рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам

...Раздел: Философия: Рефераты, Конспекты, Лекции, Курсовые, Дипломные, Учебники

Введение в гистологию
Гистология наука изучающая происхождение строение функцию и регенерацию тканей живых организмов.. строение изучается на микроскопическом уровне.. гистология изучает структурные основы функционирования органов и систем и для нее характерна гистофизиологическая..

 1. Обусловленность появления их типов
 2. Соединительные ткани
 3. Остеогенез
 4. Мышечные ткани
 5. Нервная ткань
 6. Регенерация
 7. Функции крови
 8. Дыхательная система
 9. Tрахея
 10. Регенерация
 11. Волосы
 12. Потовые железы
 13. Пилорический отдел
 14. Тонкая кишка
 15. Толстая кишка
 16. Прямая кишка
 17. Особенности кровоснабжения
 18. Регенерация
 19. Строение нефронов
 20. Гистофизиология коркового нефрона
 21. Щитовидная железа
 22. Паращитовидная железа
 23. Надпочечники
 24. Гипофиз
 25. Гипоталамус
 26. Эпифиз
 27. Развитие половой системы
 28. Гистофизиология семенных пузырьков
 29. Яичник
 30. Яйцевод
 31. Регенерация
 32. Фиброзная оболочка
 33. Зрительная сетчатка

Понятие об автоматике, роль автоматики в автоматизации технологических процессов на производстве
Введение.. тема понятие об автоматике роль автоматики в автоматизации технологических процессов на производстве..

 1. Потенциометрические (реостатные) датчики
 2. Индуктивные датчики
 3. Фотодиоды включения и принцип работы фотодиодов
 4. Тахогенераторные датчики
 5. Фазочувствительного усилителя
 6. Дифференциальный фазочувствительный усилитель (Гордин)
 7. Конструкция и принцип работы электромагнитного реле постоянного тока
 8. Конструкция и принцип работы герконового реле постоянного тока
 9. Электрические упрощенные схемы, условные графические обозначения и таблицы истинности основных логических элементов
 10. Условное графическое обозначение логического элемента «2ИЛИ-НЕ»
 11. Схемы электродвигательных исполнительных устройств
 12. Конструкция и принцип работы электромагнитных исполнительных устройств
 13. Схемы и принцип работы корректирующих и вспомогательных устройств
 14. Автоматического измерительного потенциометра
 15. Схемы и принцип работы систем автоматической сигнализации. САС
 16. Рассмотрим работу САР в режиме изменения регулировки параметра во времени
 17. Назначение схемы и принцип работы систем автоматической блокировки и систем автоматической защиты

Байка як жанр епічного твору. Характеристика байок сковороди традиції, новаторство
Байка від давньорус баять баити тобто говорити розповідати невеликий частіше віршований алегоричний твір повчально гумористичного або.. за визначенням щербини а о байка це коротке оповідання здебільшого.. на думку в косяченка основною ознакою байки є лаконізм і точність слова напружений підтекст примружене око..

 1. Психологічні таємниці
 2. Любов і боротьба євгенія рафаловича
 3. Фінансовий Робін Гуд, або Загадка Вагмана
 4. Композиція
 5. Діячі культури, згадані у повісті
 6. Характерні особливості
 7. Класифікація
 8. Головні українські казкові мотиви
 9. Найвідоміші збірки казок
 10. Казки про тварин
 11. Чарівні Казки

Звукові одиниці виконують у мові певні функції: твірну конститутивну та опізнавальну ідентифікаційну, які одночасно виявляються в процесі комунікації
Лінійні сегментні і нелінійні суперсегментні звукові одиниці.. завдяки тому що між звучанням і значенням існує постійний зв язок носії мови.. розрізняють лінійні і нелінійні звукові одиниці..

 1. Голосні низького, середнього і високого підняття
 2. Класифікація Жовтобрюха
 3. Транскрипція і транслітерація
 4. Явище регресивної асиміляції, акомодації і спрощення
 5. Редукція голосних
 6. Асиміляція приголосних
 7. Позиційні модифікації приголосних
 8. Чергування е з о після шиплячих та j
 9. Вимова голосних звуків
 10. Вимова приголосних звуків
 11. Слово, як одиниця мовної системи
 12. Омоніми
 13. Антоніми
 14. Склад сучасної української лексики з погляду її походження
 15. Фонетичне і граматичне освоєння іншомовних слів
 16. Активна і пасивна лексика сучасної української мови
 17. Нейтральна лексика
 18. Фразеологія української мови
 19. Джерела української фразеології
 20. Граматичні ознаки іменника
 21. І ВІДМІНА
 22. М’яка група
 23. ВІДМІНА
 24. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні й присвійні
 25. Творення форм минулого і давноминулого часу
 26. Дуплексиви
 27. Місце складносурядного речення в системі мови. Принципи класифікації складносурядних речень
 28. Формально-граматична класифікація складнопідрядних речень
 29. Текст. Визначення тексту. Основні категорії художнього тексту. Функції тексту. Засоби зв’язку в тексті
 30. Сучасна українська синтаксична поетика. Конструкції експресивного синтаксису. Називний теми. Парцеляція. Лексичний повтор із синтаксичним поширенням
 31. Основи української пунктуації. Етапи розвитку української пунктуації
 32. Основні етапи розвитку української пунктуації

Контроль
Тема сущность роль и функции контроля в управлении.. план лекции..

 1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой
 2. Основные принципы, цели и задачи экономического контроля
 3. Функции экономического контроля
 4. Предмет и объекты экономического контроля
 5. Приемы и способы, используемые при проведении контроля
 6. Контролирующие органы
 7. Технология финансового контроля
 8. Исторический обзор развития системы финансового контроля в России
 9. Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля
 10. Требования к системе внутреннего контроля
 11. Составляющие системы (внутреннего контроля организации
 12. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный расчет коммерческих организаций (предприятий)
 13. Внутренний контроль и система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности
 14. Виды инвентаризаций
 15. Подготовительная работа
 16. Документальное оформление процесса и результатов инвентаризации
 17. Ошибки при проведении инвентаризации и их последствия
 18. Отражение результатов инвентаризации в учете
 19. Учет пересортицы товаров
 20. Виды ревизий
 21. Методы и приемы документального контроля
 22. Методы и приемы фактического контроля
 23. Отличие ревизии от аудита
 24. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза
 25. Основания и периодичность проведения ревизии
 26. Планирование ревизии
 27. Формы организации контрольно-ревизионной работы
 28. Обязанности, права и ответственность ревизоров и лиц, служебная деятельность которых проверяется
 29. Характеристика основных этапов ревизионной проверки
 30. Особенности проведения ревизий по требованию правоохранительных органов
 31. Делопроизводство по организации контрольно-ревизионной работы
 32. Ревизия поступления основных средств
 33. Ревизия сохранности основных средств
 34. Оформление результатов инвентаризации основных средств
 35. Ревизия операций по изменению стоимости основных средств
 36. Ревизия переоценки основных средств
 37. Ревизия операций внутреннего перемещения основных средств
 38. Ревизия операций по ремонту основных средств
 39. Ревизия капитального ремонта основных средств, сданных в аренду
 40. Ревизия операций выбытия основных средств
 41. Ревизия поступления материалов
 42. Хранение материалов на складе (центральном складе). Ревизия хранения материалов на складе (центральном складе)
 43. Оформление результатов инвентаризации материалов
 44. Ревизия списания материалов в производство
 45. Ревизия выбытия материалов на сторону
 46. Ревизия отражения кассовых операций в учете
 47. Ревизия работы кассира-операциониста
 48. Кассир-раздатчик и ревизия работы кассира-раздатчика
 49. Командировочные расходы и ревизия командировочных расходов
 50. Хозяйственные расходы и ревизия хозяйственных расходов
 51. Представительские расходы и ревизия представительских расходов
 52. Ревизия операций с нематериальных активов

