквизитов ОРД
 4. Общие нормы и правила оформления управленческих документов
 5. Размещение начал печатания реквизитов по горизонтали и их взаимное расположение
 6. Правила оформления отдельных реквизитов
 7. Российский детский фонд
 8. Решением общего собрания от 15.08.2003 №14
 9. Перечень практических занятий
 10. Сведения из теории
 11. Сведения из теории
 12. Сведения из теории
 13. Сведения из теории
 14. Сведения из теории
 15. Председатель -
 16. Сведения из теории
 17. История телеграммы
 18. Сведения из теории
 19. Сведения из теории
 20. Сведения из теории
 21. Журнал регистрации входящей корреспонденции
 22. Журнал регистрации приказов
 23. Сведения из теории
 24. Внутренняя опись
 25. Образец формы листа-заверителя
 26. О приеме работника на работу
 27. Образцы оформления информационно-справочной документации

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз»
Буковинська державна фінансова академія.. кафедра фінансів грошового обігу і кредиту.. затверджую..

 1. Аналіз грошових потоків
 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства
 3. Перелік теоретичних питань
 4. Опорний конспект лекцій
 5. За світовим досвідом норма рентабельності за чистим прибутком — 6—12 %
 6. Аналіз впливу факторів на зміну показників прибутковості та рентабельності
 7. Виділяють два фактори впливу на відхилення рентабельності за валовим прибутком: ціновий фактор і фактор собівартості
 8. Розглянуті проекти не підлягають розукрупненню
 9. Методика виправлення на ризик коефіцієнта дисконтування
 10. Існують різні методи рейтингової оцінки підприємств
 11. Розв’язок
 12. Вихідні дані для аналізу
 13. Розв’язок
 14. Вихідні дані для аналізу
 15. Розв’язок
 16. Вихідні дані для аналізу
 17. Вихідні дані для аналізу
 18. Розв’язок
 19. Розв’язок
 20. Розв’язок
 21. Розв’язок
 22. Розв’язок
 23. Список рекомендованої літератури

Основы геодезии
Образовательное учреждение.. среднего проффесионального образования.. кемеровский техникум архитектуры геодезии и строительства..

 1. Основы геодезии
 2. И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
 3. Практическая работа № 1
 4. Краткие теоретические сведения
 5. Практическая работа № 2
 6. Краткие теоретические сведения
 7. Практическая работа № 3
 8. Краткие теоретические сведения
 9. Краткие теоретические сведения
 10. Краткие теоретические сведения
 11. Ведомость вычисления координат
 12. План теодолитного хода
 13. Геодезические расчёты при вертикальной планировке участка»
 14. этап – Подсчёт объёмов земляных масс
 15. Порядок расчёта
 16. Построение топографического плана
 17. Практическая работа № 13
 18. Журнал нивелирования трассы
 19. Журнал нивелирования трассы
 20. Ведомость увязки превышений двойного нивелирного хода
 21. Журнал нивелирования трассы № 1
 22. Журнал нивелирования трассы №2
 23. Журнал нивелирования трассы №3
 24. Журнал нивелирования трассы №4

Методические указания к выполнению курсовой работы по кормлению сельскохозяйственных животных кормление сельскохозяйственных животных
Зооинженерный факультет.. кафедра кормления сельскохозяйственных животных..

 1. Цели и задачи курса
 2. Свиноматок в кормах
 3. Состояние животноводства в хозяйстве
 4. Определение годовой потребности в кормах для молодняка крупного рогатого скота и нетелей
 5. Кормовой рацион для нетелей на зимний период
 6. Кормовой рацион для нетелей на летний период
 7. Определение годовой потребности в кормах свиноматок и подсвинков на мясном откорме
 8. Исходные данные
 9. Определение годовой потребности в кормах для цыплят-бройлеров
 10. Определение годовой потребности в кормах для ремонтного молодняка и взрослых кур
 11. Минимальные и максимальные нормы ввода отдельных кормов в комбикорма для свиней, % по массе
 12. Нормы кормления поросят с 20 до 40 кг живой массы, на голову в сутки и концентрация питательных веществ в 1 кг корма
 13. Нормы кормления откармливаемых свиней при среднесуточном приросте за период 550 г
 14. Нормы кормления растущих откармливаемых свиней при среднесуточном приросте за период 650 г
 15. Нормы кормления растущих откармливаемых свиней при среднесуточном приросте за период 800г
 16. Нормы скармливания птице полнорационных комбикормов, г/сут

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология
Тульский государственный университет.. кафедра санитарно гигиенических и профилактических.. честнова т в смольянинова о л..