Конституционное право России. 100 экзаменационных ответов
М б смоленский.. конституционное право России экзаменационных.. введение..

 1. Издание третье, исправленное и дополненное
 2. Понятие и предмет конституционного права России
 3. Конституционно-правовые отношения
 4. Общественных наук
 5. История развития науки конституционного права РФ
 6. Возникновение конституционного процесса в России и его развитие до 1917 г
 7. Конституция 1978 г. - последняя советская Конституция. Пути ее эволюции
 8. Конституции
 9. Гарантии реализации Конституции
 10. Понятие конституционного строя
 11. Принципы конституционного строя и их развитие
 12. Конституционный строй и общественный идеал
 13. Конституционное полновластие в демократическом государстве
 14. Человек, его права и свободы как высшая ценность в государстве
 15. Сущность идеи правового государства
 16. Верховенство права и механизм его реализации
 17. Конституционное закрепление принципов политического плюрализма и многопартийности
 18. Общественные организации, движения и другие общественные объединения
 19. Основания отказа в регистрации или роспуска общественного объединения
 20. Свобода совести
 21. Основания прекращения гражданства
 22. Гражданства в РФ
 23. Конституционные права и свободы человека и гражданина
 24. Личные права и свободы по Конституции РФ
 25. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ
 26. Конституционное право на образование человека и гражданина в РФ
 27. Культурные права человека и гражданина по Конституции РФ
 28. Конституционные обязанности граждан
 29. Гарантия конституционных прав и свобод личности
 30. Правовая самозащита личности
 31. Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и свободы граждан
 32. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве
 33. Защита чести, достоинства и частной жизни граждан
 34. Уполномоченный по правам человека
 35. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа
 36. Юридическая природа выборов, их назначение и виды
 37. Понятие избирательной системы
 38. Стадии избирательного процесса по российскому законодательству
 39. Порядок выборов Президента РФ
 40. Защита правового статуса Президента РФ
 41. Полномочия Президента РФ
 42. Акты Президента РФ
 43. Комитеты и комиссии Государственной Думы РФ
 44. Судебных органов
 45. Понятие, функции и принципы местного самоуправления
 46. Основы деятельности местного самоуправления
 47. Полномочий местного самоуправления
 48. Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты

Отечественная история
Федеральное государственное.. образовательное учреждение.. высшего профессионального образования..

 1. Запомните эти имена и даты
 2. Образование Древнерусского государства
 3. Основные черты социального строя
 4. Русь и Орда в трактовке Л. Гумилева
 5. Социально-экономические и политические последствия монголо-татарского нашествия
 6. Запомните эти имена и даты
 7. Причины и цели реформ Ивана IV
 8. Реформа государственного управления
 9. Военная реформа
 10. Церковная реформа
 11. Политики Ивана Грозного
 12. Андрею Курбскому
 13. Итоги правления Ивана Грозного
 14. Запомните эти имена и даты
 15. Дух просвещения, образ мыслей и действий Петра I
 16. Военное строительство Петра I
 17. Российской истории
 18. Запомните эти имена и даты
 19. Личностная характеристика Александра I
 20. В начале царствования Александра
 21. Проект государственного устройства Сперанского
 22. Итоги правления
 23. Запомните эти имена и даты
 24. Личностная характеристика Николая I
 25. Консервативное реформаторство Николая I
 26. Итоги правления
 27. Библиографический список

Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет
Удк б.. все права на данное издание принадлежат издательству паритет воспроизведение материала в любой его форме возможно..

 1. ЗАНЯТИЕ 1
 2. ЗАНЯТИЕ 1
 3. ЗАНЯТИЕ2
 4. ЗАНЯТИЕ 2
 5. ЗАНЯТИЕ 3
 6. ЗАНЯТИЕ 1
 7. С детьми 2—3 лет

Конспекты: защитные признаки банкнот банка России
Конспекты для проведения занятий по теме защитные признаки..

 1. Для проведения занятий
 2. Органолептические признаки
 3. Изготовление денежных знаков Банка России
 4. Изготовление бумаги
 5. Свойства бумаги
 6. Защитная нить
 7. Водяной знак
 8. Защитные волокна
 9. Кинеграммы и голограммы
 10. Полиграфическая защита
 11. Способы печати изображений на банкнотах и их отличительные признаки
 12. Физико-химическая защита
 13. Виды химических веществ, применяемых в банкнотном производстве
 14. Банкноты образца 1997 г. выпусков 2004 года и 2010 года
 15. Защитные признаки бумаги банкнот Банка России образца 1997 года
 16. Способы печати изображений на банкнотах Банка России
 17. Основные элементы защиты банкнот Банка России
 18. Лицевая сторона Оборотная сторона
 19. Защитные волокна
 20. Лицевая сторона Оборотная сторона
 21. Машиночитаемые защитные признаки
 22. Микротекст (число 5000)
 23. Микротекст (число 5000)
 24. Эффект изменения изображения на защитной нити
 25. Лицевая сторона Оборотная сторона
 26. Машиночитаемые защитные признаки
 27. Микротекст
 28. Микротекст
 29. Лицевая сторона Оборотная сторона
 30. Комбинированный водяной знак
 31. Микротекст позитивный (повторяющееся число 500)
 32. Эффект изменения изображения на защитной нити
 33. Скрытый многоцветный образ при воздействии УФ света
 34. Лицевая сторона Оборотная сторона
 35. Машиночитаемые защитные признаки
 36. Оптически переменная магнитная краска (OVMI) с эффектом перемещения яркой блестящей горизонтальной полосы
 37. Тонкие рельефные штрихи
 38. Материалы
 39. Сведения о материалах монет Банка России образца 1997 года

Историческая наука как основа партиотического воспитания сотрудников правоохранительных органов
Для заочного отделения.. тема историческая наука как основа партиотического воспитания сотрудников правоохранительных органов часа..

 1. История, как наука и учебная дисциплина
 2. Сущность и формы исторического сознания
 3. Функции исторического сознания
 4. Методы и источники изучения истории
 5. История народов, населявших территорию России
 6. Хитрость
 7. Жестокость
 8. Проблема возникновения и развития государственности на Руси в исторической науке
 9. Период становления государства Киевская Русь
 10. Киевская Русь в период правления первых Рюриковичей
 11. Расцвет Киевской Руси
 12. Предпосылки территориально-политической раздробленности
 13. Характеристика удельного периода на Руси
 14. Экономический и политический уклад удельных княжеств
 15. Татаро-монгольское нашествие и установление ига
 16. Влияние татаро-монгольского ига на развитие Руси
 17. Влияние татаро-монгольского ига на развитие Руси
 18. Правление Ивана IV Грозного (1533-1584)
 19. Темы докладов и сообщений.
 20. Темы докладов и сообщений
 21. Темы докладов и сообщений

Информационные системы в экономике
Фгбоу впо вятская государственная сельскохозяйственная академия.. кафедра информационных технологий и систем в экономике..

 1. Формирование и развитие информационных ресурсов предприятия в условиях информационной экономики
 2. Инфраструктура информатизации
 3. Понятие и свойства экономической информации
 4. По месту возникновения
 5. Понятие экономической информационной системы (ЭИС), ее место и роль в экономике
 6. Состав и структура информационной системы. Характеристика организационной, функциональной и обеспечивающей подсистем
 7. Жизненный цикл ЭИС
 8. Характеристика внемашинного информационного обеспечения экономической информационной системы
 9. Характеристика внутримашинного информационного обеспечения экономической информационной системы
 10. Логическая организация БД
 11. Характеристика современных СУБД, технология работы в СУБД
 12. Понятие и структура базовой ИТ
 13. По степени охвата задач управления
 14. ИС и технологии в управлении предприятием
 15. Краткий обзор российского рынка систем управления предприятием
 16. Основы построения бухгалтерских информационных систем
 17. Новые требования к построению БУИС
 18. Ввод сведений о пользователях системы
 19. Настройка аналитического учета в организации
 20. Создание и работа со справочниками условно-постоянной информации
 21. Формирование массивов информации о хозяйственных операциях. Организация первичного учета на основе электронного документооборота
 22. Расчет себестоимости готовой продукции
 23. Регламентированная отчетность
 24. Характеристика систем автоматизации экономического анализа
 25. Средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной деятельности
 26. Особенности проведения аудита в компьютерной среде
 27. Понятие интеллектуальной системы
 28. Понятие базы знаний
 29. Экспертные системы
 30. Преимущество ЭС
 31. Основные требования к созданию ЭС
 32. Угрозы информационной безопасности
 33. Виды угроз безопасности
 34. Средства защиты

Языковая норма, ее роль в функционировании литературного языка. Типы норм
Оглавление.. языковая норма ее роль в функционировании литературного языка типы норм.. понятие культура речи..

 1. Понятие языковой нормы
 2. Функции норм
 3. Историческое развитие норм
 4. Профессиональное и диалектное словоупотребление
 5. Коммуникативный компонент культуры речи
 6. Этический компонент культуры речи
 7. Нарушения в сфере речевой культуры
 8. Социальный характер норм речи
 9. Род склоняемых имен существительных
 10. Род несклоняемых имен существительных
 11. Род и пол животных
 12. Род имен существительных, обозначающих профессии, должности
 13. Род названий средств массовой информации
 14. Образец
 15. Имена существительные, обозначающие профессии, должности женщин
 16. Количество слогов в слове и место ударения
 17. Происхождение слова и его структурные элементы
 18. Мужской род
 19. Именительный падеж множественного числа существительных
 20. Родительный падеж множественного числа существительных мужского рода
 21. Родительный падеж множественного числа существительных женского и среднего рода
 22. Фамилии на согласный
 23. Количественные числительные
 24. Числительные 40, 90, 100
 25. Дробные числа
 26. Числительные полтора и полтораста
 27. Порядковые числительные
 28. Собирательные числительные
 29. Склонение собирательных числительных
 30. Особенности образования повелительного наклонения некоторых глаголов
 31. Особенности спряжения и образования форм некоторых глаголов
 32. Позиции подлежащего и сказуемого
 33. Употребление русских предлогов
 34. Традиции и новые тенденции
 35. Некоторые трудные случаи произношения гласных звуков
 36. Некоторые трудные случаи произношения согласных звуков
 37. Произношение заимствованных слов
 38. Трудности и особенности русского ударения
 39. Ударение в отдельных грамматических формах
 40. Распространенные орфоэпические ошибки
 41. Исконно русские слова
 42. Внешние причины заимствований
 43. Внутренние причины заимствований
 44. Заимствования из славянских языков
 45. Заимствования из неславянских языков
 46. Калькирование как способ заимствования
 47. Типы заимствованной лексики
 48. Языковые признаки заимствованных слов
 49. Заимствования старые
 50. Заимствования новые
 51. Отношение к заимствованиям
 52. История рекламы
 53. Цели, функции и типы рекламы
 54. Структура рекламы
 55. Как не надо делать рекламу
 56. Социокультурная роль рекламы
 57. Речевое общение
 58. Смысловая функция речевой ситуации
 59. Речевая деятельность как взаимодействие
 60. Высказывание оказывается центром коммуникативного взаимодействия
 61. Говорение
 62. Этапы речевой деятельности адресата
 63. Принцип последовательности
 64. Категория Отношения (постулат релевантности)
 65. Максима одобрения
 66. Психологические принципы общения
 67. Слушание как акт речевой деятельности (принципы и приемы)
 68. Виды слушания
 69. Необходимое условие эффективного слушания — зрительный контакт между собеседниками
 70. Поза участников общения
 71. Прием резюмирования
 72. Этические нормы и их значение
 73. Основные моральные качества говорящего
 74. Этикетные речевые жанры
 75. Формулы знакомства. Обыденные. Официальные
 76. Выражение благодарности (официальное)
 77. Проблема обращений в русском языке
 78. Этикет рукопожатий
 79. Правила рукопожатия
 80. Имя, отчество, фамилия
 81. Современные правила составления писем
 82. Виды факсов
 83. Открытки ко дню рождения, различным годовщинам и т. п. Правило поздравительной открытки
 84. Этикет в интернете
 85. Заповедей Интернета
 86. Правильное использование смайликов
 87. Обращение к собеседнику
 88. Уже существующие правила
 89. Риторика как наука о целесообразной речи
 90. Высказывание как основа публичной речи
 91. Анализ проблемной ситуации, нахождение и формулировка темы
 92. Аудитория представляет собой не случайное стечение людей, но их объединение на основе общих взглядов, задач, целей или интересов
 93. Однородность и разнородность аудитории
 94. Составляющие образа ритора
 95. Проблемой высказывания называется
 96. Статус проблемы
 97. Требования к теме
 98. Риторический аргумент и топосы
 99. Топ представляет собой положение, которое рассматривается как правильное или истинное и является основанием аргумента
 100. Логический топ представляет собой отношение между понятиями или высказываниями, посредством которого делается ход мысли
 101. Логические топы как источники изобретения
 102. Хрия как элемент расположения высказывания