 1. Краткая история развития микробиологии
 2. Микробиологические лаборатории, их оборудование, основы техники безопасности и правила работы в них
 3. Микроскопы, их устройство, техника микроскопирования микроорганизмов, правила обращения с микроскопом. Виды микроскопии
 4. Методы приготовления и окрашивания микроскопических препаратов
 5. Рост и размножение микроорганизмов. Фазы роста
 6. Питание бактерий
 7. Метаболизм бактериальной клетки
 8. Виды пластического обмена
 9. Принципы и методы выделения чистых культур. Ферменты бактерий, их идентификация. Внутривидовая идентификация (эпидемиологическое маркирование)
 10. Рост бактерий с равномерным помутнением среды
 11. Особенности физиологии грибов, простейших, вирусов и их культивирование
 12. Влияние физических факторов
 13. Влияние химических веществ
 14. Влияние биологических факторов
 15. Понятие о стерилизации, дезинфекции, асептике и антисептике. Методы стерилизации, аппаратура. Контроль качества дезинфекции
 16. Нормофлора, ее значение для микроорганизма. Понятие о транзиторной флоре. Понятие о дисбиотических состояниях. Их оценка. Методы коррекции
 17. Строение бактериального генома. Фенотипическая и генотипическая изменчивость микроорганизмов. Мутации. Модификации
 18. Генотипические рекомбинации микроорганизмов. Основы генной инженерии. Практическое применение
 19. Генетическая инженерия и область ее применения в биотехнологии
 20. Диско-диффузный метод
 21. Патогенность и вирулентность. Факторы патогенности
 22. Токсины бактерий, их природа, свойства, получение
 23. Понятие об эпидемиологическом надзоре за инфекционным процессом. Понятие о резервуаре, источнике инфекции, путях и факторах передачи
 24. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Неспецифические факторы защиты
 25. Центральные и периферические органы иммунной системы. Клетки иммунной системы. Формы иммунного ответа
 26. Комплемент, его структура, функции, пути активации. Роль в иммунитете
 27. Антигены бактерий
 28. Серологические реакции и их применение
 29. Определения групп крови
 30. Иммунодефицитные состояния. Аллергические реакции. Аутоиммунные процессы
 31. Иммунопрофилактика, иммунотерапия
 32. Сальмонеллы
 33. Факторы патогенности
 34. Шигеллы
 35. Эшерихии
 36. Холерный вибрион
 37. Иерсинии
 38. Общая характеристика и возбудители ПТИ
 39. Ботулизм
 40. Микробиологическая диагностика
 41. Патогенные кокки
 42. Факторы патогенности
 43. Факторы патогенности
 44. Грамотрицательные бактерии
 45. Раневые анаэробные клостридиальные и неклостридиальные инфекции
 46. Неклостридиальные анаэробы
 47. Коринебактерии
 48. Бордетеллы
 49. Менингококки
 50. Микобактерии
 51. Легионеллы
 52. Хламидии
 53. Возбудитель сифилиса
 54. Гонококки
 55. Возбудители риккетсиозов
 56. Возбудители бактериальных зооантропонозных инфекций
 57. Туляремия - природно-очаговое заболевание человека и животных, которое характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением лимфатических узлов
 58. Бруцеллы
 59. Возбудитель сибирской язвы
 60. Возбудитель чумы
 61. Лептоспиры
 62. Микробиологическая диагностика
 63. Плазмодии малярии
 64. Токсоплазмы
 65. Лейшмании
 66. Возбудитель амебиаза
 67. Лямблии
 68. Патогенные грибы
 69. Микробиологическая диагностика
 70. Вирусы гриппа
 71. Парагрипп. РС-вирусы
 72. Аденовирусы
 73. Риновирусы
 74. Реовирусы
 75. Вирусы кори и паротита
 76. Вирус герпеса
 77. Вирус краснухи
 78. Возбудитель натуральной оспы
 79. Вирус полиомиелита
 80. ЕСНО-вирусы. Вирусы Коксаки
 81. Возбудитель ВИЧ-инфекции
 82. Факторы патогенности
 83. Рабдовирусы
 84. Флавивирусы
 85. Хантавирусы
 86. Возбудители вирусных гепатитов
 87. Вирус гепатита А
 88. Вирус гепатита В
 89. Гепатита В и их интерпретация
 90. Вирус гепатита С
 91. Папилломавирусная инфекция

Изучение динамики вращательного движения на крестообразном маятнике
Изучение динамики вращательного.. движения на крестообразном маятнике.. маятник обербека..