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

 1. Преимущества пассажирского автомобильного транспорта
 2. Преимущества пассажирского автомобильного транспорта
 3. Факторы, определяющие условия эксплуатации подвижного состава
 4. Эксплуатационные свойства автобусов
 5. Перспективы развития пассажирского подвижного состава
 6. Транспортная сеть и маршрутная система
 7. Количественные показатели
 8. Время рейса автобуса
 9. В пассажирокилометрах
 10. Нормирование скоростей движения автобусов на маршруте
 11. Порядок открытия автобусных маршрутов
 12. Определение потребного числа автобусов
 13. Методы обследования пассажиропотоков
 14. График работы водителей

Діловодство в управлінській діяльності
Ділова сфера одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства саме за допомогою ділових паперів документів листів встановлюються.. дотримання стандартів із діловодства в практичній діяльності організації.. дисципліна діловодство введена в програму вищих навчальних закладів України її завдання полягає в тому щоб..

 1. Література
 2. Поняття про діловодство, його структуру. Служба діловодства: види, склад, функції
 3. Документ – основний елемент у діловодстві. Види документів за ознаками класифікації та групами
 4. Загальні вимоги до вибору слова в ділових паперах
 5. Рівні стандартизації і структура тексту документа
 6. Основні реквізити документів згідно з держстандартом
 7. Правила оформлення реквізитів
 8. Тестові завдання
 9. Поняття про бланк документа, його види; варіанти розташування реквізитів на бланках
 10. Положення: види, структура тексту, реквізити
 11. Статут як юридичний акт, що регулює основи організації і діяльності установ
 12. Інструкція: групи, особливості укладання
 13. Правила як службовий документ організаційного характеру
 14. Тестові завдання
 15. ЛІТЕРАТУРА
 16. Постанова, ухвала як правові акти. Особливості їх укладання
 17. Кабінет міністрів україни
 18. Загальні й часткові розпорядження
 19. Накази: види, структура тексту та реквізити
 20. Вимоги до укладання тексту наказу
 21. Вказівки як розпорядчі документи, їх призначення
 22. Вказівка
 23. Тестові завдання
 24. ЛІТЕРАТУРА
 25. Акти, довідки (огляди), оголошення: особливості укладання
 26. ДОВІДКА№ 97
 27. Призначення й основні складові протоколу, витягу з протоколу, службових записок
 28. Службові записки
 29. Види, особливості та структура тексту службових листів
 30. План роботи
 31. Специфіка укладання службових телеграм, телефонограм, факсів
 32. Приватні
 33. Телеграма
 34. Тестові завдання
 35. ЛІТЕРАТУРА
 36. Контракт, трудова угода. Особливості їх укладання й оформлення
 37. Порядок укладання контракту
 38. Підстави для зміни й розірвання контракту
 39. Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка
 40. З обліку кадрів
 41. Порядок ведення трудових книжок
 42. Порядок заповнення трудових книжок
 43. Заяви про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення, надання відпустки
 44. Автобіографія та резюме: спільне й відмінне. Особливості укладання
 45. Автобіографія
 46. Характеристика: структура тексту, реквізити
 47. Атестаційна характеристика
 48. Тестові завдання
 49. Особисті офіційні документи
 50. Заява про призначення пенсії
 51. Вимоги до написання доручення і розписки
 52. Довіреність
 53. Специфіка укладання заповіту
 54. Посвідчення: групи, реквізити
 55. Тестові завдання
 56. Література
 57. Документи з господарсько-договірної діяльності
 58. Підприємства
 59. Мета попереднього розгляду ділових паперів
 60. Інструкція з діловодства про реєстрацію службових документів
 61. Автоматизована та журнальна форми для реєстрації ділових паперів та порядок їх заповнення
 62. Тестові завдання
 63. Література
 64. Специфіка обліково-фінансової документації. Гарантійний лист
 65. Акцепт – це згода платника на оплату грошових і товарних документів
 66. Структура тексту та реквізити заяви-зобов’язання
 67. Особливості оформлення заявки
 68. Квитанція і накладна як обліково-фінансові документи
 69. Оформлення відкриття рахунка в банку
 70. Використання
 71. Тестові завдання
 72. Організація прийому закордонної делегації
 73. Зустріч закордонної делегації, протокольні вимоги. Привітання й представлення. Урочистий прийом керівником фірми, вимоги етикету до чоловіків, жінок
 74. Розміщення в автомобілях та проїзд делегацій. Візит увічливості
 75. Тестові завдання
 76. Дипломатичні документи. Структура текстів: протокольна формула, смислове ядро, аргументаційна частина, викладення фактів
 77. Дипломатичне листування
 78. Види дипломатичного листування
 79. Інші форми дипломатичної діяльності
 80. Тестові завдання

Продемонструвати рядкові та блочні елементи, таблиці
Лаб продемонструвати роботу з css всі способи підключення продемонструвати типи селекторів продемонструвати роботу з фоном шрифтом.. веб структури.. http hyper text transfer protocol простокол обмінуданних..

 1. Блочні елементи
 2. Таблиці
 3. Основний синтаксис CSS

Конспект конкурсного уроку на обласний етап олімпіади з педагогіки та психології
Загальноосвітня школа і ііі ступенів природничо математичний ліцей.. центр позашкільного виховання ліра.. кіровоградської міської ради кіровоградської області..

 1. Урок № 20
 2. Актуалізація опорних знань учнів, необхідних для уроку

Конспект лекцій з курсу облік в банках
Двнз приазовський державний технічний університет.. кафедра облік та аудит.. конспект лекцій з курсу..

 1. Реформа обліку і звітності в Україні
 2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
 3. Приклад.
 4. Приклад.
 5. Приклад.
 6. Приклад.
 7. Приклад.
 8. Усього активів 305 , Усього пасивів 305
 9. Усього пасивів 2500
 10. Вправа 6.
 11. Мета вивчення
 12. Мета вивчення
 13. Дебет Кредит
 14. Приклад
 15. План рахунків і принципи його побудови
 16. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
 17. Параметри і форми аналітичного обліку
 18. Характеристика та коди контрагентів
 19. Контрагенти (клієнти) банку
 20. Приклади побудови номерів аналітичних рахунків
 21. Банківська документація
 22. Вправи для самостійної роботи
 23. Мета вивчення
 24. Розглянемо це на прикладах
 25. Розглянемо це на прикладах
 26. Розглянемо ці випадки на прикладах
 27. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
 28. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
 29. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
 30. Облік міжбанківських розрахунків
 31. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
 32. Вправи для самостійної роботи
 33. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
 34. Документи, що додаються до витягу із особового рахунку за цим записом
 35. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
 36. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
 37. Дорученнями
 38. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
 39. Облік операцій при розрахунках акредитивами
 40. Безспірне стягнення коштів
 41. Контрольні запитання
 42. Вправи для самостійної роботи
 43. Організація обліку кредитних операцій
 44. Потреба в банківському овердрафті у прибуткових підприємств може виникнути з наступних причин
 45. Формування номера особового рахунку здійснюється комерційними банками самостійно у межах наданої їм компетенції
 46. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру
 47. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів
 48. Спеціальний резерв формується за рахунок витрат банку
 49. Облік операцій кредитного характеру
 50. Облік фінансового лізингу
 51. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
 52. Контрольні запитання
 53. Вправи для самостійної роботи
 54. Організація касової роботи
 55. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
 56. Облік операцій видаткових кас
 57. Інкасація грошової виручки
 58. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
 59. Ревізія цінностей
 60. Синтетичний облік касових операцій
 61. Вправи для самостійної роботи
 62. Організація касового виконання Державного бюджету України
 63. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
 64. Касове виконання місцевих бюджетів
 65. Вправи для самостійної роботи
 66. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
 67. Облік депозитних операцій
 68. Облік довірчих операцій
 69. Мета вивчення
 70. Сутність валютних операцій
 71. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
 72. Неторговельні операції з валютними цінностями
 73. Виплата готівкової іноземної валюти за дорожніми чеками
 74. Існують також спеціальні акредитиви
 75. Існують також спеціальні акредитиви
 76. Інші валютні операції
 77. Контрольні запитання
 78. Вправи для самостійної роботи
 79. Документальне забезпечення обліку
 80. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
 81. Облік зношення основних засобів
 82. Облік зношення основних засобів
 83. Облік оперативного лізингу
 84. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
 85. Облік нематеріальних активів
 86. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
 87. Контрольні запитання
 88. Вправи для самостійної роботи
 89. Вправи для самостійної роботи
 90. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
 91. Облік доходів і витрат банку
 92. Облік фінансового результату і розподілу прибутку
 93. Вправи для самостійної роботи
 94. Види податків, які сплачують комерційні банки
 95. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
 96. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
 97. Облік місцевих податків і зборів
 98. Фінансові санкції та їх облік
 99. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
 100. Контрольні запитання
 101. Вправи для самостійної роботи
 102. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів
 103. За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність
 104. Основна фінансова звітність
 105. Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати
 106. Допоміжна фінансова звітність
 107. Звітність про депозитну діяльність банку
 108. Внутрішньо-банківський аудит у системі внутрішнього контролю
 109. Внутрішній аудит касових операцій
 110. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
 111. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
 112. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
 113. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
 114. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
 115. Внутрішній аудит оподаткування банку
 116. Контрольні запитання
 117. Список літератури

Теорія документно-інформаційних потоків
Теорія документно інформаційних потоків конспект лекцій для спеціальності..

 1. Вступ. Документно-інформаційні потоки та масиви: сутність і значення
 2. Документні потоки та масиви: ознаки, властивості, параметри та функції. Структурування документних потоків та масивів
 3. Методологічні засади вивчення теорії документних потоків
 4. Етапи еволюції документно-інформаційних потоків та масивів
 5. Документні потоки та масиви як результат документогенезу
 6. Особливості функціонування документних потоків та масивів на етапах документорозповсюдження та документовикористання
 7. Загальні та специфічні закономірності функціонування документних потоків та масивів. Закономірності їх росту
 8. Старіння та актуалізація документів у документних потоках та масивах
 9. Фрагментарність і дублювання документованої інформації

Виникнення та основні етапи розвитку реферування: Світова практика
Матеріал для розв язання тестів виникнення та основні етапи розвитку реферування кожна нова.. історія існування реферату як інформаційного документа налічує понад три.. центральне положення реферату в системі наукової комунікації не похитнулося й після широкого впровадження в..

 1. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика
 2. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
 3. Витоки вітчизняної системи реферування: основні характеристики Державної системи науково-технічної інформації
 4. Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності ВІНІТІ, ВНДІ та інших інформаційних центрів
 5. Витоки вітчизняної системи реферування: види реферативних видань галузевих центрів інформації
 6. Витоки вітчизняної системи реферування: історія створення та діяльності Інституту наукової інформації з суспільних наук
 7. Витоки вітчизняної системи реферування: галузеві інформаційні органи
 8. Терміносистема науково-інформаційної діяльності
 9. Терміносистема науково-інформаційної діяльності:історія і теорія реферату як інформаційного документа
 10. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформативні та індикативні реферати
 11. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: теорія та класифікація анотацій
 12. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативна інформація та реферування
 13. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: реферативні видання
 14. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: оглядово-аналітична діяльність
 15. Терміносистема науково-інформаційної діяльності: інформаційні видання
 16. Українські реферативні видання 90-х рр. ХХ ст
 17. Тестові завдання
 18. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
 19. Терміносистема науково-інформаційної діяльності

Промисловий маркетинг
Промисловий маркетинг.. тем а сутність завдання та концепції промислового маркетингу предмет та сутність промислового..

 1. Предмет та сутність промислового маркетингу
 2. Функції та концепції промислового маркетингу
 3. Промислові товари. Ринок промислових товарів та особливості маркетингової діяльності
 4. Класифікація та характеристика промислових ринків
 5. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів
 6. Особливості попиту промислових підприємств
 7. Форми і методи вивчення попиту споживачів
 8. Процес закупівлі промислових товарів
 9. Прогнозування попиту на ТПП та визначення місткості ринку
 10. Сегментування ринку, вибір цільового сегмента та позиціонування товарів промислового призначення
 11. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідження
 12. Конкуренція на сучасному ринку промислової продукції та її дослідження
 13. Прогноз товарного ринку.Методи прогнозування збуту
 14. Некількісні методи прогнозування збуту
 15. Роль матеріально-технічного постачання
 16. Планування матеріально-технічного постачання
 17. Планування маркетингу
 18. Організація маркетингової діяльності
 19. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності

Конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів
Криворізький коледж.. національного авіаційного університету.. конспект лекцій з дисципліни приймання та оброблення сигналів..

 1. Радиоприемник супергетеродинного типа
 2. Сигналы и помехи при радиоприеме
 3. Алгоритм проектирования структурной схемы РПУ
 4. План лекции
 5. Алгоритм поиска отказавшего каскада в супергетеродинном радиоприемнике
 6. Входные цепи (ВЦ)
 7. Усилители сигнальной частоты (УСЧ)
 8. Усилители промежуточной частоты (УПЧ)
 9. Радиоканал с многократным преобразованием частоты
 10. Ручные регуляторы усиления - РРУ
 11. Характеристика радиоприемника
 12. Характеристика радиоприемника
 13. Характеристика аналогового приемника панорамной РЛС
 14. Расчет основных показателей радиоприемника ИС
 15. Причини внедрения цифровой обработки сигналов в технику радиоприема
 16. Цифровой радиоприем
 17. Формирование сигналов
 18. Методы и технологии обработки сигналов
 19. Обработка аналоговых и цифровых сигналов
 20. Стереофоническое вещание
 21. Назначение и структурные схемы
 22. Структура телевизионного приемника
 23. Принципы построения авиационных радиостанций
 24. Особенности построения приемников радиостанций
 25. Синтезаторы частот
 26. Приемник спутниковой радионавигационной системы
 27. Коррелятор
 28. Демодуляция навигационных сообщений спутников ГЛОНАСС

Функции двух и трех переменных как функции точки
Геометрическое изображение функции двух переменных с помощью поверхностей и линий.. частные производные функции нескольких переменных геометрический смысл.. правила и таблица производных элементарных функций справедливы и применимы для любой переменной либо какой нибудь..