 1. Описание экспериментальной установки
 2. Порядок выполнения работы

Моделирование электростатических полей
Моделирование электростатических полей.. цель работы определение расположения эквипотенциалей..

 1. Описание установки и методики измерений
 2. Порядок выполнения работы

Детали машин: лабораторные работы
Детали машин.. лабораторные работы минск.. введение..

 1. Минск 2008
 2. Методика обработки экспериментальных данных
 3. Описание установки
 4. Порядок выполнения работы
 5. Испытание болтового соединения, работающего на сдвиг
 6. Описание установки
 7. Порядок выполнения работы
 8. Определение коэффициента трения, в резьбе и на торце гайки
 9. Описание установки
 10. Порядок выполнения работы
 11. Упругое скольжение во фрикционной передаче
 12. Описание установки
 13. Порядок выполнения работы
 14. Изучение работы ременной передачи
 15. Конструкция и описание редуктора РМ-250
 16. Порядок выполнения работы
 17. Теоретические сведения, необходимые для выполнения работы
 18. Определение параметров цилиндрического зубчатого редуктора
 19. Конструкция и описание редуктора
 20. Порядок выполнения работы
 21. Для выполнения работы
 22. Сборка редуктора, регулирование предварительного натяга подшипников и осевого положения червячного колеса
 23. Последовательность регулирования предварительного натяга подшипников
 24. Последовательность регулирования осевого положения червячного колеса
 25. Определение параметров и регулировка червячного редуктора

Примеры расчёта статически неопрелимых стержневых систем
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение.. высшего профессионального образования.. ижевский государственный технический университет имени м т калашникова..

 1. Методические рекомендации
 2. Решение
 3. Методические рекомендации
 4. Решение.
 5. Методические рекомендации
 6. Решение
 7. Методические рекомендации
 8. Решение
 9. Методические рекомендации
 10. Решение

Релейная защита и автоматика
Сибирский федеральный университет.. релейная защита и автоматика электроэнергетических систем методические указания к..

 1. Электроэнергетических систем
 2. Для защищаемого объекта
 3. Исходные данные для расчета
 4. Ввод параметров прямой и обратной последовательностей
 5. Ввод исходных данных
 6. Коррекция и проверка исходных данных
 7. Расчет токов КЗ
 8. Часть I
 9. Часть II
 10. Расчет второй ступени защиты – токовой отсечки
 11. Расчет третьей ступени защиты – максимальной токовой
 12. Испытание ступеней токовых защит
 13. Включение БМРЗ-КЛ-11 и установка связи с компьютером
 14. Основные параметры трансформаторов
 15. Характеристики асинхронных двигателей
 16. Характеристики линий электропередачи
 17. Назначение
 18. Проверка реле сопротивления
 19. Значение минимальных уставок реле сопротивления
 20. Порядок выполнения работы
 21. Исходные данные
 22. Диапазоны уставок органов времени
 23. Теоретические сведения
 24. Теоретические сведения
 25. Значение минимальных уставок
 26. Теоретические сведения
 27. Исходные данные
 28. Теоретические сведения
 29. Параметры генераторов и систем
 30. Параметры линий
 31. Параметры трансформаторов
 32. Параметры трехобмоточных и (авто)трансформаторов
 33. Расчет токовой отсечки
 34. I ступень ДЗ
 35. II ступень ДЗ
 36. III ступень ДЗ
 37. Последовательности
 38. С выдержкой времени ТОНП с ближнего резервирования
 39. Максимальная токовая защита
 40. Параметры генераторов
 41. Параметры синхронных двигателей
 42. Параметры трансформаторов
 43. Параметры линий
 44. Параметры нагрузок
 45. Удельное активное и индуктивное сопротивление трёхжильных кабелей
 46. Емкостные токи трёхжильных кабелей

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104