 1. Предел функции. Непрерывность в точке и в области
 2. Предел и непрерывность функции нескольких переменных
 3. Полный дифференциал функции нескольких переменных
 4. Частные производные высших порядков
 5. Достаточные условия экстремума функции двух переменных
 6. Решение
 7. Наибольшее и наименьшее значение функций в замкнутой ограниченной области
 8. Алгоритм исследования функции двух переменных на условный экстремум
 9. Метод замены переменной в неопределенном интеграле
 10. Метод интегрирования по частям
 11. В интегралах рассматриваемого типа завсегда обозначается логарифм
 12. Интегрирование рациональных дробей
 13. Интегрирование иррациональных функций
 14. Случай второй
 15. Интегрирование тригонометрических функций
 16. Метод замены переменной
 17. Теорема об интеграле с переменным верхним пределом
 18. Замена переменной в определенном интеграле
 19. Интегрирование по частям при вычислении определенного интеграла
 20. Вычисление площади плоских фигур в полярных координатах
 21. Площадь криволинейного сектора - вывод формулы
 22. Замечание
 23. Вычисление объема тела по площадям параллельных сечений
 24. Объем тела вращения
 25. Интегралы с бесконечными пределами интегрирования
 26. Всегда смотрим и записываем, является ли подынтегральная функциянепрерывнойна интервале интегрирования
 27. Если подынтегральной функции не существует в точке
 28. Если подынтегральной функции не существует в точке
 29. Интегралы от неограниченных функций
 30. Признаки сходимости несобственных интегралов
 31. Дифференциальные уравнения с однородными функциями
 32. В 19-ти случаях из 20-ти решение однородного уравнения записывают в виде общего интеграла
 33. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка и уравнения Бернулли
 34. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка
 35. Линейные однородные уравнения n-го порядка, свойства их решений
 36. Теорема о структуре общего решения линейного однородного дифференциального уравнения
 37. Теорема о структуре общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения
 38. Линейные однородные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами

История как наука этногенез восточных славян
Наукою история стала только в начале xix века когда из германии в противовес французскому рационализму развился идеализм в противовес.. это определение различно формулировали историки и мыслители знаменитый гизо.. история есть наука изучающая конкретные факты в условиях именно времени и места и главной целью ее признается..

 1. По курсу
 2. История как наука
 3. Итак, до нового времени история определяется, как художественно-прагматический рассказ о достопамятных событиях и лицах
 4. Алгоритм получения исторического знания
 5. Понимание
 6. Теория постиндустриального общества
 7. Понятие и сущностные характеристики модернизации
 8. Новая историческая наука» (социальная история, антропологически ориентированная история)
 9. Культурная история
 10. Цивилизационный подход к истории
 11. Об основных особенностях древней и новой истории России
 12. Этногенез восточных славян
 13. Позднеобщеславянский период связан с «великим переселением народов»? Что это?
 14. Социально-экономический строй Киевской Руси
 15. Социально-экономическое развитие северо-восточной руси
 16. Возвышение москвы
 17. Образование российского государства
 18. Социально-экономическое развитие
 19. Внутренняя политика и реформы ивана IV
 20. Внешняя политика
 21. Смутное время
 22. Бунташный век
 23. Украина и Россия накануне освободительной борьбы 1648-1654 гг
 24. Петровские преобразования
 25. Реформы первой четверти 18 в
 26. Просвещенный абсолютизм екатерины великой
 27. Социально-экономическое развитие
 28. Крестьянская война 1773-1775 под предводительством ел. Пугачева
 29. Реформы екатерины п. Воцарение павла 1
 30. Вице-губернатор губернское правление
 31. Внешняя политика России во второй половине XVIII в
 32. Система государственного управления александр 1
 33. Правительство и система образования
 34. Внешняя политика в начале XIX в
 35. Отечественная война 1812 г
 36. Европейская политика России в 1813-20-х годах XIX в
 37. Крымская война 1853-1856 гг
 38. Декабристы
 39. Консерваторы, либералы и радикалы второй четверти XIX в
 40. Отмена крепостного права
 41. Реформы и контрреформы
 42. Россия в системе международных отношений в 60-70-е годы
 43. Присоединение средней азии к России
 44. Восточный кризис и русско-турецкая война 1877-1878 гг
 45. Внешняя политика России в конце XIX в
 46. Социально-политический кризис в начале XX в
 47. Революция 1905-1907 гг
 48. Русско-японская война 1904-1905 гг
 49. Образование тройственного согласия
 50. Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг
 51. Февральская революция
 52. От февраля к октябрю
 53. Октябрьская революция
 54. Внутренняя и внешняя политика
 55. Гражданская война в 1918-1920 гг
 56. Внутреннее положение РСФСР в 1920-1921 гг
 57. Образование СССР
 58. Экономическая политика
 59. Социально-политическое развитие
 60. СССР в 1938 — начале 1941 г
 61. Внешняя политика
 62. Внешняя политика
 63. Советско-германский фронт
 64. Советский тыл в годы войны
 65. Народная борьба на оккупированной территории
 66. Внешняя политика СССР в годы войны
 67. Социально-экономическое развитие
 68. Общественно-политическая жизнь страны
 69. Внешняя политика
 70. Попытка демократизации общественнополитической жизни
 71. Преобразования в экономике
 72. Либерализация внешнеполитического курса
 73. Противоречия экономического развития
 74. СССР на международной арене
 75. Перестройка в общественно-политической жизни
 76. Экономическое развитие
 77. Внешнеполитическая деятельность правительства

Конспект лекций по основам судовождения. Основные понятия в навигации и лоции
Тема основные понятия в навигации и лоции.. наука судовождение е составные части наука судовождение состоитиз.. навигация от латинского слова navigation плавание на судне это основной раздел судовождения он рассматривает..

 1. Мореходные приборы и инструменты
 2. Основы навигационной метеорология, океанографии
 3. Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС- 72)
 4. Зрительные сигналы бедствия

Конспект по нравственному богословию
Конспект по нравственному богословию введение.. введение.. христианство есть домостроительство созидание нашего спасения в господе иисусе христе так как человеку нельзя..

 1. По Нравственному Богословию
 2. Предмет Христианского Нравоучения
 3. Значение Науки Нравственного Богословия
 4. Вера или Религия и Нравственность
 5. Отношение Нравственного Богословия к Догматике
 6. Отношение Нравственного Богословия к Философии
 7. Источники Нравственного Богословия
 8. Библейское воззрение на природу человека
 9. Самосознание
 10. О христианском самосознании
 11. Формальная свобода
 12. О реальной и истинно-нравственной свободе
 13. Воспитание нравственной свободы и нравственного характера
 14. Понятие о нравственном чувстве
 15. Понятие о нравственном законе
 16. Нравственный закон и закон физический. Их сходство и отличие
 17. Происхождение нравственного закона
 18. Естественный нравственный закон. Совесть
 19. Различные состояния совести
 20. Недостаточность естественного нравственного закона; Восполнение его откровенным. Виды откровенного закона
 21. Ветхозаветный нравственный закон
 22. Новозаветный или евангельский нравственный закон
 23. Евангельские заповеди блаженства
 24. Евангельские советы
 25. Главное начало христианской нравственности
 26. Побуждения к исполнению нравственного закона
 27. О исполнении заповедей. Деление обязанностей (по степени важности). Какие бывают при этом ошибки?
 28. Коллизии обязанностей
 29. Понятие о добродетели
 30. Свойства христианской добродетели и ее три вида проявления
 31. Возрасты добродетельной христианской жизни
 32. Грех как (грешное) дело
 33. О грехе как расположении (греховной) наклонности или страсти
 34. О греховном настроении
 35. Виды порочного состояния
 36. Нравственные средства воспитания и укрепления духовной жизни
 37. Состояние грешника
 38. Благодать Божия и ее значение в возрождении человека
 39. Моменты обращения грешника к Богу
 40. Упражнения, образующие ум, с возгреванием к духовной жизни
 41. Образование сердца
 42. Упражнения телесных сил. Держание тела по духу новой жизни
 43. Необходимость, важность и значение молитвы
 44. Учение Священного Писания и подвижников Церкви о молитве
 45. Об общественной молитве
 46. Что нужно для благоуспешности молитвы?
 47. О необходимости и важности богословских добродетелей
 48. О христианской вере
 49. О надежде и уповании на Бога
 50. О любви к Богу
 51. Любовь к ближним, ее связь с любовью к Богу и с остальными добродетелями
 52. Свойства или проявления любви к ближним
 53. Милосердие, благотворительность и самоотвержение в отношении к ближним
 54. Сострадание и сорадование, долготерпение и прощение обид
 55. Благожелательность
 56. Справедливость и уважение
 57. Средства к приобретению и сохранению любви
 58. Любовь — основной закон и созидатель человеческой жизни
 59. Семейство. Его нравственное значение
 60. Христианский брак как основа христианской семьи
 61. Взаимные обязанности супругов
 62. Понятие о государстве. Нравственность в общественной жизни

Цпк радиоэлектроника и связь
Ортаазиялы техника экономикалы колледжі.. центральноазиатский технико экономический колледж..

 1. Буглакова софия александровна
 2. Электрические параметры ИВП
 3. Схемы выпрямителей однофазного переменного тока
 4. Основные характеристики различных схем выпрямления
 5. Элементы фильтров
 6. Активные сглаживающие фильтры
 7. Способы регулирования напряжения и тока
 8. Регулирование с помощью индуктивных сопротивлений
 9. Регулировочные автотрансформаторы и трансформаторы
 10. Принцип действия кремниевых стабилитронов
 11. Принцип работы
 12. Устройство дросселей насыщения
 13. Усилительные свойства дросселей насыщения
 14. Режимы работы дросселей насыщения
 15. Характеристик при различной глубине обратной связи
 16. Применение и основные особенности маломощных полупроводниковых выпрямителей
 17. Выпрямители звуковоспроизводящей аппаратуры
 18. Питающие устройства ксеноновых ламп для кинопроекции
 19. Промышленные схемы выпрямительных устройств для ксеноновых ламп кинопроекторов
 20. Назначение и работа вспомогательных уз­лов выпрямителя 50ВУК-120-1

Предмет гражданско-правового регулирования
Предмет гражданско правового регулирования каждодневные события сталкивают нас с гражданско правовыми отношениями гражданское право это отрасль.. имущественные отношения складываются по поводу имущества которое имеет.. личные неимущественные отношения связанные с имущественными возникают в сфере именуемой авторским или изобретательским..

 1. Метод гражданско-правового регулирования
 2. Принципы гражданско-правового регулирования
 3. Виды гражданских правоотношений
 4. Виды гражданских правоотношений
 5. Правоспособность
 6. Гражданская дееспособность несовершеннолетних
 7. Признание гражданина безвестно отсутствующим
 8. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды
 9. Понятие
 10. Отличие
 11. Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности
 12. Основания возникновения обязательств
 13. Понятие и функции удержания, его правомерность
 14. Изменение и расторжение договора

Основы градостроительства
Основы градостроительства.. учебное пособие для студентов специальности садово парковое хозяйство..

 1. Значение, место и роль городов в развитии общества
 2. Понятие города
 3. Планировка населенных мест
 4. Основные проблемы и задачи градостроительства
 5. Задачи и основные проблемы)
 6. Виды районной планировки
 7. Принцип экономического районирования территории
 8. Внешнее расселение
 9. Формы, типы и системы внешнего расселения
 10. Градообразующие факторы
 11. Понятие планировочной структуры города
 12. Планировочная организация городских территорий
 13. Функциональное и строительное зонирование территории города
 14. Планировочное районирование территории города
 15. Правила формирования городской улично-дорожной сети
 16. Основные геометрические схемы улично-дорожной сети
 17. Площади города, городские транспортные узлы
 18. Поперечный профиль улиц
 19. Система автотранспортного обслуживания города, жилого района и микрорайона
 20. Ступенчатая (ядерная) система обслуживания
 21. КБО жилого района и микрорайона
 22. Принципы расчета сети КБО
 23. Факторы и требования, влияющие на планировку и застройку жилых районов и микрорайонов
 24. Функциональные особенности планировочной организации микрорайона
 25. Санитарно-гигиенические требования при планировке и застройке жилых районов и микрорайонов
 26. Минимальные санитарные разрывы между гражданскими зданиями
 27. Социально-демографические и экономические требования
 28. Противопожарные требования
 29. Величина допустимой площади застройки и длины зданий от степени их огнестойкости, (м)
 30. Противопожарные разрывы между зданиями в зависимости от их огнестойкости (м)
 31. Ориентировочные соотношения разных типов жилых домов в застройке
 32. Принципы размещения ГПР
 33. Основные приемы планировки и застройки ГПР
 34. Понятие о внешнем благоустройстве
 35. Элементы внешнего благоустройства
 36. Малые архитектурные формы
 37. Минимальные нормы разрывов от гражданских зданий до гаражей
 38. Основные технико-экономические показатели планировки и застройки населенных мест
 39. Ориентировочные удельные площади функциональных зон микрорайона, приходящихся на 1 жителя
 40. Ориентировочный баланс жилой территории микрорайона
 41. Стадии проектирования и состав проектных работ в градостроительстве

Конспект лекций по дисциплине операционные системы и среды
На сайте allrefs.net читайте: конспект лекций по дисциплине операционные системы и среды. колледж..

 1. Пояснительная записка
 2. Координация действий при работе ЭВМ
 3. Понятие файловой системы
 4. Командный язык для управления системой
 5. Особенности командного языка
 6. Организация пакетной обработки информации
 7. Формальные параметры командных файлов
 8. Дополнительные возможности пакетной обработки. Утилита BE
 9. Файл CONFIG.SYS
 10. Управление распределением оперативной памяти в реальном режиме работы процессора
 11. Файл автозагрузки autoexec.bat
 12. Типы программ
 13. Системный сервис MS DOS
 14. Программный хвост
 15. Окружение программы
 16. Запуск одной программы из другой
 17. Создание процедур и передача параметров
 18. Межсегментный вызов процедур
 19. Модульный принцип построения программ
 20. Работа с файловой системой. MS Visual Basic ver 6.0
 21. Работа с буфером обмена
 22. Работа с клавиатурой и мышью
 23. OLE Технология
 24. Работа с мультимедиа
 25. SDI и MDI программы
 26. Формат справки WinHelp
 27. Подготовка справочного файла с помощью программы Windows Help Designer
 28. Подключение справочной системы к программе
 29. Создание тем справочной службы
 30. Создание проекта справочной службы
 31. Архитектура ОС
 32. Ядро и вспомогательные модули ОС
 33. Ядро в привилегированном режиме
 34. Многослойная структура ОС
 35. Типовые средства аппаратной поддержки ОС
 36. Машинно-зависимые компоненты ОС
 37. Переносимость операционной системы
 38. Концепция микроядерной архитектуры
 39. Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры
 40. Двоичная совместимость и совместимость исходных текстов
 41. Трансляция библиотек
 42. Способы реализации прикладных программных сред
 43. Организация вывода
 44. Файлы и каталоги

Организация компьютерных сетей в социальной сфере
Зам председателя.. научно методического совета.. проректор д с н профессор..

 1. Internet Access Monitor
 2. Особенности программного продукта
 3. Особенности программного продукта
 4. Функциональность
 5. Неполный перечень других возможностей
 6. Сетевые системы хранения данных
 7. Конфигурация первого узла кластера
 8. Конфигурация второго узла кластера
 9. Концепции Grid в серверных решениях
 10. Концепция STORAGE GRID
 11. Программно-аппаратная реализация grid-решения Kraftway
 12. Сети по телефонным линиям. Технологии
 13. Волс. стандарты
 14. Беспроводные сети. Семейство стандартов IEEE 802.11
 15. Беспроводные сети. Wi-fi
 16. Беспроводные сети свч
 17. Список продуктов для топологии точка-точка
 18. Основные преимущества
 19. Модельный ряд и дальность действия
 20. Беспроводные мультисервисные сети
 21. Исходные данные
 22. Сеть между корпусами предприятия
 23. Структурно предприятие представлено на следующем рисунке
 24. Установка рабочих мест в корпусах цехов
 25. Использование медиаконверторов
 26. Логическая структура
 27. Основные концепции мониторинга и поиска неисправностей в сети
 28. Организация труда
 29. Перечень условных обозначений и терминов
 30. Windows Vista Home Premium
 31. Windows Vista Business
 32. Windows Vista Enterprise
 33. Возможности версий - сведены в таблицы ниже

Назначение наладочных работ
Проверка правильности монтажа.. для проверки правильности монтажа необходимо иметь электрическую принципиальную схему установки монтажную схему или..

 1. Назначение наладочных работ
 2. Организация наладочных работ. Техника безопасности при выполнении наладочных работ
 3. Аппаратура и основные методы для измерения сопротивления по постоянному и переменному току при наладке электрооборудования
 4. Измерение сопротивления переменному току при наладке электрооборудования
 5. Методы и средства проверки и измерения емкости и индуктивности при наладке электрооборудования
 6. Проверка исправности полупроводниковых элементов специальными стационарными приборами и вольтметром
 7. Проверка исправности цифровых (логических) микросхем
 8. Проверка исправности аналоговых микросхем
 9. Реле времени
 10. Проверка, испытание и наладка контакторов
 11. Проверка и испытание заземляющих устройств
 12. Проверка, испытание и регулировка тепловых реле
 13. Объем приемосдаточных испытаний
 14. Внешний осмотр и проверка механической части
 15. Проверка правильности соединения выводов обмоток
 16. Проверка группы соединения обмоток
 17. Общие указания по проверке и наладке

Общие сведения о котлах
Противопожарные и санитарные мероприятия.. в помещении котельной должно находиться следующее противопожарное оборудование при работе на тв рдом топливе один..

 1. Понятие о котельной
 2. Устройство входов и выходов
 3. Общие понятия о котлах
 4. Топки котлов
 5. Тяга, дутьё и тягодутьевые устройства котлов
 6. Арматура, её виды и требования к ней. Запорно-регулирующая арматура
 7. Запорно-регулирующая арматура
 8. Предохранительная арматура котлов
 9. Водоуказательные приборы, их назначение, устройство и работа
 10. Гарнитура, каркас и обмуровка котлоагрегата
 11. Обмуровка котлоагрегата
 12. Трубопроводы котельной
 13. Чугунные секционные водогрейные котлы
 14. Стальные секционные водогрейные котлы
 15. Понятие о физическом теле и веществе
 16. Физическое состояние вещества
 17. Давление, его виды и единицы измерения
 18. Температура и теплота, единицы их измерения
 19. Способы передачи тепла
 20. Приборы для измерения давления и температуры, их устройство и работа
 21. Пружинные манометры
 22. Измерение температуры
 23. Вода, водяной пар и воздух, их свойства
 24. Общие положения
 25. Лазы, лючки
 26. Предупредительные устройства топок и газоходов
 27. Помещение для котлов
 28. Арматуры, приборы и предупредительные устройства
 29. Водный режим котлов
 30. Питательные устройства
 31. Удержание, обслуживание и надзор за котлами
 32. Эксплуатацию
 33. Контроль за соблюдением этих правил
 34. Общие положения
 35. Требования безопасности перед началом выполнения работ
 36. Права работников на охрану труда во время работы
 37. Организация работ с повышенной опаснотью
 38. Порядок допуска военнослужащих Вооруженных Сил Украины к самостоятельному выполнению работ с повышенной опасностью
 39. Порядок допуска военнослужащих Вооруженных Сил Украины к выполнению разовых (непостоянных) работ
 40. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены
 41. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
 42. Первая помощь при кровотечениях
 43. Переломы
 44. Отморожения
 45. Электротравмы
 46. Критические ситуации
 47. Остановка сердца
 48. При укусах змей и ядовитых насекомых
 49. Предоставления первой помощи при отравлениях
 50. Переноска и перевозка пострадавших

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Философия

Сохранить или поделиться страницей

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104